Wybierz język witryny

Nauka niemiecki

Tekst dla średniozaawansowanych - Das Erbe des Monsieur Peltier - Dziedzictwo pana Peltier

Opublikowano w Teksty


Tekst dla średniozaawansowanych - Das Erbe des Monsieur Peltier - Dziedzictwo pana Peltier

 

Tekst dla średniozaawansowanych - Das Erbe des Monsieur Peltier - Dziedzictwo pana Peltier

 

 

 

 

1843 hätte Charles Athanase Peltier es nicht für möglich gehalten, was die Erben seiner Entdeckung aus ihr machten. Damals interessierte niemanden der Effekt an den beiden Lötstellen eines Leiterkreises aus Drähten verschiedener Metalle beim Durchfließen eines elektrischen Stromes. Erst neuartige intermetallische Verbindungen machten den nach ihm bekannten Effekt für die Kältetechniker interessant.

Die Konstrukteure des größten Kühlschrankwerkes der DDR entwickelten eine handliche thermoelektrische Kühlbox "ABC 15". Der Kühlschrank in der Größe einer Reisetasche repräsentiert den neusten Stand auf thermoelektrischem Gebiet. Diese Kühlbox zur Kühlung und Frischhaltung von Reiseomnibussen sowie auf Campingplätzen wird von der 6-Volt-Autobatterie, ab 1969 auch von einer 12-Volt-Batterie gespeist. Der voraussichtliche Preis der Box : 500 Euro. Diese Box kann natürlich auch in Verbindung mit einem handelsüblichen Ladegerät an 220-Volt Wechselstrom angeschlossen werden.

Das Herzstück der thermoelektrischen Erzeugnisse ist die Peltier-Kühlbatterie. Ihre Eigenschaften sind überzeugend: Das intensive Kühlen kleiner Flächen, die gute Anpassung an den Kältebedarf, die kontinuierliche Regelung der Kälteleistung  und Temperatur und das Fehlen mechanisch bewegter Teile im kleinen Kühlaggregat.

Gegenwärtig setzt in allen führenden Industrieländern die Qualität der Halbleiter den Kältetechnikern in der Anwendung des Peltier-Effekts Grenzen. Fest steht jedoch, dass die Thermoelektrik ihren Weg macht und ihre Anwendungsfülle nach höheren Kälteleistungen hin erweitern wird.

W roku 1843 Charles Athanase Peltier nie uznałby za możliwe tego, co z jego odkryciem zrobili jego następcy (spadkobiercy). Wówczas nikogo jeszcze nie interesowało zjawisko, jakie podczas przepływu prądu elektrycznego przez obwód zbudowany z różnych metali powstaje w miejscu ich zlutowania. Dopiero przy nowych rodzajach połączeń metali zjawisko to, nazwane jego imieniem, zainteresowało specjalistów z dziedziny chłodnictwa.

Konstruktorzy największych w NRD zakładów produkujących lodówki skonstruowali poręczną termoelektryczną lodówkę "ABC15". Lodówka ta wielkości torby podróżnej reprezentuje najnowszy poziom w dziedzinie termoelektryki. Przeznaczona do chłodzenia i konserwacji produktów żywnościowych w dalekobieżnych pociągach drogowych i autokarach, jak również na campingach, lodówka ta zasilana jest 6-woltową baterią samochodową, od 1969 roku również przez baterię 12 woltową. Przewidywana cena tej lodówki 500 Euro. Może być ona również zasilana prądem zmiennym o napięciu 220V przy mocy dodatkowego urządzenia zasilającego dostępnego w sprzedaży.

Zasadniczym elementem sprzętu termoelektrycznego jest bateria chłodnicza Peltiera. Jej własności są zachęcające : Intensywne chłodzenie małych powierzchni, dobre przystosowanie do dozowania chłodzenia, ciągła regulacja mocy chłodzenia i temperatury oraz brak mechanicznie uruchamianych części w małym agregacie chłodzenia.

Obecnie we wszystkich przodujących krajach uprzemysłowionych jakość półprzewodników wpływa na ograniczenia w stosowaniu przez techników chłodnictwa zjawiska Peltiera. Nie ulega jednak wątpliwości, że termoelektryka rozwija się i poszerzy możliwości jej różnorodnego zastosowania w zakresie zwiększenia wydajności urządzeń chłodniczych.

 

 

Objaśnienia

 

der Monsieur – pan
das Erbe - dziedzictwo, spuścizna , l.mn. -en
Ch. A. Peltier  - francuski fizyk i meteorolog
der Erbe - spadkobierca, l.mn -n
die Entdeckung - wynalazek, odkrycie, l.mn. -en
die Lötstelle - miejsce zlutowania, l.mn. -n
der Leiterkreis - obwód przewodzący, l.mn. -e
der Draht - drut, l.mn. ¨-e
durchfließen - przepływać
der Strom - prąd
die Verbindung - połączenie, l.mn. -en
die Kältetechnik - chłodnictwo
entiwickeln - skonstruować
handlich - poręczny
die Frischhaltung - konserwacja
die Nahrungsmittel - produkty żywnościowe
der Fernlastzug - dalekobieżny pociąg drogowy, l.mn. ¨-e
speisen - zasilać
handelsüblich - dostępny w handlu, przyjęty w handlu
das Ladegerät - urządzenie zasilające, l.mn. - e
der Wechselstrom - prąd zmienny
anschließen, schloß an, angeschlossen - przyłączyć, włączyć
die Eigenschaft - właściwość, l.mn. -en
das Herzstück - główna część
überzeugend - przekonywający
die Fläche - powierzchnia, l.mn. -n
die Anpassung - przystosowanie
der Kältebedarf - regulacja chłodzenia
kontinuierlich -ciągły
die Kälteleistung - chłodzenie
bewegen - poruszać
der Halbleiter - półprzewodnik
Grenzen setzen - ograniczyć
es steht fest - jest pewne
seinen Wegen machen - zrobić karierę
die Anwendungsfülle - wielorakość zastosowania