Dialog 13 średniozaawansowany - Gleichberechtigung der Frauen auch in technischen Berufen ?

Opublikowano w Dialogi


Dialog 13 średniozaawansowany - Gleichberechtigung der Frauen auch in technischen Berufen ?- Czy równouprawnienie kobiet również w zawodach technicznych ?

Dialog 13 średniozaawansowany - Gleichberechtigung der Frauen auch in technischen Berufen ?

Als Helga Szwarz 1954 den Wunsch äuβerte, Ingeniur für Elektromaschinenbau zu werden, waren viele ihrer Verwandten und Bekannten skeptisch.

Gdy Helga Szwarz w roku 1954 wyraziła życzenie zostania inżynierem budowy maszyn elektrycznych, wielu jej krewnych i znajomych odniosło się do tego sceptycznie.

Helga Schwarz lieβ sich aber nicht zurückhalten und wurde Ingenieur. Später erzählte sie, wenn jemand sich über ihren Beruf wunderte, jedesmal die folgende Geschichte:

Helga Schwarz nie dała się jednak od tego odwieść i została inżynierem. Później, gdy ktoś był zdziwiony że taki ma zawód, opowiadała za każdym razem następującą historię:

Ich erinnere mich noch gut an eine Episode, die ich in einer Poliklinik erlebte. Gewohnheitsgemäβ hatte die junge Ärztin nach meinem Beruf gefragt.

Przypominam sobie jeszcze dobrze epizod, jaki przydarzył mi się w poliklinice. Zgodnie ze zwyczajem młoda lekarka zapytała o mój zawód.

"Da haben Sie aber einen schweren Beruf gewählt", bemerkte sie, "ich würde es in diesem Beruf nie zu etwas bringen. Das ist doch nur etwas für Männer."

"Ależ sobie pani wybrała trudny zawód", zauważyła, "ja nigdy bym w tym zawodzie do niczego nie doszła. To jest jednak coś tylko dla mężczyzn."

Selbst diese moderne Frau zweifelte also an dem Leistungsvermögen der Frauen auf technischem Gebiet. Dabei ist der Beruf der Ärztin auch einmal umstritten gewesen.

Nawet ta nowoczesna kobieta wątpiła więc w możliwości osiągnięć kobiet w dziedzinie technicznej. A przecież zawód lekarki również był kiedyś przedmiotem sporów.

Ärztinnen waren zum Beispiel Anfang des 19 Jahrhunderts noch eine Seltenheit. Das ist nicht auf eine mangelnde Begabung der Frau, sondern auf die damaligen Verhältnisse zurückzuführen.

Na początku 19 wieku na przykład lekarki należały do rzadkości. Nie wynikało to z braku uzdolnień u kobiet, lecz uzależnione było od ówczesnych warunków. 

So lieβ der preuβische Staat die ersten deutschen Ärztinnen, Emilie Lehnus und Franziska Tiburtius, nicht an einer seiner Universitäten studieren.

Tak więc w państwie pruskim nie zezwolono dwóm pierwszym niemieckim lekarkom, Emilii Lehnus i Franciszce Tiburtius, studiować na jednym z tamtejszych uniwersytetów.

Auch nach ihrem Studium in Zürich wurden die beiden Ärztinnen in ihrer Heimat nicht offiziell anerkannt.

I oprócz tego, po ukończeniu przez nie studiów w Zurychu, obie lekarki nie zostały oficjalnie uznane w swojej ojczyźnie.

Die Frauen stehen heute in der Medizin gleichberechtigt neben ihren männlichen Kollegen. Sollten sie da nicht ebenso gute Leistungen auch in der Technik vollbringen können?

Kobiety zajmują dziś w medycynie równorzędną pozycję ze swymi kolegami mężczyznami. Czyż wobec tego nie miałyby osiągać równie dobrych wyników w technice?

Den Ärztinnen wie den Frauen in den mittleren medizinischen Berufen ist der Einsatz und die Bedienung der medizinisch-technischen Geräte genauso selbstverständlich wie ihren männlichen Kollegen.

Lekarkom, jak i pracownikom średniego personelu medycznego, zastosowanie i obsługa sprzętu medyczno-technicznego są również dobrze znane jak ich kolegom mężczyznom.

   

Objaśnienia

 

die Gleichberechtigung  – równouprawnienie
äuβern - wyrazić
der Elektromaschinenbau – budowa maszyn elektrycznych
skeptisch - sceptyczny
sich nicht zurückhalten lassen - nie dać się powstrzymać
gewonheitsgemäβ - zgodnie ze zwyczajem
wählen - wybierać, wybrać
bemerken - zauważyć
es zu etwas bringen - dojść do czegoś
selbst - nawet
zweifeln - wątpić
der Leistungsvermögen - możliwość osiągnięć
das Gebiet - dziedzina ; l.mn. -e
dabei - przy tym
umstritten - sporny
die Seltenheit - rzadkość; l.mn. -en
mangelnd - brakujący
die Begabung - uzdolnienie ; l.mn. -en
damalig - ówczesny
das Verhältnis - warunki ; l.mn -se
zurückführen auf - sprowadzić do, zależeć od
der preuβische Staat - państwo pruskie
anerkennen, erkannte an, anerkannt - uznać
gleichberechtigt - równouprawniony
vollbringen, vollbrachte, vollbracht - dokonać
der Einsatz - stosowanie; l.mn. ¨-e
die Bedienung - obsługa