sich eignen - nadawać się

Opublikowano w Funkcje czasownika

sich eignen - nadawać się

der Eigner - właściciel

die Eignung - przydatność

die Aneignung - przywłaszczenie

die Eignungsprüfung - egzamin / test kwalifikacyjny

sich aneignen - przywłaszczyć, przyswoić sobie

ungeeignet - niewłaściwy, nieodpowiedni

Dieses Buch hat sich zum Selbstunterricht nicht geeignet.

Ta książka nie była przydatna jako samouczek.

Wozu eignet sich dieses Ding ?

Do czego to służy ?

Er eignet sich vortrefflich für diesen Job.

Znakomicie się nadaje do pracy.

Der Film eignet sich nicht für Kinder.

Ten film nie nadaje się dla dzieci.

Er wurde als geeignet befunden.

Uznano, że on posiada właściwe kwalifikacje.

Diese Kleidung ist nicht geeignet

To nie jest właściwy strój.