33_lekcja trzydziesta trzecia-właściwości-słownictwo

Super User włącz . Opublikowano w Słownictwo


· die Eigenschaft · właściwość
· Welche Eigenschaften hat es? · Jakie właściwości to posiada?
· der Knauf · pokrętło
· Dreh den Knauf! · Przekręć tym pokrętłem!
· erniedrigen, senken · obniżyć
· Wir sollten die Fehlerquote senken. · Powinniśmy zredukować liczbę wad.
· durchschnitlich · średni
· Unsere durchschnittliche Anzahl ist ein
Hundred Stück pro Stunde.
· Nasza średnia wynosi sto sztuk na godzinę.
· abgenutzt · zużyty
· Das Equiptment ist etwas abgenutzt. · To urządzenie jest nieco zużyte.
· geerdet · uziemniony
· Die Stecker sind geerdet. · Gniazdka są uziemione.
· fest · mocny
· Ich kann die Mutter nicht lösen, sie sitzt zu
fest.
· Nie mogę odkręcić nakrętki. Jest mocno
dociągnięta.
· zerbrechlich · kruchy
· Sei vorsichtig, die Probe ist zerbrechlich. · Bądź ostrożny, ta próbka jest krucha.
· rechteckig · prostokątny
· Es hat eine rechteckige Form. · To jest kształt prostokątny.
· senkrecht · prostopadły
· Die Wand ist senkrecht zum Boden. · Ściana jest prostopadła do podłogi.
· parallel · równoległy
· Die Wände sind parallel. · Ściany są równoległe.
· brennbar · palny
· Diese Flüssigkeit ist brennbar. · Ta ciecz jest palna.
· entflammbar · niepalny
· Diese Flüssigkeit ist entflammbar. · Ta ciecz jest niepalna.
· hohl · pusty
· Die Wände der Kiste sind hohl. · Ściany pudła są puste w środku.
· den Druck aushalten · znosiś ciśnienie
· Welchem Druck hält es aus? · Jakie ciśnienie to zniesie?
· heiss · gorący
· Nicht anfassen, es ist heiss. · Proszę nie dotykać, jest to zbyt gorące.
· kalt · chłodny
· Es ist zu kalt um es auszurichten. · To jest za zimne na prostowanie.