Nauka niemiecki

04_lekcja czwarta-produkcja-słownictwo, ćwiczenia sprawdzające

Opublikowano w Słownictwo

UWAGA W NIEKTÓRYCH SŁOWACH MOGĄ POJAWIĆ SIĘ BŁĘDY W POSTACI LITERÓWEK

projektować · designen
· Projektant projektuje budynki. · Der Designer designet Gebäude.
· rysunek techniczny · die Zeichnung
· Kto narysował ten rysunek techniczny? · Wer zeichnete die Zeichnung?
· budowla · der Bau
· To jest budowane. · Das ist im Bau.
· budowlany · bau
· Nadzorujemy prace budowlane. · Wir inspizieren Bauwerk.
· technik · der Ingeneur
· Pracuje jako technik. · Er arbeitet als Ingeneur.
· wyposażenie · die Ausrüstung
· Są producentami urządzeń pomiarowych. · Sie sind Hersteller von Messgeräten.
· naprawa · die Reparatur
· Naprawia maszyny. · Er repariert Maschinen.
· utrzymywać · warten/pflegen
· Wykonuje konserwację samochodów. · Er pflegt / wartet Autos.
· konserwacja · die Pflege/ die Wartung
· Pracuje w dziale konserwacji. · Er arbeitet in der Wartungsabteilung.
· wsparcie · die Beratungsstelle
· Pracuje jako technik administracji. · Sie arbeitet am Help desk/ in der
Kundenberatung.
· rozwiązywać · lösen
· Kto rozwiązuje problemy klientów? · Wer löst das Problem der Kunden?
· maszyna · die Maschine
· Ile maszyn już jest tutaj? · Wieviele Maschinen sind dort schon?
· wyposażenie maszyn · der Maschinenpark
· Ile jest wymaganych urządzeń
mechanicznych?
· Wie viele Maschinen/ Maschinerie werden
gebraucht?
· wada · das Fehler
· Czy są widoczne jakieś wady? · Sind da sichtbare Fehler?
· zatyczki do uszu · die Ohrenschützer
· Niech Pan/Pani włoży zatyczki do uszu. Niech
Państwo włożą zatyczki do uszu.
· Setzen Sie Ihre Ohrenschützer auf.
· warsztat · die Werkstatt
· Jak wielki jest ten warsztat? · Wie gross ist die Werkstatt?
· dziura · das Loch
· Najpierw spróbuj naprawić tę dziurę. · Versuche bitte erst das Loch zu schliessen.
· okulary ochronne · die Schutzbrille
· Musi Pan/Pani założyć okulary ochronne
przed tym niż wejdzie do fabryki. Muszą
Państwo założyć okulary ochronne przed tym niż
wejdziecie do fabryki.
· Sie müssen vor dem Eintreten Ihre
Schutzbrille aufsetzen.
· wyciskać · ausdrücken
· Umocz szmatkę w wodzie, wyciśnij ją i zetrzyj
zabrudzenia.
· Tauche den Lappen ins Wasser, drücke ihn
aus und wisch den Dreck ab.
· śrubować · schrauben
· Możesz odkręcić to wieko? · Kannst du den Deckel aufschrauben?
· włączyć · anmachen
· Włącz to! · Mach es an!
· wyłączyć · ausmachen
· Wyłącz to! · Mach es aus!
· wyłącznik · der Schalter
· Przestaw przełącznik na stand-by. · Stelle den Schalter in die Warteposition.
· sprzęt · das Gerät
· To urządzenie kontroluje zasilanie prądu. · Dieses Gerät steuert den Stromzufluss.
· prąd · der Strom
· To urządzenie kontroluje zasilanie prądu. · Dieses Gerät steuert den Stromzufluss.
· ogniwo, element · das Teil, die Komponent
· Z ilu składa się elementów? · Aus wievielen Teilen/Komponenten besteht
es?
· mierzyć · messen
· Jak mierzy Pan/Pani jakość? Jak mierzycie
Państwo jakość?
· Wie messen Sie die Qualität?
· prasa · die Presse
· Wydajność prasy jest sto sztuk na godzinę. · Die Druckkapazität ist 100 Stück pro Stunde.
· odpady · der Abfall
· Ile produkujemy odpadów? · Wieviel Abfall produzieren wir?
· zmniejszyć · reduzieren
· Musimy zmniejszyć straty. · Wir müssen die Schrottrate / Ausschussrate
reduzieren.
· podnieść · erhöhen
· Objętość całkowita zwiększyła się o 25%. · Das Volumen wird um 25% erhöht.
· obniżyć · senken
· Miara psucia została obniżona. · Die Ausschussrate ist gesunken.
· iść w górę · steigen
· Produkcja wzrasta. · Die Produktion steigt.
· iść w dół · snken
· Stopa marnotrastwa maleje. · Die Ausschussrate sinkt.
· ciąć · schneiden
· Musimy ciąć koszty. · Wir müssen die Kosten senken.
· odblokowanie · freigeben
· Gdzie jest materiał odblokowany do
produkcji?
· Wo ist das Material zur Produktion
freigegeben?
· opóźnienia · Die Ausfallzeit
· Dlaczego opóźnienia są tak wysokie? · Warum ist die Ausfallzeit so hoch?
· o 10% · Um 10%
· Opóźnienia spadły o 10%. · Die Ausfallzeit wurde um 10% gesenkt
· włączony · angeschlossen
· Czy jest to włączone? · Ist es angeschlossen?
· haczyk · Das Problemchen /der Schluckauf
· W czym tkwi haczyk? · Wo ist das Problem/chen?
· poluzować · lösen
· Poluzuj te śruby. · Löse die Schrauben!
· dokręcić · anziehen
· Dokręć te śruby. · Ziehe die Schrauben an!
· naładować · laden
· Musicie naładować baterię. · Du musst die Batterie laden.
· wypełniać · füllen
· Przed tym nim Pan/Panni zaczniec, niech
Pan/Pani wypełni zbiornik. Przed tym nim
Państwo zaczną, niech Państwo wypełnią
zbiornik.
· Füle den Tank bevor Sie anfangen.
· przenosić · falten
· Nie przenoś tego rysunku. · Bitte die Zeichnung nicht falten.
· wyprostować · begradigen
· Po walcowaniu powinniśmy wyprostować ten
pręt.
· Wir sollten den Barren begradigen nachdem
er gewalzt wurde.
· naciskać · drücken
· Nie naciskaj zbyt wiele. · Nicht hart drücken.
· ciągnąć · ziehen
· Lekko pociągnij. · Zieh vorsichtig.
· naostrzyć · schärfen
· To ostrze trzeba naostrzyć. · Die Klinge muss geschärft werden.
· ruszyć, posunąć · bewegen
· Nie ruszaj tego. · Bewege es nicht.
· poszerzać · vergrössern
· Musimy poszerzyć linię produkcyjną. · Wir müssen das Fliessband vergroessern
· rozciągnąć · erweitern
· Możesz przedłużyć linię produkcyjną? · Kannst das Fliessband / Montageband
erweitern?
· drapać · kratzen
· Uwaga na zadrapania na powierzchni. · Vorsicht bei Kratzen auf der Oberfläche.
· pęknięcie · der Riss
· Czy widzisz te szczeliny? · Kannst du die Risse sehen?
· usługa, serwis · der Service
· Ta maszyna wymaga naprawy. · Die Maschine braucht einen Service.
· zgiąć · biegen
· To jest zgięte. · Es ist verbogen.
· okulary ochronne · dieBrille / die Schutzbrille
· Noście okulary ochronne i ochraniacze słuchu. · Trage Schutzbrille und Ohrenschützer.
· gniazdko · der Stecker
· Czy jest to włączone? · Ist es eingesteckt?
· obudowa · der Schutz
· Nie wolno zdejmować obudowy. · Der Schutz darf nicht entfernt werden.
· usunąć · entfernen
· Obudowy nie wolno usuwać. · Der Schutz darf nicht entfernt werden.
· nieszczelność · das Leck
· Powinniśmy przeprowadzić test
nieszczelności.
· Wir sollten einen Lecktest durchführen.
· przeprowadzać aktualizację · aktualisieren
· Przeprowadziłeś aktualizację wiadomości? · Hast du den Bericht aktualisiert?
· dołączyć · anhängen
· Proszę niech Pan/Pani dołączy jakieś zdjęcie
wady. Proszę niech Państwo dołączą jakieś
zdjęcie wady.
· Bitte hängen Sie einige Bilder des Schadens
an.
· wzbierać się · aufblähen
· Wzbiera się uwalniającym gazem. · Es bläht sich auf wenn das Gas freigesetzt
wird.
· stłaczać · verdichten
· To skurcza się dzięki sprężonemu gazowi. · Es schrumpft mit verdichtetem Gas.
· płyn · die Flüssigkeit
· Poziom płynów technicznych powinien być
regularnie sprawdzany.
· Die Füllmenge der technischen Flüssigkeiten
müssen regelmässig überprüft werden.
· oceniać · einschätzen / beurteilen
· Pozwolą nam ocenić ponownie nasze
możliwości.
· Lassen sie uns unsere Mögleichkeiten neu
beurteilen.
· ciśnienie · der Druck
· Czy ta maszyna jest pod ciśnieniem? · Ist die Maschine unter Druck?
· posmarować · schmieren
· Niech Pan/Pani posmaruje kolumnę
centralną. Niech Państwo posmarują kolumnę
centralną.
· Schmieren Sie die Zentralsäule.
· ustawić · anpassen
· Niech Pan/Pani ustawi długość i głębokość
cięcia. Niech Państwo ustawią długość i
głębokość cięcia.
· Passen Sie die Schnittlänge- und -Tiefe an.
· element zmontowany · Die Versammlung / zusammenbau
· To jest element zmontowany. · Es ist eine Versammlung.
· linia montażowa · das Montageband
· Produkujemy to na tej linii montażowej. · Wir produzieren es an diesem Montageband.
· piec · der Ofen /der Hochofen
· Niech Pan/Pani wyczyści piec przed tym, nim
go znowu Pan/Pani ogrzeje. Niech Państwo
wyczyszczą piec przed tym, nim go znowu
Państwo ogrzeją.
· Reinigen Sie den Ofen bevor Sie ihn wieder
aufheizen.
· ślizgać · gleiten / schieben
· Niech Pan/Pani wejdzie tymi drzwiami
harmonijkowymi. Niech Państwo wejdą tymi
drzwiami harmonijkowymi.
· Gehen Sie durch diese Schiebetür.
· technik · der Techniker
· To jest nasz technik główny. · Er ist unser Cheftechniker.
· majster · der Vorarbeiter
· Każdy majster jest odpowiedzialny za swój
zespół.
· Jeder Vorarbeiter ist für sein Team
verantwortlich.
· topić · schmelzen
· Kawałki są najpierw rozdrabniane a następnie
topione.
· Die Stücke werden erst zerkleinert und dann
geschmolzen.
· rozdrabniać · zerkleinern
· Kawałki są najpierw rozdrabniane a następnie
topione.
· Die Stücke werden erst zerkleinert und dann
geschmolzen.
· zmiana · die Schicht
· Pracujesz na dwie czy na trzy zmiany? · Arbeitest du in 2 oder 3 Schichten?
· zasilanie, moc · der Strom
· Włącz to zasilanie! · Schalte den Strom ein!
· próbka · die Probe
· Weź próbkę! · Nimm eine Probe.
· temperatura · die Temperatur
· Niech Pan/Pani sprawdzi temperaturę. Niech
Państwo sprawdzą temperaturę.
· Kontrollieren Sie die Temperatur.
· pryskanie · sprühen
· Niech Pan/Pani wypryska jądro formy. Niech
Państwo wypryskają jądro formy.
· Besprühen Sie das Innere der Form.
· robić odlew · giesen
· Są to specjaliści w odlewie odśrodkowym. · Sie sind Speyialisten im Zentrifugalgiesen.
· maszyna odlewnicza · die Giessmaschine
· To było wykonane na maszynie odlewniczej? · Das wurde in dieser Giessmaschine gemacht?
· gęstnienie · Die Erstarrung
· Chłodzenie sprawia gęstnienie zgodnie z
kierunkiem.
· Kühlen verursacht direktionale Erstarrung.
· kontrakcja · die Schwindung /die Schrumpfung
· Co Pan/Pani wie o tej kontrakcji? Co Państwo
wiedzą o tej kontrakcji?
· Was wissen Sie über die Schrumpfung?
· transporter · das Förderband
· Używamy tego transportera. · Wir benutzen dieses Förderband.
· odlewanie odśrodkowe · der Schleuderguss
· To się produkuje odlewaniem odśrodkowym. · Es wird per Schleuderguss hergestellt.
· podgrzewanie · vorwärmen
· Podgrzewanie trwa dziesięć minut. · Das Vorwärmen dauert Zehn Minuten.
· rozpylanie, pryskanie · das Besprühen
· Rozpylanie zajmie kolejne dwie minuty. · Das Besprühen dauert noch zwei Minuten .
· wciągnąć, wyjąć · herausziehen / abziehen
· Po schłodzeniu wyjmijcie odlew. · Nach dem abkühlen den Guss herausziehen.
· zużycie · das Tragen
· Jest to trochę zużyte. · Es ist etwas abgetragen.
· wyżarzanie · die Enthärtung
· Wyżarzanie uwalnia napięcie wewnętrzne. · Die Enthärtung entläst die interne Spannung.
· Temperatura odlewania · die Giesstemperatur
· Temperatura odlewania wynosi dziewięćset
stopni.
· Die Giesstemperatur beträgt 900 Grad.