Wybierz język witryny

fragen - pytać

Opublikowano w Funkcje czasownika

fragen - pytać

die Fragesteller - pytający

die Fragestunde - czas interpelacji

das Fragezeichen - pytajnik

die Frage - pytanie, problem

der Fragebogen - ankieta, kwestionariusz

fraglos - niewątpliwy

fragwürdig - wątpliwy, podejrzany

fraglich - odnośny, wątpliwy

Was hat er gefragt ?

O co on pytał ?

Diese Waren sind sehr gefragt.

To są bardzo poszukiwane towary.

Darf ich fragen, wie Sie heißen ?

Czy mogę spytać, jak się pan nazywa ?

Da fragst du noch !

Jeszcze się pytasz !

Frag nicht so viel !

Nie stawiaj tylu pytań!

Immer wieder fragten sie dasselbe.

Pytali ciągle o to samo.

Ich frage mich, ob ich es tun soll.

Zastanawiam się, czy powinienem to uczynić.

Der fragt nach nichts.

Jego nic nie interesuje.