sich befinden - znajdować się

Opublikowano w Funkcje czasownika

sich befinden - znajdować się

der Befund - diagnoza, wynik badań

befindlich - znajdujący się, będący

der Arztbefund - diagnoza lekarska

das Befinden - sampoczucie

Diese Sache befindet sich nicht so.

Ta sprawa przedstawia się trochę inaczej.

Die Aussage wurde für/als richtig befunden.

Wypowiedź uznano za słuszną.

Ich befinde mich in Deutschland.

Jestem w Niemczech.

Der Ausgang befindet sich dort.

Tam jest wyjście.

Ich befinde mich zur Zeit in Verlegenheit.

Znajduje się chwilowo w kłopotliwej / niezręcznej sytuacji.

Sie befanden sich im Irrtum.

Był pan w błędzie.

Er befand sich in einer schwierigen Lage.

Był w ciężkim położeniu.

Er wurde schuldig befunden.

Został uznany za winnego.

Er kann hier doch nicht über Leben oder Tod befinden.

Nie można tutaj decydować o życiu i śmierci.