Wybierz język witryny

erziehen - wychowywać

Opublikowano w Funkcje czasownika

erziehen - wychowywać

der Erzieher - wychowawca

die Erziehungswissenschaft - pedagogika

die Erziehungsanstalt - zakład wychowawczy

die Erziehung - wychowanie

der Zögling - wychowanek

erziehbar - możliwy do wychowania

unerzogen -  niewychowany

Er ist ein wohl erzogener Mensch.

Jest dobrze wychowanym człowiekiem.

Meine Mutter erzog uns sehr streng.

Moja matka wychowywała nas bardzo surowo.

Dieser Hund wurde überhaupt nicht erzogen.

Ten pies nie był tresowany.

Wie erziehen Sie ihr Kind?

Jak wychowuje pan swoje dziecko ?

Wo hat man dich erzogen ?

Gdzie cię tak wychowano ?

Ich würde meine Kinder freier erziehen.

Wychowałbym swoje dzieci mniej surowo.

Das Kind wird schlecht erzogen.

To dziecko jest źle wychowane.