Wybierz język witryny

Dialog 21 średnio zaawansowany - Wie man eine Reise bucht - Jak zarezerwować wycieczkę zagraniczną ?

Opublikowano w Dialogi

 


Dialog 21 średnio zaawansowany - Wie man eine Reise bucht - Jak zarezerwować wycieczkę zagraniczną ?

Herr Sandau möchte mit Frau und Tochter ins Ausland fahren. Er erkundigt sich in einer Zweigstelle des Reisebüros nach den Bedingungen. (Pan Sandau chciałby pojechać z żoną i z córką zagranicę. W filii biura dowiaduje się o warunki.

 

Dialog 21 średniozaawansowany - Wie man eine Reise bucht - Jak zarezerwować wycieczkę zagraniczną ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuerst schlagen wir Ihnen einige Termine vor, an denen Sie reisen können, dazu die Art der Beförderung, ob mit der Bahn, dem Bus oder dem Flugzeug. Wir machen Sie auch mit der Kategorie und der Lage des Hotels bekannt, in dem Sie übernachten können. Schließlich erläutere ich Ihnen noch das Programm, zum Beispiel ob wir auf Ihrer Reise einen Theater oder Barbesuch vorgesehen haben, welche Stadtrundfahrten geplant sind und ob Sie zusätzlich einen Ausflug unternehmen können.

Przede wszystkim podamy panu kilka terminów, w których pan może jechać, następnie środek lokomocji - kolej, autobus lub samolot. Udzielimy panu również informacji co do kategorii i położenia hotelu, w którym mogą państwo przenocować. Wreszcie zaznajomię pana jeszcze z programem, np. czy w czasie państwa podróży przewidujemy pójście do teatru lub do baru, co zaplanowaliśmy, jeśli chodzi o zwiedzanie miasta i czy można dodatkowo zrobić jakąś wycieczkę.

Und welche Formalitäten muss ich erledigen?

A jakie formalności mam załatwić?

Wenn Sie sich für eine Reise entschieden haben, füllen Sie einen Visafragebogen aus und leisten eine Anzahlung von mindestens 100 Mark. Selbstverständlich können Sie auch sofort die volle Summe bezahlen. Dafür erhalten Sie von uns als Sicherheit einen Wertgutschein. Etwa 10 Tage vor Antritt der Reise müssen Sie bei uns die Gesamtkosten der Fahrt begleichen. Im gleichen Zeitraum erhalten Sie Ihren Reisescheck, auf dem der Treffpunkt der Reisegruppe und die entsprechende Zeit genau vermerkt sind.

Kiedy się pan zdecyduje na podróż, wypełni pan kwestionariusz wizowy i uiści zaliczkę w wysokości co najmniej 100 marek. Oczywiście może pan również wpłacić natychmiast całą sumę. Otrzyma pan od nas wzamian jako zabezpieczenie bon wartościowy. Mniej więcej 10 dni przed rozpoczęciem podróży musi pan uregulować u nas całkowity koszt wycieczki. Jednocześnie otrzyma pan swój czek podróżny, na którym podane jest dokładne miejsce i dokładny termin spotkania grupy wycieczkowej.

Und wenn wir zu spät kommen? Auch ohne unsere Schuld?

A jeżeli się spóźnimy? Nawet bez naszej winy?

Dann allerdings können wir keine Haftung übernehmen. Sie müssen sich schon pünktlich einfinden.

Wtedy oczywiście nie możemy wziąć na siebie żadnej odpowiedzialności. Państwo musicie się koniecznie stawić punktualnie.

Muss ich bei einer längeren Auslandsreise noch andere Formalitäten erledigen?

Czy w przypadku dłuższej wycieczki zagranicznej muszę załatwić jeszcze inne formalności?

Der Ablauf der Anmeldung ist für Sie im wesentlichen gleich, ob Sie eine Städtereise oder Kurzfahrt, Schiffsreise oder längere Urlaubsfahrt buchen wollen.

Tryb zgłoszenia przez pana jest w zasadzie taki sam, obojętnie, czy zechce pan zarezerwować podróż do kilku miast lub krótką wycieczkę, podróż statkiem czy dłuższy pobyt.

Na, dann ist ja alles klar. Meine Frau, meine Tochter und ich, wir können uns nur immer noch nicht einigen, wohin wir zusammen fahren wollen.

No to wszystko jasne. Tylko, że moja żona, moja córka i ja wciąż jeszcze nie możemy się zdecydować, dokąd się razem wybrać.

   

 

Gramatyka

 

Czasowniki zwrotne "właściwe" to czasowniki występujące z zaimkiem zwrotnym o jednej treści realnoznaczeniowej. Zaimek zwrotny "sich" przybiera dla 1 i 2 osoby liczby poj. i mn. formy zaimków osobowych w celowniku lub bierniku.

 

Biernik

 

Ich freue mich

 

du freust dich

 

sie,er, es freut sich

 

wir freuen uns

 

ihr freut euch

 

sie freuen sich

 

Celownik

 

ich bilde mir etwas ein

 

du blidest dir etwas ein

 

er bildet sich etwas ein

 

wir bliden uns etwas ein

 

ihr bildet euch etwas ein

 

sie bliden sich etwas ein

 

Krótkie ćwiczenie sprawdzające naszą wiedzę z zastosowania czasowników zwrotnych.

 

Kliknij i sprawdź się

 

 

 

CZASOWNIKI ZWROTNE

 

 

 

Objaśnienia

 

buchen - zamawiać, rezerwować
sich erkundigen - dowiadywać się
die Zweigstelle - filia, oddział, l.mn. -n
die Bedingung - warunek, l.mn. -en
vorschlagen, schlug vor, vorgeschlagen - proponować
die Art der Beförderung - środki lokomocji
die Lage - położenie
bekanntmachen - zapoznać
übernachten - przenocować
erläutern - objaśnić
die Stadtrundfahrt - zwiedzanie miasta
zusätzlich - dodatkowo
unternehmen - przedsięwziąć
erledigen - załatwić
sich entschieden, entschied, entschieden - zdecydować się
der Fragebogen - kwestionariusz, l.mn. ¨
Anzahlung leisten - wpłacać zadatek
, zadatkować
mindestens - co najmniej
als Sicherheit - jako gwarancja; tu: dowód wpłaty
der Wertgutschein - bon, l.mn. -e
vor Antritt der Reise - przed udaniem się w podróż
die Gesamtkosten - całkowity koszt
begleichen, beglich, beglichen - uregulować
im gleichen Zeitraum - w tym samym czasie
der Scheck - czek ; l.mn. -s
der Treffpunkt -miejsce spotkania, l.mn. - e
entsprechend - odpowiedni
vermerken - zaznaczyć
die Schuld - wina

die Haftung - odpowiedzialność
übernehmen - wziąć na siebie
sich einfinden - stawić się
der Ablauf - tok, tryb
im wesentlichen - w zasadzie
das Schiff - statek, l.mn. -e
sich einigen - dojść do porozumienia, uzgadniać