erinnern - przypominać

Opublikowano w Funkcje czasownika

erinnern - przypominać

in Erinnerung bringen - przypomnieć

die Erinnerung - przypomnienie, pamięć

wie erinnerlich - jak to mam w pamięci

zu Erinnerung an - na pamiątkę (czegoś)

Es sei daran erinnert.

Warto pamiętać, że / Pamiętajmy, że

Ich erinnere mich nicht.

Nie przypominam sobie.

Das erinnert an alte Zeiten.

To przypomina dawne czasy.

Er erinnerte sich seines Lehrers.

Przypomniał sobie swojego nauczyciela.

Bitte, erinnere mich an meinen Termin !

Przypomnij mi proszę o tym spotkaniu !

Wenn ich mich recht erinnere, war er hier.

O ile sobie przypominam, on tu był.