Niemiecki - zagadnienia gramatyczne

włącz . Opublikowano w Gramatyka teoria

NIEMIECKI - zagadnienia gramatyczne podane w prosty i przystępny sposób

Szyk prosty(nic się nie zmienia)

Szyk przestawny(er ist - ist er)

Szyk zdań pobocznych(er ist ...  er ... ist.)· und - i· aber – lecz, ale· sondern – lecz· denn – ponieważ, bo· oder - albo · dann – potem, następnie· deshalb · darum dlatego· deswegen - z tego powodu· sonst – w przeciwnym razie· troztdem – mimo to· außerdem – oprócz tego ·

Pytające:- Wann - kiedy- Wem - komu- Wohin - gdzie- Was - co- Wessen - czyj· dass - że· ob - czy· weil - bo· da – bo, ponieważ· obwohl – chociaż, mimo że· als - dla przeszłości !· wenn kiedy, gdy, ilekroć· bevor – zanim· seit - odkąd· nachdem – skoro, po tym jak· bis – aż, do póki

PRZYIMKI Aus – z zewnątrz, ze środka Bei – u, przy, koło Mit – z (kimś) Nach – po, do, według Von – z, od (von...bis), od kogoś Zu – do osoby, do budowli + DATIV Seit – od (czasowe) Gegenüber – na przeciwko Auβer - oprócz Entgegen - wbrew Gemäβ - zgodnie Zufolge - według

DATIV

M Ż N Mn Dem Der Dem Den + n Einem Einer einem -Über Durch – przez Für – dla, ze Gegen – przeciwko Ohne – bez Um – o, wokół, dookoła + Akkusativ Etlang – wzdłuż BisWider – przeciwko, wbrew

AKKUSATIVM Ż N Mn Den Die Das Die Einen Eine Ein -Während – podczas Wegen – z powoduTrotz – mimo + GenitivAnstatt/statt - zamiast

GENITIVM Ż N Mn Des Der Des Der Eines Einer Eines -OBWOHL – można stosować na początku lub w środku · Obwohl ich ins Kino gegangen bin, finde ich Zeit für dich. · Ich habe mich verspätet obwohl ich... hatte.

TROTZDEM – tylko w środku (jako drugie zdanie) · K.......... , trotzdem........ . Zaimek dzierżawczy M Ż N Mn N Der Die Das Die Ein Eine Ein - Mein Meine Mein MeineG Des Dessen Der Deren Des Dessen Der Deren Eines Einer Eines - Meines Meiner Meines Meiner D Dem Der Dem Den Denen Einem Einer Einem - Meinem Meiner Meinem Meinen A Den Die Das Die Einen Eine Ein - Meinen Meine Mein Meine - zaimek względny Zaimek osobowy Kto? Co? N ICH DU ER ES SIE WIR IHR SIE,sie Kogo? Czego? G Meiner Deiner Seiner Seiner Ihrer Unser Euer Ihrer Komu? Czemu? D Mir Dir Ihm Ihm Ihr Uns Euch Ihr Kogo? Co? A Mich Dich Ihn Es Sie Uns Euch Sie

Strona bierna Präsents : Ich frage ihn 4 Er wird von mir gefragt (Part. II) Imperfekt : Ich fragte ihn 4 Er wurde von mir gefragt (Part. II) z Modalnymi Präsents : Ich will ihn fragen 4 Er will von mir gefragt werden (Part. II) Imperfekt : Ich wollte ihn fragen 4 Er wollte von mir gefragt werden (Part. II) Tryb przypuszczający Wenn ich ....... würde, würde ich ....... .Z MODALNYMI: Wenn ich........ würde, (modal w Imperfekt) ich.......... .