Wybierz język witryny

Nauka niemiecki

Zentrale Mittelstufenprüfung

Opublikowano w Certyfikaty

Zentrale Mittelstufenprüfung
ZMP jest egzaminem na poziomie średnio zaawansowanym - po około 800-1000 godzin intensywnej nauki. Podczas egzaminu kandydat powinien udowodnić, że znany jest mu ponadregionalny język niemiecki i że sam potrafi się nim posługiwać, także w sytuacjach wykraczających poza doświadczenia czysto prywatne.
Do egzaminu dopuszczeni są wszyscy ubiegający się, którzy ukończyli 16 lat.
ZMP jest egzaminem o takim samym poziomie jak "Deutsches Sprachdiplom".

Dyplom uzyskany po egzaminie uprawnia nauczycieli nie będących germanistami do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych (zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej) oraz zwalnia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na niektórych uniwersytetach w Niemczech.
Zgodnie z rozporządzeniami MEN i CKE zwalania z egzaminu dojrzałości w zakresie rozszerzonym.


EGZAMIN PISEMNY
trwa z przerwą 4 godziny i składa się z następujących części:
1. Rozumienie tekstu czytanego (90 min):
4 teksty:
* teksty krótkie
* tekst o charakterze popularnonaukowym
* komentarz
* tekst z lukami do uzupełnienia

2. Rozumienie tekstu słuchanego (30 min):
2 teksty:
* rozmowa
* audycja radiowa

3. Wypowiedź pisemna (90 min):
2 części:
* wypowiedź własna (list osobisty, formalny, półformalny lub referat wg podanych 5 punktów)
* przekształcenie listuEGAZMIN USTNY
Trwa 15 minut (czas na przygotowanie: 15 minut) i składa się z dwóch części.
Pierwsze zadanie ma w przeważającym stopniu charakter monologu.
Drugie zadanie jest symulacją rozmowy, w czasie której należy rozwiązać pewien problem i zakłada spontaniczne, zorientowane na partnera mówienie.