Wybierz język witryny

Dialog dla początkujących 29 - Der Bauer lebt länger als der Stadtmensch

Opublikowano w Dialogi

Die neunundzwanzigste Lektion (28) 
Der Bauer lebt länger als der Stadtmensch (Chłop żyje dłużej niż człowiek z miasta)

 



 

1. Es war schon Mittag, als sie sich langsam a
dem Hof des bekannten Bauers näherten.

1. Było już południe, gdy powoli zbliżali się 
do zagrody znajomego chłopa.

Der Bauer stand gerade vor der Haustür.

Wieśniak stał właśnie przed drzwiami domu.

Er erkannte die Gäste aus der Stadt und 
ging ihnen entgegen.

Poznał gości z miasta i wyszedł naprzeciw 
nich.

"Guten Tag" rief er. "Wie freue ich mich, Sie 
hier zu sehen!

"Dzień dobry" zawołał. "Jak się cieszę, że  
widzę tu państwa!

Nun, wie geht's Ihnen, Herr Richter?

Jak też powodzi się panu, panie R.?

Wie geht's Frau Richter? Wie geht's Ihren  
lieben Kindern?"

Jak się wiedzie pani R.? Jak się mają miłe 
dzieci państwa?

"Danke", antwortete Herr Richter, "nicht  
schlecht.

"Dziękuję", odpowiedział pan R., "nieźle.

Wenn man gesund ist, dann soll man schon 
zufrieden sein. Und wir sind gesund.

Gdy się jest zdrowym, wtedy powinno się  
już być zadowolonym. A jesteśmy zdrowi"

2. "Treten Sie in den Garten!" bat der Bauer. 
"Wir gehen in die Laube. Dort ist es nicht so 
warm!"

2. "Niech Państwo wejdą do ogrodu!" prosił 
chłop. "Pójdziemy do altany. Tam nie jest 
tak ciepło!"

"Ich gehe nicht in die Laube", rief Gretchen. 
"Ich will die Tiere im Stall sehen."

"Ja nie pójdę do altany, zawołała Małgosia. 
"Ja chcę widzieć zwierzęta w stajni."

Da kam die Bäuerin. Sie grüßte freundlich  
die Gäste und sagte zu den Kindern: "Kommt 
mit!

Wtem przyszła wieśniaczka. Pozdrowiła 
uprzejmie gości i powiedziała do dzieci:  
"Chodźcie ze mną!

Ich zeige euch die Tiere und alles, was ihr  
in der Stadt nicht sehen könnt."

Pokaże wam zwierzęta i wszystko, czego  
nie możecie widzieć w mieście."

Und die Kinder gingen mit der Bäuerin in  
den Stall.

I dzieci poszły z wieśniaczką do stajni.

Inzwischen führte der Bauer seine Gäste  
durch den Garten in die Laube.

Tymczasem chłop prowadził gości przez 
ogród do altany.

3. "Ganz gewiß haben Sie in dieser  
Jahreszeit sehr viel zu tun", begann Herr  
Richter, als sie schon in der Laube saßen.

3. "Z całą pewnością ma pan w tej porze 
roku wiele do roboty", zaczął pan R., gdy  
już siedzieli w altanie.

"Arbeit haben wir in allen Jahreszeiten 
genug", sagte der Bauer.

"Roboty mamy we wszystkich porach roku 
dosyć", powiedział chłop.

"Gestern zum Beispiel mähten wir das Gras 
auf einer Wiese und morgen werden wir  
auf einer anderen Wiese mähen."

"Wczoraj na przykład kosiliśmy trawę na 
jednej łące, a jutro będziemy ją kosić na 
drugiej łące.

"Mähen Sie das Gras mit Sensen oder mit 
einer Mähmaschine?" fragte Frau Richter.

"Czy państwo kosicie trawę kosami czy 
kosiarką?", zapytała pani R.

"Seit einigen Jahren mähen wir es mit den 
Mähmaschinen unserer MTS", antwortete 
der Bauer.

"Od kilku lat kosimy ją kosiarkami naszego 
ośrodka maszynowo-traktorowego",  
odpowiedział wieśniak.

4. "Haben Sie außer dem Mähen noch etwas 
bei der Heuernte zu tun?", fragte Frau Richter.

4. "Czy oprócz koszenia macie państwo 
jeszcze co do roboty podczas sianokosów?", 
zapytała pani R.

"Sehr viel", antwortete der Bauer. "Wir  
müssen das Gras in dünner Schicht auf der 
Wiese ausbreiten, damit es in der Sonne 
trocknet.

"Bardzo wiele", odpowiedział chłop.  
"Musimy trawę rozłożyć na łące cienką  
warstwą, aby schła w słońcu.

Wir müssen es dann von Zeit zu Zeit wenden.

Musimy ją potem od czasu do czasu  
przewracać.

Vor Sonnenuntergang müssen wir es auf  
Haufen bringen, damit es über Nacht nicht  
vom Tau wieder feucht wird.

Przed zachodem słońca musimy ją zanieść 
na kupy, aby przez noc nie zwilgotniała 
znowu od rosy.

So müssen wir einige Tage lang arbeiten.

Tak musimy pracować przez kilka dni.

Erst wenn das Gras ganz trocken ist, bringen 
wir es auf großen Wagen in die Scheune."

Dopiero, gdy trawa jest zupełnie sucha, 
zwozimy ją na dużych wozach do stodoły.

"Vielleicht arbeiten manchmal statt Ihrer Ihre 
Söhne und Ihre Töchter?" fragte Herr Richter.

"Może pracują niekiedy za pana pańscy 
synowie i pańskie córki?" zapytał pan R.

"Vielleicht hilft Ihnen auch Ihre Frau?"

"Może pomaga panu także pańska żona?"

"Ja", antwortete der Bauer. "Wir arbeiten alle 
zusammen.

"Tak", odpowiedział chłop."Pracujemy 
wszyscy razem.

Manchmal helfen uns auch unsere  
Nachbarn."

Czasem pomagają nam także sąsiedzi."

"Ich sehe", bemerkte Herr Richter, "Sie  
haben bei der Heuernte sehr viel zu tun."

"Widzę", zauważył pan R., "że przy  
sianokosach ma pan bardzo wiele do roboty

5. "Das ist aber noch nichts", sprach  
der Bauer weiter.

5. "To nie jest jeszcze nic", mówił dalej  
wieśniak.

"Unsere schwerste Arbeit wird erst im Juli  
beginnen.

"Nasza najcięższa praca rozpocznie się   
dopiero w lipcu.

In diesem Monat werden wir   
die Getreideernte besorgen.

W tym miesiącu będziemy zbierali zboże.

Dabei werden uns zwar die Mähmaschinen   
helfen, trotzdem werden wir selbst viel    
arbeiten müssen.

W tym pomogą nam wprawdzie kosiarki,   
pomimo to będziemy musieli sami wiele   
pracować.

"Wieviel Stunden wird dann Ihr Arbeitstag    
dauern?" fragte Herr Richter.

"Ile godzin trwać będzie wtedy pański   
dzień roboczy?" zapytał pan R.

"Wir werden schon vor Sonnenaufgang auf   
das Feld gehen und erst nach    
Sonnenuntergang nach Hause    
zurückkommen.

"Będziemy wychodzić już przed wschodem   
słońca na pole i wracać do domu dopiero   
po zachodzie słońca.

Zu Hause werden wir noch in Stall und    
Scheune zu tun haben.

W domu będziemy mieli robotę jeszcze w   
oborze i stodole.

"Wie lange werden Sie dann schlafen?"    
fragte Frau Richter.

"Jak długo będzie pan wtedy spał?"    
zapytała pani R.

"Dann sagte sie. "Der Bauer lebt länger als   
der Stadtmensch! Jetzt weiß ich, was diese   
Worte bedeuten."

"Potem powiedziała: "Chłop żyje dłużej   
niż człowiek z miasta. Teraz wiem, co    
znaczą te słowa."

 



Objaśnienia

 

1. ich freue mich, Sie zu sehen - cieszę się, że widzę pana   
wie geht's (geht es) Ihnen? - jak się panu powodzi?   
wie geht's Ihren Kindern? - jak się powodzi dzieciom państwa?   
2. treten Sie! - niech państwo wejdą!   
3. wir werden ... mähen - będziemy kosić   
4. statt Ihrer - za/miast pana   
Ihre Söhne - synowie pana, pańscy synowie   
5. die Arbeit wird ... beginnen - praca (robota) zacznie się   

 

Słówka

 

der Arbeitstag (s a. es, Arbeitstage) - dzień roboczy   
die Bäuerin (-, Bäuerinnen ) - chłopka, wieśniaczka   
bekannt - znany, znajomy   
damit - aby, ażeby   
entgegen - (na)przeciw    
entgegengehen (einem), du gehst ... entgegen , ich ging - iść, pójść naprzeciw (kogo)   
erkennen, du erkennst, ich erkannte - poznać   
feucht - wilgotny, wilgotno   
freundlich - uprzejmy, uprzejmie   
gerade - właśnie   
gestern - wczoraj    
die Getreideernte (-, Getreideernten) - żniwo, zbiór zboża   
der Haufen (s, -) - kupa, stos ; auf Haufen bringen, du bringst, ich brachte - znieść na kupę   
die Haustür (-, Haustüren) - drzwi domu   
die Heuernte (-, Heuernten) - sianokosy   
inzwischen - tymczasem   
die Jahreszeit (-, Jahreszeiten) - pora roku   
die Laube (-, Lauben) - altana   
leben, du lebst, ich lebte - żyć   
lieb - kochany, miły  
mähen, du mähst, ich mähte - kosić   
die Mähmaschine (-, Mähmaschinen) - kosiarka, żniwiarka   
der Mittag (s a.es, Mittage) - południe   
nähern, sich (einem), du näherst dich, ich näherte mich - zbliżać się (do kogo)   
nun - teraz, więc, otóż   
die Schicht (-, Schichten) - warstwa   
schlecht - zły, źle   
die Sense (-, Sensen) - kosa   
der Sonnenaufgang (s a. es, Sonnenaufgänge) - wschód słońca   
der Sonnenuntergang (s a. es, Sonnenuntergänge) - zachód słońca   
der Stadtmensch (en, Stadtmenschen) - człowiek z miasta   
der Tau (s a.es ) - rosa   
trocknen, du trocknest, ich trocknete - schnąć   
der Wagen (s, -) - wóz   
wenden, du wendest, ich wendete - obracać     
wenn - gdy, jeżeli 
zwar - wprawdzie

 

Zwroty i wyrażenia

 

über Nacht - przez noc   
einige Tage lang - przez kilka dni

 

Gramatyka

 

1. Odmiana czasowników: czas przeszły

 


Czas przeszły


Ich werde das Gras mähen.  
Du wirst es auf der Wiese 
ausbreiten. 
Er wird es auf Haufen  
bringen.  
Wir werden mit einem Wagen 
kommen. 
Ihr werdet das Gras in die  
Scheune bringen.   
Sie werden sich darüber  
freuen.


Będę kosił (skoszę) trawę.  
Będziesz ją rozkładał  
(rozłożysz ją) na łące.
Będzie ją znosił (zniesie ją) 
na kupy.  
Będziemy przyjeżdzać   
(przyjedziemy) wozem.
Będziecie zwozić (zwieziecie) 
trawę do stodoły.  
Będą się cieszyć (ucieszą się)  
z tego.

       

 

W czasie teraźniejszym i przeszłym niedokonanym wyróżniamy formy pojedyncze (niezłożone, np. ich mähe , ich mähte), natomiast czas przyszły posiada formy złożone (np. ich werde ..... mähen). Forma ta składa się z dwóch części : z danej osoby czasu teraźniejszego czasownika werden (ich werde) i z bezokolicznika czasownika odmiennego (np. mähen). Pierwsza część jest odmienna ( ich werde, du wirst ...), druga nieodmienna (mähen). Pierwsza opcja stoi w zdaniu pojedynczym na drugim miejscu, natomiast druga na końcu (ich werde das Gras mähen).

 

 

 

Czasownik werden w formie czasu przyszłego nie znaczy „stawać się”, lecz służy jako środek przy pomocy którego tworzy się formy tego czasu. Czasownik werden pełni tu rolę słowa posiłkowego.

 

Czas przyszły wyraża czynności i stany które jeszcze nie istnieją, lecz dopiero po pewnym czasie wystąpią. W języku polskim występuje czas przyszły czasowników niedokonanych (np. będę kosił) oraz czas teraźniejszy czasowników dokonanych (np. skoszę).

 

2. Sposób zwracania się do innych osób (Sie, Ihr)

 

a) Sind Sie gesund ?

 

Czy pan jest zdrów ? do mężczyzny

 

Czy pani jest zdrowa ? do kobiety

 

Czy panowie są zdrowi ? do dwóch lub więcej mężczyzn

 

Czy panie są zdrowe ? do dwóch lub więcej kobiet

 

Czy państwo są zdrowi ? do mężczyzn i kobiet

 

Wer kommt statt Ihrer ?

 

Kto przyjdzie zamiast pana (pani, panów, pań, państwa) ?

 

 

Wer hilft Ihnen ?

 

Kto pomaga panu (pani, panom, paniom, państwu) ?

 

 

Wer führt Sie ?

 

Kto prowadzi pana (panią, panów, panie, państwa) ?

 

 

b) Das ist Ihr Haus.

 

To jest dom pana (a. pański), pani, panów, pań, państwa.

 

 

Das ist der Wagen Ihres Nachbars.

 

To jest wóz sąsiada pana (a. pańskiego), pani, panów itd.

 

 

 

W języku niemieckim sposób zwracania się do bliskich krewnych, dobrych znajomych, przyjaciół, dzieci wygląda podobnie jak w języku polskim:

 

du, jeśli zwracamy się do jednej osoby; Bist du gesund ?

 

ihr, jeśli zwracamy się do więcej osób; Ihr seid krank ?

 

 

 

W przypadku gdy zwracając się do tych osób musimy użyć zaimka dzierżawczego, mówimy:

 

dein ( Das ist dein Haus.) w odniesieniu do jednej osoby

 

euer ( Ist das euer Wagen? ) w odniesieniu do więcej osób

 

 

Jeśli nie zachodzi żaden z powyższych wypadków, używamy (odmiennie niż w języku polskim) bez względu na ilość osób, do których się zwracamy, zaimków: Sie, Ihr, Ihre, Ihr ( 3 osoba l. mn. – pisownia dużą literą). To samo dotyczy dalszych przypadków, a więc: Ihrer, Ihnen, Sie; Ihres, Ihrem, Ihren itd.

 

 

 

3. Szyk wyrazów w zdaniu podrzędnym (pobocznym)

 

 

a) Die Gäste | saßen | nach ihrem Gang durch den Garten | ruhig | in der Laube.

 

Der Bauer freute sich,

 

b) als | seine Gäste | nach ihrem Gang durch den Garten | ruhig | in der Laube | saßen.

 

Die Kinder werden zufrieden sein,

 

c) wenn | sie | auf dem Bauernhof | die Tiere | sehen werden.

 

Der Bauer ist zufrieden,

 

d) wenn | er | während der Ernte | nur einige Stunden in der Nacht | schlafen kann.

 

 

 

Szyk wyrazów w zdaniu podrzędnym (b,c,d) różni się zasadniczo od szyku wyrazów w zdaniu pojedynczym (a). Różnica polega na tym, że orzeczenie zasadnicze ( czasownik w formie osobowej ) nie stoi na drugim miejscu (a), lecz na samym końcu zdania (b,c,d).

 

 

Zdanie podrzędne zaczyna się od spójnika ( np. als, wenn );

 

bezpośrednio po spójniku stoi podmiot ( b: seine Gäste, c: się, d: er );

 

na samym końcu forma osobowa czasownika ( b: saßen, c: werden, d: kann );

 

bezpośrednio przed nią forma nieosobowa ( c: sehen, d: schlafen ).

 

 

Pozostałe części zdania rozłożone są między podmiotem i czasownikiem w formie osobowej (b) lub (jeśli w danym zdaniu istnieje ) w formie nieosobowej (c,d).

 

 

Wynika z tego, że najważniejsze części zdania podrzędnego znajdują się na początku ( spójnik i podmiot) i na końcu zdania (czasownik). Stanowią one główny zrąb myślowy zdania podrzędnego. Inne, stojące między nimi części – to różne określenia. W celu zrozumienia zdania podrzędnego, należy uchwycić przede wszystkim znaczenie spójnika i podmiotu ( na początku zdania) wraz z orzeczeniem zasadniczym (na końcu zdania), a potem dopiero dalsze części ( w środku zdania).

 

 

 



 

Ćwiczenia

 

(W celu sprawdzenia odpowiedzi w ćwiczeniach klikamy lewym przyciskiem myszy w pustym miejscu gdzie powinna znaleźć się poprawna odpowiedź i przeciągamy myszką w odpowiednim kierunku, poczym wyświetla nam się niebieską czcionką poprawna odpowiedź.)

 

 

 

I. Zamienić na czas przeszły:

 

 

1. Morgen ist das Wetter ganz gewiß schön.

 

2. Deshalb machen wir einen Ausflug auf das Land.

 

3. Schon heute nach dem Abendessen bereitet ihr alles vor.

 

4. Du gibst das Essen in meinen Ranzen.

 

5. Ich nehme die Thermosflasche und die Gläser.

 

6. Morgen um 7 Uhr machen wir uns auf den Weg.

 

7. Wir fahren einige Kilometer weit im Bus.

 

8. Dann marschieren wir lustig die Straße entlang.

 

9. Die Kinder sehen zu beiden Seiten der Straße die Felder.

 

10. Nach einiger Zeit kommen wir zu einer kleinen Brücke.

 

11. Dort machen wir am Ufer des Baches eine kurze Rast.

 

II. Zamienić du i ihr na Sie, a dein i euer na Ihr:

 

Wzór: Du erkennst deinen Freund nicht.

 

Sie erkennen Ihren Freund nicht.

 

1. Ihr lebt jetzt ziemlich angenehm und lustig.

 

Odp: Sie leben....... Panowie (panie, państwo) żyją......

 


2. Du näherst dich gerade dem Hause des bekannten Bauers.

 

Odp: Sie nähern sich... Pan (pani) zbliża się....

 

 

3. Mäht ihr auf euren Wiesen das Gras mit den Sensen ?

 

Odp: Mähen Sie auf Ihren Wiesen ...? Czy panowie (panie, państwo) koszą na swoich łąkach .....?

 


4. Diese Bäuerin liefert euch jeden Tag Milch, Butter und Käse.

 

Odp: ..... liefert Ihnen ........ dostarcza panom (paniom, państwu)

 

 

5. Gehört dieser Garten auch zu deinem Hof ?

 

Odp: .....zu Ihrem Hof....... do zagrody pańskiej (pani) .......

 


6. Der Stall und die Scheune bilden einen Teil eures Hofes.

 

Odp: .....Ihres Hofes...... zagrody panów (pań, państwa)

 


7. Wer wendet heute statt euer das Gras auf der Wiese ?

 

Odp: ...... statt Ihrer....... zamiast panów (pań, państwa)

 

 

8. Am Rande deiner Felder erhebt sich ein Hügel.

 

Odp: Am Rande Ihrer Felder ...... Na skraju pańskich pól (pól pani)....

 


9. Wer trägt statt deiner das Kind ?

 

Odp: ..... statt Ihrer........ zamiast pana (pani)....

 


III. Zastosować formy Sie, Ihr, w trybie rozkazującym:

 

Wzór: Geh deinem lieben Gast entgegen!

 

Gehen Sie Ihrem lieben Gast entgegen!

 

1. Sieh dir diese schöne Gegend genau an!

 

Odp: Sehen Sie sich ... an! ... Niech pan (pani) przypatrzy się...!

 

2. Iß endlich dein Brötchen mit Butter und Schinken!

 

Odp: Essen Sie ... Ihr Brötchen...! Niech pan (pani) je swoją kanapkę...!

 

3. Gib deinem hungrigen Hund ein Stück Wurst!

 

Odp: Geben Sie Ihrem hungrigen Hund ...! Niech pan (pani) da swojemu głodnemu psu...!

 

 

4. Hilf deinem Nachbar bei der Heuernte!

 

Odp: Helfen Sie Ihrem Nachbar ....! Niech pan (pani) pomoże swojemu sąsiadowi...!

 

5. Sprich mit dem Bauer nur dem Wetter in den vier Jahreszeiten!

 

Odp: Sprechen Sie ....! Niech pan (pani) mówi...!

6. Geht langsam den Pfad hinauf!

 

Odp: Gehen Sie ...... hinauf! Niech panowie (panie, państwo) idą do góry...!

 

 

7. Setzt euch schnell in den Schatten der Bäume am Ufer des Baches!

 

Odp: Setzen Sie sich .....! Niech panowie (panie, państwo) usiądą....!

 

 

8. Deckt euer neues Haus nicht mit Stroh, sondern mit roten Ziegeln!

 

Odp: Decken Sie Ihr neues Haus.... ! Niech panowie (panie, państwo) pokryją swój nowy dom ....!

 

 

9. Bewundert diese schöne Kirche!

 

Odp: Bewundern Sie.....! Niech panowie (panie, państwo) podziwiają....!

 

10. Bleibt noch einige Zeit lang am Ufer des Teiches!

 

Odp: Bleiben Sie .....! Niech panowie (panie, państwo) pozostaną...!

 

 

IV. Zamienić drugie zdanie pojedyncze na zdanie podrzędne:

 

Wzór: Das Gras trocknet gut, die Sonne scheint warm (weil).

 

Das Gras trocknet gut, weil die Sonne warm scheint.

 

 

1. Es ist am wärmsten, die Sonne steht am Himmel am höchsten (wenn).

 

Odp: ....., wenn die Sonne am Himmel am höchsten steht.

 

 

2. Es war Mittag, die Gäste traten in die Laube (als).

 

Odp: ........., als die Gäste in die Laube traten.

 

 

3. Wir müssen das Gras auf der Wiese ausbreiten, es ist nicht mehr feucht (obwohl).

 

Odp: ..........., obwohl es nicht mehr feucht ist.

 

 

4. Ihr sollt das Gras auf Haufen bringen, es wird bei diesem schlechten Wetter nicht feucht (damit).

 

Odp: .........., damit es bei diesem schlechten Wetter nicht feucht wird.

 

5. Der Bauer bringt das Gras auf einem großen Wagen in die Scheune, es ist schon ganz trocken (da).

 

Odp: ......................., da es schon ganz trocken ist.

 


V. Odpowiedzieć na pytania:

 

Wzór: Wann soll man zufrieden sein ? (man ist gesund – wenn)

 

Mann soll zufrieden sein, wenn man gesund ist.

 

1. Warum wurden sie müde ? (sie marschierten längere Zeit – weil).

 

Odp: Sie wurden müde, weil sie längere Zeit marschierten.

 

 

2. Wann machten sie sich auf den Weg ? ( die Sonne stand schon ziemlich hoch am Himmel – als).

 

Odp: Sie machten sich auf den Weg, als die Sonne schon ziemlich hoch am Himmel stand.

 

3. Was weiß er ? (niemand weiß – was)

 

Odp: Er weiß, was niemand weiß.

 

4. Wozu nimmt der Vater die Thermosflasche und die Gläser mit ? (die Kinder können während des Ausfluges warmen Tee trinken – damit )

 

Odp: Der Vater nimmt die Thermosflasche und die Gläser mit, damit die Kinder während des Ausfluges warmen Tee trinkenkönnen.

 

5. Warum taten Gretchen die Füße weh ? (sie war das lange Gehen nicht gewohnt –da)

 

Odp: Gretchen taten die Füße weh, da sie das lange Gehen nicht gewohnt war.

 


VI. Utworzyć z czasowników rzeczowniki odsłowne: (patrz lekcja 25)

 

Wzór: Der Wind kommt von Osten.

 

Das Kommen des Windes von Osten.

 

1. Das Getreide wächst hinter der Scheune.

 

2. Die Schmetterlinge fliegen über der Wiese.

 

3. Die Vögel singen über den Feldern.

 

4. Die Kinder schreien hinter dem Gebäude.

 

5. Die Sonne scheint am Himmel.

 

6. Der Junge steigt auf den Turm.

 

7. Die Regentropfen fallen auf die Erde.

 


VII. Wstawić stopień wyższy i najwyższy przymiotników:

 

1. Dieses Dorf ist ihm bekannt, Berlin ist ihm .....als dieses Dorf, Köpenick ist ihm am .....

 

Odp: bekannt, bekannter, am bekanntesten

 

2. Tante Anna ist mir lieb, der Vater ist mir ...... als Tante Anna, die Mutter ist mir am......

 

Odp: lieb, lieber, am liebsten

 

3. Heute ist das Wetter schlecht, gestern war es ........ als heute, morgen wird es am sein.

 

Odp: schlecht, schlechter, am schlechtesten

 

4. Der Bauer ist freundlich, die Bäuerin ist ..... als der Bauer, unser Nachbar ist am .....

 

Odp: freundlich, freundlicher, am freundlichsten

 

5. Der Weizen ist feucht, der Roggen ist ..... als der Weizen, das Gras ist am ........

 

Odp: feucht, feuchter, am feuchtesten

 


VIII. Podać znaczenie rzeczowników złożonych:

 

a) 1. Die Haustür ist die Tür des Hauses (drzwi domu).

 

2. Der Sonnenuntergang ist der Untergang ..........

 

3. Der Sonnenaufgang ist .......

 

4. Der Arbeitstag ist ein ..........

 

b) 1. Das Mittagessen ist das Essen am Mittag (jedzenie w południe, obiad).

 

2. Das Abendessen ist ........

 

3. Die Wandtafel ist eine .........

 

c) 1. Die Schulbank ist eine Bank in der Schule (ławka w szkole, ławka szkolna).

 

2. Die Schulstunde ist eine ........

 

3. Der Dorfteich ist ein ............

 

d) 1. Die Mähmaschine ist eine Maschine zum Mähen (maszyna do koszenia, kosiarka).

 

2. Die Badewanne ist eine ..........

 

3. Das Wohnhaus ist ein ...........

 

4. Das Wohnzimmer ist ein .........

 

IX. Utworzyć takie pytania, aby odpowiedź na nie stanowiły części zdań wyróżnione drukiem tłustym.

 

 

 

1. Die Arbeit des Bauers ist schwer.

 

Odp: Wessen Arbeit ist schwer ?

 

2. Im Juni macht er die Heuernte.

 

Odp: Wann macht er die Heuernte ?

 

3. Er mäht das Gras auf der Wiese mit der Sense.

 

Odp: Womit mäht er das Gras auf der Wiese ?

 

4. Frauen und Mädchen breiten es dann auf der Wiese aus, damit es in der Sonne trocknet.

 

Odp: Wozu breiten es dann Frauen und Mädchen auf der Wiese aus ?

 

5. Gegen Abend bringt man das Gras auf Haufen, damit es über Nacht nicht vom Tau feucht wird.

 

Odp: Wozu bringt man das Gras gegen Abend auf Haufen ?

 

6. So arbeitet man einige Tage lang.

 

Odp: Wie lange arbeitet man so?

 

7. Dann kommt ein großer Wagen und bringt das trockene Gras in die Scheune.

 

Odp: Was kommt dann ?

 

8. Noch schwerer ist die Arbeit des Bauers bei der Getreideernte im Juli.

 

Odp: Wann ist die Arbeit des Bauers noch schwerer ?

 

9. In dieser Zeit beginnt sie vor dem Sonnenaufgang und geht erst nach dem Sonnenuntergang zu Ende.

 

Odp: Wann beginnt sie in dieser Zeit ? Wann geht sie zu Ende?

 

XI. Streścić czytankę w formie odpowiedzi na pytania:

 

 

 


1. Wessen Hause näherte sich die Familie Richter am Mittag ?

 

Odp: Am Mittag näherte sich die Familie Richter dem Hause des bekannten Bauers.

 

2. Wer ging ihnen entgegen ?

 

Odp: Der Bauer ging ihnen entgegen.

 

3. Wie grüßte er sie ?    
Odp: Er grüßte sie freundlich.

 

4.  Wohin gingen nun die Kinder mit der Bäuerin ? 
Odp: Die Kinder gingen nun mit der Bäuerin in den Stall.

 

5. Was wollten sie sehen ? 
Odp: Sie wollten die Tiere sehen.

 

6. Mit wem gingen die Eltern durch den Garten ? 
Odp: Die Eltern gingen mit dem Bauer durch der Garten.

 

7. Wohin kamen sie nach einiger Zeit ? 
Odp: Nach einiger Zeit kamen sie in die Laube.

 

8. Was machten sie hier ? 
Odp: Hier sprachen sie über die Arbeit des Bauers.

 

XII. Przetłumaczyć odpowiedzi na pytania ćwicz. XI na język polski.