handeln - handlować, działać

Opublikowano w Funkcje czasownika

handeln - handlować, działać

der Großhandel - handel hurtowy

die Handlung - działanie, akcja

die Handelskammer - izba handlowa

der Handel - handel

die Handlungsweise - sposób postępowania

verhandeln - pertraktować, handlować

misshandeln - traktować (kogoś) źle, maltretować, pobić

Worum handelt es sich ? O co chodzi ?

Du hast wie ein Ehrenmann gehandelt - Postąpiłeś jak człowiek honoru

Er hat auf eigene Faust gehandelt - Działał na własną rękę

Er handelt mit Obst - Handluje owocami / Sprzedaje owoce

Alle seine Bücher handelten vom Weltkrieg - Wszystkie jego książki traktowały o wojnie światowej

Früher handelten sie mit Autos - Dawniej handlowali samochodami

Der Dollar wird heute mit 2 Euro gehandelt - Za dolara płacą dziś dwa euro

Hier wird nicht gehandelt - Tu nie można się targować o cenę