Wybierz język witryny

34_lekcja trzydziesta czwarta-właściwości

Super User włącz . Opublikowano w Słownictwo

· właściwość · die Eigenschaft
· Jakie właściwości to posiada? · Welche Eigenschaften hat es?
· pokrętło · der Knauf
· Przekręć tym pokrętłem! · Dreh den Knauf!
· obniżyć · erniedrigen, senken
· Powinniśmy zredukować liczbę wad. · Wir sollten die Fehlerquote senken.
· średni · durchschnitlich
· Nasza średnia wynosi sto sztuk na godzinę. · Unsere durchschnittliche Anzahl ist ein
Hundred Stück pro Stunde.
· zużyty · abgenutzt
· To urządzenie jest nieco zużyte. · Das Equiptment ist etwas abgenutzt.
· uziemniony · geerdet
· Gniazdka są uziemione. · Die Stecker sind geerdet.
· mocny · fest
· Nie mogę odkręcić nakrętki. Jest mocno
dociągnięta.
· Ich kann die Mutter nicht lösen, sie sitzt zu
fest.
· kruchy · zerbrechlich
· Bądź ostrożny, ta próbka jest krucha. · Sei vorsichtig, die Probe ist zerbrechlich.
· prostokątny · rechteckig
· To jest kształt prostokątny. · Es hat eine rechteckige Form.
· prostopadły · senkrecht
· Ściana jest prostopadła do podłogi. · Die Wand ist senkrecht zum Boden.
· równoległy · parallel
· Ściany są równoległe. · Die Wände sind parallel.
· palny · brennbar
· Ta ciecz jest palna. · Diese Flüssigkeit ist brennbar.
· niepalny · entflammbar
· Ta ciecz jest niepalna. · Diese Flüssigkeit ist entflammbar.
· pusty · hohl
· Ściany pudła są puste w środku. · Die Wände der Kiste sind hohl.
· znosiś ciśnienie · den Druck aushalten
· Jakie ciśnienie to zniesie? · Welchem Druck hält es aus?
· gorący

·Proszę nie dotykać, jest to zbyt gorące. · Nicht anfassen, es ist heiss.
· chłodny · kalt
· To jest za zimne na prostowanie. · Es ist zu kalt um es auszurichten.