fürchten - bać się, obawiać się

Opublikowano w Funkcje czasownika

fürchten - bać się, obawiać się

die Furchtlosigkeit - odwaga, nieustraszoność

die Furcht - obawa, lęk

die Fürchterlichkeit - okropność

die Furchtsamkeit - lękliwość

fürchterlich - straszny, okropny

furchtsam - bojaźliwy, lękliwy

furchtbar - okropny

Das war zum Fürchten.

Tego można się było przestraszyć.

Er fürchtete sich vor der Prüfung.

Bał się egzaminu.

Ich fürchte, es ist zu spät.

Obawiam się, że jest za późno.

Fürchtet euch nicht !

Nie lękajcie się !

Es ist zu fürchten, dass er stirbt.

Istnieje obawa, że on umrze.

Dann kam der gefürchtete Augenblick.

Potem nadszedł moment, którego się obawiałem.