Wybierz język witryny

Niemieckie zwroty

mateo włącz . Opublikowano w Słownictwo

niemieckie zwrotygute Besserung! – poprawy zdrowia!
- Der Arzt sagt seinem Patienten: „Sie müssen eine Woche im Bett bleiben.
Gute Besserung!“

- Lekarz mówi swojemu pacjentowi: „Musi pan pozostać tydzień w łóżku. Poprawy zdrowia!“

- Unser Lehrer ist krank. Wir besuchen ihn heute. Wir wollen ihm gute Besserung wünschen.
- Nasz nauczyciel jest chory.
Dzisiaj go odwiedzimy. Chcemy mu życzyć poprawy zdrowia.


 in den besten Jahren- w kwiecie wieku
- Ich stimme dir nicht zu. Meine Eltern sind nicht alt. Sie sind in den besten Jahren.
-
Nie zgadzam się z tobą. Moi rodzice nie są starzy. Są w kwiecie wieku.

- Unsere Direktorin ist gestorben, als sie in den besten Jahren war.
- Nasz dyrektorka zmarła, jak była w kwiecie wieku.

 

über dieses und jenes sprechen- rozmawiać o tym i o tamtym
- Während unserer Reise nach Paris haben wir über dieses und jenes gesprochen.
- Podczas naszej podróży do Paryża rozmawialiśmy o tym i o tamtym.


- Wenn ich mich mit meinen Schulfreundinnen treffe, sprechen wir über dieses und jenes.
- Kiedy spotykam się z moimi koleżankami ze szkoły, rozmawiamy o tym i o tamtym.

 

umfahren /  najechać na coś, potrącić kogoś
- Er hat gestern den Rasen umgefahren und seine Frau war wütend.
- On najechał wczoraj na trawnik i jego żona była wściekła.


- Die Polizei verhaftete den Fahrer, denn er fuhr die Frau um.
- Policja aresztowała kierowcę, ponieważ potrącił kobietę.

 

auf den Ohren sitzen/  nie słuchać
- Peter sitzt immer auf den Ohren, wenn seine Mutter ihn um Hilfe bittet.
- Piotr nigdy nie słucha, kiedy mama prosi go o pomoc.


- Du sollst auf den Ohren sitzen, wenn die Eltern sprechen. Du sollst dich nicht für ihre Dinge interessieren.
- Nie powinieneś słuchać, kiedy rodzice rozmawiają. Nie powinieneś interesować się ich sprawami.

 

den Termin vereinbaren /  uzgodnić termin
- Der Dozent hat mit seinen Studenten den Termin der Prüfung vereinbart.
- Wykładowca uzgodnił ze swoimi studentami termin egzaminu.

- Herr Köhler, wir müssen den Termin vereinbaren, wann Sie operiert wird.
- Panie Köhler, musimy ustalić termin, kiedy będzie Pan operowany.

 

 

keine Ahnung haben/  nie mieć pojęcia
- Ich habe keine Ahnung, wie meine neue Waschmaschine richtig funktionieren soll. Ich warte auf meinem Mann.
Er erklärt mir alles.

- Nie mam pojęcia, jak moja nowa pralka powinna prawidłowo funkcjonować. Poczekam na mojego męża. On wyjaśni mi wszystko.

- Ich habe keine Ahnung, worum es ihr geht. Sie hat mich heute ohne einen Grund beschimpft.
- Nie mam pojęcia, o co jej chodzi. Ona mnie dzisiaj bez żadnego powodu skrzyczała.

 

jmdm. Hilfe leisten /  udzielić komuś pomocy
- Man muss den Verletzen bei dem Unfall Hilfe leisten.
- Trzeba udzielić pomocy rannym w wypadku.

- Der Rettungsschwimmer muss wissen, wie man erste Hilfe leistet. Er ist verantwortlich für die Menschen in der Schwimmhalle.
- Ratownik musi wiedzieć, jak udziela się pierwszej pomocy.
On jest odpowiedzialny za ludzi na basenie.

 

verpflichtet sein/  być zobowiązanym
- Die Schüler sind verpflichtet, in die Schule zu gehen und zu lernen.
- Uczniowie są zobowiązani chodzić do szkoły i uczyć się.

- Ihr seid verpflichtet, den Bericht über die Konferenz in Berlin zu schreiben.
Für morgen muss er fertig sein.

- Jesteście zobowiązani napisać reportaż z konferencji w Berlinie. Na jutro musi być gotowy.

 

die Tatsache /  fakt
- Das Fernsehen übermittelt die Tatsachen, von denen die Zuschauer wissen sollten.
- Telewizja przekazuje fakty, o których widzowie powinni wiedzieć.

- Die Tatsache ist, dass wir in zwei Jahren den neuen Präsidenten auswählen werden.
- Faktem jest, że za dwa lata będziemy wybierać nowego prezydenta.

 

sich beteiligen an/  brać w czymś udział
- Im September beteiligt er sich an dem fotographischen Wettbewerb.
Er gewinnt oft einen wertvollen Preis.

- We wrześniu bierze udział w konkursie fotograficznym. Często zdobywa wartościową nagrodę.

- Ich habe mich am Ausflug nach Paris beteiligt. Ich habe nicht viel gesehen, denn das Wetter war schlecht.
- Brałam udział w wycieczce do Paryża. Niewiele widziałam, ponieważ była zła pogoda.

 

die Klaue /  kulfony (niewyraźny charakter pisma)
- Der Lehrer sagt zu einem Schüler: "Du musst deutlicher schreiben.
Die Klaue kann man nicht lesen."

- Nauczyciel mówi do ucznia: "Powinieneś pisać wyraźniej. Tych kulfonów nie można przeczytać."

- Als mein jüngerer Bruder die Grundschule besucht hat, hat er die Klaue geschrieben.
- Kiedy mój młodszy brat chodził do szkoły podstawowej, pisał jak kura pazurem.

 

den Mund halten/  zamknąć się, trzymać buzię na kłódkę
- Du hast zu viel gesagt!
Halt den Mund endlich!

- Powiedziałeś już za dużo! Zamknij się wreszcie!

- Du störst deine Mitschüler. Du sollst den Mund halten, sonst verlässt du den Klassenraum.
- Przeszkadzasz swoim kolegom. Powinieneś się zamknąć, w przeciwnym razie opuścisz klasę.

 

finden /  znaleźć coś, uważać za
- Ich habe gestern eine leere Tasche im Bus gefunden.
Jemand musste sie vergessen.

- Znalazłam wczoraj pustą torebkę w autobusie. Ktoś musiał o niej zapomnieć.

- Die Bluse, die du gestern gekauft hast, finde ich schön.
- Bluzkę, którą wczoraj kupiłaś, uważam za piękną.

 

halten für/  uważać za
- Ich halte dich für den attraktiven Mann.
Hättest du Zeit, sich mit mir zu verabreden?

- Uważam cię za atrakcyjnego mężczyznę. Miałbyś czas umówić się ze mną?

 

- Dein neues Projekt ist interessant. Ich halte es für eine gute Idee.
- Twój nowy projekt jest interesujący. Uważam go za dobry pomysł.

 

kein Wunder /  nic dziwnego
- Kein Wunder, dass er keine Arbeitsstelle finden kann.
Er geht nicht zu Vorstellungsgesprächen.

- Nic dziwnego, że nie może znaleźć żadnej pracy. Nie chodzi na rozmowy kwalifikacyjne.

- Kein Wunder, dass du dich mit deinem Mann nicht verständigen kannst. Du hörst ihm nicht, was er dir sagt.
- Nic dziwnego, że nie możesz porozumieć się ze swoim mężem. Nie słuchasz, co on do ciebie mówi.

 

Es besteht die Gefahr - istnieje niebezpieczeństwo
-Es besteht die Gefahr, dass der Wirbelsturm nach Polen kommt.
-Istnieje niebezpieczeństwo, że huragan przyjdzie do Polski.

-Es besteht die Gefahr, dass es ein neues Virus erfunden wird.
-Istnieje niebezpieczeństwo wynalezienia nowego wirusa.

 

sich erholen- odpoczywać
- Ich arbeite jeden Tag viele Stunden.
Am Abend habe ich nur Lust mich zu erholen.

- Każdego dnia pracuję wiele godzin. Wieczorem mam tylko ochotę odpoczywać.

- Meine Schwester erholt sich, wenn sie joggt.
- Moja siostra odpoczywa, kiedy uprawia jogging.

 

jmdm. geht ein Licht auf - komuś zaczyna świtać w głowie, ktoś zaczyna rozumieć
- Seit drei Stunden erkläre ich dir eine Mathematikaufgabe.
Geht dir endlich ein Licht auf?

- Od trzech godzin tłumaczę ci zadanie z matematyki. Czy zaczyna ci w końcu świtać w głowie?

- Der Direktor der großen Firma wurde betrogen. Ihm geht ein Licht auf, dass seine neue Arbeiterin nicht vertrauenswürdig war.
- Dyrektor dużej firmy został oszukany. Zaczyna rozumieć, że jego nowa pracownica nie była godna zaufania.

 

in sein - być modnym
- Die Kleider, die in der Messe präsentiert werden, sind ewig in.
- Ubrania, które są prezentowane na targach, są wiecznie modne.


- Maria trägt schöne Schuhe. Sie sind jetzt in.
- Maria nosi piękne buty. One są teraz modne.

 

etwas jmdn. das Leben kosten können/  móc coś przypłacić życiem
- Die schnelle Fahrt mit dem Motorrad beim schlechten Wetter kann dich das Leben kosten.
- Szybką jazdę motocyklem podczas złej pogody możesz przypłacić życiem.

- Die Menschen denken nicht, wenn sie ins Wasser springen. Das Wasserspringen kann sie das Leben kosten.
- Ludzie nie myślą, kiedy skaczą to wody.
Skakanie do wody mogą przypłacić życiem.

 

am Leben bleiben /  ocaleć, pozostać przy życiu
- Im Zweiten Weltkrieg wurden viele Juden ermordet.
Nur wenige von ihnen blieben am Leben.

- Podczas II Wojny Światowej zostało zamordowanych wielu Żydów. Tylko niewielu z nich ocalało.

- Auf der Autobahn passierte ein schwerer Unfall.
Niemand ist am Leben geblieben.

- Na autostradzie zdarzył się ciężki wypadek. Nikt nie pozostał przy życiu.

 

es stellt jmdm. anheim/  być w czyjejś gestii
- Wenn Sie bei unserer Firma arbeiten wollen, geben wir Ihnen eine Chance. Es stellt Ihnen anheim, zwei interessante Werbesprüche vorzubereiten.
- Jeśli chce pan pracować w naszej firmie, damy panu szansę. Pozostaje w pana gestii przygotowanie dwóch interesujących haseł reklamowych.

- Es stellt mir anheim, meinen Chef zu ersetzen, wenn er abwesend ist.
- Pozostaje w mojej gestii zastąpić szefa, kiedy on jest nieobecny.

 

Morgenstunde hat Gold im Munde /  kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
- Meine Großeltern haben mir oft gesagt: "Morgenstunde hat Gold im Munde", wenn ich länger schlafen wollte.
- Moi dziadkowie mówili mi często: "Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje", kiedy chciałam dłużej pospać.


- Meine Freundin lebt nach dem Spruch: Morgenstunde hat Gold im Munde.
- Moja przyjaciółka żyje według przysłowia: Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

 

auf der Stelle/  natychmiast
- Hol auf der Stelle einen Arzt! Unser Sohn kann nicht atmen! - forderte eine Frau von ihrem Mann bei dem Besuch im Krankenhaus.
- Przyprowadź natychmiast lekarza! Nasz syn nie może oddychać! - zażądała kobieta od swojego męża podczas wizyty w szpitalu.


- Ich gehe auf der Stelle zum Direktor. Du wirst mich nicht beleidigen.
- Idę natychmiast do dyrektora. Nie będziesz mnie obrażał.

 

nagend /  dręczący, dokuczliwy
- Die Obdachlosen haben oft ein nagendes Hungergefühl.
- Bezdomni mają często dręczące uczucie głodu.

- Wegen der nagenden Kopfschmerzen kann ich nicht schlafen.
- Z powodu dokuczliwych bólów głowy nie mogę spać.

out sein/  być niemodnym
- Sie wohnt in einem sehr alten Haus.
Ihre Möbel sind heutzutage out.

- Ona mieszka w bardzo starym domu. Jej meble są w dzisiejszych czasach niemodne.

- Wo hast du dein neus Kleid gefunden? Es sieht so aus, als ob es aus den 60-er Jahren stammen würde. Es ist out.
- Gdzie znalazłaś swoją nową sukienkę? Ona wygląda, jak gdyby pochodziła z lat 60. Jest niemodna.

 

beschließen /  postanawiać coś, uchwalić coś
- Im Bundestag wurde ein neues Gesetzt beschlossen.
- W Bundestagu uchwalono nową ustawę.

- Ich habe gestern beschlossen, nächstes Jahr nach Mexico zu fliegen.
- Wczoraj postanowiłam, że w przyszłym roku polecę do Meksyku.

 

das Schicksal/  los, przeznaczenie
- Die Eltern von Maria sind jung verstorben. Sie hat Angst, dass ihr Schicksal ist jung zu sterben.
- Rodzice Marii zmarli wcześnie. Ona boi się, że jej przeznaczeniem jest wczesna śmierć.


- Als Anna an Krebs erkrankt wurde, sagte sie sich selbst: "Das Schicksal hat mir eine schlimme Überraschung bereitet".
- Kiedy Anna zachorowała na raka, powiedziała sama do siebie: "Los sprawił mi przykrą niespodziankę".

 

der Sonnenuntergang /  zachód słońca
- Die schönste Aussicht der Welt ist der Sonnenuntergang an der Ostsee.
- Najpiękniejszy widok świata to zachód słońca nad Bałtykiem.

- Bei Sonnenuntergang wird die romantische Seele des Dichters erweckt.
- Przy zachodzie słońca budzi się romantyczna dusza poety.

 

der Beitritt/  przystąpienie, wstąpienie
- Die Türkei hat ihren Beitritt zu der Europäischen Union erklärt.
- Turcja zadeklarowała swoje wstąpienie do Unii Europejskiej.

- Ich muss eine Arbeit vom Beitritt von Polen zur NATO schreiben. Kannst du mir helfen?
- Muszę napisać pracę o przystąpieniu Polski do NATO. Możesz mi pomóc?

 

schonen /  oszczędzać (w kontekście własnego ciała)
- Schone deine Beine! Lauf nicht so schnell! Du bist neulich operiert worden!
- Oszczędzaj swoje nogi! Nie biegnij tak szybko! Niedawno byłeś operowany!

- Wir sollen uns ein bisschen schonen, sonst werden wir nicht weiter wandern.
- Musimy się trochę oszczędzać, w przeciwnym razie nie będziemy dalej wędrować.

 

die Schule schwänzen/  wagarować
- Du hast wieder Schule geschwänzt. Die Klassenlehrerin hat nach dir gefragt - sagte Marie ihrem Mitschüler.
- Znowu wagarowałeś. Wychowawczyni pytała o ciebie - powiedziała Marie swojemu koledze z klasy.


- In der Pause sprechen die Schüler: "Wisst ihr, was passiert ist? Der Direktor hat mit Peter gesprochen, weil er zu oft die Schule geschwänzt hat".
- Na przerwie rozmawiają uczniowie: "Wiecie, co się stało? Dyrektor rozmawiał z Piotrem, ponieważ za często wagarował".

 

jmdm. ein Bein stellen /  podstawić komuś nogę, zaszkodzić komuś
- Ich habe mich um ein Stipendium beworben, denn ich wollte im Ausland studieren. Eine Freundin wollte mir ein Bein stellen, aber sie schaffte nicht.
- Ubiegałam się o stypendium, ponieważ chciałam studiować za granicą. Przyjaciółka chciała mi zaszkodzić, ale nie udało jej się.


- Warum stellst du uns ein Bein, wenn wir den neuen Projekt realisieren? Es wäre besser, wenn du uns helfen würdest.
- Dlaczego podkładasz nam nogę, kiedy realizujemy nowy projekt? Byłoby lepiej, gdybyś nam pomógł.

 

die Pressefreiheit/  wolność prasy
- In vielen Ländern ist die Pressefreiheit verboten.
- W wielu krajach wolność prasy jest zakazana.

- Ich würde nie zu Journalistin, wenn es keine Pressefreiheit geben würde.
- Nie zostałabym dziennikarką, gdyby nie było wolności prasy.

 

etw. anstarren /  wpatrywać się w coś
- Sie haben das Bild eines jungen Malers so angestarrt, als ob es verzaubert wäre.
- Wpatrywali się w obraz młodego malarza, jak gdyby był zaczarowany.


- Er starrt die Tafel an, aber er sieht nichts.
- On wpatruje się w tablicę, ale nic nie widzi.

 

umfahren/  objechać coś dużym łukiem, ominąć coś podczas jazdy
- Er hat die Sperre auf dem Weg umfahren und konnte weiterkommen, um seine Frau vom Bahnhof abzuholen.
- Ominął blokadę na drodze i mógł jechać dalej, żeby odebrać żonę z dworca kolejowego.


- Wir umfuhren die Stadt, um den Stau zu vermeiden.
- Ominęliśmy miasto, żeby uniknąć korków.
Pamiętaj, że umfahren rozdziela się w znaczeniu 1., a w znaczeniu 2. nie rozdziela się.

 

jmdn. ums Leben bringen /  zabić kogoś
- Ihr Vater ist im Haft. Er sollte seinen Arbeiter ums Leben gebracht haben.
- Jej ojciec siedzi w areszcie. Zabił ponoć swojego pracownika.

- Die Deutschen haben die Juden ums Leben skrupellos gebracht.
- Niemcy zabijali Żydów bez skrupułów.

 

sich (D) etw. vorstellen/  wyobrazić sobie coś
- Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in diesem Jahr in die Ferien nicht fahren werde.
- Nie potrafię sobie wyobrazić, że w tym roku nie pojadę na ferie.


- Der Psychologe sagt zu dem Patienten: "Stellen Sie sich bitte vor, dass Sie jetzt ein Vögel werden!".
- Psycholog mówi do pacjenta: "Proszę sobie wyobrazić, że staje się Pan teraz ptakiem!"

 

missdeuten /  źle interpretować
- Das habe ich nicht gesagt. Du hast meine Worte missdeutet.
- Tego nie powiedziałem. Źle zinterpretowałeś moje słowa.

- Der Lehrer hat die Geste eines Schülers missdeutet. Der Junge musste sich dann beim Direktor rechtfertigen.
- Nauczyciel źle zinterpretował gest ucznia.
Chłopiec musiał się potem tłumaczyć przed dyrektorem.

 

(jmdm.) etw. schwören/  przysięgać coś (komuś)
- Die Angeklagten haben vor Gericht geschwört, dass sie unschuldig sind.
- Oskarżeni przysięgali przed sądem, że są niewinni.

- Er hat mir geschwört, mir mein Geld zurückzugeben, aber er machte das nicht.
- Obiecał mi oddać moje pieniądze, ale nie zrobił tego.

 

letzte Stunde hat geschlagen /  wybiła ostatnia godzina
- In der Unterwohnung wohnte ein alter Mann. Gestern hat seine letzte Stunde geschlagen. In der nächsten Woche wird er begraben.
- W mieszkaniu piętro niżej mieszkał stary mężczyzna. Wczoraj wybiła jego ostatnia godzina. W przyszłym tygodniu zostanie pochowany.

- Als sie schwer erkrankt ist, dachten wir alle, dass ihre letzte Stunde geschlagen hat.
- Kiedy ciężko zachorowała, myśleliśmy wszyscy, że wybiła jej ostatnia godzina.

 

jmdn. im Stich lassen/  zostawić kogoś na lodzie
- Er hat mir versprochen, mit mir ins Theater zu gehen. Ich habe auf ihn eine halbe Stunde gewartet. Wie konnte er mich im Stich lassen?
- On mi obiecał, że pójdzie ze mną do teatru. Czekałam na niego pół godziny. Jak mógł mnie zostawić na lodzie?

- Warum hast du uns gestern im Stich gelassen? Man kann dir nicht vertrauen!
- Dlaczego zostawiłeś nas wczoraj na lodzie? Nie można ci zaufać!

 

halten von /  sądzić o
- Was hälst du von unserer Arbeiterin?
Sie scheint nett zu sein.

- Co sądzisz o naszej pracownicy? Wydaje się być miła.

- Ich weiß nicht, was ich von meiner zukunftigen Schwiegertochter halten soll.
- Nie wiem, co mam sądzić o mojej przyszłej synowej.

 

warnen vor/  ostrzegać przed
- Er warnt mich immer vor großer Gefahr, wenn ich allein in den Urlaub fahre.
- On ostrzega mnie zawsze przed wielkim niebezpieczeństwem, kiedy jadę sama na urlop.


- Die Bewohner dieser kleinen Gemeinde wurden vor dem Unwetter gewarnt.
- Mieszkańcy tej małej gminy zostali ostrzeżeni przed powodzią.

 

Das dauert und dauert /  to trwa i trwa, to trwa wiecznie
- 'Das dauert und dauert'- jammert der Mann, der auf seine Frau, die sich umzieht, wartet.
- 'To trwa i trwa' - użala się mężczyzna, który czeka na swoją żonę, która się przebiera.


- Die Studenten sprechen: 'Das dauert und dauert. Wann bekommen wir endlich die Prüfungsergebnisse?'
- Studenci rozmawiają: 'To trwa wiecznie. Kiedy wreszcie dostaniemy wyniki egzaminu?'

 

gelingen/ udać się (w znaczeniu powieść się)
- Ihm ist gelungen, die Prüfung zu bestehen.
- Udało mu się zdać egzamin.

- Den Polinnen ist gelungen, die Europameisterschaft zu gewinnen.
- Polkom udało się wygrać Mistrzostwa Europy.

jmdm. das Recht auf etw. bestreiten / odmówić komuś prawa do czegoś
- Die Familie hat ihm das Recht auf das Erbe bestritten.
- Rodzina odmówiła mu prawa do spadku.

- Das Gericht darf niemandem das Recht auf einen Anwalt bestreiten.
- Sąd nie może nikomu odmówić prawa do adwokata.

 

sich begeben/  udawać się dokądś (w znaczeniu podróży)
- Er begab sich nach Paris, um einen alten Freund zu besuchen.
- On udał się do Paryża, żeby odwiedzić swojego starego przyjaciela.


- Morgen begeben wir uns mit dem Flugzeug nach Brasilien.
- Jutro udajemy się samolotem do Brazylii.

 

es verbleibt ein Restrisiko /  istnieje ryzyko, którego nie można wykluczyć
- Bei jeder Operation verbleibt ein Restrisiko.
- Podczas każdej operacji istnieje ryzyko, którego nie można wykluczyć.


- Bei der Bergwanderung im Schnee verbleibt ein Restrisiko.
- Podczas górskiej wędrówki w śniegu istnieje ryzyko, którego nie można wykluczyć.

 

beleben / wiederbeleben/  rozruszać / reanimować  
- Der Arzt hat den Verletzten lange wiederbelebt.
- Lekarz długo reanimował rannego.

- Du bist heute schlecht gelaunt. Ich muss dich beleben.
- Masz dzisiaj zły humor. Musze cię rozruszać.

 

alle naselang /  co chwila
- Alle naselang kommt mein Chef und bittet mich um eine Tasse Kaffee.
- Co chwila przychodzi mój szef i prosi mnie o filiżankę kawy.


- Mein Computer spinnt alle naselang und ich kann nicht arbeiten.
- Mój komputer zawiesza się co chwila i nie mogę pracować.

 

 

jmdn. mit etw. erheitern/  rozweselić kogoś czymś
- Na, weine nicht mehr! Vielleicht erheitere ich dich mit einem Witz.
- No, nie płacz już!
Może rozweselę cię dowcipem.


- Heute kann mich niemand erheitern.
- Dzisiaj nikt mnie nie rozweseli.

 

frei erfunden sein /  być wyssanym z palca
- Deine Vorwürfe sind frei erfunden.
- Twoje zarzuty są wyssane z palca.

- Unsere neue Mitarbeiterin kann gut lügen. Alles, was sie in ihrem Lebenslauf geschrieben hat, ist frei erfunden.
- Nasza nowa współpracownica potrafi dobrze kłamać. Wszystko, co napisała w swoim życiorysie, jest wyssane z palca.

 

etw. (von jmdm.) erfragen/  uzyskać informację o czymś (od kogoś)
- Erfrage ich den Fahrplan von Ihnen?
- Czy otrzymam od Pani informację o rozkładzie jazdy?


- Wo kann man an der Uni die Fakultäten erfragen?
- Gdzie na Uniwersytecie można się dowiedzieć o wydziałach?

 

durchsehen /  przejrzeć
- Sieh genau ihren Aufsatz durch! Sie macht zu viele Fehler.
- Przejrzyj dokładnie jej wypracowanie! Ona robi za dużo błędów.

- Jeder Text wird durchgesehen, so dass niemand Zweifel haben wird.
- Każdy tekst będzie przejrzany, tak że nikt nie będzie miał wątpliwości.

 

fies/  ohydny
- Die Drogensüchtigen sind fies, wenn sie sich spritzen.
- Narkomani są ohydni, kiedy się szprycują.

- Gestern hat mich ein fieser Typ angehalten.
Ich hatte Angst.

- Wczoraj zaczepił mnie ohydny typ. Bałam się.

 

etwas nicht so eng sehen /  tolerować coś, wykazać zrozumienie dla czegoś
- Sieh seine Verhaltensweise nicht so eng!
Das ist doch noch ein Kind!

- Wykaż zrozumienie dla jego zachowania! To przecież jeszcze dziecko!

- Der Chef sieht die Fehler seiner Sekretärin zu oft nicht so eng.
- Szef za często toleruje błędy swojej sekretarki.

 

 

garstig/  odrażający, obrzydliwy
- Ein Zwerg sieht garstig aus.
- Karzeł wygląda odrażająco.

- Ich habe keine Lust, diese garstigen Tiere zu Hause zu haben.
- Nie mam ochoty mieć w domu tych obrzydliwych zwierząt.

 

ganztägig /  pełny etat, 24 godziny na dobę
- Das Restaurant ist ganztägig geöffnet.
- Restauracja jest otwarta 24 godziny na dobę.

- Sie arbeitet ganztägig.
- Ona pracuje na pełen etat.

 

auf deine/Ihre Gesundheit/  za twoje/Pańskie zdrowie
- Der Arbeiter sagt seinem Chef: "Auf Ihre Gesundheit".
- Pracownik mówi do swojego szefa: " Za Pańskie zdrowie".

- Bei der Hochzeit sagte der Vater der Braut: "Meine Kinder, auf eure Gesundheit!"
Und er hat das Glas ausgeleert.

- Na ślubie ojciec panny młodej powiedział: "Moje dzieci, za wasze zdrowie!" I opróżnił kieliszek.

 

über kurz oder lang /  prędzej czy później
- Über kurz oder lang musst du dich entscheiden, wo du studieren wirst.
- Prędzej czy później musisz się zdecydować, gdzie będziesz studiować.


- Über kurz oder lang erfahren wir davon, was er beabsichtigt.
- Prędzej czy później dowiemy się, co on zamierza.

 

sehenswert/  godne zobaczenia, warto zobaczyć
- Das Jagdschloss in Antonin, wo die Chopin-Konzerte stattfinden, ist sehenswert.
- Zamek myśliwski w Antoninie, gdzie odbywają się koncerty chopinowskie, jest godny zobaczenia.


- Auf der Stadttour sagt die Reiseleiterin zu den Touristen: "Diese Kirche ist sehenswert".
- Podczas przechadzki po mieście, przewodniczka mówi do turystów: "Ten kościół warto zobaczyć".

 

schmerzlos /  bezboleśnie, bezbolesny
- Keine Operation ist schmerzlos.
- Żadna operacja nie jest bezbolesna.

- Die Trennung von meinem Freund war für mich schmerzlos.
- Rozstanie z moim chłopakiem było dla mnie bezbolesne.

 

jds. Zustimmung finden / spotkać się z czyjąś aprobatą
- Ihr Projekt hat Zustimmung des neuen Direktors gefunden.
- Jej projekt spotkał się z aprobatą nowego dyrektora.


- Seine Magisterarbeit hat Zustimmung des Dozenten gefunden.
- Jego praca magisterska spotkała się z aprobatą wykładowcy.

 

zur Herrschaft gelangen / dojść do władzy
- Der Lehrer fragt den Schüler: "Wie ist Napoleon zur Herrschaft gelangt?"
- Nauczyciel pyta ucznia: "Jak Napoleon doszedł do władzy?"

- Heute werden wir das Thema besprechen, auf welche Weise man zur Herrschaft gelangen kann.
- Dzisiaj będziemy omawiać temat, w jaki sposób można dojść do władzy.

 

etw. steht jmdm. im Gesicht geschrieben/  ktoś ma coś wypisane na twarzy
- Ihm steht im Gesicht geschrieben, dass er etwas Böses getan hat.
- On ma wypisane na twarzy, że zrobił coś złego.


- Du strahlst vor Freude. Dir steht im Gesicht geschrieben, dass er dich liebt.
- Promieniejesz z radości.
Masz wypisane na twarzy, że on cię kocha.

 

Der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst /  niech się trzyma z daleka
- Der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst.
Ich hasse die gemeinen Menschen.

- Niech się trzyma z daleka. Nienawidzę podłych ludzi.

- Ich will mit ihm nichts zu tun haben. Der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst.
- Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Niech się trzyma z daleka.

 

im Finstern tappen/  błądzić po omacku
- Ich fühle mich, als ob ich im Finstern tappen würde.
- Czuje się, jakbym błądziła po omacku.

- Er hat im Leben lange im Finstern getappt, bevor er einen Ausweg fand.
- On długo błądził po omacku w swoim życiu, zanim znalazł wyjście.

 

Die Herrschaft über sich verlieren /  stracić panowanie nad sobą
- Die Alkoholiker verlieren oft die Herrschaft über sich.
- Alkoholicy często tracą panowanie nad sobą.


- Gestern habe ich nicht ausgehalten. Ich habe die Herrschaft über mich verloren und ihm geschlagen.
- Wczoraj nie wytrzymałam. Straciłam panowanie nad sobą i go uderzyłam.

 

sich nicht schlüssig sein/  nie móc się zdecydować
- Sie ist sich nicht schlüssig, welches Kleid ihr besser steht.
- Ona nie może się zdecydować, w której sukience wygląda lepiej.


- Sie sind sich nicht schlüssig, wo sie ihren Urlaub verbringen.
- Oni nie mogą się zdecydować, gdzie spędzą swój urlop.

 

allgemeine Wehrpflicht /  powszechny obowiązek służby wojskowej
- In Polen gilt allgemeine Wehrpflicht bis 28 Jahren.
- Powszechny obowiązek służby wojskowej w Polsce obowiązuje do 28 lat.


- Allgemeine Wehrpflicht ist in allen europäischen Ländern.
- Powszechny obowiązek służby wojskowej jest we wszystkich europejskich krajach.

 

nichts Gutes weissagen/  nie wróżyć nic dobrego
- Seine freche Verhaltensweise weissagt nichts Gutes.
- Jego bezczelne zachowanie nie wróży nic dobrego.

- Heutiges Wetter weissagt nichts Gutes für die Winterferien.
- Dzisiejsza pogoda nie wróży nic dobrego na ferie zimowe.

(über etwas) schmunzeln /  uśmiechać się (z jakiegoś powodu)
- Warum schmunzelst du so dumm?
- Dlaczego się tak głupio uśmiechasz?

- Sie schmunzelt, weil sie sich an ihre wunderschöne Reise nach Finnland zurückerinnert hat.
- Uśmiecha się, ponieważ przypomniała sobie o swojej cudownej podróży do Finlandii.

 

Besuch haben/  mieć gości
- Zu Weihnachten haben meine Nachbarn immer Besuch.
- Podczas Świąt Bożego Narodzenia moi sąsiedzi mają zawsze gości.

- Bevor die Familie Besuch hatte, hat sie die ganze Wohnung aufgeräumt.
- Zanim rodzina miała gości, posprzątała całe mieszkanie.

 

der Pfadfinder /  harcerz
- Als ich in der Grundschule war, wollte ich unbedingt ein Pfadfinder werden.
- Kiedy byłam w szkole podstawowej, koniecznie chciałam zostać harcerzem.

- Wer von euch ein Pfadfinder werden möchte, soll sich im Büro am Goetheweg melden.
- Kto z was chciałby zostać harcerzem, powinien zgłosić się do biura na Alei Goethego.

 

betäubend/  ogłuszająco, oszałamiająco
- Die Musik, die meine Kinder hören, ist betäubend.
- Muzyka, której słuchają moje dzieci, jest ogłuszająca.


- Dein neues Parfüm ist betäubend.
- Twoje nowe perfumy są oszałamiające.

 

geschützt /  pod ochroną, chronione
- Die Tiere im Nationalpark sind geschützt.
- Zwierzęta w Parku Narodowym są pod ochroną.


- Die geschützten Pflanzen darf man nicht pflücken.
- Chronionych roślin nie wolno zrywać.

 

die Höhle/  jaskinia
- Die Forscher entdeckten eine neue Höhle in den Alpen.
- Naukowcy odkryli nową jaskinię w Alpach.

- Dieser Mann lebte zehn Jahre in der unterirdischen Höhle.
- Ten mężczyzna żył dziesięć lat w podziemnej jaskini.

 

jmdn./etw. lächerlich machen/ ośmieszać kogoś, coś
- Warum hast du deine Mitschülerin vor den anderen lächerlich gemacht?
- Dlaczego ośmieszyłeś swoją koleżankę przed innymi?

- Ich will nichts mit denjenigen Leuten, die ihre Bekannten lächerlich machen, zu tun haben.
- Nie chcę mieć nic wspólnego z ludźmi, którzy ośmieszają swoich znajomych.

 

sich jmdm. Unterordnen / podporządkować się komuś
- Er ist jünger als ich. Ich kann mich ihm nicht unterordnen.
- On jest młodszy ode mnie. Nie potrafię się mu podporządkować.

- Nicht alle Soldaten konnten sich ihren Führer unterordnen.
- Nie wszyscy żołnierze potrafili podporządkować się swojemu dowódcy.

 

 

das Wahlrecht /  prawo wyborcze
- Die Bürger unter 18 Jahren haben weder aktives noch passives Wahlrecht.
- Obywatele poniżej 18 lat nie mają ani czynnego ani biernego prawa wyborczego.


- Für den Präsidenten stimmen die Menschen, die aktives Wahlrecht haben.
- Na prezydenta głosują ludzie, którzy mają czynne prawo wyborcze.

 

Kein Durchgang/ przejścia nie ma
- Bei der Strassensperre sieht man oft "Kein Durchgang".
- Podczas blokady ulicy widzi się często: "Przejścia nie ma".

- Kein Durchgang" - hat der Wächter gesagt und ließ die Menschen nicht rein.
- Przejścia nie ma"- powiedział strażnik i nie pozwolił ludziom wejść.


lästig / uciążliwy
- Mein Nachbar geht mir auf die Nerven. Ich kann den lästigen Lärm, den er macht, nicht mehr aushalten.
- Mój sąsiad działa mi na nerwy. Nie mogę znieść tego uciążliwego hałasu, który robi.


- Er will ständig etwas von den anderen. Lästiger Mensch!
- On ciągle chce czegoś od innych.
Uciążliwy człowiek!

 

so oder so/  tak czy owak
- So oder so mache ich diese Aufgabe.
- Tak czy owak zrobię to zadanie.


- So oder so musst du operiert werden.
- Tak czy owak musisz być operowany.

 

eine große Rolle spielen /  odgrywać dużą rolę
- Die Gesundheit spielt in unserem Leben eine große Rolle.
- Zdrowie odgrywa dużą rolę w naszym życiu.

- Ihre Arbeit spielt für sie keine große Rolle.
- Jej praca nie odgrywa dla niej żadnej roli.

 

die Selbstverwaltung/  samorząd
- Sie studiert Politologie, weil sie in der Selbstverwaltung arbeiten will.
- Ona studiuje politologię, ponieważ chce pracować w samorządzie.

- Die Selbstverwaltung hat die Maßnahmen getroffen, um die Zahl der Arbeitslosen zu senken.
- Samorząd przedsięwziął kroki, żeby obniżyć liczbę bezrobotnych.

 

jmdm. etw. beantworten /  odpowiadać komuś na coś
- Wir haben ihm seine Einladung nicht beantwortet und er ist jetzt empört.
- Nie odpowiedzieliśmy na jego zaproszenie i teraz jest oburzony.

- Ich beantworte meinen Freundinnen ihre Briefe gleich, nachdem ich sie bekommen habe.
- Odpowiadam na listy moich przyjaciółek, jak tylko je dostanę.

 

empört/  oburzony
- Der Direktor ist empört, weil sich ihre Schüler schlimm benommen haben.
- Dyrektor jest oburzony, ponieważ jego uczniowie źle się zachowali.


- Warum bist du empört? Ich habe dir nichts Böses gemacht!
- Dlaczego jesteś oburzony? Nic złego ci nie zrobiłam!

 

bejahen /  potwierdzać, przytakiwać
- Ich habe meine Antwort nicht bejaht, denn ich wollte mich nicht entschuldigen.
- Nie potwierdziłam mojej odpowiedzi, ponieważ nie chciałam się tłumaczyć.


- Der Chef bejahte immer seine Aussagen.
- Szef zawsze potwierdzał swoje wypowiedzi.

 

etw. hinzufügen/  dopisywać, dołączać
- Füge deinen Kommentar dem Text hinzu, bevor er veröffentlicht wird.
- Dopisz swój komentarz do tekstu, zanim ten zostanie opublikowany.

- Der Lehrer sagt seinen Schülern: "Den Aufsätzen sollt ihr hinzufügen, wie ihr auf die Idee dieses Experimenten gekommen seid".
- Nauczyciel mówi do uczniów: "Do wypracowań dopiszcie, jak wpadliście na pomysł tego eksperymentu".

 

auf die Idee kommen /  wpaść na pomysł
- Wir müssen endlich auf eine Idee kommen, sonst werden wir bis zum Abend untätig sitzen.
- Musimy wreszcie wpaść na jakiś pomysł, w przeciwnym razie będziemy siedzieli bezczynnie do wieczora.


- Er ist auf die Idee gekommen, eine Stiftung zu gründen.
- On wpadł na pomysł, żeby założyć fundację.

 

mit dem Kopf durch die Wand wollen/  chcieć przebić głową mur
- Sie wollte mit dem Kopf durch die Wand. Aber sie hat die Aufgabe sowieso nicht gelöst.
- Chciała przebić głową mur.
Ale i tak nie rozwiązała zadania.


- Willst du mit dem Kopf durch die Wand? Alles kommt in seiner Zeit.
- Chcesz przebić głową mur? Wszystko przyjdzie w swoim czasie.

 

Es ist zum Verzweifeln! /  Rozpacz bierze! / Rozpacz mnie ogrania!
- Die Schüler sind immer frecher. Es ist zum Verzweifeln mit ihnen.
- Uczniowie są coraz bezczelniejsi.
Rozpacz bierze, gdy się na nich patrzy.


- Es ist zum Verzweifeln! Er sitzt hinter Gittern und hat keine Perspektive für die Zukunft.
- Rozpacz mnie ogarnia! Siedzi za kratkami i nie ma żadnych perspektyw na przyszłość.

 

überstehen/  przetrzymać, znieść, przebyć
- Meine Oma hat im letzten Monat eine schwere Krankheit überstanden.
- Moja babcia przebyła w poprzednim miesiącu ciężką chorobę.

- Ich habe die Operation schlecht überstanden und musste noch lange im Krankenhaus bleiben.
- Źle zniosłam operację i musiałam zostać jeszcze długo w szpitalu.

 

die Nase voll von jdm./etw. haben /  mieć kogoś/coś powyżej uszu
- Ich habe die Nase voll von dir! Du bittest mich ständig um etwas.
- Mam cię powyżej uszu! Ciągle mnie o coś prosisz.

- Ihre Tochter ist anstrengend. Wenn sie mein Kind wäre, hätte ich die Nase voll von ihr.
- Jej córka jest uciążliwa. Gdyby była moim dzieckiem, miałabym jej powyżej uszu.

 

jdn./etw. aus den Augenwinkeln beobachten/  obserwować kogoś/coś kątem oka
- Ich bemerkte, dass ein Mann am Nebentisch mich aus den Augenwinkeln beobachtet.
- Zauważyłam, że mężczyzna ze stolika obok obserwuje mnie kątem oka.


- Warum beobachtest du diese Frau aus den Augenwinkeln? Kennst du sie?
- Dlaczego obserwujesz tę kobietę kątem oka. Znasz ją?

 

verzweifeln /  zwątpić, rozpaczać
- Ich verzweifle an seiner Ehrlichkeit.
Er hat mich mehrmals belogen.

- Wątpię w jego szczerość. On mnie już wielokrotnie okłamał.

- Sie hat sehr verzweifelt, als er ihr einen Korb gegeben hat.
- Ona bardzo rozpaczała, kiedy dał jej kosza.

 

Fahrkarte hin und zurück/  bilet w obie strony
- Möchten Sie eine Fahrkarte hin und zurück?"- wurde ich am Schalter gefragt.
- Chciałaby pani bilet w obie  strony?"- zostałam zapytana przy okienku.


- Wir kaufen besser Fahrkarte hin und zurück. Wir werden nicht wieder Schlange stehen.
- Kupimy lepiej bilet w obie strony. Nie będziemy znowu stać w kolejce.

 

mithören /  podsłuchać
- Er hat mitgehört, dass die Eltern eine große Reise planen.
- On podsłuchał, że rodzice planują wielką podróż.


- Du sollst nicht mithören. Das ist unhöflich.
- Nie powinnaś podsłuchiwać. To niegrzeczne

 

anscheinend/  na pozór
- Er ist anscheinend nett. Wenn er doch könnte, vernichtete er die anderen.
- On wydaje się na pozór miły. Gdyby jednak mógł, zniszczyłby innych.

berechnend /  wyrachowany
- Du bist aber berechnend! Ich vertraue dir niemals mehr.
- Ale jesteś wyrachowana! Nigdy ci już nie zaufam.

der Satz/  znasz to słowo jako "zdanie", ale my ci pokażemy, ze ma również inne znaczenia: skok, set, odległość
- Den längsten Satz des Tages setzte der Skispringer aus Norwegen.
- Najdłuższą odległość dnia osiągnął skoczek z Norwegii.

etw. richtig stellen /  sprostować coś
- In der Zeitung wurden falsche Informationen gegeben.
Der Chefredakteur muss sie richtig stellen.

- W gazecie zostały podane złe informacje. Redaktor naczelny musi je teraz sprostować.

ausser Frage stehen/  nie ulegać wątpliwości
- Es steht ausser Frage, dass Polen am ersten Mai 2004 der Europäischen Union beitreten wird.
- Nie ulega wątpliwości, że Polska pierwszego maja 2004 przystąpi do Unii Europejskiej.


Gute Unterhaltung! /  Dobrej zabawy!
- Ich wünsche Dir gute Unterhaltung!
- Życzę ci dobrej zabawy!


goldene Berge versprechen/  obiecywać złote góry
- Der Chef hat mir goldene Berge versprochen, als er mich in die Arbeit aufgenommen hat.
- Szef obiecywał mi złote góry, kiedy przyjmował mnie do pracy.


mit jmdm. gemeinsame Sache machen /  być w zmowie z kimś
- Du sollst auf ihn aufpassen. Er macht mit deinem ehemaligen gemeinsame Sache.
- Powinnaś na niego uważać. On jest w zmowie z twoim byłym.

nie wieder/  nigdy więcej
- Er hat seinen Eltern versprochen, dass er seine Lehrer nie wieder belügen wird.
- Obiecał swoim rodzicom, że nigdy więcej nie okłamie swoich nauczycieli.

von wegen /  przenigdy, nigdy w życiu
- Von wegen bekommst du eine Stelle in der Botschaft.
- Nigdy w życiu nie dostaniesz posady w ambasadzie.

jdn. Hinauswerfen/  pokazać komuś drzwi, wyrzucić kogoś
- Er hat mich sehr genervt, deswegen habe ich ihn hinausgeworfen.
- Bardzo mnie zdenerwował, dlatego pokazałam mu drzwi.


jdn./etw. verachten /  odnosić się do kogoś z pogardą
- Die reichen Menschen verachten manchmal die Armen.
- Bogaci ludzie odnoszą się czasem z pogardą do biednych.


blind vor Wut/  zaślepiony złością
- Seine Taten zeugen davon, dass er blind vor Wut ist.
- Jego czyny świadczą o tym, że jest zaślepiony złością.


mit jmdm. sprechen wie mit seinesgleichen /  rozmawiać z kimś jak równy z równym
- Der Direktor sprach mit seinem Arbeiter wie mit seinesgleichen.
- Dyrektor rozmawiał ze swoim pracownikiem jak równy z równym.

aushecken/  knuć
- Ich kann kaum daran glauben, wie er gemein ist.
Er heckt stets gegen seine Freunde aus.

- Nie mogę uwierzyć w to, jak podły on jest. Ciągle knuje przeciwko swoim przyjaciołom.

sich mit dem Alter verändern /  zmieniać się wraz z wiekiem
- Die Methoden der Kindererziehung verändern sich mit dem Alter.
- Metody wychowywania dzieci zmieniają się wraz z wiekiem.


geil/  odjazdowy, ekstra
- Diese neue Popgruppe ist geil.
- Ta nowa grupa pop jest ekstra.


ratlos /  bezradny
- Die Ärzte waren ratlos bei dem Autounfall und konnten den Verletzen nicht mehr helfen.
- Lekarze byli bezradni przy wypadku samochodowym i nie mogli już pomóc rannemu.

unauffällig/  subtelny, niepozorny, dyskretnie, niepostrzeżenie
- Der Detektiv folgte dem Mann einer Kundin unauffällig nach.
- Detektyw dyskretnie śledził męża swojej klientki.

ungelenk /  niezgrabny, niezgrabnie
- Du schreibst sehr ungelenk. Die Lehrer werden Probleme haben, deine Schrift abzulesen.
- Piszesz bardzo niezgrabnie. Nauczyciele będą mieć problemy z odczytaniem twojego pisma.

auskugeln/  zwichnąć
- Ich habe mir den Arm ausgekugelt.
- Zwichnęłam sobie ramię.

auskommen /  radzić sobie, wytrzymywać  
- Sie ist ohne seine Hilfe ausgekommen.
- Poradziła sobie bez jego pomocy.

sich geborgen fühlen/  czuć się bezpiecznie
- Die Kinder fühlen sich geborgen, wenn sie mit Eltern sind.
- Dzieci czują się bezpiecznie, kiedy są z rodzicami.

schniefen /  pociągać nosem
- In der Gesellschaft darf man nicht schniefen.
- W towarzystwie nie wolno pociągać nosem.


eingängig/  chwytliwy, do przyjęcia, przystępny
- Die Melodie dieses Lied ist eingängig.
- Melodia tej piosenki jest chwytliwa.

in den Wind reden /  gadać na wiatr
- Die Eltern redeten in den Wind, denn die Kinder haben nicht zugehört.
- Rodzice gadali na wiatr, bowiem dzieci nie słuchały.

jd. erlitt einen Misserfolg/  komuś powinęła się noga
- Ich erlitt einen Misserfolg, als ich die wichtigste Prüfung abgelegt habe.
- Powinęła mi się noga, gdy zdawałam najważniejszy egzamin.

sich herumsprechen /  roznieść się  
- Es hat sich herumgesprochen, dass unser Direktor zurücktritt.
- Rozniosło się, że nasz dyrektor rezygnuje.

sich streiten/  kłócić się
- Meine Nachbarn haben sich um das Vermögen gestritten.
- Moi sąsiedzi pokłócili się o majątek.

der Befürworter /  zwolennik
- Der Befürworter des neuen Konzepten hat die Beweise dargestellt, die von der Richtigkeit des Entwurfs zeugen.
- Zwolennik nowej koncepcji przedstawił dowody, świadczące o słuszności projektu.


alle Hebel in Bewegung setzen / poruszyć niebo i ziemię
- Unser Vorsitzender setzte alle Hebel in Bewegung, um den gewinnbringenden Vertrag zu unterschreiben.
- Nasz prezes poruszył niebo i ziemię, by podpisać ten lukratywny kontrakt.


meines Wissens / o ile wiem

- Meines Wissens sind alle Museen montags geschlossen.
- O ile wiem, wszystkie muzea są zamknięte w poniedziałki.Lekcja numer 543

1. Abneigung gegen jemanden empfinden / czuć wstręt do kogoś

- Er wird sich nicht mit Emilia an einen Tisch setzen. Er empfindet Abneigung gegen sie.
- On nie usiądzie z Emilią przy jednym stole. Czuję do niej wstręt.

- Vom ersten Treffen an empfand ich Abneigung gegen den aufgeblasenen Frosch.
- Od pierwszego spotkania czułam do tej nadętej ropuchy wstręt.

2. für etwas büßen / pokutować za coś

- Daniel büßte für den Jugendstreich mit seinem Leben.
- Daniel przypłacił ten młodzieńczy wybryk życiem.

- Jeder wird irgendwann für seine Sünden büßen.
- Każdy kiedyś odpokutuje za swoje grzechy.


Lekcja numer 544

1. sich an die Vorschriften halten / przestrzegać przepisów, stosować się do przepisów

- Er hat sich nicht an die Vorschriften gehalten und jetzt muss er büßen.
- Nie przestrzegał przepisów i teraz musi odpokutować.

- Wenn du das Auto fährst, sollst du dich an die Vorschriften halten.
- Gdy prowadzisz samochód, powinieneś przestrzegać przepisów.

2. etwas für ein Butterbrot kaufen / kupić coś za bezcen

- Du hast die antiquarische Ikone wirklich für ein Butterbrot gekauft.
- Naprawdę kupiłeś tę antykwaryczną ikonę za bezcen.

- Es ist ihm gelungen, eine Drei-Zimmer-Wohnung für ein Butterbrot zu kaufen.
- Udało mu się kupić za bezcen mieszkanie trzypokojowe.


Lekcja numer 545

1. kreuz und quer / wzdłuż i wszerz, we wszystkich kierunkach

- Kreuz und quer war kein Mensch zu sehen.
- Nigdzie nie było widać żadnego człowieka.

- Der Jäger blickte umher, aber sah kreuz und quer nur Bäume.
- Myśliwy rozglądał się, ale wzdłuż i wszerz widział tylko drzewa.

2. ein langes Gesicht machen / robić kwaśną minę

- Sie machte ein langes Gesicht, als sie von Zollbeamten beim Schmuggeln ertappt wurde.
- Zrobiła kwaśną minę, gdy została złapana przez celników na przemycie.

- Karl hat ein langes Gesicht gemacht, als ihm die Mutter Brokkoli vorgesetzt hat.
- Karol zrobił kwaśną minę, gdy mama poczęstowała go brokułami.


Lekcja numer 546

1. kratzen / drapać

- Das Kätzchen kratzte ihn beim Spielen.
- Kotek podrapał go podczas zabawy.

- Er versuchte die Wunde nicht zu kratzen, obwohl sie sehr juckte.
- Próbował nie drapać rany, chociaż go bardzo swędziała.

2. sich erkundigen bei jemandem nach etwas / dowiadywać się u kogoś o coś

- Bevor ihm die Bank einen Kredit einräumte, hatte sie sich nach seiner Zahlungsfähigkeit erkundigt.
- Zanim bank udzielił mu kredytu, informował się o jego wypłacalności.

- Ihr Großvater erkundigte sich bei dem Arzt nach Ihrer Gesundheit.
- Pański dziadek dowiadywał się u lekarz o Pańskie zdrowie.


Lekcja numer 547

1. im Widerspruch zur Wahrheit stehen / coś jest sprzeczne z prawdą

- Glaube ihm nicht! Das, was er erzählt, steht im Widerspruch zur Wahrheit.
- Nie wierz mu! To, co on opowiada, jest sprzeczne z prawdą.

- Die Tatsachen in den früheren Geschichtsbüchern standen manchmal im Widerspruch zur Wahrheit.
- Fakty we wcześniejszych książkach do historii nie zawsze były zgodne z prawdą.

2. etwas auf Eis legen / odwlekać, odkładać coś

- Wir haben die Reise auf Eis gelegt, denn zuerst müssen wir etwas Geld ansammeln.
- Odłożyliśmy podróż, ponieważ musimy najpierw zebrać trochę pieniędzy.

- Die Verhandlungen wurden wegen unbekannten Gründen auf Eis gelegt.
- Rokowania zostały przełożone z nieznanych powodów.


Lekcja numer 548

1. taugen zu / nadawać się na / do

- Dieser Schwächling taugt nicht zum Soldaten.
- Ten chuderlak nie nadaje się na żołnierza.

- Das Messer taugt nicht zum Schneiden, es ist zu stumpf.
- Ten nóż nie nadaje się do krojenia, jest za tępy.

2. die Liebschaften / pl. amory

- Meine Liebste, schlag dir die Liebschaften aus dem Kopf, jetzt hast du zu lernen.
- Moje kochanie, wybij sobie te amory z głowy, teraz musisz się uczyć.

- Sie behandelte ihn von oben herab und das hat ihm Liebschaften ausgetrieben.
- Traktowała go z góry i to wybiło mu amory z głowy.


Lekcja numer 549

1. auf dem Seil tanzen / 1. tańczyć na linie 2. przen. znajdować się w niepewnej sytuacji

- Der Zirkuskünstler tanzte geschickt auf einem hoch aufgehängten Seil.
- Cyrkowiec tańczył zgrabnie na wysoko zawieszonej linie.

- Es wird dir schwer fallen, deine Kandidatur durchzusetzen, denn du tanzt auf dem Seil.
- Będzie ci trudno, przeforsować swoją kandydaturę, ponieważ znajdujesz się w niepewnej sytuacji.

2. schwindeln / 1. mieć zawroty głowy 2. oszukiwać

- Ich falle gleich in Ohnmacht, mir schwindelt der Kopf.
- Zaraz zemdleje, w głowie mi się kręci.

- Die Gaunerin schwindelt beim Kartenspiel, deswegen gewinnt sie immer.
- Ta oszustka szachruje w grze w karty, dlatego zawsze wygrywa.


Lekcja numer 550

1. jemanden verfolgen / ścigać kogoś

- Die Hühnerhunde haben das Wild durchs ganze Wald unermüdlich verfolgt.
- Wyżły ścigały zwierza niestrudzenie przez cały las.

- Der Verbrecher wurde mit Steckbrief in vier Staaten verfolgt.
- Przestępca był ścigany listem gończym w czterech stanach.

2. vor Sehnsucht vergehen / umierać, usychać z tęsknoty

- Der Papagei vermisste so stark seinen Herrchen, dass er vor Sehnsucht vergangen ist.
- Papudze tak bardzo brakowało jej pana, że umarła z tęsknoty.

- Mal winselte der Hund, mal heulte er vor der Tür, da er vor Sehnsucht nach den Kindern verging.
- Pies raz skamlał, raz wył pod drzwiami, ponieważ usychał z tęsknoty za dziećmi.


Lekcja numer 551

1. etwas anpreisen / zachwalać, chwalić coś

- Sie hat das Hotel angepriesen, dass es mit allem Komfort ausgestattet ist.
- Zachwalała ten hotel, że posiada wszystkie wygody.

- Die Pillen werden als Wundermittel gegen Übergewicht angepriesen.
- Zachwalają te pigułki jako cudowny środek przeciw otyłości.

2. aus der Fassung kommen / tracić panowanie nad sobą

- Nach dem Wehrdienst in Vietnam hat er zerrüttete Nerven und kommt sehr leicht aus der Fassung.
- Po służbie w Wietnamie ma zszargane nerwy i łatwo traci panowanie nad sobą.

- Sie hat ihre eigene Tochter mit meinem Neffen verkuppelt. Morgen heiraten sie.
- Wyswatała swoją własną córkę z moim bratankiem. Jurto biorą ślub.


Lekcja numer 552

1. todblass / trupio blady

- Sie wurde todblass, als sie erfuhr, dass ihr Pflegekind verunglückte.
- Zrobiła się trupio blada, gdy dowiedziała się, że jej przybrane dziecko miało nieszczęśliwy wypadek.

- Er ist immer todblass im Gesicht, so ist sein Teint.
- Zawsze jest trupio blady na twarzy, taką ma cerę.

2. die Kenntnis –se / 1. wiadomość 2. pl. wiedza 3. znajomość rzeczy

- Sie hat zur Kenntnis genommen, das die königliche Familie sie als eine Hofdame sehen will.
- Przyjęła do wiadomości, że rodzina królewska chce ją widzieć jako damę dworu.

- Der Arbeitslose nahm an einem Fremdsprachenkurs teil, um seine Englischkenntnisse zu verbessern.
- Bezrobotny wziął udział w kursie języka obcego, aby polepszyć swoją znajomość języka angielskiego.


Lekcja numer 553

1. jemandem etwas ersparen / oszczędzać, darować komuś coś

- Den entsetzlichen Anblick seines Gesichtes möchte ich jedem ersparen.
- Chciałbym oszczędzić każdemu ten okropny widok jego twarzy.

- Er kann sich seine Mühe ersparen, ich habe längst den Auftrag erledigt.
- Może oszczędzić sobie trudu, już dawno wykonałem to zlecenie.

2. sich erleichtern / 1. ułatwić sobie (coś) 2. pot, fizj. ulżyć sobie

- Ihr Ehemann hatte einen schweren Rausch, als er um Mitternacht nach Hause zurückkehrte.
- Jej mąż był zupełnie pijany, gdy wrócił do domu o północy.

- Der Säufer hat sich an einem Baum erleichtert, weil er keine Toilette finden konnte.
- Pijak ulżył sobie pod drzewem, ponieważ nie mógł znaleźć toalety.


Lekcja numer 554

1. eine Frage der Zeit - Kwestia czasu

- Ob er das schaffen wird, ist nur eine Frage der Zeit.
- Czy mu się to uda, jest tylko kwestią czasu.

- Es ist nur eine Frage der Zeit, ob er sich bei mir meldet.
- Jest tylko kwestią czasu, czy on się do mnie odezwie.

2. ein Mann der Tat - człowiek czynu

- Er war ein Mann der Tat: was er wollte, hat er erreicht.
- On był człowiekiem czynu: osiągnął, co zamierzał.

- Seine Konsequenz brachte ihm den Namen ein Mann der Tat.
- Jego konsekwencja nadała mu nazwę człowieka czynu.


Lekcja numer 555

1. unter vier Augen - w cztery oczy

- Das Gespraech muss man unter vier Augen fuehren.
- Tę rozmowę trzeba przeprowadzić w cztery oczy.

- Wir pflegen solche Gespraeche unter vier Augen zu fueren.
- Mamy zwyczaj takie rozmowy prowadzić w cztery oczy.

2. in Aussicht haben - mieć coś w perspektywie

- Er hat eine Stelle in Aussicht.
- Ma w perspektywie stanowisko.

- Nach ihrer Versetzung hat sie eine bessere Stelle in Aussicht.
- Po przeniesieniu ma w perspektywie lepsze stanowisko.


Lekcja numer 556

1. bankrott gehen – zbankrutować

- Er hofft, seine Firma geht nie bankrott.
- Ma nadzieję, że jego firma nigdy nie zbankrutuje.

- Solche grossen Firmen wie diese gehen selten bankrott.
- Takie duże firmy jak ta rzadko bankrutują.

2. ausser Betrieb sein - nie działać

- Der Lift ist bei uns schon lange ausser Betrieb.
- Winda u nas już długo nie działa.

- Die Waschmaschine unserer Freunde ist ausser Betrieb
- Pralka naszych przyjaciół nie działa.


Lekcja numer 557

1. ganz Ohr werden - zamienić się w słuch

- Immer wenn sie etwas sagte, wurden alle ganz Ohr.
- Zawsze kiedy coś mówiła, wszyscy zamieniali się w słuch.

- Als die Lehrerin zu sprechen begann, wurden sie ganz Ohr.
- Kiedy nauczycielka zaczęła mówić, zamienili się w słuch.

2. Bescheid wissen – wiedzieć

- Ich weiss Bescheid, was Sie meinen.
- Wiem, co pan ma na myśli.

- Ich weiss schon laengst Bescheid, was er bezweckt.
- Już dawno wiem co on zamierza.


Lekcja numer 558

1. ans Licht bringen - Ujawnić coś

- Es wird Zeit, deinen Bericht ans Licht zu bringen.
- Nadszedł czas, żeby ujawnić twój raport.

- Die wahren Umstaende seiner Tat kamen heute ans Licht.
- Prawdziwe okoliczności jego czynu zostały dzisiaj ujawnione.

2. sich weiter bilden - dokształcać się

- Wenn du aufsteigen willst, musst du dich weiter bilden.
- Jeśli chcesz awansować, musisz się dokształcać.

- Sich weiter zu bilden gilt gegenwaertig als eine Pflicht.
- Dokształcanie się jest obecnie uważane za obowiązek.


Lekcja numer 559

1. einen guten Ruf haben - mieć dobrą opinię

- Er hat einen guten Ruf im ganzen Betrieb.
- On ma dobrą opinię w całym zakładzie.

- Alle profitieren davon, dass der Chef einen guten Ruf hat.
- Wszyscy odnoszą korzyści z tego, że szef ma dobrą opinię.

2. einen Gewinn bringen - przynosić zysk

- Die von ihm gegruendete Firma bringt einen grossen Gewinn.
- Założona przez niego firma przynosi duży zysk.

- In diesem Jahr hat unsere Firma grossen Gewinn gebracht.
- W tym roku nasza firma przyniosła duży zysk.


Lekcja numer 560

1. das Gehalt beziehen - pobierać pensję

- Tom hat schon das ganze Gehalt bezogen.
- Tom pobrał już całą pensję.

- Er plant schon jetzt, gleich am 1. das Gehalt zu beziehen.
- Już teraz planuje pobrać pensję od razu pierwszego.

2. eine Dienstreise antreten - odbyć podróż służbową

- Wann trittst du diese Dienstreise an?
- Kiedy odbędziesz tę podróż służbową?

- Sie trat die Dienstreise an, obwohl sie sehr muede war.
- Mimo zmęczenia odbyła tę podróż służbową.


Lekcja numer 561

1. eine Wahl treffen - dokonać wyboru

- Mit dieser Arbeit hast du die richtige Wahl getroffen.
- Tą pracą dokonałeś właściwego wyboru.

- Es ist eine sehr schwere Aufgabe, die richtige Wahl zu treffen.
- Jest bardzo trudnym zadaniem dokonać właściwego wyboru.

2. nach Ablauf der Frist - po upłynięciu terminu

- Nach Ablauf der Frist musst du ausziehen.
- Po upłynięciu terminu musisz się wyprowadzić.

- Nach Ablauf der Frist werden diese Vertraege ungueltig.
- Po upłynięciu terminu te umowy będą nieważne.


Lekcja numer 562

1. sich umschulen lassen - przekwalifikować się

- Die Arbeitslosen sollen sich umschulen lassen.
- Bezrobotni powinni się przekwalifikować.

- Wenn er Lehrer werden will,muss er sich umschulen lassen
- Jeśli on chce zostać nauczycielem, musi się przekwalifikować.

2. in jeder Hinsicht - pod każdym względem

- Du hast in jeder Hinsicht Recht!
- Masz rację pod każdym względem!

- Sie musste zugeben, dass Anna in jeder Hinsicht kompetent ist.
- Musiała przyznać, że Anna jest pod każdym względem kompetentna.