Dialog 22 średnio zaawansowany - Was bringen wir mit ? Co przywieziemy ze sobą ?

Opublikowano w Dialogi

 


Dialog 22 średnio zaawansowany - Was bringen wir mit ? / Co przywieziemy ze sobą ?

Was bringen wir mit ? / Co przywieziemy ze sobą ?

 

Hast du schon an die Andenken gedacht, die du für die Verwandtschaft von der Reise mitbringen willst?

Czy pomyślałaś już o pamiątkach, które zechcesz przywieźć z podróży dla swych krewnych?

Gut, dass du mich daran erinnerst. Ja, daran hätte ich früher denken  sollen.

Dobrze, że mi o tym przypomniałeś. Tak, o tym powinnam była pomyśleć wcześniej.

Hast du überhaupt noch Geld ?

Czy ty w ogóle masz jeszcze pieniądze?

Nicht allzu viel.

Nie za dużo.

Zeig mal her, wieviel es noch ist, dann überlegen wir gemeinsam.

Pokaż, ile to jeszcze jest, wtedy zastanowimy się wspólnie.

Für meine Schwester möchte ich gern ein silbernes Gingko-Blatt mitbringen. Sie hat auch schon immer nach Weimer fahren wollen, aber nie hat es geklappt.

Dla siostry chciałbym przywieźć srebrny liść ginkgo (drzewo egzotyczne). Ona zawsze tak chciała pojechać do Weimaru, ale nigdy się jej to nie udało.

Ja, das ist freilich ein hübsches Souvenir.

To będzie rzeczywiście piękna pamiątka.

Für meinen Vater kaufe ich eine neue Pfeife. Die kann er immer gebrauchen, auβerdem verlegt er seine Pfeifen ständig oder läβt sie liegen.

Dla ojca kupię nową fajkę. Ta mu się zawsze przyda, poza tym często zapodziewa gdzieś swoje fajki lub gdzieś je zostawia.

Eine Pfeife aus der Goethestadt! Das ist erst eine Idee! Zumal da Goethe Tabak und Pfeifen hasste. Hat dein Vater nicht schon einen ganzen Kasten voll Pfeifen?
Fajka z miasta Goethego! To jest rzeczywiście świetny pomysł! Zwłaszcza, że Goethe nienawidził tytoniu i fajek. Czy twój ojciec nie ma już czasem skrzyni pełnej fajek?
Na und? Er sammelt schöne und raucht weniger schöne. Hast du schon gehört, dass ein Sammler jemals genug gehabt hat?
No to co? On ładne fajki zbiera, a mniej ładne wykorzystuje do palenia. Czy słyszałeś kiedy, aby zbieracz miał kiedykolwiek dosyć?
Und was bringst du deiner Mutter mit?
A co przywieziesz swojej matce?
Meine Mutter hat kein Hobby. Ich habe sie mal sagen hören: Meine Familie ist mein Hobby.
Moja matka nie ma żadnego hobby. Słyszałem, jak kiedyś mówiła: Moim hobby jest moja rodzina.
Deshalb musst du ihr etwas besonders hübsches mitbringen, denke ich.
Myślę więc, że dlatego musisz jej przywieźć coś szczególnie ładnego.
Ich weiβ auch schon, was. Eine Schallplatte mit Vogelstimmen. Es klingt wie im Weimarer Ilm-Park.
Wiem już nawet, co. Płytę gramofonową z głosami ptaków. Brzmią zupełnie jak w niemieckim Ilm-Parku.
Deine geistigen Pläne sind ausgeziechnet, nicht ganz so gut ist dein Finanzplan!
Twoje pomysły są znakomite, tylko że nie tak dobrze jest z twoim planem finansowym.
   

 

Objaśnienia

 

das Andenken - pamiątka, upominek
für die Verwandtschaft - dla krewnych
allzu viel - za dużo
zeig mal her! - pokaż no!
gemeinsam - wspólnie
überlegen - zastanawiać
der Ginkgo - drzewo egzotyczne; l.mn -s
es hat nie geklappt - nigdy się nie udwało
freilich - oczywiście
das Souvenir - pamiątka ; l.mn. -s
die Pfeife - fajka ; l.mn. -n
verlegen - zapodziać, zawieruszyć
ständig - ciągle
zumal - zwłaszcza, że
der Sammler - zbieracz, kolekcjoner
die Vogelstimme - głos ptaków; l.mn. -n
geistig - umysłowy, intelektualny, duchowy