hervorbringen

Opublikowano w Funkcje czasownika

(k)e-n Laut hervorbringen = e-n L. ertönen - wydobywać dźwięk

(k)e-n Ton hervorbribgen = e-n T. erzeugen - wydobywać ton

(k)ein Wort hervorbringen = (nicht) sprechen - (nie) wydobywać słowa