Wybierz język witryny

wachsen - rosnąć

Opublikowano w Funkcje czasownika

der Erwachsene - dorosły

Der Arzt sagte, er wäre zu schnell gewachsen - Lekarz powiedział, że on rósł za szybko

Über diese Sache wächst sicher bald Gras - O tej sprawie niebawem nikt nie będzie pamiętał

Dieser Baum wächst sehr langsam - To drzewo rośnie bardzo powoli

Lass dir deswegen keine grauen Haare wachsen ! Nie przejmuje się z tego powodu !

Wie ist das Kind gewachsen ! O, jak to dziecko urosło !

Diese Kinder sind mir ans Herz gewachsen - Bardzo polubiłem te dzieci

Wo würde diese Pflanze am besten wachsen ? Gdzie miałaby ta roślina najlepsze warunki wzrostu ?

Ich bin ihm nicht länger gewaschen - Nie mogę mu już sprostać

Sein Reichtum war ständig gewaschen - Jego bogactwo wciąż wzrastało

Unsere Spannung wuchs ins Unerträgliche - Nasze napięcie rosło do granic wytrzymałości

Den Anforderungen sind viele nicht gewaschen - Wielu nie może sprostać tym wymaganiom