Nauka niemiecki

06_lekcja szósta-produkcja ćwiczenia sprawdzające

Opublikowano w Słownictwo

UWAGA W NIEKTÓRYCH SŁOWACH MOGĄ POJAWIĆ SIĘ BŁĘDY W POSTACI LITERÓWEK

Kawałki są najpierw rozdrabniane a następnie topione.
· Die Stücke werden erst zerkleinert und dann
geschmolzen.
· Są to specjaliści w odlewie odśrodkowym. · Sie sind Speyialisten im Zentrifugalgiesen.
· To było wykonane na maszynie odlewniczej? · Das wurde in dieser Giessmaschine gemacht?
· Jest to trochę zużyte. · Es ist etwas abgetragen.
· Ile produkujemy odpadów? · Wieviel Abfall produzieren wir?
· Objętość całkowita zwiększyła się o 25%. · Das Volumen wird um 25% erhöht.
· Wyłącz to! · Mach es aus!
· Podgrzewanie trwa dziesięć minut. · Das Vorwärmen dauert Zehn Minuten.
· Chłodzenie sprawia gęstnienie zgodnie z
kierunkiem.
· Kühlen verursacht direktionale Erstarrung.
· Czy są widoczne jakieś wady? · Sind da sichtbare Fehler?
· Rozpylanie zajmie kolejne dwie minuty. · Das Besprühen dauert noch zwei Minuten .
· Musicie naładować baterię. · Du musst die Batterie laden.
· Poluzuj te śruby. · Löse die Schrauben!
· Pracuje jako technik administracji. · Sie arbeitet am Help desk/ in der
Kundenberatung.
· Wzbiera się uwalniającym gazem. · Es bläht sich auf wenn das Gas freigesetzt
wird.
· Przed tym nim Pan/Panni zaczniec, niech
Pan/Pani wypełni zbiornik. Przed tym nim
Państwo zaczną, niech Państwo wypełnią
zbiornik.
· Füle den Tank bevor Sie anfangen.
· Umocz szmatkę w wodzie, wyciśnij ją i zetrzyj
zabrudzenia.
· Tauche den Lappen ins Wasser, drücke ihn
aus und wisch den Dreck ab.
· Powinniśmy przeprowadzić test
nieszczelności.
· Wir sollten einen Lecktest durchführen.
· Obudowy nie wolno usuwać. · Der Schutz darf nicht entfernt werden.
· Projektant projektuje budynki. · Der Designer designet Gebäude.
· W czym tkwi haczyk? · Wo ist das Problem/chen?
· Weź próbkę! · Nimm eine Probe.
· Najpierw spróbuj naprawić tę dziurę. · Versuche bitte erst das Loch zu schliessen.
· Wykonuje konserwację samochodów. · Er pflegt / wartet Autos.
· Miara psucia została obniżona. · Die Ausschussrate ist gesunken.
· Używamy tego transportera. · Wir benutzen dieses Förderband.
· Przestaw przełącznik na stand-by. · Stelle den Schalter in die Warteposition.
· Niech Pan/Pani wejdzie tymi drzwiami
harmonijkowymi. Niech Państwo wejdą tymi
drzwiami harmonijkowymi.
· Gehen Sie durch diese Schiebetür.
· Pracujesz na dwie czy na trzy zmiany? · Arbeitest du in 2 oder 3 Schichten?
· Opóźnienia spadły o 10%. · Die Ausfallzeit wurde um 10% gesenkt
· Możesz odkręcić to wieko? · Kannst du den Deckel aufschrauben?
· Musi Pan/Pani założyć okulary ochronne
przed tym niż wejdzie do fabryki. Muszą
Państwo założyć okulary ochronne przed tym niż
wejdziecie do fabryki.
· Sie müssen vor dem Eintreten Ihre
Schutzbrille aufsetzen.
· To urządzenie kontroluje zasilanie prądu. · Dieses Gerät steuert den Stromzufluss.
· Musimy ciąć koszty. · Wir müssen die Kosten senken.
· Niech Pan/Pani włoży zatyczki do uszu. Niech
Państwo włożą zatyczki do uszu.
· Setzen Sie Ihre Ohrenschützer auf.
· Z ilu składa się elementów? · Aus wievielen Teilen/Komponenten besteht
es?
· Kto rozwiązuje problemy klientów? · Wer löst das Problem der Kunden?
· Jak wielki jest ten warsztat? · Wie gross ist die Werkstatt?
· Uwaga na zadrapania na powierzchni. · Vorsicht bei Kratzen auf der Oberfläche.
· Po walcowaniu powinniśmy wyprostować ten
pręt.
· Wir sollten den Barren begradigen nachdem
er gewalzt wurde.
· Niech Pan/Pani posmaruje kolumnę
centralną. Niech Państwo posmarują kolumnę
centralną.
· Schmieren Sie die Zentralsäule.
· Po schłodzeniu wyjmijcie odlew. · Nach dem abkühlen den Guss herausziehen.
· Możesz przedłużyć linię produkcyjną? · Kannst das Fliessband / Montageband
erweitern?
· Są producentami urządzeń pomiarowych. · Sie sind Hersteller von Messgeräten.
· Co Pan/Pani wie o tej kontrakcji? Co Państwo
wiedzą o tej kontrakcji?
· Was wissen Sie über die Schrumpfung?
· Ta maszyna wymaga naprawy. · Die Maschine braucht einen Service.
· Jak mierzy Pan/Pani jakość? Jak mierzycie
Państwo jakość?
· Wie messen Sie die Qualität?
· Gdzie jest materiał odblokowany do
produkcji?
· Wo ist das Material zur Produktion
freigegeben?
· Produkujemy to na tej linii montażowej. · Wir produzieren es an diesem Montageband.
· Pracuje w dziale konserwacji. · Er arbeitet in der Wartungsabteilung.
· Nie przenoś tego rysunku. · Bitte die Zeichnung nicht falten.
· To jest element zmontowany. · Es ist eine Versammlung.
· Dokręć te śruby. · Ziehe die Schrauben an!
· Proszę niech Pan/Pani dołączy jakieś zdjęcie
wady. Proszę niech Państwo dołączą jakieś
zdjęcie wady.
· Bitte hängen Sie einige Bilder des Schadens
an.
· To skurcza się dzięki sprężonemu gazowi. · Es schrumpft mit verdichtetem Gas.
· Niech Pan/Pani wypryska jądro formy. Niech
Państwo wypryskają jądro formy.
· Besprühen Sie das Innere der Form.
· Poziom płynów technicznych powinien być
regularnie sprawdzany.
· Die Füllmenge der technischen Flüssigkeiten
müssen regelmässig überprüft werden.
· Niech Pan/Pani wyczyści piec przed tym, nim
go znowu Pan/Pani ogrzeje. Niech Państwo
wyczyszczą piec przed tym, nim go znowu
Państwo ogrzeją.
· Reinigen Sie den Ofen bevor Sie ihn wieder
aufheizen.
· Nie wolno zdejmować obudowy. · Der Schutz darf nicht entfernt werden.
· Stopa marnotrastwa maleje. · Die Ausschussrate sinkt.
· Pracuje jako technik. · Er arbeitet als Ingeneur.
· Nie naciskaj zbyt wiele. · Nicht hart drücken.
· Nadzorujemy prace budowlane. · Wir inspizieren Bauwerk.
· Musimy poszerzyć linię produkcyjną. · Wir müssen das Fliessband vergroessern
· To się produkuje odlewaniem odśrodkowym. · Es wird per Schleuderguss hergestellt.
· Niech Pan/Pani ustawi długość i głębokość
cięcia. Niech Państwo ustawią długość i
głębokość cięcia.
· Passen Sie die Schnittlänge- und -Tiefe an.
· To urządzenie kontroluje zasilanie prądu. · Dieses Gerät steuert den Stromzufluss.
· Ile maszyn już jest tutaj? · Wieviele Maschinen sind dort schon?
· Niech Pan/Pani sprawdzi temperaturę. Niech
Państwo sprawdzą temperaturę.
· Kontrollieren Sie die Temperatur.
· To ostrze trzeba naostrzyć. · Die Klinge muss geschärft werden.
· Dlaczego opóźnienia są tak wysokie? · Warum ist die Ausfallzeit so hoch?
· Kto narysował ten rysunek techniczny? · Wer zeichnete die Zeichnung?
· Włącz to! · Mach es an!
· Produkcja wzrasta. · Die Produktion steigt.
· Czy jest to włączone? · Ist es angeschlossen?
· To jest zgięte. · Es ist verbogen.
· Nie ruszaj tego. · Bewege es nicht.
· Naprawia maszyny. · Er repariert Maschinen.
· Wydajność prasy jest sto sztuk na godzinę. · Die Druckkapazität ist 100 Stück pro Stunde.
· Każdy majster jest odpowiedzialny za swój
zespół.
· Jeder Vorarbeiter ist für sein Team
verantwortlich.
· To jest nasz technik główny. · Er ist unser Cheftechniker.
· Włącz to zasilanie! · Schalte den Strom ein!
· To jest budowane. · Das ist im Bau.
· Czy ta maszyna jest pod ciśnieniem? · Ist die Maschine unter Druck?
· Ile jest wymaganych urządzeń
mechanicznych?
· Wie viele Maschinen/ Maschinerie werden
gebraucht?
· Noście okulary ochronne i ochraniacze słuchu. · Trage Schutzbrille und Ohrenschützer.
· Kawałki są najpierw rozdrabniane a następnie
topione.
· Die Stücke werden erst zerkleinert und dann
geschmolzen.
· Przeprowadziłeś aktualizację wiadomości? · Hast du den Bericht aktualisiert?
· Pozwolą nam ocenić ponownie nasze
możliwości.
· Lassen sie uns unsere Mögleichkeiten neu
beurteilen.
· Lekko pociągnij. · Zieh vorsichtig.
· Czy jest to włączone? · Ist es eingesteckt?
· Musimy zmniejszyć straty. · Wir müssen die Schrottrate / Ausschussrate
reduzieren.
· Wyżarzanie uwalnia napięcie wewnętrzne. · Die Enthärtung entläst die interne Spannung.
· Czy widzisz te szczeliny? · Kannst du die Risse sehen?