Wybierz język witryny

Dialog 6 średniozaawansowany - Poetischer Mond

Opublikowano w Dialogi

Lektion (6)
Poetischer Mond (Poetyczność księżyca)

 

Die Mondbilder von "Luna 9" haben die persischen Dichter einer Jahrtausende alten Quelle der Inspiration beraubt, sagte ein Sprecher der Vereinigung persischer Dichter.

Wykonane przez "Łunę 9" zdjęcia Księżyca ograbiły perskich poetów z istniejącego od tysiącleci źródła natchnienia, oświadczył rzecznik stowarzyszenia poetów perskich.

Er erklärte, der Mond habe seit eh und je als Symbol der Schönheit geholten und die Phantasie beflügelt.

Twierdził on, iż Księżyc z dawien dawna uchodził za symbol piękna i uskrzydlał fantazję.

Nachdem man aber das zerfurchte Antitz des Mondes gesehen habe, müssten sich die persischen Poeten nach etwas anderem umsehen, um die Schönheit besingen zu können.

Skoro jednak świat ujrzał jego pomarszczone "oblicze" poeci  perscy będą musieli poszukać    czegoś innego, co pozwoli im  opiewać piękno.

 

Die Ordnungsübung

 

Porządki

Eine verhältnismäßig nachlässige Auffassung vom guten Benehmen während des Unterrichts, die auch von unserer Tochter geteilt wird, macht den Pädagogen Sorge.

Dość (dosł. stosunkowo) niedbały  stosunek do dobrego zachowania się  podczas lekcji, który jest również  udziałem naszej córki, przysparza  pedagogom (niemało kłopotu).

Da das Nachsitzen umstritten ist, da auch die in die Ecke des Klassenzimmers gestellten Schüler diese Strafe hauptsächlich zu pantomimischen Sondervorstellungen benutzen, und da moderne Kinder nicht verhauen werden dürfen, musste der Schuldirektor auf eine andere Erziehungsmaßnahme sinnen.

Ponieważ zostawianie po lekcjach jest kwestią dyskusyjną, ponieważ uczniowie postawieni do kąta wykorzystują tę karę głównie do odgrywania scen pantomimicznych i ponieważ dzieciom nie wolno obecnie sprawić lania, dyrektor szkoły zmuszony był zastanowić się nad innym środkiem wychowawczym.

Das Ergebnis seiner Überlegungen war die Einführung der sogennanten Ordnungsübung.

Rezultatem jego rozważań było wprowadzenie tzw. ćwiczeń porządkowych (polegających na sprzątaniu).

Zu ihr werden die unartigen Kinder im Laufe der Woche im Anschluss an ihre Schandtaten verurteilt.

Do wykonywania tych porządków wyznacza się za karę dzieci, które w ciągu tygodnia dopuściły się "haniebnych czynów".

Sie wird dann am Sonnabend nach Schluss des Unterrichts in Form einer gemäßigten Zwangsarbeit durchgeführt. Dabei dient się dem doppelten Zweck, erstens den Schulhof zu reinigen und zweitens die straffällig gewordenen Schüler moralisch zu läutern.

Ćwiczenia wykonywane są w sobotę po lekcjach, a mają formę umiarkowanej pracy przymusowej. Praca ta ma przy tym dwojaki cel : sprzątanie szkolnego podwórza i umoralnianie skazanych na karę uczniów.

Natürlich kam es, wie es kommen musste : schon an der Premiere der neuen didaktischen Etüde hatte unsere Tochter teilzunehmen.

Naturalnie stało się to, co się stać musiało. Już w premierze tej nowej etiudy dydaktycznej musiała wziąć udział nasza córka.

Am Nachmittag des fraglichen Sonnabends erhielten wir von unserer Tochter folgenden Bericht:

Po południu tejże soboty otrzymaliśmy od naszej córki następującą relację :

"Mensch, es war schau! Wir mussten auf dem Schulhof antreten. Dann haben wir Besen gekriegt, wie die Parkwächter welche ham, und dann ham wir die Blätter und die Papierschnipsel aufgepiekt. Wir ham uns wie richtige Straßenfeger gefühlt! Es hat unheimlich Spaß gemacht! Der Direktor ist prima. Ordnungsübungen kann ich jeden Sonnabend machen."

"Ależ to był ubaw (fajnie)! Musieliśmy ustawić się w szeregu na dziedzińcu szkolnym. Potem dostaliśmy miotły, takie jakie mają dozorcy w parkach, a potem zamiataliśmy całe podwórze, a potem nadziewaliśmy na szpikulce liście i skrawki papieru. Czuliśmy się jak prawdziwi zamiatacze ulic. Niesłychanie nas to bawiło! Dyrektor jest pierwsza klasa. Takie porządki mogę robić w każdą sobotę."

 


 


 

Objaśniena

 

persisch – perski
das Jahrtausend - tragedia ; l.mn. -e
berauben – pozbawić
der Sprecher - rzecznik
die Vereinigung - zrzeszenie; l.mn. -en
erklären - oświadczyć
seit eh und je - od dawna
gelten - uchodzić za
beflügen - uskrzydlać
zerfurcht - pomarszczony
das Antlitz - oblicze ; l.mn. -e
sich nach etwas umsehen - rozejrzeć się za czymś
besingen - opiewać
verhältnismäßig - stosunkowo
nachlässig - niedbały
die Auffassung - zdanie, pogląd ; l.mn. -en
Sorge machen - sprawiać kłopot
das Nachsitzen - pozostanie w szkole ( za karę)
umstritten - sporny
die Strafe - kara ; l.mn. -n
die Sondervorstellung - przedstawienie specjalne
verhauen - spuścić lanie
die Erziehungsmaßnahme - metoda, środek wychowawczy; l.mn. -n
auf etwas sinnen - zastanawiać się nad czymś
das Ergebnis - wynik ; l.mn. -se
die Überlegung - rozważanie, l.mn. -en
im Laufe der Woche - w ciągu tygodnia
im Anschluss an - bezpośrednio po
die Schandtat - wybryk ; l.mn. -en
verurteilen - skazać
gemäßigt - umiarkowany
die Zwangsarbeit - praca przymusowa
doppelt - podwójny
der Zweck - cel ; l.mn. -e
straffällig - podlegający karze
läutern - uszlachetnić
fraglich - dany ( o którym mowa)
es war schau - było szałowo, to był ubaw
antreten - stanąć w szeregu
der Parkwächter - dozorca parku
ham = haben
die Papierschnipsel - skrawki papieru
aufpieken - zbierać śmieci na kij z kolcem
der Straßenfeger - zamiatacz ulic
sich fühlen - czuć się
es macht Spaß - sprawia przyjemność, bawi
unheimlich - niesamowity
prima - klasa, super