Nauka niemiecki

05_lekcja piąta-produkcja-ćwiczenia sprawdzające

Opublikowano w Słownictwo

UWAGA W NIEKTÓRYCH SŁOWACH MOGĄ POJAWIĆ SIĘ BŁĘDY W POSTACI LITERÓWEK

· Vorsicht bei Kratzen auf der Oberfläche. · Uwaga na zadrapania na powierzchni.
· Der Schutz darf nicht entfernt werden. · Nie wolno zdejmować obudowy.
· Wie messen Sie die Qualität? · Jak mierzy Pan/Pani jakość? Jak mierzycie
Państwo jakość?
· Die Druckkapazität ist 100 Stück pro Stunde. · Wydajność prasy jest sto sztuk na godzinę.
· Mach es aus! · Wyłącz to!
· Setzen Sie Ihre Ohrenschützer auf. · Niech Pan/Pani włoży zatyczki do uszu. Niech
Państwo włożą zatyczki do uszu.
· Die Ausschussrate ist gesunken. · Miara psucia została obniżona.
· Er arbeitet in der Wartungsabteilung. · Pracuje w dziale konserwacji.
· Nach dem abkühlen den Guss herausziehen. · Po schłodzeniu wyjmijcie odlew.
· Das wurde in dieser Giessmaschine gemacht? · To było wykonane na maszynie odlewniczej?
· Wir benutzen dieses Förderband. · Używamy tego transportera.
· Kannst du die Risse sehen? · Czy widzisz te szczeliny?
· Wo ist das Problem/chen? · W czym tkwi haczyk?
· Lassen sie uns unsere Mögleichkeiten neu
beurteilen.
· Pozwolą nam ocenić ponownie nasze
możliwości.
· Wir müssen die Schrottrate / Ausschussrate
reduzieren.
· Musimy zmniejszyć straty.
· Er arbeitet als Ingeneur. · Pracuje jako technik.
· Die Stücke werden erst zerkleinert und dann
geschmolzen.
· Kawałki są najpierw rozdrabniane a następnie
topione.
· Wieviele Maschinen sind dort schon? · Ile maszyn już jest tutaj?
· Es ist etwas abgetragen. · Jest to trochę zużyte.
· Wir müssen die Kosten senken. · Musimy ciąć koszty.
· Der Designer designet Gebäude. · Projektant projektuje budynki.
· Wir sollten einen Lecktest durchführen. · Powinniśmy przeprowadzić test
nieszczelności.
· Wieviel Abfall produzieren wir? · Ile produkujemy odpadów?
· Er repariert Maschinen. · Naprawia maszyny.
· Sie sind Hersteller von Messgeräten. · Są producentami urządzeń pomiarowych.
· Wir sollten den Barren begradigen nachdem
er gewalzt wurde.
· Po walcowaniu powinniśmy wyprostować ten
pręt.
· Wer zeichnete die Zeichnung? · Kto narysował ten rysunek techniczny?
· Das ist im Bau. · To jest budowane.
· Es ist eine Versammlung. · To jest element zmontowany.
· Er pflegt / wartet Autos. · Wykonuje konserwację samochodów.
· Kannst das Fliessband / Montageband
erweitern?
· Możesz przedłużyć linię produkcyjną?
· Das Vorwärmen dauert Zehn Minuten. · Podgrzewanie trwa dziesięć minut.
· Wir müssen das Fliessband vergroessern · Musimy poszerzyć linię produkcyjną.
· Die Produktion steigt. · Produkcja wzrasta.
· Es bläht sich auf wenn das Gas freigesetzt
wird.
· Wzbiera się uwalniającym gazem.
· Bewege es nicht. · Nie ruszaj tego.
· Die Stücke werden erst zerkleinert und dann
geschmolzen.
· Kawałki są najpierw rozdrabniane a następnie
topione.
· Ziehe die Schrauben an! · Dokręć te śruby.
· Besprühen Sie das Innere der Form. · Niech Pan/Pani wypryska jądro formy. Niech
Państwo wypryskają jądro formy.
· Nicht hart drücken. · Nie naciskaj zbyt wiele.
· Sind da sichtbare Fehler? · Czy są widoczne jakieś wady?
· Sie müssen vor dem Eintreten Ihre
Schutzbrille aufsetzen.
· Musi Pan/Pani założyć okulary ochronne
przed tym niż wejdzie do fabryki. Muszą
Państwo założyć okulary ochronne przed tym niż
wejdziecie do fabryki.
· Dieses Gerät steuert den Stromzufluss. · To urządzenie kontroluje zasilanie prądu.
· Was wissen Sie über die Schrumpfung? · Co Pan/Pani wie o tej kontrakcji? Co Państwo
wiedzą o tej kontrakcji?
· Bitte hängen Sie einige Bilder des Schadens
an.
· Proszę niech Pan/Pani dołączy jakieś zdjęcie
wady. Proszę niech Państwo dołączą jakieś
zdjęcie wady.
· Ist es angeschlossen? · Czy jest to włączone?
· Du musst die Batterie laden. · Musicie naładować baterię.
· Die Maschine braucht einen Service. · Ta maszyna wymaga naprawy.
· Es schrumpft mit verdichtetem Gas. · To skurcza się dzięki sprężonemu gazowi.
· Passen Sie die Schnittlänge- und -Tiefe an. · Niech Pan/Pani ustawi długość i głębokość
cięcia. Niech Państwo ustawią długość i
głębokość cięcia.
· Gehen Sie durch diese Schiebetür. · Niech Pan/Pani wejdzie tymi drzwiami
harmonijkowymi. Niech Państwo wejdą tymi
drzwiami harmonijkowymi.
· Sie sind Speyialisten im Zentrifugalgiesen. · Są to specjaliści w odlewie odśrodkowym.
· Nimm eine Probe. · Weź próbkę!
· Die Ausschussrate sinkt. · Stopa marnotrastwa maleje.
· Versuche bitte erst das Loch zu schliessen. · Najpierw spróbuj naprawić tę dziurę.
· Es wird per Schleuderguss hergestellt. · To się produkuje odlewaniem odśrodkowym.
· Wo ist das Material zur Produktion
freigegeben?
· Gdzie jest materiał odblokowany do
produkcji?
· Stelle den Schalter in die Warteposition. · Przestaw przełącznik na stand-by.
· Dieses Gerät steuert den Stromzufluss. · To urządzenie kontroluje zasilanie prądu.
· Er ist unser Cheftechniker. · To jest nasz technik główny.
· Tauche den Lappen ins Wasser, drücke ihn
aus und wisch den Dreck ab.
· Umocz szmatkę w wodzie, wyciśnij ją i zetrzyj
zabrudzenia.
· Die Ausfallzeit wurde um 10% gesenkt · Opóźnienia spadły o 10%.
· Füle den Tank bevor Sie anfangen. · Przed tym nim Pan/Panni zaczniec, niech
Pan/Pani wypełni zbiornik. Przed tym nim
Państwo zaczną, niech Państwo wypełnią
zbiornik.
· Das Besprühen dauert noch zwei Minuten . · Rozpylanie zajmie kolejne dwie minuty.
· Bitte die Zeichnung nicht falten. · Nie przenoś tego rysunku.
· Die Enthärtung entläst die interne Spannung. · Wyżarzanie uwalnia napięcie wewnętrzne.
· Sie arbeitet am Help desk/ in der
Kundenberatung.
· Pracuje jako technik administracji.
· Wie gross ist die Werkstatt? · Jak wielki jest ten warsztat?
· Wer löst das Problem der Kunden? · Kto rozwiązuje problemy klientów?
· Jeder Vorarbeiter ist für sein Team
verantwortlich.
· Każdy majster jest odpowiedzialny za swój
zespół.
· Warum ist die Ausfallzeit so hoch? · Dlaczego opóźnienia są tak wysokie?
· Es ist verbogen. · To jest zgięte.
· Das Volumen wird um 25% erhöht. · Objętość całkowita zwiększyła się o 25%.
· Der Schutz darf nicht entfernt werden. · Obudowy nie wolno usuwać.
· Löse die Schrauben! · Poluzuj te śruby.
· Schalte den Strom ein! · Włącz to zasilanie!
· Trage Schutzbrille und Ohrenschützer. · Noście okulary ochronne i ochraniacze słuchu.
· Zieh vorsichtig. · Lekko pociągnij.
· Hast du den Bericht aktualisiert? · Przeprowadziłeś aktualizację wiadomości?
· Wir produzieren es an diesem Montageband. · Produkujemy to na tej linii montażowej.
· Wir inspizieren Bauwerk. · Nadzorujemy prace budowlane.
· Die Füllmenge der technischen Flüssigkeiten
müssen regelmässig überprüft werden.
· Poziom płynów technicznych powinien być
regularnie sprawdzany.
· Die Klinge muss geschärft werden. · To ostrze trzeba naostrzyć.
· Wie viele Maschinen/ Maschinerie werden
gebraucht?
· Ile jest wymaganych urządzeń
mechanicznych?
· Aus wievielen Teilen/Komponenten besteht
es?
· Z ilu składa się elementów?
· Reinigen Sie den Ofen bevor Sie ihn wieder
aufheizen.
· Niech Pan/Pani wyczyści piec przed tym, nim
go znowu Pan/Pani ogrzeje. Niech Państwo
wyczyszczą piec przed tym, nim go znowu
Państwo ogrzeją.
· Kannst du den Deckel aufschrauben? · Możesz odkręcić to wieko?
· Ist es eingesteckt? · Czy jest to włączone?
· Mach es an! · Włącz to!
· Kontrollieren Sie die Temperatur. · Niech Pan/Pani sprawdzi temperaturę. Niech
Państwo sprawdzą temperaturę.
· Ist die Maschine unter Druck? · Czy ta maszyna jest pod ciśnieniem?
· Arbeitest du in 2 oder 3 Schichten? · Pracujesz na dwie czy na trzy zmiany?
· Schmieren Sie die Zentralsäule. · Niech Pan/Pani posmaruje kolumnę
centralną. Niech Państwo posmarują kolumnę
centralną.
· Kühlen verursacht direktionale Erstarrung. · Chłodzenie sprawia gęstnienie zgodnie z
kierunkiem.
· Die Giesstemperatur beträgt 900 Grad. · Temperatura odlewania wynosi dziewięćset
stopni.