Nauka niemiecki

Egzamin maturalny część ustna

Opublikowano w Matura niemiecki

Egzamin maturalny część ustna

JĘZYK NIEMIECKI

Materiały pomocnicze

dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

 

Autorzy:

Jolanta Katarzyna Kowalewska, Barbara Pietruszewska

Współpraca:

Claudia Jankowska

W zeszycie wykorzystano materiały z następujących źródeł:

Archiwum własne; pakiet Clipart Microsoft Office; „idea mobile” 2/2003; „Deutschland 1/1999; „Claudia” 4/2000; „Dziewczyna” 2/1999; „Juma 1/1998; Edukacja językowa za granicą 2003; Das Wasser. Umweltschutz in Bayern; „naj” 48/2003; „Gracja” 4/1998; „Pani domu” 50/2003; „Senbote des Hl. Antonius 1/1990; „Claudia 12/2003; „Przyjaciółka“ 4/2002; „Sendbote des Hl. Antonius” 3/1995; „Forum” 43/2002; „Puncto” 24/2001; „klar & wahr” 7/1991; „Superlinia” 5/89.

Materiał przeznaczony do użytku wewnątrzszkolnego

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Jak będzie wyglądał egzamin ustny z języków obcych nowożytnych?

 

2. Poziom podstawowy

 

2.1. Zadanie pierwsze – opis, przykłady

2.2. Zadanie drugie – opis, przykłady, zwroty pomocne w opisie i interpretacji

ilustracji

2.3. Szczegółowe kryteria oceniania zadania 1. i 2.

 

3. Poziom rozszerzony

3.1. Zadanie pierwsze – rozmowa na podstawie materiału stymulującego, przykłady,

zwroty pomocne w prezentacji, interpretacji i wyrażaniu opinii

3.2. Zadanie drugie – prezentacja tematu i dyskusja z egzaminatorem, przykładowe
tematy, zwroty i wyrażenia pomocne w prezentacji tematu i prowadzeniu
dyskusji

 

3.3. Szczegółowe kryteria oceniania zadania 1. i 2.

 

4. Jak przygotować ucznia do egzaminu ustnego z języka obcego?

 

5. Wskazówki przydatne w przygotowaniu własnych zestawów


 

 

Wstęp

Przekazujemy Państwu materiały dotyczące ustnego egzaminu maturalnego z języków obcych. Prezentowany zeszyt składa się z dwóch części. W pierwszej został omówiony ustny egzamin maturalny z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym, druga część dotyczy egzaminu ustnego z języków obcych na poziomie rozszerzonym.

W przygotowanych przez nas materiałach znalazły się przykładowe zestawy zadań, które będą mogli Państwo wykorzystać w czasie zajęć lekcyjnych.

Będziemy Państwu wdzięczni za wszelkie uwagi i spostrzeżenia.

Autorzy

 

 

1. JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ EGZAMIN USTNY Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH?

Egzamin maturalny z języków obcych nowożytnych sprawdza poziom kompetencji komunikacyjnej, który wyznaczają osiągnięcia w zakresie zintegrowanych sprawności językowych, stosowanej wiedzy językowej oraz znajomości realiów cywilizacyjnych i kulturowych, określonych przez Podstawę programową. Przygotowania do nowego egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych od 2005 roku wymagają od nauczycieli i uczniów nieco innego podejścia do sposobów nauczania i uczenia się. Zmiany te powinny być zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych, które są uszczegółowieniem opisów osiągnięć uczniów zawartych w Podstawie programowej, sprawdzanych na końcu ostatniego etapu edukacji za pomocą egzaminu maturalnego. Obejmują one, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, pięć obszarów, oznaczonych cyframi rzymskimi:

I. Wiadomości

II. Odbiór tekstu (recepcja)

III. Tworzenie tekstu (produkcja)

IV. Reagowanie językowe (interakcja)
V. Przetwarzanie tekstu ( mediacja)

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w części ustnej polega na sprawdzeniu umiejętności mówienia i składa się z dwóch części (szczegółowe informacje zawarte są w „Informatorze maturalnym od 2005 roku”.

Na poziomie podstawowym uczeń wykonuje 2 zadania:

zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, zadanie drugie polega na opisie ilustracji zamieszczonej w wylosowanym zestawie.

Na poziomie rozszerzonym uczeń również wykonuje dwa zadania:

pierwsze zadanie polega na przeprowadzeniu ze zdającym rozmowy na podstawie materiału stymulującego,

drugie zadanie polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów umieszczonych w zestawie i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat.

Egzamin ustny może być zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Zdający dokonuje wyboru poziomu. Decyzje należy podjąć do 30 września tego roku

szkolnego, w którym będzie zdawany egzamin.

 

2. POZIOM PODSTAWOWY

 

2.1. Zadanie pierwsze - rozmowy sterowane.

Zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne, umożliwiające porozumienie się w prostych sytuacjach życia codziennego. Zdający musi wykazać się umiejętnością konstruowania różnych form prostych wypowiedzi, poprawnych pod względem fonetycznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym. Powinien znać formy nawiązywania kontaktu z rozmówcą, przekazywania komunikatu i kończenia rozmowy, wykazać się umiejętnością opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk, czynności, a także umiejętnością relacjonowania wydarzeń, przedstawiania swoich opinii.

Rozmowy przeprowadza zdający z egzaminatorem, który przyjmuje jedną z ról Zdający przygotowuje się do odpowiedzi 5minut.

W czasie przeznaczonym na przygotowanie się do odpowiedzi zdający:

zapoznaje się ze scenariuszem rozmów sterowanych,

przygotowuje się do opisu ilustracji i rozmowy z egzaminującym.

Rozmowa pierwsza sprawdza umiejętność uzyskiwania, udzielania informacji. Rozmowa druga sprawdza umiejętność relacjonowania wydarzeń, w tym

użycia czasów przeszłych. Rozmowa trzecia sprawdza umiejętność negocjowania.

 

Analiza przykładów

Rozmowa pierwsza

A. Uzyskiwanie i udzielanie informacji

Jesteś na kursie językowym w Berlinie. Wybierasz się do kina z koleżanką. Dowiedz się w informacji o:

godzinie rozpoczęcia seansu,

cenie biletu,

czasie trwania filmu.

(rozmowę rozpoczyna zdający) Rola zdającego: osoba idąca do kina. Rola egzaminatora: osoba udzielająca informacji.

Könnten Sie mir bitte sagen, wann die erste Filmvorführung beginnt?

Die erste Vorführung beginnt um 16.30 und die nächsten um 18.30 und 20.30.

Was kostet die billigste Kinokarte?

5€.

Wie lange dauert eine Vorführung?

2 Stunden.

 

Analiza dialogu


Zadanie określa rolę i sytuację, w której znalazł się zdający, a więc symuluje autentyczny kontekst sytuacyjny. W rozmowie określa się, kto z kim rozmawia, co pozwala zdającemu wybrać odpowiednie słownictwo. Sytuacja uzasadnia konieczność użycia języka obcego. Zainicjowana scenka jest tak dobrana, aby odpowiadała doświadczeniom życiowym zdającego. W poleceniu zawarte są trzy elementy, o które zdający musi zapytać. Zdający zadaje pytania, natomiast egzaminator na nie reaguje. Zdający rozpoczyna rozmowę stosując znane mu środki językowe. W tym dialogu osobą sterującą rozmową jest zdający. To on zadaje pytania, a egzaminator występuje jako osoba bierna, odpowiadająca na pytania.

 

Rozmowa druga

B. Relacjonowanie wydarzeń

Jesteś na kursie językowym w Berlinie. Opowiedz swojej niemieckiej koleżance o przebiegu wycieczki, w której ostatnio brałaś /-eś udział. Opowiedz o:

celu wycieczki,

organizacji wyjazdu (pojazd, organizatorzy),

wrażeniach i przeżyciach.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

Rola zdającego – uczestnik kursu Rola egzaminatora – koleżanka z kursu

Anja! Vor zwei Wochen war ich auf einer Klassenfahrt. Wir sind in die Tatra gefahren.

Womit seid ihr gereist?

Wir sind mit dem Bus gefahren. Das war eine tolle Fahrt.

Wie habt ihr die Zeit verbracht?

Das Wetter war schön. Den ganzen Tag wanderten wir im Gebirge.

Und wie hat dir das Gebirge gefallen?

Wir haben die Zeit sehr angenehm verbracht. Wir waren von der schönen Berglandschaft beeindruckt. Außerdem haben wir in Zakopane ein interessantes Museum besichtigt. Abends sind wird in der Stadt spazieren gegangen. Wir haben in Zakopane übernachtet und gegessen. Unsere Klassenlehrerin hat diese Klassenfahrt organisiert und wir sind ihr dafür sehr dankbar. Wir haben viele Fotos gemacht und schöne Andenken nach Hause mitgebracht.

Analiza dialogu

Relacjonowanie polega na opowiedzeniu wydarzeń z przeszłości, zatem zdający decyduje o treści relacji. Musi on dobrze opanować konstrukcje czasów przeszłych (Perfekt, Präteritum). W tej rozmowie zdający relacjonuje przebieg wycieczki. Wyjaśnia koleżance, dokąd pojechał i jakim środkiem lokomocji, następnie odpowiada na pytanie, jak spędzali czas. Zdający ma dużą swobodę w wypowiadaniu się, to on decyduje o tym, co chce powiedzieć i jakich środków językowych użyć. Relacja uwzględnia wszystkie elementy składowe dialogu: docelowe miejsce wycieczki, transport, formy spędzania czasu oraz odniesione wrażenia.

 

Rozmowa trzecia

 

C. Negocjowanie

Jesteś na kursie językowym w Wiedniu. Twoja austriacka koleżanka proponuje Ci wakacyjny wyjazd w Alpy, w czasie gdy Ty zaplanowałeś/łaś wyjazd do Chorwacji.

Odrzuć jej propozycję, informując o swoich planach wakacyjnych,

Zaproponuj inne rozwiązanie,

- Wynegocjuj kompromis.
(rozmowę rozpoczyna egzaminator)

Rola zdającego – uczestnik kursu Rola egzaminatora– koleżanka z kursu

Katja, ich schlage vor, in diesem Jahr in die Alpen zu fahren.

Tut mir Leid, aber ich kann nicht mitfahren. Ich habe schon beschlossen, nach Kroatien, ans Meer zu fahren.

Aber wir haben doch die Ferien im Hochgebirge vor einem Jahr geplant. Die Alpen sind so schön.

Das stimmt, die Ferien in den Alpen sind wirklich toll, aber ich habe schon meiner Schwester versprochen, nach Kroatien zu fahren.

Aber Katja bitte, vielleicht wäre das ein bisschen später möglich.

Na gut, ich muss das noch überlegen. Vielleicht wäre das noch Ende August möglich.

Analiza dialogu

Zadanie określa sytuację, w której znalazł się zdający. Jest ona niezręczna i wymaga od zdającego podjęcia działań, aby wybrnąć z tego kłopotliwego położenia. Sytuacja powinna być realna, mogłaby się wydarzyć. Zdający ma za zadanie wykazać się znajomością struktur językowych wyrażających prośbę, propozycję, niezadowolenie, wyjaśnienie, argumentowanie, a także umiejętność prowadzenia prostych negocjacji. Polecenia dla zdającego precyzyjnie określają jego zadania, pozostawiają mu jednak dużą swobodę w doborze konstrukcji gramatycznych, słownictwa. Egzaminator nie może być osobą dominującą w tej rozmowie.

Ta rozmowa rozpoczyna się propozycją wyjazdu w Alpy, jednak zdający ma inne plany. Znalazł się w trudnej sytuacji, bo wcześniej planował wspólny wyjazd do Chorwacji. Odrzucił propozycję i podał powód. Jednak po zastanowieniu doszedł do wniosku, że może jechać i w Alpy i nad morze do Chorwacji.

W tej rozmowie nie ma osoby „sterującej” dialogiem. Raz inicjatywę przejmuje egzaminator, a innym razem zdający. Trudno, więc do tego typu dialogu z góry się przygotować. Reakcje obu stron są emocjonalne i nieprzewidywalne. Zdający powinien dobrze opanować zwroty potrzebne do negocjacji: odrzucania propozycji, zaproponowania własnych rozwiązań argumentowania i zakończenia rozmowy niekoniecznie kompromisem.

 

 

Przykłady rozmów sterowanych

A. Uzyskiwanie i udzielanie informacji i wskazówek

I. Gościsz u siebie rówieśnika z Niemiec. Widzisz, że źle się czuje.

Zapytaj o samopoczucie.

Dowiedz się o przyczynie choroby.

Zaproponuj swoją pomoc.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

II. Chcesz wynająć w Monachium pokój w hotelu. Dzwonisz do recepcji.

Podaj termin przyjazdu i wyjazdu.

Przedstaw życzenia dotyczące pokoju. Zapytaj o dodatkowe usługi i udogodnienia.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

III. Dzwonisz do restauracji w jakimś niemieckim mieście. W rozmowie z kompetentną osobą:

zapytaj o możliwość zarezerwowania stolika,

dowiedz się o możliwość zjedzenia typowo niemieckiego dania,

zamów obiad z dwóch dań i deseru dla trzech osób.

{rozmowę rozpoczyna zdający)

IV. Wspólnie z innymi uczestnikami kursu językowego chcecie zorganizować weekendową
wycieczkę po Berlinie. Dzwonisz do biura podróży.

Zapytaj o możliwość zorganizowania wycieczki.

Poinformuj pracownika biura o waszych życzeniach.

Zapytaj o koszt wycieczki.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

V. W niemieckiej gazecie znalazłeś ogłoszenie o pracę. Dzwonisz do firmy i pytasz o:

aktualność oferty,

wysokość wynagrodzenia,

czas i miejsce rozpoczęcia pracy.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

VI. W księgarni językowej w Monachium chcesz kupić książkę, której akurat nie ma
w sprzedaży.

Zapytaj o możliwość wysłania tej książki do Polski.

Podaj swój adres.

Dowiedz się o koszt przesyłki.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

VII. Z powodu choroby nie uczestniczyłeś/łaś w zajęciach kursu językowego.
Twój współlokator/współlokatorka wraca do pokoju.

Poinformuj /go/ją o swoim stanie zdrowia.

Dowiedz się o pracę domową.

Zapytaj o możliwość skorzystania z jego/jego notatek.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

 

 

 

VIII. Podczas pobytu w Berlinie na kursie językowym zorganizowano wieczorek

zapoznawczy. Wśród zaproszonej młodzieży jest chłopak/dziewczyna, z którym/ą chcesz się zaprzyjaźnić.

Przedstaw się.

Zapytaj o wrażenia.

Umów się na spotkanie.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

IX. W niemieckojęzycznym czasopiśmie przeczytałeś/aś o obozie językowym
organizowanym w Hamburgu. Zadzwoń pod numer podany w ogłoszeniu i zapytaj o:

czas trwania obozu,

wiek uczestników,

program zajęć.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

X. Po powrocie do Polski z Niemiec, dzwonisz do swoich niemieckich przyjaciół.

Podziękuj za mile spędzony czas.

Poproś o przekazanie pozdrowień znajomym.

Przypomnij im o ich obietnicy przyjazdu do Polski.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

XI. Podróżujący po Polsce Niemcy zatrzymują cię w okolicy twojego domu i pytają
o najbliższą stację benzynową.

Wskaż im drogę.

Poinformuj o godzinach otwarcia.

Zapytaj o wrażenia z podróży po Polsce.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

XII. Będąc w Berlinie znalazłeś/aś w gazecie atrakcyjną ofertę spędzenia urlopu w górach
Harzu. Dzwonisz pod wskazany numer.

Poinformuj o swoich planach wypoczynkowych.

Zapytaj o położenie pensjonatu.

Dowiedz się o koszty pobytu.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

 

XIII. Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem okazuje się, że zaginął twój bagaż.

Przedstaw się.

Poinformuj urzędnika o zaistniałej sytuacji.

Poproś o radę.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

XIV. Organizatorzy obozu językowego w Berlinie potrzebują informacji na temat twojego

zdrowia. Poinformuj o:

przebytych chorobach.

przeciwwskazaniach dotyczących uprawiania sportu.

życzeniach dotyczących diety.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

 

XV. Chcesz jeden z kolejnych wieczorów spędzić w teatrze. W rozmowie ze swoimi niemieckimi gospodarzami:

przedstaw swoje plany,

zapytaj o możliwość kupna biletów,

dowiedz się o cenę biletów.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

 

 

Transkrypcja dialogów

I. - Du siehst aber schlecht aus! Was fehlt dir?

Ich habe Kopfschmerzen und der Hals tut mir weh.

Hast du dich erkaltet?

Ja, ich habe mich gestem zu leicht angezogen.

Wie kann ich dir helfen?

Hast du etwas gegen Grippe und gegen Halsschmerzen?

II. - Guten Tag, ich móchte bei Ihnen ein Einzelzimmer mit Bad reservieren.

Furwann?

Vom 25. bis zum 28. Juli.

Gut, Ende Juli haben wir ein paar freie Zimmer.

Gibt es bei Ihnen eine Sauna und einen Tennisplatz?

Ja, Ihnen steht noch ein Schwimmbad und interessantes Besichtigungsprogramm zur Verfugung.

III. - Restaurant „4 Jahreszeiten", bitte!

Guten Tag, ich móchte fur morgen 15 Uhr einen Tisch bestellen.

Kein Problem.

Servieren Sie auch regionale Kuche mit typisch deutschen Speisen?

Ja, naturlich.

Also, ich móchte ein Mittagessen fur drei Personen bestellen, eine Suppe und ais Hauptgericht: Schweinebraten, Gemuse, Salzkartoffeln, zum Trinken Mineralwasser und ais Nachtisch ein Stuck Kuchen.

In Ordnung. Haben Sie noch einen Wunsch?

Nein, das ware alles.

AufWedersehen!

IV. - Reiseburo „Schónes Wochenende", bitte!

Organisieren Sie am Wochenende eine Stadtrundfahrt durch Berlin?

Ja, welcher Termin interessiert Sie?

Sonntag, am Vormittag, gegen 10.00 Uhr.

Ja, das geht. Der Bus fahrt urn 10.15 Uhr ab.

Wie fahrt der Bus? Wir móchten den Alexanderplatz, die Allee „Unter den Linden", das Brandenburger Tor und den Kur-Damm sehen.

Ja, wahrend dieser Busfahrt kónnen Sie all das sehen.

Was kostet eine Fahrkarte?

5€.

V. - Ich habe in der Zeitung Ihre Anzeige gefunden. Ist diese Anzeige noch

aktuell?

Ja, die Firma „Aquapark" braucht in der Hochsaison jungę Leute.

Was fur eine Arbeit ist das?

Aufraumen, Badeanlagen putzen und Muli wegraumen.

Wie lange dauert der Arbeitstag?8 Stunden.

Wie viel bekomme ich fur eine Stunde?

5€.

Gut. Ich nehme diese Arbeit. Bei wem soli ich mich melden?

Rufen Sie bitte Herrn Alfred Meier an, hier ist die Telefonnummer

VI. - Haben Sie das Gro&e Kulturlexikon?

Nein, leider nicht. Aber wir kónnen es fur Sie bestellen.

Das finde ich toll. Aber ich bin nicht von hier. Kónnen Sie das Buch auch ins Ausland schicken?

Ja, naturlich. In welches Land?.

Nach Polen. Meine Adresse ist Tomasz Wójcik, ul. Swojska 15, 18-400 Łomża.

Wie bezahle ich die Sendung?

Beim Empfang.

Danke.

VII. - Hallo Marta, schón, dass du wieder da bist. Ich bin krank. Ich habe

Kopfschmerzen und Fieber.

Das ist nicht gut.

Was haben wir auf?

Wir mussen in Deutsch ein paar Grammatikubungen machen, einen Text lesen und einen Aufsatz schreiben.

Ziemlich viel. Kann ich deine Notizen benutzen?

Ja, sicherlich.

VIII. - Entschuldigung, Darf ich mich vorstellen? Ich bin Marek. Student aus Polen.

Angela. Sehrangenehm.

Wie gefallt dir die Party?

Ganz gut, die Leute hier sind sehr nett.

Hast du am Wochenende Zeit? Vielleicht kónnten wir zusammen ins Kino gehen?

Sehr gerne.

IX. - Das Sprachinstitut, Hamburg, Martha Miller, bitte.

Guten Tag, ich móchte fragen, wann der Deutschkurs fur die Mittelstufe anfangt?

Am 15. Juli.

Wie lange dauert der Kurs?

VierWochen.

Wie alt sind die Teilnehmer?

Das ist ein Kurs fur Jugendliche von 14 bis 20 Jahre alt.

Was steht auf dem Programm?

6 Stunden Deutschunterricht am Tag, eine Rundfahrt durch Hamburg, ein Spielfest, ein Theaterbesuch, ein Museumsbesuch und viele andere Attraktionen.

Danke, auf Wedersehen.

X. - Guten Tag, hier ist Marek. Herzliche Gru&e aus Polen, ich bin schon

zu Hause. Ich bin gut nach Hause gekommen. Ich móchte mich noch einmal bei Euch fur den schónen Aufenthalt bedanken.

Das ist nett von Dir.

Grufc Eure Freunde von mir!

Danke.- Vergesst nicht, dass ihr mir versprochen habt, nachstes Jahr nach Polen zu
kommen. Ich móchte euch noch einmal herzlich einladen!

XI. - Entschuldigung, wie kommen wir zur nachsten Tankstelle?

Das ist nicht weit von hier. Fahren Sie geradeaus und dann nach links. Gleich urn die Ecke ist die Tankstelle.

Ist sie noch geóffnet? Es ist schon spat.

Keine Angst! Die Tankstelle ist die ganze Nacht geóffnet.

Darf ich fragen, wie lange Sie unterwegs sind? Wie gefallt es Ihnen in Polen?

Ganz gut. Die Landschaft ist schón, aber die Stra&en sind nicht so gut.

XII. - Guten Tag, ich móchte ein paar Tage in Ihrer Pension verbringen. Haben Sie

Zimmer frei?

Ja, wir haben noch zwei freie Zimmer.

Wo liegt die Pension? Wie komme ich dorthin?

Fahren Sie Richtung Wurzburg uber Bamberg nach Karlstadt!

Was kostet ein Einzelzimmer? Und die Mahlzeiten?

Die Vollpension kostet 70€ pro Tag.

Danke, auf Wedersehen.

XIII. - Entschuldigung, ich hei&e Janusz Nowak. Ich bin aus Warschau gekommen

und habe ein Problem.

Ja, worum geht es?

MeinReisegepackistweg!

Das kann passieren. Geben Sie mir Ihr Kofferticket bitte!

Was soli ich jetzt tun? We lange muss ich warten? Ich habe es eilig.

Schwer zu sagen. Setzen Sie sich dorthin und warten Sie einen Moment! Ich rufę die Gepackkontrolle an.

XIV. - Welche Krankheiten hatten Sie?

In der Kindheit hatte ich Mumps, Róteln und eine Lungenentzundung. Ich hatte mir auch das Bein gebrochen.

Durfen Sie Sport treiben?

Ja, aber nicht alle Sportdisziplinen, ich darf schwimmen, aber nicht Fu&ball spielen.

Gibt es noch etwas zu beachten?

 

Ja, kann ich dort vegetarisch essen? XV.

Frau Fuchs, ich móchte am Wochenende ins Theater gehen.

Magst du Theater?

- Ja, sehr. Ich mag klassische Werke auf der Buhne sehen, z.B. Goethe,
Schiller.

Wo bekomme ich ein aktuelles Theaterprogramm?

Du kannst etwas in der Tageszeitung finden.

Sagen Sie mir bitte noch, was eine Eintrittskarte kostet?

Ungefahr10€.


B. Relacjonowanie wydarzeń

I. W czasie wakacji zwiedzałeś/as jedno z niemieckich miast. Opowiedz niemieckiemu

koledze o:

organizatorach,

celu wycieczki,

wrażeniach z podróży.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

II. Obchodziłeś/aś niedawno swoje urodziny. Opowiedz swojej niemieckiej koleżance

/niemieckiemu koledze o:

przebiegu uroczystości,

zaproszonych gościach, atmosferze tego spotkania.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

III. Uczęszczałeś/aś niedawno na kurs prawa jazdy i pomyślnie zdałeś/aś egzaminy.
Opowiedz niemieckim kolegom o:

miejscu i czasie trwania kursu,

przebiegu zajęć,

wrażeniach z przebiegu egzaminu.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

IV. Wróciłeś/aś do pokoju, w którym mieszkasz podczas kursu językowego.
Kolega/koleżanka, z którym/z którą mieszkasz pyta Cię, jak minął dzień. Opowiedz o:

przebiegu dnia,

drodze powrotnej,

wrażeniach z dzisiejszych zajęć.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

V. Po dniu spędzonym na zakupach opowiadasz swoim niemieckim gospodarzom o:

odwiedzonych sklepach,

trudnościach związanych z zakupami,

wrażeniach minionego dnia.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

VI. Na zajęciach kursu językowego przedstawiacie projekty, które wykonywaliście/łyście
w grupach. Po prezentacji opowiedz o:

przebiegu prac,

osobach biorących udział w projekcie,

wrażeniach z tym związanych.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

VII. Właśnie wróciłeś z pierwszych zajęć klubu dyskusyjnego, do którego uczęszczasz

w ramach kursu językowego. Opowiedz swoim niemieckim gospodarzom o:

uczestnikach dyskusji,

temacie spotkania,

wrażeniach ze spotkania.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

 

 

 

VIII. Wróciłeś z zawodów sportowych, w których startował Twój ulubiony zawodnik.

Opowiedz niemieckiemu koledze/koleżance o:

grze Twojego faworyta,

zachowaniu publiczności,

wrażeniach z tego spotkania.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

IX. Jako świadek kradzieży w sklepie w Lipsku zdajesz relację policjantowi.

Opowiedz mu o:

przebiegu tego zajścia,

przedmiocie kradzieży,

osobach uczestniczących w kradzieży.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

X. Przeprowadziliście się do nowego mieszkania i wreszcie masz swój pokój. Opowiedz

niemieckiemu przyjacielowi o:

przebiegu przeprowadzki,

czynności związanych z urządzaniem mieszkania,

wrażeniach i doświadczeniach z tym związanych.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

XI. Jesteś świadkiem wypadku drogowego. Opowiedz o:

przebiegu wypadku,

swojej reakcji na to wydarzenie,

uczuciach i emocjach innych uczestników.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

XII. Niemiecka policja przesłuchuje cię w celu wyeliminowania podejrzeń, że brałeś/aś udział
w pewnym wydarzeniu. Opowiedz o:

przebiegu wczorajszego dnia,

spotkaniach z innymi ludźmi,

miejscach i okolicznościach tych spotkań.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

XIII. Wracasz ze swoimi przyjaciółmi po całodniowej wędrówce po centrum Berlina. Twoi
znajomi z Polski są zachwyceni miastem. Opowiedz swoim niemieckim gospodarzom o:

sposobie dotarcia do centrum miasta,

kolejności zwiedzania zabytków,

wrażeniach turystycznych.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

XIV. Wracasz z meczu piłki nożnej. Opowiedz o:

przebiegu meczu,

atmosferze na trybunach,

reakcjach sportowców.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

XV. Podczas pobytu w Niemczech byłeś/aś zmuszony pójść do dentysty. Opowiedz swoim
niemieckim gospodarzom o:

przebiegu wizyty,

czynnościach lekarza i personelu,

emocjach związanych z tą wizytą.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)


Transkrypcja dialogów

I. - Du hast dieses Jahr Deutschland besucht. Wer hat den Ausflug organisiert?

Unsere Deutschlehrerin kam auf die Idee, uns Suddeutschland zu zeigen. Sie hat alles geplant und organisiert.

Welche Stadte habt ihr besucht?

Wir haben Munchen und die Umgebung besichtigt.

Was hat dich besonders beeindruckt?

Munchen. Dort haben wir die Altstadt bewundert und den Olympiapark. Der Blick vom Olympiaturm war herrlich.

II. - Du hast letztens deinen Geburtstag gefeiert. Wann war das?

Ich habe meinen Geburtstag am 7. Mai, also am letzten Wochenende gefeiert.

Wie hast du alles organisiert?

Gleich nach der Schule bin ich in den Supermarkt gegangen und alles gekauft, was ich gebraucht habe: Chips, Getranke und Obst. Die Feier begann um 16 Uhr Nachmittag. Zuerst kamen meine Freunde und wunschten mir alles Gute. Dann gingen wir in den Garten. Dort haben meine Eltern

den Grill vorbereitet.

Wie viele Personen hast du eingeladen?

Wir waren 15 Personen: meine Eltern und Geschwister und meine Freunde aus der Klasse.

III. - Hast du schon die Fahrprufung gemacht?

Ja, vor zwei Monaten. Ich habe dieses Jahr im Mai und Juni den Kurs gemacht.

Wie war der Kurs?

Ganz gut. Der Fahrlehrer war ganz nett und sehr geduldig. Ich hatte 20 Stunden Theorie und 20 Stunden Fahrunterricht.

Hat die Fahrprufung beim ersten Mai geklappt?

Ja, ich hatte viel Gluck. Ich hatte beim Test am Computer nur einen Fehler gemacht. Dann musste ich auf dem Platz die Fahrprufung ablegen. Ich habe alles richtig gemacht. Danach bin ich mit dem Prufer in die Stadt gefahren. Es ist mir gelungen, keinen Fehler zu machen und ich habe die Fahrprufung bestanden.

IV. - Dabistdujaendlich! Wo warst du so lange?

Der Unterricht war heute so anstrengend. Ich habe mich entschlossen, zu FuG nach Hause zu gehen.

Der Weg nach Hause dauert aber nicht so lange. Was hast du noch gemacht?

Unterwegs habe ich noch einige Laden besucht, Eis gegessen und im Park gesessen.

Du hast gesagt, dass der Unterricht anstrengend war. Was habt ihr gemacht?

Wir haben viele neue Wórter gelernt und die Grammatik geubt. Die Temporalsatze sind nicht einfach.

V. - Wr warten schon seit einer Stunde auf dich. Wo warst du so lange?

Ich wollte einen CD-Player kaufen. Ich habe lange einen billigen gesucht.

In welchen Geschaften warst du?

Ich bin zuerst ins Einkaufszentrum gefahren. Aber es gab dort keine, die mir gefallen haben.

Und was hast du dann gemacht?


 


- Ich habe einen Freund angerufen und er hat mir gesagt, dass er im
„Mediamarkt" billige CD-Player gesehen hat. Ich bin also dorthin gefahren und
habe einen bekommen.

VI. - Wie lange habt ihr das Projekt vorbereitet?

Wir haben 3 Wochen daran gearbeitet.

Wie habt ihr die Materiał i en gesammelt?

Zuerst haben wir im Internet und in der Bibliothek Informationen gesucht. Dann haben wir die Arbeit verteilt und einzeln ungefahr eine Woche gearbeitet. Dann haben wir die Ergebnisse unserer Arbeit zusammengebracht und das Projekt fertiggestellt.

Wie hat dir die Gruppenarbeit gefallen?

Wir haben zusammen viel Zeit verbracht. Wr sind inzwischen gute Freunde geworden. Das war eine tolle Erfahrung.

VII. - Hallo, Markus, ich bin wieder da. Wr haben heute eine tolle Diskussion

im Sprachkurs gehabt.

Warum war die Diskussion so toll?

Zuerst haben wir einen interessanten Film gesehen. Dann haben wir daruber gesprochen. Alle Leute haben aktiv an der Diskussion teilgenommen.

Wer hat die Diskussion gefuhrt?

Der Moderator war unser Kursleiter, Herr Melke.

Ober welches Thema habt ihr diskutiert?

Ober den Tierschutz.

VIII. - Du sprichst sehr gut Deutsch. Wo hast du das gelernt?

Deutsch habe ich in der Schule gelernt. 3 Jahre im Gymnasium und 3 Jahre im Lyzeum.

Wer hat dich unterrichtet? Ein Deutscher?

Nein, meine Deutschlehrerin war Polin. Sie war aber sehr anspruchsvoll.

Wie hat der Unterricht bei ihr ausgesehen?

Wir haben im Deutschunterricht viel Deutsch gesprochen, Geschichten erzahlt und Dialoge gespielt. Wr haben auch viel Grammatik geubt.

IX. - Sie waren Zeuge dieses Diebstahls. Wann ist das passiert?

Das passierte, ais ich an der Kasse gestanden habe.

Und was haben Sie gesehen?

Plótzlich habe ich bemerkt, dass ein Mann ein Paar Schuhe in die Plastiktute steckte und ruhig damit zum Ausgang ging.

Wie sah der Mann aus?

Er trug einen langen Mantel und eine Jeanshose. Er war ungefahr 30 Jahre alt, hatte schwarze Haare und war grofc und schlank.

X. - Ich habe gehórt, dass du umgezogen bist. Warum habt ihr die Wohnung

gewechselt?

Die alte Wohnung war zu klein. Ich musste das Zimmer mit meinem jungeren Bruderteilen.

Wann seid ihr umgezogen?

Ende Marz. Kurz vor Ostem.

Hast du dein Zimmer schon eingerichtet?

Ja, die Eltern haben mir neue Móbel gekauft. Den Schreibtisch habe ich an das Fenster gestellt. Meine Poster habe ich endlich an die Wandę gehangt. Auf den Fu&boden habe ich einen dunkelblauen Teppich gelegt.XI. - Gestem ist ein Verkehrsunfall auf der Brunonstra&e passiert. Hast du den

Unfall gesehen?

Ja, ich war zufalligerweise Zeuge dieses Unfalls. Ich wartete gerade auf den Bus.

Wie ist das passiert?

Eine altere Damę wollte bei Rot uber die Stra&e gehen. Ais sie schon auf dem Zebrastreifen war, fuhr ein VW sehr schnell heran. Sie hatte keine Chance. Der Fahrer bremste, stieg sofort aus und rief einen Rettungswagen. Aber es war zu spat. Die Frau starb auf der Stra&e.

Wie hast du das Ganze verarbeitet?

Ich war zuerst erschuttert und dann wutend auf den Fahrer. Er fuhr zu schnell und passte nicht auf die Fu&ganger auf.

XII. - Erzahlen Sie genau, was sie von 15 bis 19 Uhralles gemacht haben!

Urn 15 Uhr war ich zu Hause. Ich bin gerade vom Sprachkurs zuruckgekommen. Danach habe ich Kaffee getrunken. Ungefahr urn 16 Uhr habe ich meinen Freund angerufen und wir haben uns verabredet, am Nachmittag Tennis zu spielen.

Mit wem haben Sie sich noch getroffen?

Auf dem Tennisplatz haben wir einen alten Bekannten getroffen.

Wo waren Sie gestem Abend noch?

Wr sind in die Bierstube am Lindenplatz gegangen. Dort haben wir bis 19 Uhr gesessen. Gegen 20 bin ich nach Hause zuruckgekehrt.

XIII. - Womit seid ihr ins Zentrum gefahren?

Zuerst sind wir mit dem Bus zum Alexanderplatz gefahren. Dort sind wir ausgestiegen und weiter zu FuB gegangen. Wr sind auf den Fernsehturm hoch gefahren und haben im Turmcafe eine Tasse Kaffee getrunken.

Habt ihr einige Sehenswurdigkeiten besichtigt?

Ja, naturlich. Wir wollten das Pergamonmuseum besuchen, aber zuerst haben wir die Michaelkirche besichtigt. Sie lag auf dem Weg dorthin.

Was hat euch besonders gefallen?

Die Kunstsammlung im Pergamonmuseum. Sie hat mich sehr beeindruckt.

XIV. - Wer hat heute gespielt?

Zwei Mannschaften der 2. Liga. Eine aus Karlstadt und die zweite war aus Lohr.

Wer hat gewonnen?

„Falkę Karlstadt" war besser und hat 2:3 gewonnen.

Wie war die Atmosphare im Stadion?

Die Fans von „Falkę" haben gejubelt. Wir haben uns recht gut amusiert.

XV. - Tut der Zahn noch weh?

Nein, nicht mehr. Ich war gestem Nachmittag bei Dr. Specht.

Wie lange hast du gewartet?

Nicht lange. Vielleicht eine halbe Stunde.

Wie war es?

Der Zahnarzt und seine Mithelferin waren sehr nett.

Was hat der Zahnarzt gemacht?

Zuerst hat der Zahnarzt den schmerzenden Zahn róntgen lassen. Dann habe ich eine Spritze gegen die Schmerzen bekommen. Danach hat der Zahnarzt mir eine neue Plombę gemacht. Zum Schluss hat er gesagt: „ Wenn der Zahn wiederweh tut, mussen Sie noch einmal kommen."


C. Negocjowanie

I. Przed wyjściem na dyskotekę Twoi niemieccy znajomi zwracają Ci uwagę, że jesteś
w nieodpowiednim ubraniu. Spróbuj ich przekonać, że nie mają racji.

Odrzuć sugestię zmiany ubrania i podaj powód.

Nie zgódź się z przedstawionymi argumentami.

Zaproponuj kompromisowe rozwiązanie.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

II. Wybierasz się wspólnie z niemiecką koleżanką na imieniny do znajomego. Jesteście
w sklepie z upominkami. Koleżanka chce kupić kosztowny prezent.

Wyraź swoje zdziwienie dla jej pomysłu.

Zaproponuj kupienie mniej kosztownego upominku. Przedstaw kompromisowe rozwiązanie.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

III. Podczas pobytu w Niemczech podarowano Ci kota. W rozmowie z gospodarzem
wynajętego mieszkania:

przedstaw argumenty za pozostawieniem kota,

nie zgódź się z opinią gospodarza.

zaproponuj rozwiązanie.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

IV. Wspólnie z koleżanką/kolegą z kursu językowego postanawiacie zmienić mieszkanie.
Współlokator/lokatorka proponuje mieszkanie na obrzeżach miasta.

nie zgódź się z jego/jej propozycją i podaj powód,

zaproponuj inne rozwiązanie,

przekonaj ją/jego do swoich argumentów.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

V. Z koleżanką/kolegą z kursu języka niemieckiego planujecie weekendowy wyjazd
za miasto. Kolega/koleżanka proponuje wyjazd na camping.

Odrzuć jej/jego propozycję i podaj powód.

Zaproponuj rozwiązanie.

Przekonaj ją/jego do swojego pomysłu.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

VI. Wspólnie z koleżanką/kolegą z kursu języka niemieckiego planujecie zorganizowanie
przyjęcia dla uczestników Waszego kursu. Koleżanka/kolega proponuje restaurację typu
fast food.

Odrzuć jej/jego propozycję i podaj powód.

Nie zgódź się z jej/jego naleganiami i uzasadnij.

Zaproponuj rozwiązanie.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

VII. Z niemieckojęzycznym kolegą/ koleżanką, z którym/ą mieszkasz, planujecie remont

mieszkania.

Odrzuć jej/jego propozycję wynajęcia ekipy remontowej.

Podaj swoją propozycję i uzasadnij.

Zaproponuj kompromisowe rozwiązanie.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

 

 

 

VIII. Kolega/koleżanka z Niemiec chce razem z Tobą uczęszczać na zajęcia kółka
teatralnego.

Odrzuć jej/jego propozycję i podaj powód.

Przekonaj do swoich argumentów.

Zaproponuj rozwiązanie.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

IX. Wygrałeś wspólnie z kolegą/koleżanką z Austrii główną nagrodę na loterii - samochód
lub jego równowartość. Ty chcesz samochód, kolega/koleżanka pieniądze.

Przedstaw swój punkt widzenia.

Odrzuć jego/jej argumenty.

Zaproponuj kompromisowe rozwiązanie.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

X. Twoja koleżanka/kolega, z którym/ą dzielisz pokój na kursie językowym w Niemczech,

zgubił/ła w metrze torbę z dokumentami. Chce teraz rozpocząć poszukiwania na własną rękę.

Wyraź dezaprobatę dla tego pomysłu.

Przekonaj do odwiedzenia Biura Rzeczy Znalezionych.

Zaproponuj pomoc.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

XI. Jesteś w Niemczech i chciałbyś obejrzeć w telewizji satelitarnej polski dziennik,

aby dowiedzieć się, co nowego słychać w kraju. Twój przyjaciel ogląda mecz, który go bardzo pasjonuje.

Poproś o możliwość przełączenia na polską stację.

Przekonaj go o ważności informacji.

Zapewnij o krótkim czasie trwania tej audycji informacyjnej.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

XII. Do Twoich znajomych przyjechał Niemiec, który w upalny dzień chce jechać
do Warszawy i zwiedzać miasto.

Odrzuć jego argumenty.

Zaproponuj inne rozwiązanie.

Uzasadnij swoją propozycję.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

XIII. Jesteś na obozie językowym i jeden z mieszkańców Twojego pokoju zaprosił późno

w nocy gości bez Twojej zgody. Ty chcesz spać, ponieważ jutro czeka was dużo pracy.

Wyraź swoje niezadowolenie.

Przekonaj go o konieczności odpoczynku.

Zaproponuj inne rozwiązanie.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

XIV. Twój kolega z Niemiec nie lubi uprawiać sportu i najchętniej spędza czas przy

komputerze.

Przekonaj go o szkodliwości takiego trybu życia.

Nie zgódź się z jego argumentami.

Zaproponuj mu aktywny wypoczynek.

(rozmowę rozpoczyna zdający)

 

 

 

XV. Chcesz sprzedać swoją kolekcję znaczków pocztowych. Zainteresował się Twoim ogłoszeniem pewien Niemiec.

Przedstaw warunki sprzedaży.

Nie zgódź się na jego cenę.

Przekonaj go o wartości zbioru.

(rozmowę rozpoczyna egzaminujący)

 

 

Transkrypcja dialogów

I. - Marta, ich meine, du hast dich zu schick angezogen.

Wirklich? Ich ziehe mich immer elegant an, wenn ich in die Disco gehe.

Die meisten werden Jeans und T-Shirts tragen.

Na ja, aber die Jeans trage ich nur zu Hause, beim Aufraumen oder, wenn ich unterwegs bin.

Das Kleid ist schick aber unbequem.

Gut, ich ziehe mich urn. Aber die Halskette bleibt. O.k.?

II. - Was kaufen wir Janusz zum Namenstag?

Mir gefallt diese Fotokamera.

Mensch, das kostet aber viel! Vielleicht kaufen wir etwas Billigeres, vielleicht einen Fotoalbum.

Gut, wir nehmen einen Fotoalbum, aber diesen gro&en, fur 25€.

In Ordnung.

III. - Frau Bóhm, ich habe zum Geburtstag eine kleine Katze bekommen. Darf ich

sie behalten?

Eigentlich durfen die Mieter keine Tiere halten. Verstehen Sie, mit Tieren gibt es immer Probleme...

Ich habe schon einen Katzenkorb gekauft und alles, was die Katze braucht. Ubrigens, ich bin den ganzen Nachmittag frei von der Schule.

Aber die Katzen stinken.

Ich verspreche, das Zimmer ófter aufzuraumen und zu luften. Die Katze bellt nicht wie ein Hund und wird bestimmt niemand stóren.

Gut, Versuchenwirmal!

IV. - Wir mussen die Wohnung wechseln. Die Mięte kostet zu viel und es ist zu laut hier. Ich wurde am liebsten am Stadtrand wohnen.

Nein, das ist keine gute Idee. Wr mussten lange mit dem Bus zur Uni fahren. Die Fahrkarten kosten ziemlich viel. Und die Reise nimmt viel Zeit.

Was schlagst du also vor?

Wir suchen etwas in der Nahe vom Sprachinstitut, aber in einer ruhigen Gegend. Vielleicht am Park.

Gut, einverstanden.

V. - Was machen wir am Wochenende? Ich móchte auf den Campingplatz am Wolfgangsee fahren.

Nein, das ist keine gute Idee. Das ist ziemlich weit von hier. Der Strand am Wolfgangsee ist immer am Wochenende uberfullt.

Aber ich mag den Strand sehr. Dort kann man viele Bekannte treffen.

Nein, wir fahren lieber nach Fichtenbach. Dort gibt es eine billige Pension und die schóne Gegend, wo man sich auch gut erholen kann.


 


Aber wir haben nicht so viel Geld. Das Zelten auf dem Campingplatz kostet wenigeralseinePension.

Du hast recht. Aber mein Vorschlag scheint besser zu sein. Aber die Fahrkosten und das Essen, und der Campingplatz kosten fast dasselbe wie ein Zweibettzimmer mit Unterkunft in Fichtenbach.

VI. - Wo machen wir unsere Party? Ich schlage ein Fast-food-Restaurant vor.

Hast du dort gegessen? Das Essen dort ist nicht gut.

Mir hat das Essen dort geschmeckt, das Lokal ist grofc und die Bedienung ist nett.

Nein, ich wahle das Lokal sowieso nicht. Das Essen ist mir wichtiger ais alles andere

Also, was schlagst du vor?

Ich habe eine andere Idee. Ich kenne ein gemutliches Lokal nicht weit vom Stadtpark. Das Essen ist recht gut und wir kónnen die Party au&en auf der Terrasse organisieren.

VII. - Wir mussen die Wohnung renovieren. Am besten ware, wenn wir eine

Renovierungsfirma anrufen.

Nein, das kostet viel Geld. Wir machen das selbst. Wr sparen das Geld und wir machen alles, wie wir wollen.

Aber es gibt Sachen, von denen ich keine Ahnung habe.

Das macht nichts. Du kannst doch lernen. Das macht immer viel SpaB. Ubrigens wir haben nicht am Vormittag Zeit. Wenn wir das selber machen, entscheiden wir selbst.

Ja, aber ich bin nicht ganz uberzeugt.

Gut, wir schlie&en den Kompromiss. Also, ich schlage folgendes vor. Die Wandę streichen wir selbst aber die Arbeiten im Bad machen die Fachleute. O.k.?

VIII. - Ich habe viel Freizeit in diesem Semester. Ich habe Lust, Theater

mitzumachen.

Theatergruppe? Das interessiert mich uberhaupt nicht. Ich móchte lieber Sport treiben.

Im Theater macht man doch auch viel Sport: Tanzen, Gymnastik...

Na ja. Aber ich bin kein guter Schauspieler.

Schade, ich mag Theater sehr.

Tut mir Leid, aber das interessiert mich nicht. Aber ich verspreche, die Vorstellungen, in denen du auftrittst, zuzuschauen. O.k.?

IX. - Heike, wir haben ein Auto im Lotto gewonnen. Wir kónnen entweder
das Auto nehmen oder das Geld. Was wurdest du wanien?
Ich wurde lieber das Auto nehmen.

Und ich wurde das Geld nehmen. Ich brauche Geld fur mein Studium Geld kann man anders verdienen und einen VW kann man sich nicht so leicht leisten.

Also, was schlagst du vor?

Ich habe eine Idee. Wr kónnen mit Hilfe von diesem Auto Geld verdienen. Ich suche eine Firma, die Leute mit einem PKW braucht. O.k., das gefallt mir.

X.

Du, Heike, ich habe meine Tasche in der U-Bahn verloren. Komm mit, wir versuchen, siezufinden! Nein, das ist keine gute Idee. Wieso? Was soli ich machen?


 


Du sollst ins Fundburo gehen und dort fragen, ob jemand deine Tasche nicht gefunden hat.

Aber ich weifc nicht, wo sich das Fundburo befindet.

Kein Problem, wir mussen zuerst im Telefonbuch nachschlagen und die Telefonnummer finden. Dann gehen wir ins Fundburo und fragen nach der Tasche.

Gut, danke fur die Hilfe.

XI. - Peter, Darf ich mai stóren?

Ja, bitte, worum geht es?

Ich móchte die Nachrichten im Polnischen Fernsehen angucken.

Jetzt?! Das Spiel entscheidet sich im Moment.

Das ist fur mich sehr wichtig. In Polen gab es gestem starkę Gewitter und ich weifc nicht, ob alle Stra&en in meiner Gegend durchfahrbar sind.

Wie lange dauert das Programm?

Das Programm dauert ohne Sport und Wetterbericht ungefahr 5 Minuten.

O.k. Ich hole mir etwas zum Trinken.

XII. - Es ist heute sehr schón. Vielleicht machen wir einen Ausflug nach Warschau?

Nach Warschau?! Nein.

Warum?

- Es ist zu heiB. Die Hitze in der Gro&stadt ist nicht angenehm.

Also, was schlagst du vor?

Wir fahren lieber nach Masuren, an einen See. Am Wasser ist es immer kalter.

O.k.

XIII. - Hallo Marek, ich habe meine Freunde eingeladen.

Bist du verruckt? Wei&t du, wie es spat ist? 23.45.

Warum denn nicht?

Wir sollen schlafen gehen. Hast du vergessen? Wr mussen morgen urn 6.30 aufstehen.

Du bist aber nicht gesellig.

Das stimmt nicht. Ich mag Gesellschaft aber nicht urn Mitternacht, wenn ich schon im Bett liege. Ladę deine Freunde am Nachmittag zu. Und jetzt sag bitte deinen Freunden „Gute Nacht" von mir. TschuB!

XIV. - Du sitzt wieder am Computer. Das ist doch ungesund! Den ganzen Tag

verbringst du im dunklen Zimmer und bewegst du dich nicht. Und deine Augen?

Ubertreibe doch nicht! Ich mag Computerspiele. Dabei entspanne ich mich.

Ja, das macht Spafc aber nicht den ganzen Tag. Das schadet der Gesundheit.

Hast du eine bessere Idee?

Komm mit an frische Luft. Das Wetter ist heute herrlich! Ich habe Lust, ins Schwimmbad zu gehen.

O.k.

XV. - Guten Tag, Wollen Sie Ihre Briefmarkensammlung verkaufen? Was kostet

sie?

Die Sammlung kostet 100€.

Das ist sehr viel. Fur diesen Preis kann ich das nicht kaufen.

Ich kann diese Sammlung nicht billiger verkaufen.

Warum?

Das sind alte und sehr wertvolle Briefmarken. Einige von ihnen sind fast 100 Jahre alt.


 

 

2.2. Zadanie drugie – opis i interpretacja ilustracji

Zadanie drugie polega na opisaniu przez zdającego ilustracji zamieszczonej w wylosowanym zestawie i udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

Zdający musi wykazać się umiejętnością konstruowania różnych form prostych wypowiedzi, poprawnych pod względem fonetycznym morfosyntaktycznym i leksykalnym. Powinien nie tylko znać zasady prezentacji, ale i przedstawiania faktów oraz opinii innych osób. Na poziomie podstawowym nie wymaga się obrony opinii, a jedynie ich formułowania i uzasadniania.

Ilustracje przedstawiają sytuacje z życia codziennego, wymuszające opis czynności. W opisie zwraca się uwagę na wyczerpujący opis ilustracji, jego logiczny porządek, poziom znajomości słownictwa i struktur językowych. Treść ilustracji musi być zgodna z zakresem tematycznym zawartym w Standardach. Zdający ma za zadanie szczegółowo opisać ilustrację (np. gdzie stoją młodzi ludzie, w co są ubrani, co wokół nich się dzieje – patrz Przykład 1.) i odpowiedzieć na dwa pytania egzaminującego.

Dwa pytania pod ilustracją umieszczone są tylko w zestawie egzaminującego. Pierwsze pytanie dotyczy wyrażenia opinii własnej na dany temat i jest ściśle związane z ilustracją, drugie - wyrażenia opinii ogólnej, ale odwołuje się do doświadczeń osobistych zdającego. Treść ilustracji umożliwia sprawdzenie umiejętności opisywania sytuacji, przedmiotów, osób i wyrażania opinii, a także poprawnego stosowania środków językowych do wyrażania różnorodnych intencji adekwatnych do sytuacji komunikacyjnej.

 

 

Przykładowe zadania Przykład 1.

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

 

Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

An welcher Aktion nehmen diese Jugendlichen teil? Warum?

Was für ein Problem wird hier angesprochen?

 

 

Przykład 2.

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

 

 

Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

Geht dieses Mädchen mit der Mutter gern einkaufen? Warum?

Wo machst du Einkäufe am liebsten? Warum?

 

 

Przykład 3.

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

 

Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

Kann man diese Familie ais glücklich bezeichnen? Warum?

Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Móchtest du heiraten und Kinder haben? Warum?

 

 

Przykład 4.

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

 

Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

Warum schlagen sich die Jungen miteinander herum?

Warum sind die Kinder in der Schule manchmal agressiv?

 

 

Przykład 5.

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

 

Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

Warum haben sich die Jungen auf diesem Sportplatz getroffen?

Welche Rolle spielt Sport im Leben eines jungen Menschen?

 

Przykład 6.

 

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

 

Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego):

Warum haben sich hier die Menschen versammelt und klatschen Beifall?

Wie kónnen die Jugendlichen noch anders Geld verdienen?

 

 

Przykład 7.

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

 

Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego):

Macht diese Arbeit der Frau Spafc? Warum?

Hilfst du gern bei der Küchenarbeit? Warum?

 

 

Przykład 8.

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

 

Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego):

Warum organisiert man manchmal Konzerte im Freien?

Magst du Rockkonzerte? Warum?

 

 

Przykład 9.

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

 

Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego):

Ernähren sich die Mitglieder dieser Familie gesund? Begründe Deine Meinung!

Was für einen Einfluss hat das Essen auf unsere Gesundheit?

 

 

Przykład 10.

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

 

Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego):

Warum schauen die Familienmitglieder im Moment auf das Geburtstagskind?

Ist der Geburtstag ein wichtiges Fest für dich? Warum?

 

 

Przykład 11.

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

 

Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego):

Warum verbringen manche Jugendliche viel Freizeit in einem Internetcafé?

Magst du im Internet surfen? Warum?

 

 

Przykład 12.

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

 

Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego):

Warum arbeitet der Mann nicht in einem Büro sondern an einem See?

Wie soli man am besten den Urlaub verbringen? Begründe Deine Meinung!

 

 

Przykład 13.

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

 

Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego):

Warum lächeln die beiden Personen zueinander?

Wie sollen die Erwachsenen (z.B. die Eltern oder die Lehrer) und die Kinder Konflikte lósen? Begründe Deine Meinung!

 

 

Przykład 14.

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

 

Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego):

Was für einen Kummer hat das Mädchen?

Sollen die Jugendlichen in deinem Alter Diät halten? Warum?

 

Przykład 15.

 

Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego.

 

Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego):

Warum wird Computer gern im Unterricht ausgenutzt?

Wie hat dir der Computer geholfen zu lernen?

 

 

Zwroty pomocne w opisywaniu i interpretacji ilustracji

Pamiętaj, opisuj ilustrację od ogółu do szczegółu. Najpierw podawaj fakty, a później interpretację.

Das Bild/das Foto zeigt ein Dorf/eine Stadt, eine Landschaft, eine Szene aus dem Sommer-/Winterurlaub, eine Szene aus dem Alltag/aus dem Familienleben, eine Gruppe von Menschen/Jugendlichen, eine Familie, ein Internetcafé

Im Vordergrund sehe ich/befindet sich/

Diese Aufnahme/das Foto wurde wahrscheinlich am Meer, im Gebirge, in einem Erholungsort, im Stadtzentrum, auf der Mülldeponie, auf der Straße....gemacht.

Der Mann/die Frau/der Junge.... ist ungefähr Jahre alt.

Die Jugendlichen, die Männer scheinen zufrieden/traurig/müde zu sein.

Die Menschen auf dem Bild sind von Beruf/arbeiten als

Er/sie trägt /hat an.

Er/sie ist schick/sportlich, lässig eingekleidet.

Sie bilden einen Kreis der Freunde/eine Clique/ein Arbeitsteam

Sie unterhalten sich, sprechen miteinander, nehmen an einer Umweltschutzaktion teil, fahren Ski, spielen Fußball, verdienen Geld, laufen Rollschuh

Ich meine, dass..../Ich bin der Meinung, dass

Ich meine, dass diese Personen sich gut verstehen/ am Unterricht Interesse haben....

 

 

2.3. Szczegółowe kryteria oceniania zadania pierwszego i drugiego

 

Zadanie 1. Rozmowy sterowane

Zadanie 2. Rozmowa na podstawie ilustracji

A.

Uzyskiwanie,

udzielanie

informacji

B.

Relacjonowanie

wydarzeń

C. Negocjowanie

Opisywanie ilustracji

Wyrażanie opinii

0 - 3 pkt | 0 - 3 pkt | 0 - 3 pkt | 0 - 2 pkt | 0 - 4 pkt

Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2.

0 - 5 pkt

         

Zadanie 1. Rozmowy sterowane

1 pkt – komunikat kompletny, zgodny z poleceniem ,

0 pkt – brak komunikacji, komunikat niezrozumiały, niezgodny z poleceniem

lub niekompletny. Uwaga!

Opis każdej sytuacji składa się z trzech podpunktów. Ocenie według powyższych kryteriów podlega realizacja każdego podpunktu w każdej sytuacj i.

Zadanie 2. Opis i interpretacja ilustracji

- opisywanie ilustracji:

2 pkt – pełny opis ilustracji, zachowujący logiczny porządek,

1 pkt – niepełny opis ilustracji lub brak logicznego porządku,

0 pkt – brak wypowiedzi lub opis niezgodny z ilustracją ,

- wyrażanie opinii:

2 pkt – odpowiedź pełna, zgodna z treścią zadanego pytania ,

1 pkt – odpowiedź niepełna i /lub częściowo odbiegająca od treści zadanego pytania ,
0 pkt – brak odpowiedzi lub odpowiedź w znacznym stopniu odbiegając a

od treści zadanego pytania .

Uwaga!

Ocenie, według powyższyc h kryteriów, podlega odpowiedź na każde z dwóch pyta ń o opinię.

Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2. oceniane łącznie:

5 – 4 pkt – dobry poziom znajomości słownictwa i struktur językowych, nieliczne błędy

językowe, wypowiedź płynna ,poprawna wymowa i intonacja ,

3 – 2 pkt – zadowalający poziom słownictwa i struktur językowych, liczne błędy

językowe, zakłócenia w płynności wypowiedzi, błędy w wymowie i intonacji ,

1 – 0 pkt – bardzo ograniczona znajomość słownictwa i struktur językowych, bardzo

liczne błędy językowe, brak płynności wypowiedzi, liczne błędy w wymowie i intonacji .

Uwaga!

Jeżeli zdający nie przystąpił do realizacji jednego z zadań może otrzymać maksymalni e

3 pkt za umiejętności językowe.

 

 

3. POZIOM ROZSZERZONY

3.1. Zadanie pierwsze - rozmowa na podstawie materiału

stymulującego

Zadanie to polega na przeprowadzeniu ze zdającym rozmowy na podstawie materiału stymulującego, który zawiera, co najmniej trzy różnorodne elementy prezentujące, co najmniej dwie kategorie takie jak: ilustracje, fragmenty tekstu, nagłówki, tytuły, komiksy, diagramy, wykresy, tabele itp. Wszystkie elementy materiału są logicznie podporządkowane głównemu problemowi, który będzie podstawą do rozmowy.

W tym zadaniu sprawdzane są umiejętności opisu/prezentacji materiału stymulującego, interpretacji zawartych w nim treści, wyrażania i uzasadniania własnej opinii. Egzaminator sprawdza powyższe umiejętności, zadając 4-5 pytań, związanych z treścią materiału stymulującego. Stosuje zasadę stopniowania trudności pytań zadając najpierw pytania dotyczące prezentacji, a następnie interpretacji i opiniowania. Należy zadać wszystkie pytania umieszczone w zestawie, z wyjątkiem tych, na które zdający wcześniej udzielił odpowiedzi. Pytania są sformułowane tak, aby zdający musiał na nie odpowiedzieć jednym pełnym zdaniem.

W tej części zwraca się uwagę na pełną, bogatą w treść prezentację materiału stymulującego, wielostronne ujęcie tematu, pełne, logiczne odpowiedzi, bogate słownictwo i frazeologię i urozmaicone struktury gramatyczne.

 

 

Przykładowe zadania Przykład 1.

Zdający ma za zadanie przeanalizować przedstawiony materiał i przygotować się do prezentacji, a następnie do rozmowy z egzaminatorem na temat:

problemów związanych z wyborem zawodu,

najbardziej prestiżowych zawodów istniejących na rynku pracy,

poszukiwań odpowiedniego miejsca zatrudnienia.

 

Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

Was zeigt das Material?

Welche von diesen Berufen sind heute populär und welche erfreuen sich der Prestige?

Was kannst du von dem Stellenangebot erfahren?

Wo und wie kann man eine gute Arbeitsstelle finden, die unserer Ausbildung entspricht?

Was ist Dein Traumberuf? Warum?

 

 

Przykład 2.

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do prezentacji, a następnie do rozmowy z egzaminatorem na temat:

zagrożeń środowiska naturalnego,

przyczyn ich powstawania,

sposobów zapobiegania.

 

Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

Was zeigen die Bilder?

Welche von diesen Fotos bilden einen Gegensatz zueinander? Warum?

Wie können die Menschen gegen die Umweltverschmutzung kämpfen?

In welcher Umgebung erholen sich die Menschen am liebsten? Warum?

Wie werden in deiner Heimat die Umweltschutzprobleme gelöst?

 

 

Przykład 3.

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do prezentacji, a następnie do rozmowy z egzaminatorem na temat:

troski o zdrowie,

zdrowego trybu życia,

różnych sposobów zapobiegania chorobom.

 

Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

Was siehst du auf diesen Bildern?

Wie sorgen die Menschen um ihre Gesundheit?

Wie verstehst du das Sprichwort: „Besser vorbeugen als heilen“?

Warum beugt die Bewegung vieler Krankheiten vor?

Gib ein paar Tipps, wie man gesund leben kann!

 

 

Przykład 4.

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do prezentacji, a następnie do rozmowy z egzaminatorem na temat:

różnych form spędzenia wolnego czasu,

wyboru miejsc przeznaczonych dla tego celu,

wpływu aktywnego wypoczynku na nasze samopoczucie

 

Pytania do materiału stymulującego ( zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

Was siehst du auf den Bildern?

Wo kann man Freizeitsport treiben?

Wie verstehst du die Worte: „Ein gesunder Geist ist in einem gesunden Kórper?

Was für einen Einfluss hat der Freizeitsport auf unsere Gesundheit? Warum?

Welche andere Freizeitaktivitäten würdest du noch empfehlen? Warum?

 

 

Przykład 5.

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do prezentacji, a następnie do rozmowy z egzaminatorem na temat:

codziennych zajęć wykonywanych w rodzinie,

podziału obowiązków domowych,

tradycyjnego podziału ról w polskiej rodzinie.

 

 

Pytania do materiału stymulującego ( zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

Was zeigen die Bilder?

Welche Tätigkeiten findest du typisch weiblich und welche typisch männlich?

Wie sieht die Hausarbeit in der modernen Familie aus?

Wie findest du die traditionelle Rollerwerteilung in der Familie? Begründe deine Meinung!

Magst du in der Küche helfen? Warum?

 

 

Przykład 6.

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminatorem na temat:

rodzaju katastrof naturalnych,

niebezpieczeństw związanych z kataklizmami,

sposobów ich zapobiegania.

 

 

Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

Was zeigt das vorgestellte Materiał?

Welche von den hier dargestellten Bilder zeigen Folgen einer Naturkatastrophe und welche Schutzma&nahmen?

Welche andere Naturkatastrophen bilden eine Gefahr für den Menschen?

Sind die Menschen imstande, eine Naturkatastrophe zu vermeiden? Begründe deine Meinung!


5. Gab es letztens in deiner Gegend eine Naturkatastrophe? Erzähle davon!

49


Przykład 7.

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminatorem na temat:

różnych form spędzania czasu wolnego,

wypoczynku czynnego i biernego,

zdrowia i kondycji fizycznej.

 

 

 

 

Freizeitmöglichkeiten

Kinder im

Jugendliche

 

Alter von 8

im Alter von

 

bis 12 Jahre

13 bis 18 Jahre

Computerspiele

66,8%

44,4%

Freizeitsport

18,0%

46,4%

Fernsehen, Videofilme,

15,2%

10,2%

Kinobesuch

   

 

Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

Was stellt das Materiał dar?

Wie verbringen die Menschen auf den Bildern ihre Freizeit?

Kannst du die Tabelle interpretieren?

Welche Vorteile und Nachteile haben die aktive und die passive Erholung? Warum?

Wie verbringst du deine Freizeit am liebsten? Warum?

 

Przykład 8.

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminatorem na temat:

środków transportu,

przyczyn, dla których ludzie podróżują,

zalet podróżowania wybranym środkiem transportu.

 

 

 

 

Verkehrsmittel

Flugzeug

Menschen [%]

173

Waren [%]

5.7

Zug

26.2

31.0

Bus/Lkw

Schiff

andere

43.5 5.3 77

38.2 22.5 Z6

 

 


 

 

Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

Was schildert das Material?

Worüber informiert uns die Tabelle?

Wie kannst du die dargestellten Verkehrsmittel charakterisieren?

Was sind die meisten Reiseziele der Menschen?

Magst du reisen? Warum?

 

 

Przykład 9.

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminatorem na temat:

sposobów komunikowania się,

problemów związanych komunikacją,

zalet wybranych form komunikacji.

 

Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

Beschreib bitte das dargestellte Material!

Mit wem und warum telefoniert dieser Mann?

Welches Kommunikationsmittel ist in den letzten Jahren sehr populär geworden? Warum?

Welche Vorteile und Nachteile hat ein Handy?

Wie kommunizierst du dich mit anderen am häufigsten? Warum?

 

 

Przykład 10.

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminatorem na temat:

niskokalorycznych i tuczących artykułów spożywczych,

zasad zdrowego odżywiania się,

problemów zdrowotnych wynikających ze złej diety.

 

 

Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

Was siehst du auf den Bildern?

„Vitaminen“ und „Cholesterin“ – Mit welchen Produkten assoziieren wir die Wörter?

Warum steht das Wort „Achtung“ neben dem Wort „Cholesterin“?

 

Welchen Einfluss hat das Essen auf unsere Gesundheit?

Erstell ein gesundes Tagesmenü!

 

 

Przykład 11.

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminatorem na temat:

roli języków obcych we współczesnym świecie,

sposobów uczenia się języków obcych,

własnych doświadczeń w uczeniu się języków obcych.

 

Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

Was siehst du auf den Bildern?

Was bedeutet hier „interessant und erfolgreich“?

Würdest du gerne einen Fremdsprachenkurs im Ausland besuchen? Warum?

Welche Bedeutung haben heutzutage Fremdsprachenkenntnisse?

Wie hast du Deutsch gelernt? Erzähl mal!

 


Przykład 12.

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminatorem na temat:

wartości, które nadają życiu ludzkiemu sens,

uczuć,

recepty na szczęśliwe życie.

 

Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego):

Was siehst du auf den Bildern?

Sind die Menschen auf den Bildern glücklich? Warum?

Welche Werte sind den Personen auf den Bildern wichtig?

Was bedeutet für dich „glücklich sein”?

Was finden die Jugendlichen von heute am wichtigsten im Leben? Warum?

 

 

Przykład 13.

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminatorem na temat:

stosunku ludzi do zwierząt,

ich roli w życiu ludzi,

ochrony przyrody.

 

Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie W zestawie egzaminującego):

Was siehst du auf den Bildern?

Auf welchen Bildern werden die Tiere als Dinge behandelt? Warum?

Was bedeutet, Tiere als Dinge zu behandeln?

Welche Rolle spielen Tiere im Leben des Menschen?

Warum sollen die Menschen für die Tiere verantwortlich sein?

 

 

Przykład 14.

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminatorem na temat:

- przyczyn i skutków stresu,

dobrych i złych sposobach radzenia sobie ze stresem,

zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

 

 

Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie egzaminującego):


w zestawie


Was siehst du auf den Bildern?

Was wird hier unter den guten und den schlechten Tipps gegen Stress verstanden?

Welche von diesen Ma&nahmen gegen Stress schaden der Gesundheit? Warum?

Was bedeutet Stress für dich?

Kennst du ein gutes Rezept gegen Stress? Erzähle davon!

 


Przykład 15.

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminatorem na temat:

odpowiedzialności człowieka-konsumenta za środowisko,

robienia zakupów przyjaznych środowisku,

skutkach konsumpcyjnego stylu życia.

 

 

Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie egzaminującego):


w zestawie


Was siehst du auf den Bildern?

Welche Waren sind mit dem Umweltengel markiert? Warum?

Was kann den Spaß am Einkaufen stören? Warum?

Zu welchen Folgen kann der unkontrollierte Konsum führen?

Was kann jeder einzige Bürger tun, um seinen Heimatort sauber zu halten?

 

 

Zwroty pomocne w opisie i interpretacji materiału stymulującego

Pamiętaj, analizując materiał należy dostrzec wszystkie jego elementy i umieć je opisać, znaleźć związki pomiędzy nimi, zinterpretować nagłówek, powiedzenie, przysłowie, dane w tabeli, diagram, informacje z tekstu.

Ich sehe drei Fotos/Bilder und einen Zeitungsausschnitt, ein Zitat, ein Sprichwort, eine Statistik/eine Grafik/eine Anzeige, einen Werbespruch....

Das Material/die Collage besteht aus

Der Text kommt wahrscheinlich aus der Zeitung/aus einem Werbeprospekt/einem Informationsblatt...

Aus diesem kurzen Text kann man erfahren, dass

Die Überschrift sagt, dass

Diese Bilder verbindet ein Thema

Mit diesem Material/mit dieser Collage wird das Problem des Umweltschutzes/der Gesundheit/der Freizeit/der Schule/des Fremdsprachenunterrichts angesprochen.

Das Material/die Collage behandelt das Problem

Es geht hier um....

In dieser Collage geht es um die Frage/um das Problem

Die Graphik gibt eine Information über

Diese Statistik zeigt, wie viel/wie viele, wie oft, wie

Die meisten Menschen/Deutschen/Jugendlichen

Die Mehrheit, die Hälfte, ein Drittel, ein Viertel der Jugendlichen/der Deutschen/der befragten Personen

An der Spitze liegt

An erster Stelle befindet sich/befinden sich

Ungefähr/etwa/circa 20% der Jugendlichen/der Deutschen/der Ausländer....

Das Schaubild zeigt deutlich, dass

Mir scheint, dass

Ich habe den Eindruck, dass

Wenn ich mich nicht irre,

Das Zitat/der Spruch weist darauf hin, dass

 

 

3.2. Zadanie drugie – prezentacja tematu i dyskusja

z egzaminatorem

Zadanie to polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów sformułowanych w języku obcym umieszczonych w zestawie i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat.

Zdający wybiera jeden z dwóch tematów. Jego zadaniem jest sformułowanie dłuższej, trwającej 3 minuty, wieloaspektowej wypowiedzi na wybrany temat, a następnie udzielenie egzaminującemu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętność wyrażania i obrony własnej opinii związanej z prezentowanym tematem.

W części pierwszej zdający prezentuje wybrany przez siebie temat. W drugiej części egzaminator przeprowadza ze zdającym rozmowę związaną z prezentowanym tematem.

Przykłady zestawów do prezentacji tematu i dyskusji

z egzaminatorem

Zapoznaj się z podanymi tematami. Wybierz jeden i przygotuj się do jego prezentacji oraz dyskusji z egzaminującym.

 

I.

II.

III.

IV.


1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.


Die Massenmedien spielen heutzutage eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Welchen Einfluss haben sie auf unseren Alltag? Zu welchen Zwecken nutzen wir die Informationen aus? Äu&ere Deine Meinung dazu!

Bräuche, Sitten, Traditionen und Feste sind ein wichtiger Bestandteil der Kultur jedes Volkes. Wie werden sie in Deinem Lande gepflegt? Welche von ihnen sind dir wichtig und warum?

Die Jugend ist eine Zeit, die kaum frei von Problemen ist. Welche Probleme müssen

die Jugendlichen bewältigen? Wer kann ihnen dabei helfen? Äu&ere Deine Meinung

dazu!

Was schätzt du an einem Menschen? Welche Charakterzüge sollte ein guter Freund

haben? Stell Deine Meinung vor!

Das Leben ist ohne Reisen nicht vorzustellen. Was sind die meisten Reiseziele? Welchen Nutzen kann man aus dem Reisen ziehen? Stelle Deine Meinung zu diesem Thema vor!

Die Entwicklung der Wissenschaft und Technik hat sich zum Wohlstand vieler Länder beigetragen. Bringt die Zivilisationsentwicklung nur Vorteile mit? Begründe Deine Meinung!

Ist das eine Modę oder eine

in deinem Leben? Äu&ere dich

Diät halten, Sport treiben und gegen Stress kämpfen Notwendigkeit? Äu&ere Dich zu diesem Thema! Was für ein Hobby hast du und welche Rolle spielt es zu diesem Thema!


 


V.


Das Wort „Modę" umfasst verschiedene Aspekte. In welchen Lebensbereichen haben wir mit der Modę zu tun? Wie beeinflusst die Modę unser Leben? Stelle Deine Meinung dazu vor!

Wähle einen Schópfer der deutschsprachigen Kultur aus und sagę, warum er weltbekannt wurde? Wie findest du deine Werke? Begründe deine Meinung!

VI.

Internet wurde in den letzten Jahren zu einem beliebten Kommunikationsmittel. Welche Vorteile und Nachteile des Internets siehst du?

Alles wird heutzutage kommerzialisiert, auch der Sport. Stimmst du dieser These zu? Begründe Deine Meinung!

VII.

Die Migration ist eine überall in der Welt bekannte Erscheinung. Welche Probleme kónnen entstehen, wenn viele Fremde (z.B. Gastarbeiter, Flüchtlinge) in ein neues Land herbeikommen? Was sollte man tun, um diese Probleme zu lósen?

Was kann man tun, um das Leben der Behinderten zu erleichtern? Gib einige Beispiele für eine gelungene Integration in deinem Heimatort!

VIII.

Der Profisport ist heutzutage ein gut bezahlter Beruf. Was sind Deiner Meinung nach die Vorteile und Nachteile dieses Berufes?

Am 1. Mai 2004 ist Polen der Europäischen Union beigetreten. Was hat sich ab diesem Moment im Leben der Polen verändert? Begründe Deinen Gesichtspunkt!

IX.

Brauchen wir eigentlich eine Werbung? Welchen Einfluss hat sie auf unser Leben? Stell ihre positiven und negativen Seiten vor!

Der Computer ist heute nicht nur ein Werkzeug geworden , sondern auch eine Móglichkeit, die Freizeit zu verbringen. Stell bitte die Vor- und Nachteile des Computers vor!

X.

1. Man beobachtet, dass der Schulstress immer stärker wird. Was sind die Ursachen
dieser Erscheinung? Wie kann man den Schulstress bewältigen?

2. Heute treten viele Organisationen für die Tiere ein. Warum? Äu&ere Deine Meinung
dazu!

XI.

1. Was bedeutet für dich das Wort „Toleranz“? Welchen Erscheinungen gegenüber
sollen wir tolerant sein und welchen nicht? Stelle deine Meinung dazu!

2. Kann der modernę Mensch ohne Auto auskommen? Begründe deine Meinung!
XII.

1. Welche Weihnachtsbräuche haben sich in der ganzen Welt verbreitet, und welche
sind typisch polnisch geblieben? Äu&ere deine Meinung dazu!

2. Viele Menschen flüchten aus der Stadt auf das Land. Wie meinst du, warum?
XIII.

Extremsport ist eine Modeerscheinung. Was sucht der modernę Mensch darin? Stelle deine Meinung dazu vor!

Welches Ereignis im XX. Jahrhundert findest du am wichtigsten? Begründe deine Meinung!

XIV.

 


1. Die Arbeitslosigkeit ist ein akutes Problem in vielen Ländem. Wie meinst du, warum? 2. Wie stellst du dir die Welt in 50 Jahren vor! Erzähle davon!

XV.

Umweltschutz und Einkaufen. Wie hängen diese zwei Sachen zusammen? Stell deine Meinung zu diesem Thema vor!

Warum gewinnt das Fernsehen heutzutage den Wettbewerb mit den Büchern? Wie lässt sich dieses Problem erklären?

Zwroty pomocne do prezentacja tematu i dyskusji

Pamiętaj, Twój temat powinien mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

We wstępie dobrze jest uzasadnić wybór tematu. W rozwinięciu należy ogólnie ująć temat, a następnie przedstawić jego wybrane aspekty. W zakończeniu powinno się podsumować przedstawione zagadnienie i zaprezentować swoją opinię.

Ich habe das (erste/zweite) Thema gewählt, weil

Ich finde das Thema interessant, weil

Das Problem ist heute besonders wichtig, weil

Das Problem ist heute von gro&er Bedeutung.

spielt heute eine gro&e Rolle.

Aus der Pressemitteilungen erfahren wir, dass

Aus eigener Erfahrung weifc ich/kann man sagen, dass

Zum Schluss móchte ich ein Wort von Goethe/ein Sprichwort anführen/zitieren.

Ich bin davon überzeugt, dass

Ich vertrete die Meinung, dass

Ja, ich bin derselben Meinung wie Sie/anderer/ähnlicher Meinung ais Sie

Ich bin mit dieser Meinung nicht einverstanden, weil

Ich finde diese Meinung richtig/interessant/bestreitbar/strittig/kontrovers.

4. JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIA DO EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA OBCEGO?

 

Przygotowując uczniów do egzaminu ustnego z języka obcego należy szczególny nacisk położyć na słownictwo dotyczące wyznaczonych zakresów tematycznych. Uczniowie powinni wiedzieć, że czynne opanowanie słownictwa pozwoli im lepiej zaprezentować swoje umiejętności językowe. Aby zmobilizować uczniów do systematycznego uczenia się i rozszerzania słownictwa nauczyciele powinni dobierać teksty z wyznaczonych zakresów tematycznych oraz podczas zajęć symulować autentyczne sytuacje komunikacyjne, gdyż tylko wtedy najpełniej ujawniają się braki w czynnym opanowaniu słownictwa.

W przygotowaniu się do egzaminu na pewno pomocne będzie też opanowanie typowych zwrotów (charakterystycznych dla języka mówionego) rozpoczynających, podtrzymujących i kończących rozmowę oraz takich, które potrzebne są do przyjmowania lub odrzucania propozycji, żądań, argumentów oraz wyrażania i uzasadniania własnej opinii. Należy również pamiętać, że Zadanie1. w zestawie dla poziomu podstawowego (relacjonowanie), wymaga użycia czasu przeszłego. Należy w związku z tym dobrze opanować to zagadnienie gramatyczne.

W przygotowaniu ucznia do egzaminu ustnego na pewno dobrą metodą byłyby symulowane egzaminy. Nauczyciel przygotowałby kilka zestawów egzaminacyjnych (mogłyby to być zestawy podobne do zaprezentowanych w Informatorze maturalnym od 2005 roku lub w niniejszym zeszycie). Wyobraźmy sobie taką lekcję:

Cel lekcji: Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka obcego.

Forma pracy: Praca z całą grupą.

Pomoce naukowe: Przykładowe zestawy egzaminacyjne.

Nauczyciel wybiera do „komisji egzaminacyjnej” trzech uczniów, sam pełni rolę przewodniczącego. Pozostali uczniowie również będą pełnić rolę „ sędziów” tzn. oceniać wypowiedź kolegi.

Uczeń (najlepiej ochotnik) losuje zestaw egzaminacyjny, przygotowuje się do odpowiedzi. Nauczyciel w obecności wszystkich uczniów przeprowadza egzamin z jednym uczniem. Głośno ocenia wypowiedź ucznia, stosując kryteria oceniania, komentuje jego wypowiedź, udziela rad, nad czym należy popracować. Pozostali uczniowie, którzy byli obserwatorami egzaminu, też mogą komentować wypowiedź kolegi, zadawać pytania. Po wykonaniu zadania, komisja ocenia wypowiedź uzasadniając punktację, a następnie pozostali uczniowie uzgadniają swoje oceny i przedstawiają własne wyniki.

Dobrze byłoby, gdyby kilku uczniów odpowiadało na podstawie jednego zestawu. Wówczas zarówno nauczyciel, jak i uczniowie będą mieli możliwość porównania wypowiedzi poszczególnych odpowiadających oraz sposobu ich oceny.

5. WSKAZÓWKI PRZYDATNE W PRZYGOTOWANIU WŁASNYCH ZESTAWÓW

 

 

Poziom podstawowy

Zadanie pierwsze

Wymagania dotyczące rozmów sterowanych

 

*

Tematyka sytuacji musi być zgodna z zakresem tematycznym znajdującym

się

w standardach wymagań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego.

* * *

*

Opis sytuacji powinien uzasadniać konieczność użycia języka obcego.

Język opisu sytuacji powinien być prosty, jasno określający sytuację.

Sytuacje powinny być tak dobrane, aby odpowiadały doświadczeniom

życiowym zdającego.

Sytuacje powinny umożliwiać zdającemu wykazanie się umiejętnościami

uzyskiwania i udzielania informacji i wskazówek, relacjonowania

i negocjowania.

Polecenia dla zdającego powinny:

precyzyjnie określać zadania zdającego,

być tak sformułowane, by zdający nie dokonywał tłumaczeń poszczególnych kwestii, lecz miał dużą swobodę w doborze konstrukcji gramatycznych,

ograniczać się do trzech, wymagających od zdającego odpowiedzi dłuższej niż jednozdaniowa,

zmuszać zdającego do podjęcia różnych ról, nie tylko udzielania odpowiedzi na pytania, ale również zadawania pytań.

 

Zadanie drugie

 

* * * *

*


Pytania do ilustracji powinny:

występować tylko w zestawie egzaminatora,

być precyzyjnie sformułowane, wyrażone prostym językiem,

bezpośrednio odnosić się do ilustracji,

być tak sformułowane, by zdający mógł na nie odpowiedzieć kilkoma pełnymi

zdaniami,

umożliwić zdającemu zaprezentowanie umiejętności opisu i opiniowania.

 

Poziom rozszerzony

Zadanie pierwsze

Wymagania dotyczące materiału stymulującego:

Treść materiału stymulującego musi być zgodna z zakresem tematycznym zawartym w standardach.

Musi zawierać różnorodne elementy: np. ilustracje, fragmenty tekstu, nagłówki, tytuły, komiksy, wykresy, parabole, tabele.

Musi być czytelny i wyraźny, nie należy umieszczać zbyt dużo elementów.

Nie należy umieszczać zbyt dużo tekstu.

 

 

* Powinien umożliwiać zdającemu wykazanie się umiejętnością opisywania,
interpretacji, formułowania opinii i jej uzasadniania.

Pytania do materiału stymulującego powinny:

występować tylko w zestawie egzaminatora,

bezpośrednio odnosić się do materiału stymulującego,

być sformułowane precyzyjnie, wyrażone prostym językiem.

być tak sformułowane, by zdający mógł na nie odpowiedzieć kilkoma pełnymi zdaniami,

umożliwić zdającemu zaprezentowanie umiejętności opisu, interpretowania i opiniowania.

Zadanie drugie

Prezentacja powinna być ciekawa, bogata w treść, wielostronna,

o przemyślanej konstrukcji.

Tematy powinny być tak skonstruowane, by umożliwiały przygotowującemu się

uczniowi sporządzenie wieloaspektowego planu wypowiedzi.

Zadanie to sprawdza umiejętność prezentacji zdobytych informacji

oraz dyskutowania. Zdający musi dokonać właściwej selekcji wiadomości,

wybrać najistotniejsze i najciekawsze oraz zastanowić się nad sposobem

prezentacji. Musi być przygotowany nie tylko na wyrażanie i uzasadnianie opinii,

lecz również do ich obrony.

Dyskusja:

Egzaminator zadaje zdającemu pytania związane z prezentowanym przez niego tematem.

Pytania powinny być tak zadawane, aby zachować zasadę stopniowania ich trudności - od pytań prostych, do coraz trudniejszych.

Pytania powinny zmuszać zdającego do wykazania się umiejętnością wyrażania, uzasadniania i obrony własnej opinii związanej z prezentowanym tematem.