Wybierz język witryny

Rynek

Super User włącz . Opublikowano w Słownictwo

Umsatz erwirtschaften osiągnąć / uzyskać obrót
der Stammkunde stały klient
der Standort lokalizacja, położenie
verderbliche Lebensmittel łatwo psujące się produkty spożywcze
die Kundschaft klientela, ogół klientów
das Bargeld gotówka
die Einnahmen utargi
die Marktwirtschaft gospodarka rynkowa
der Großhandel handel hurtowy
die Abrechnung rozliczenie
die Erstattung zwrot
die Gutschrift zakredytowanie, zapis na dobro rachunku
die Verdienstspanne marża
die Preisbindung cena narzucona (np. przez producenta)
gut beim Publikum ankommen przyjąć się, spodobać się, cieszyć się powodzeniem
die Abbuchung odpisanie od rachunku
sich die Hacken abrennen zrobić coś z wielkim trudem / wysilać się
das stimmt hinten und vorne nicht to wcale się nie zgadza
das trifft sich gut to się dobrze składa
in die Hosen gehen nie powieść się, nie udać się, ponieść porażkę
klein anfangen skromnie zaczynać
das kann doch nicht angehen to niemożliwe, to nie ujdzie
pleite sein być bankrutem
das Amt für Wirtschaftsförderung urząd do spraw rozwoju gospodarczego / wspierania gospodarki
die Industrie- und Handelskammer izba przemysłowo-handlowa
das Ordnungsamt der Stadt urząd miejski do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego
vielfältige Aufgaben różnorodne zadania
der Verhandlungspartner partner w rozmowach / negocjacjach
die Sozialpartner związek pracodawców i pracowników
Auflagen erfüllen spełniać wymogi
Bier zapfen nalewać piwo z beczki
eine Studie in Auftrag geben zlecać badania opinii publicznej
Daten erheben zbierać dane
die Dachorganisation organizacja nadrzędna
sich aktiv für eine bestandserhaltende Fischerei einsetzen zaangażować się na rzecz ograniczenia połowu ryb
die Angebotspalette paleta / wachlarz ofert
die Immobilienvermittlung pośrednictwo nieruchomości
die Messe targi
der Existenzgründer osoba zakładająca przedsiębiorstwo / założyciel firmy
die Grundrisszeichnung rzut
der Personalausweis dowód osobisty
der Lageplan plan sytuacyjny
die Baugenehmigung pozwolenie na budowę
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, die belegt, dass keine Steuerschulden bestehen zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami
Auszug aus der Schuldnerkartei des Amtgerichtes wyciąg z rejestru dłużników
polizeiliches Führungszeugnis zaświadczenie o niekaralności
Miet- oder Pachtvertrag umowa najmu lub dzierżawy
das Existenzgründerseminar kurs dla założycieli przedsiębiorstw
die Schnittzeichnung przekrój
hoch im Kurs stehen być popularnym, mieć „dobry kurs”
der Wermutstropfen kropla goryczy
das Fanggewicht masa ryb bezpośrednio po połowie, przed przyrządzeniem
die Marktlücke nisza rynkowa
der Thunfisch tuńczyk
die Forelle pstrąg
der Lachs łosoś
der Aal węgorz
der Hering śledź
der Hecht szczupak
der Karpfen karp
der Zander sandacz
die Flunder flądra
sich selbständig machen usamodzielnić się, założyć własną działalność gospodarczą
etwas an den Tag bringen ujawniać, wyciągnąć coś na światło dzienne
großes Gewicht haben mieć dużą wagę / mieć duże znaczenie
einen Umsatz von ... erzielen osiągnąć obrót w wysokości ...
Interessen vertreten reprezentować interesy
eingetragener Verein zarejestrowany związek / spółka / stowarzyszenie
jdm. mit Rat und Tat zur Seite stehen pomagać komuś słowem i czynem
über Berufserfahrung verfügen dysponować doświadczeniem zawodowym
ein „alter Hase” sein być starym „wygą” / „wyjadaczem“
der Ruheständler emeryt
die Innung cech
die Zunft cech (historyczny)
die Industrie- und Handelskammer izba przemysłowo-handlowa
die Meisterprüfung egzamin mistrzowski / na mistrza
der Meisterbrief dyplom mistrzowski / mistrza
der Lehrling uczeń mistrza
der Geselle czeladnik
das Gesellenstück praca dyplomowa czeladnika
zuvorkommend uprzejmy
eine unabdingbare Voraussetzung konieczne wymagania
über die notwendige fachliche und kaufmännische Qualifikation verfügen dysponować niezbędnymi fachowymi i handlowymi kwalifikacjami
die Errichtung einer freiberuflichen Existenz założenie wolnozawodowej działalności gospodarczej
der Zinssatz stopa procentowa
die Laufzeit termin spłaty kredytu
die Ausstattung wyposażenie
das umseitige Programm program znajdujący się na poprzedniej stronie
die Anlaufphase faza początkowa rozkręcania interesu
die Durststrecke trudny początek (okres)
die Kaufkraft siła nabywcza
unzulängliche Qualifikation niewystarczające kwalifikacje
mangelhafte Planung niewystarczające planowanie
eine scheinbar gute Lage pozornie dobre usytuowanie
schleppend zahlen płacić nie w terminie
der Auszubildende uczeń praktyczny
der Ausbilder uczący
die Berufsschule szkoła zawodowa
das duale System system dualistyczny (teoria + praktyka)
der Tischler, der Schreiner stolarz
der Zimmermann cieśla
der Maurer murarz
der Steinmetz kamieniarz
der Klempner hydraulik
der Schmied kowal
der Fliesenleger glazurnik,kafelkarz
der Töpfer garncarz
der Buchbinder introligator
der Schuster szewc
der Schneider krawiec
der Fleischer / der Schlachter / der Metzger rzeźnik
der Konditor cukiernik
Rechte und Pflichten prawa i obowiązki
die Wandlung rozwiązanie umowy, zwrot
die Minderung obniżka ceny
der Umtausch wymiana
die Nachbesserung naprawa
das Kleingedruckte warunki umowy ujęte drobnym drukiem
geradestehen odpowiadać za coś, ponosić konsekwencje
arglistig verschweigen podstępnie / złośliwie przemilczeć
der Schadenersatz odszkodowanie
die Mehrwertsteuer podatek od wartości dodanej, VAT
der Kaufvertrag umowa zakupu, umowa kupna-sprzedaży
termingemäß zgodnie z terminem
die Zahlungsart sposób płatności
die Verbraucherzentrale urząd / federacja / związek konsumentów
der Gebrauchtwagen samochód używany
die Zusicherung zapewnienie
Bestimmungen zur Beilegung von Streitfällen przepisy regulujące spory
einwandfrei bez zarzutów
jemanden haftbar machen pociągać kogoś do odpowiedzialności
die Besiegelung eines Vertrages przypieczętowanie umowy
vergilbt zżółkły
der Haftungsausschluss wyłączenie odpowiedzialności cywilnej
Comecon Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (auf Deutsch: RGW - Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe)
die Niederlassung oddział, filia
das Pauschalprogramm program za zryczałtowaną cenę
die Kundenerfahrung doświadczenie w obsłudze klienta
der Sondertarif oferta / taryfa specjalna
der Veranstalter organizator
die Einzelleistung usługa pojedyncza
buchen rezerwować
die Sonderkondition warunki specjalne (do umowy)
die Belegschaft kadra, personel, załoga
der Anreiz bodziec
der Ansporn motywacja, zachęta
einen Wettbewerb ausschreiben rozpisać konkurs / ogłosić przetarg
eine Prämie ausloben wyznaczyć premię jako nagrodę
als Belohnung winkt eine Reise podróż czeka jako nagroda
unvergessliche Reiseerlebnisse niezapomniane przeżycia z podróży
ein maßgeschneidertes Reiseprogramm program podroży dopasowany do indywidualnych potrzeb
ein auf die Zielgruppe zugeschnittenes Reiseprogramm program podróży dopasowany do określonej grupy
zu Spitzenleistungen anspornen motywować do (jak) najwyższych osiągnięć
die Preiskalkulation kalkulacja cen
der Preisspielraum rozpiętość cenowa
die Bearbeitungsgebühr opłata manipulacyjna / opłata za opracowanie programu
erschwinglicher Preis przystępna, niewygórowana cena
die Selbstbeteiligung wkład / udział własny
gestaffelte Tarife zróżnicowane ceny
die Anzahlung zaliczka
die Abstriche (Pl.) ograniczenie, redukcja, cięcia
fällig należny, przypadający do zapłaty
die Haftpflichtversicherung ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
die Bürgschaftserklärung poręczenie
akut nagle
stationäre / ambulante Behandlung leczenie szpitalne / ambulatoryjne
beherbergen udzielać noclegu / dać schronienie / przenocować
an eine Tradition anknüpfen nawiązywać do tradycji
gut eingerichtet sein auf być dobrze nastawionym
die Vorliebe zamiłowanie
überaus kundenorientiertes Verhalten dbałość o klienta
die Anfrage zapytanie
rollstuhlgerechte Beherbergung warunki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
der Tresor sejf
eine Rechnung begleichen uregulować / wyrównać / zapłacić / uiścić rachunek
die Rechtsgrundlage podstawa prawna
der Verstoß naruszenie
die Ordnungswidrigkeit wykroczenie
die Geldbuße grzywna
ahnden ukarać
die Schlüsselübergabe przekazanie kluczy
Empfang und Begrüßung przyjęcie i powitanie
maßgebend znaczący / decydujący
der Ablauf przebieg
die Durchwahlmöglichkeit połączenie bezpośrednie w rozmowie telefonicznej
die Ausweichmöglichkeit alternatywa
aushändigen doręczać / wręczać
eine Reservierung vornehmen dokonać rezerwacji
stornieren anulować
der Zahlungsverkehr obrót płatniczy
der Eigentumsvorbehalt zastrzeżenie własności
die Kreditsicherung zabezpieczenie kredytu
die Außenstände należności
die Kreditwürdigkeit zdolność / wiarygodność kredytowa
die Bonität solidność / wiarygodność
die Auskunftei agencja informacyjna / wywiad gospodarczy
die Abwicklung von Schäden likwidacja szkód (obejmujące także proces formalny)
der Gesamtrückfluss całkowity zwrot
der Gerichtvollzieher komornik
der Transportschaden szkoda powstała podczas transportu
die Ausfuhrkreditanstalt instytucja zajmująca się udzielaniem kredytów na cele eksportowe
die Bürgschaft poręczenie
die Garantie gwarancja (dobrowolna)
die Gewährleistung rękojmia (obowiązkowa)
die Deckung pokrycie (np. kosztów lub kredytu)
die Deckungszusage zobowiązanie pokrycia kosztów
der Überbrückungskredit kredyt krótkoterminowy na przezwyciężenie trudności w płynności finansowej
die Vorauszahlung zapłata z góry
die Anzahlung zaliczka
der Abschlag rata
die offene Rechnung rachunek otwarty
das Dokumenten-Akkreditiv akredytywa dokumentowa
das Zahlungsversprechen obietnica zapłaty
verzollen oclić
die Zahlungsunfähigkeit niewypłacalność
die soziale Sicherung ubezpieczenie socjalne / społeczne
die Krankenversicherung ubezpieczenie zdrowotne
die Pflegeversicherung ubezpieczenie na wypadek wymagania opieki
die Arbeitslosenversicherung ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
die Rentenversicherung ubezpieczenie emerytalne
das Pflichtmitglied obowiązkowe członkostwo (odnośnie osoby)
pflichtversichert obowiązkowo ubezpieczony
steigende Lebenserwartung wzrastająca średnia długość życia
die Frühverrentung wcześniejsze odejście na emeryturę
Vorsorge treffen zabezpieczać się (na przyszłość)
Abzüge bei der Rente potrącenia przy emeryturze
teilzeitbeschäftigt zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin
das Arbeitslosengeld zasiłek dla bezrobotnych
die Arbeitslosenhilfe pomoc socjalna dla bezrobotnych
die Lohnzusatzkosten / Lohnnebenkosten koszty dodatkowe
das soziale Netz system ubezpieczeń społecznych
vermögenswirksame Leistungen kwoty odejmowane od wynagrodzenia
in die Miesen rutschen mieć kłopoty finansowe, popaść w długi, znaleźć się na minusie
(tief) rote Zahlen schreiben być na minusie
der Stoßdämpfer amortyzator
Garne und Zwirne nici
der mittelständische Betrieb zakład produkcyjny średniej wielkości
das Zweigwerk filia zakładu produkcyjnego
marode w złej kondycji, w opłakanym stanie
der Maschinenpark park maszynowy, sprzęt znajdujący się w fabryce
die Geschäftsstelle filia, oddział firmy
der namhafte Hersteller znany producent
die gleich bleibend hohe Qualität stałe utrzymanie wysokiej jakości
ansässig sein mieć siedzibę
nur einen Steinwurf entfernt oddalony o rzut beretem / kamieniem
die Mannschaft załoga, kadra, drużyna
die GmbH spółka z.o.o
EDV-Dienstleistungen usługi informatyczne
der Geschäftssinn smykałka / żyłka / dryg do interesów
das jähe Ende rychły / nagły koniec
die Wartung przegląd techniczny
keine müde Mark mehr haben nie mieć grosza przy duszy, być spłukanym
auf den letzten Drücker zahlen spłacić na ostatnią chwilę
etwas in den Griff kriegen mieć coś pod kontrolą
stocken zaciąć się
unwirsch opryskliwy, nieprzyjemny, niemiły
der Teufelskreis diabelski krąg, błędne koło
der Kontokorrentkredit kredyt wysokoprocentowy na rachunku bieżącym
der Engpass wąskie gardło
die Flaute zastój
fällig sein być dłużnym, mieć należności, (przypadający) do zapłaty
dicht machen zamknąć, zbankrutować
etwas auf der hohen Kante haben mieć oszczędności (na czarną godzinę)
über die Runden kommen wiązać koniec z końcem, cienko prząść
etwas anpacken zajmować się czymś