Wybierz język witryny

Przestępstwo - Mordfall

Opublikowano w Dialogi

A: Hast du schon von dem Mord an dem Bauspekulanten Schymansky gehört?

Czy słyszałaś już o morderstwie spekulanta budowlanego Schymansky'ego?

B: Ja, im Vorbeigehen habe ich die Titelseite der "Bildzeitung" gesehen und in der Straßenbahn habe ich ein paar Gespräche aufgeschnappt. Eine unglaubliche Geschichte. Weißt du etwas mehr als das, was im Radio und in der Presse bekannt gegeben wird?

Tak, przechodząc widziałam stronę tytułową "Bildzeitung" i w tramwaju uchwyciłam kilka rozmów. Niewiarygodna historia. Wiesz coś więcej niż to, co podawane jest do wiadomości w radiu i w prasie?

A: Ich weiß, dass die Kriminalpolizei einige Haftbefehle erlassen hat. Zwei Mordverdächtige wurden bereits ins Präsidium vorgeladen und verhört.

Wiem, że policja kryminalna wydała kilka rozkazów aresztowania. Dwóch podejrzanych o morderstwo zostało wezwanych na prezydium i przesłuchanych.

B: Wer ist es denn?

Kto to jest?

A: Es sind Geschäftspartner des Opfers. Sie haben Schymansky gehasst und ihn um seine Erfolge beneidet. Alle beide haben aber ein Alibi. Trotzdem hat der die Ermittlungen leitende Kommissar eine Durchsuchungserlaubnis für ihre Wohnungen beantragt. Die Polizei sucht natürlich nach der Tatwaffe.

Są to handlowi partnerzy ofiary. Nienawidzili go i zazdrościli mu sukcesów. Obydwaj mają jednak alibi. Mimo to komisarz prowadzący śledztwo wniósł o pozwolenie na przeszukanie ich mieszkań. Policja szuka oczywiście broni użytej do (zbrodniczego) czynu.

B: Das kann länger dauern. Da Schymansky erschossen wurde, ist es wohl eine Pistole. Kein Täter wäre so blöd, sie in der eigenen Wohnung zu verstecken.

To może potrwać dłużej. Ponieważ Schymansky został zastrzelony, jest to pewnie pistolet. Żaden sprawca nie byłby tak głupi, aby ukryć go we własnym mieszkaniu. =

A: Stell dir mal vor, Schymanskys Frau steht auch unter Verdacht. Es war öffentlich bekannt, dass ihre Ehe seit langem nicht mehr funktionierte. Nach dem Tod des Ehemannes erbt sie sein ganzes Vermögen. Es ist doch ein mögliches Motiv, oder?

Wyobraź sobie, żona Schymansky'ego jest też podejrzana. Ogólnie było wiadomo, że w ich małżeństwie od dawna się nie układało. Po śmierci męża dziedziczy ona cały jego majątek. To jest przecież możliwy motyw, czyż nie?

B: Ja, natürlich. Ich glaube aber nicht, dass sie das Verbrechen selbst begangen hat. Sie hatte Geld genug, um jemand gegen einen hohen Preis zu diesem Mord anzustiften.

Tak, oczywiście. Nie wierzę jednak, że popełniła to przestępstwo sama. Miała wystarczająco dużo pieniędzy, aby za wysoką cenę nakłonić kogoś do tego morderstwa.

A: Dann kann sie der Mitwisserschaft beschuldigt werden.

Więc może być obwiniona o współwiedzę.

B: Vergiss nicht, dass reiche Leute gute Anwälte haben. Sie läßt eine Haftbeschwerde einlegen und kommt davon.

Nie zapominaj, że bogaci ludzie mają dobrych adwokatów. Każe złożyć zażalenie z powodu aresztowania i wymknie się.

A: Na ja, vielleicht ist sie auch unschuldig. Warten wir ab, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.

No cóż, może jest niewinna. Odczekajmy, aż śledztwo zostanie zamknięte.