Wybierz język witryny

Dialog 3 średniozaawansowany - Wenn wir uns scheiden lassen

Opublikowano w Dialogi

Lektion (3)
Wenn wir uns scheiden lassen (Gdy weźmiemy rozwód)

 

 

 

Der Eine (24 Jahre, gut aussehend, sportlich, blond)

Pierwszy (lat 24, dobra prezencja, wysportowany, blondyn)

Der Andere (25 Jahre, gut aussehend, sportlich, dunkelhaarig)

Drugi (lat 25, dobra prezencja, wysportowany, ciemne włosy)

…Ihr kennt euch erst 4 Wochen, und trotzdem willst du sie heiraten?

…Znacie się dopiero od 4 tygodni, a mimo to chcesz się z nią ożenić?

Hm.

Hm.

Aber ihr kennt euch doch kaum!

Ależ wy się niemal nie znacie!

Stimmt. Von allen Mädchen, die ich hatte, kenne ich sie noch am wenigsten, doch ich werde sie heiraten.

Zgadza się. Ze wszystkich dziewcząt, które miałem, ją znam stosunkowo najkrócej, a jednak ożenię się z nią.

Hat sie denn etwas Besonderes?

Czy on ma w sobie coś szczególnego.

Nichts, was die anderen nicht auch hatten.

Nic czego brakowałoby innym.

Tur mir leid, aber das verstehe ich nicht.

Przykro mi ale nic z tego nie rozumiem.

Pass auf. Im Sommer, gleich nach dem Examen, gehe ich ins Kombinat nach W. Ich habe ein Diplom, also steht mir da eine Wohnung zu. Das habe ich Schwarz auf Weiß im Vertrag. Die bauen schon tüchtig, und im Herbst kann ich einziehen. Allerdings muss ich bei der Aufnahme der Tätigkeit verheiratet sein, denn den Unverheirateten steht nur ein Zimmer im Ledigenheim zu.

Posłuchaj. W lecie, zaraz po egzaminie, idę do kombinatu w W. Mam dyplom, a więc przysługuje mi mieszkanie. Mam to czarno na białym w umowie. Oni budują już tam pełną parą i na jesieni mogę się już wprowadzić. Podejmując pracę muszę być żonaty, gdyż kawalerom przysługuje tylko pokój w hotelu robotniczym.

Ach so! Und weil du zur Zeit die Kleine sozusagen…

Ach to tak! A ponieważ ty tę małą, że tak powiem…

Na klar, eine Neubauwohnung mit allen Schikanen. Und wenn wir uns scheiden lassen, werden sie uns vom Kombinat bestimmt noch ‘ne zweite Wohnung beschaffen. Sie können doch zwei Geschiedene nicht in einer Wohnung hausen lassen. Zum Glück sind sie bei uns in diesen Fragen sehr genau.

No jasne, mieszkanie w nowym budownictwie ze wszystkimi wygodami. A gdy weźmiemy rozwód, z pewnością kombinat postara się dla nas o dodatkowe mieszkanie. Nie mogą przecież pozostawić dwojga rozwiedzionych w jednym mieszkaniu. Na szczęście są u nas pod tym względem skrupulatni.

Wenn aber das Kombinat nicht mitspielt?

A jeśli kombinat nie zechce się w to bawić?

Es wird schon. Entweder sind die Wohnungen da, oder ich kündige. Leute mit guter Ausbildung brauchen sie doch. Oder etwa nicht?

Zechce. Albo będą mieszkania, albo wymawiam (pracę). Są im przecież potrzebni ludzie z wyższym wykształceniem. Może nie?

   

 

Objaśniena

 

sich scheiden lassen – rozwodzić się
das Trauerspiel - tragedia
ihr kennt euch kaum – prawie się nie znacie
steht zu - przysługuje
der Vertrag - umowa
die bauen schon tüchtig – budują już pełną parą  
einziehen - wprowadzić
die Aufnahme der Tätigkeit – podjęcie pracy
das Ledigenheim – hotel robotniczy
sozusagen – że tak powiem
na klar – no jasne
‘ne - eine
beschaffen – postarać się
hausen - mieszkać
kündigen - wymówić
die Ausbildung - wykształcenie
oder etwa nicht – a może nie