Leute Treffen - Spotkania

Opublikowano w Dialogi

Leute Treffen - Spotkania

 

- Hallo, Klaus. Darf ich dir meine Freundin. Eva
vorstellen?
- Cześć, Klaus. Mogę Ci przedstawić moją
przyjaciółkę Ewę?
- Freut mich. - Miło mi
- Hallo, Klaus. - Cześć, Klaus.
   
- Hallo, Martin. Wie geht's? - Cześć, Marcin. Jak się masz?
- Gut, danke. Und dir?
- Dziękuje, dobrze. A ty?
- Mir geht es auch ganz gut. - U mnie też całkiem nieźle.
   
- Es freut mich, dich wieder zu sehen, Peter! - Ciesze się, że cię znów widzę, Piotr!

- Ja, hallo, Thomas! Wie geht's dir?

- A, cześć, Tomek! Jak leci?

- Es geht schon, danke. Und dir?

- Jakoś idzie, dzięki. Co u ciebie?
- Gut, vielen Dank. - W porządku, dziękuję.
   

- Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist
Schmidt.

- Czy mogę się przedstawić? Nazywam się
Schmidt.

- Entschuldigung, wie ist Ihr Name? - Przepraszam, a jak się pan nazywa?
- Lukas. - Lukas.
- Oh, es freut mich, Sie kennen zu lernen, Herr
Lukas. Ich heiße Müller.
- Oh, miło mi pana poznać, panie Lukas.
Nazywam się Lukas.
   
- Frau Müller, darf ich Ihnen Herrn Frank
vorstellen?

- Pani Müller, czy mogę przedstawić pani
pana Frank'a?

M: Guten Tag, Herr Frank. Wie geht es Ihnen? M:Dzień dobry, panie Frank. Jak pan się
miewa?

F: Guten Tag, Frau Müller. Es geht mir gut,
danke. Und Ihnen?

F: Dzień dobry, pani Müller. Dziękuje,
dobrze. A pani?

M: Auch gut, schönen Dank. Woher kommen
Sie?

M: Też dobrze, bardzo dziękuje. Skąd pan
pochodzi?

F: Aus Deutschland. Sind Sie auch aus 
Deutschland?

F: Z Niemiec. Czy pani też jest z Niemiec,
pani Müller?

M: Nein, ich wohne in der Schweiz. M: Nie, mieszkam w Szwajacarii.

 

 

S: Hallo, ich heiße Sonja. S: Cześć, nazywam się Sonja.
C: Hallo, Sonja! Freut mich. Ich bin der 
Christian. Woher kommst du?
C: Cześć, Soniu. Miło mi. Jestem Christian.
Skąd jesteś?
S: Aus Polen. Und du? S: Z Polski. A ty?
C: Ich komme aus Österreich. C: Pochodzę z Austrii.
S: Wirklich? Das ist ein wunderschönes Land! S: Naprawdę? To przepiękny kraj!
C: Ja, es stimmt. Sag mal, wer ist das 
Mädchen da am Tisch?
C: Tak, zgadza się. Powiedz, kim jest ta
dziewczyna tam przy stole?
S: Das dort? Das ist meine Freundin Eva. Sie 
ist echt nett.
S: Ta tam? To moja przyjaciółka Ewa. Jest
naprawdę miła.
C: Kommt sie auch aus Polen? C: Ona też jest z Polski?
S: Ja, Eva! S: Tak, Ewa!
E: Hallo, Sonja, wie geht's dir? E: Cześć Soniu, jak się masz?
S: Danke, gut. Eva, ich möchte dir Christian
vorstellen. Er kommt aus Österreich. Christian,
das ist Eva.
S: Dziękuje, dobrze. Ewo, chciałbym ci 
przedstawić Christiana. On jest z Austrii.
Christian, to jest Ewa.
E: Freut mich. E: Miło mi
C: Freut mich auch. C: Też ciesze się.
   
Wer sind das? Kim oni są?
Das sind Monika und Thomas? To Monika i Tomasz.
Woher kommen Sie? Skąd oni są?
Aus Deutschland. Sie wohnen in Berlin. Z Niemiec. Mieszkają w Berlinie.
Sind sie Feunde von dir? Są twoimi przyjaciółmi.
Schön. Dobrze.

 

Słownictwo

 

Leute (Pl) - ludzie 
treffen - spotykać
Hallo - cześć
die Freundin - przyjaciółka
dürfen - móc, mieć pozwolenie
ich darf - wolno mi
vorstellen - przedstawić
dir - tobie
freuen - cieszyć
(Es) freut mich - miło mi
gehen - iść
Wie geht's dir? - Jak ci idzie?
Danke - dziękuje
gut - dobrze
und - i,a
mir - mnie
auch - również
ganz - całkiem
dich - ciebie
wieder - znów
sehen - widzieć
Vielen Dank - wielkie dzięki
mich - mnie
mein - mój
der Name - nazwisko
Entschuldigug - przepraszam
wie - jak(i)
kennen lernen - poznać
Ihr - Pana, Pani 
Herr - pan
heißen - nazywać się
ich - ja
Ihnen - Panu, Pani
Guten Tag - dzień dobry (po 13)
woher - skąd
kommen - przychodzić, pochodzić
Sie - Pan, Pani, Państwo
aus - z
Deutschland - Niemcy 
Sie sind - Pan(i) jest
nein - nie
wohnen - mieszkać
die Schweiz - Szwajcaria
in der Schweiz - w Szwajcarii
du - ty
Polen - Polska
Österreich - Austria
wirklich - naprawdę
das Land, Länder - kraj
wunderschön - przepiękny
ja - tak
stimmen - zgadzać się
sagen - powiedzieć
sag - powiedz
wer - kto
das Mädchen - dziewczyna
da - tutaj, tam
der Tisch - stół
am Tisch - przy stole
sie - ona, oni
echt - naprawdę
nett - miły
ich möchte - chciał(a)bym
er - on
das ist - to jest
das sind - to są
der Freund, -e - przyjaciel
von dir - twój, twoi
wir - my
befreundet - zaprzyjaźniony
komm - chodź
ihnen - im
schön - ładnie, dobrze

 


Gramatyka

 

1. Czasowniki regularne odmieniają się w czasie teraźniejszym (Präsens) następująco: 

kommen - przychodzić, pochodzić 

ich (ja) - komme
du (ty) - kommst
er/sie/es (on/ona/ono) - kommt
wir (my) - kommen
ihr (wy) - kommt
sie/Sie (oni/Pan, Pani, Państwo) - kommen

 

W języku potocznym możemy czasem opuścić zaimek osobowy w zdaniu, np. Freut mich zamiast :
Es freut mich. (Miło mi.)
Zaimek osobowy Sie, pisany wielką literą dla odróżnienia od formy zaimka 3 os. l.mn. sie(oni) oznacza formę grzecznościową Pan, Pani lub Państwo.

 

Zdania oznajmujące charakteryzują się szykiem prostym, tzn. czasownik stoi na drugim miejscu w zdaniu, np. 

Das ist meine Freundin Eva.
Mir geht es auch ganz gut.

 

Pytania wymagające odpowiedzi "tak" lub "nie" tworzymy przez przestawienie szyku podmiotu i orzeczenia (szyk przestawny), np. 

Sind Sie auch aus Deutschland? Nein, ich wohne in der Schweiz. 
Sind sie Freund von dir? Ja, wir sind befreundet.

 

Pytania z pytajnikiem (W-Fragen) tworzymy w szyku prostym np. 

Woher kommen Sie?
Wie geht es Ihnen?

 

2. Czasownik sein - być

 

ich bin
du bist
er/sie/es ist
wir sind
ihr seid
sie/Sie sind 

W języku potocznym możemy użyć odpowiedniego rodzajnika w odpowiedniej formie np.
Ich bin die Monika.

 

3. Czasownik haben - mieć

 

ich habe
du hast
er/sie/es hat
wir haben
ihr habt
sie/Sie haben

 

Materiały zaczerpnięte Zespół Autorski: Link Superlearnig