Wybierz język witryny

Patrizip I

mateo włącz . Opublikowano w Gramatyka ćwiczenia

Patrizip I zwany imiesłowem czasu teaźniejszego. Tworzy się go poprzez dodanie do bezokolicznika końcówki -d. Odpowiada on polskiemu imiesłowowi współczesnemu zakończonemu na –ąc i czynnemu kończącemu się na –ący; -ąca; -ące.
Przykłady: siedząc; siedzący; siedząca; siedzące, itp.

  • singen - singend (śpiewając)
  • arbeiten - arbeitend (pracując)
  • sich setzen - sich setzend (siadając)

Partizip I odpowiada polskiemu imiesłowowi czynnemu i występuje jako:

  • przydawka, np: das kommende Wochenende (nadchodzący weekend)
  • rzeczownik pełniący funkcję podmiotu lub dopełnienia, np: der/die Reisende (podróżujący/ąca)
  • okolicznik sposobu, np: Paul liest fließend Deutsch.

Za pomocą Partizip I wyrażamy konieczność lub przymus wykonania jakiejś czynności w znaczeniu biernym. Wtedy imiesłów poprzedzony jest wyrazem „zu”. Tłumacząc tekst na język polski należy użyć odpowiednio odmienionych słów „musieć” lub „mieć powinność”.

Przykłady:

die zu machende Arbeit. – praca, która musi (powinna) być wykonana;
die zu liefernden Waren – towary, które muszą (powinny) być dostarczone.

Przykłady zdań z użyciem Partizip I:

Ihr Hund hat mich bellend begrüßt.
Mein Bruder ist immer noch allein stehend.
Wer ist hier Deutsch sprechend?
Ihre Kinder spielen dauernd Fußball im Hof.