Wybierz język witryny

Dialog 36 średnio zaawansowany - Überflüssige Pfunde / Zbędne kilogramy

Opublikowano w Dialogi

Dialog 36 średnio zaawansowany - Überflüssige Pfunde / Zbędne kilogramy

Wie machen Sie es nur, Frau Lukas, dass Sie so schlank wie ein junges Mädchen bleiben ? Ich werde immer dicker, ob ich mal mehr, mal weniger esse. Das wird wohl Veranlagung sein, meine Mutter war auch keine Elfe.

Jak pani to robi, pani Lukas, że wciąż jest pani taka szczupła jak młoda dziewczyna ? Ja tyje coraz bardziej, niezależnie od tego, czy jem więcej czy mniej. To chyba skłonność dziedziczna, moja matka również nie była sylfidą.

Sie werden sich wundern, wenn ich Ihnen mal Fotos zeige, Frau Allendorf, wie ich als junges Mädchen aussah : rundum mollig. Jetzt wiege ich mit meinen 1,66 m 115 Pfund und damit fühle ich mich sehr wohl. Ich weiß natürlich nicht, Frau Allendorf, ob Sie nicht doch zu einseitig essen und zu wenig Bewegung haben.

Zdziwi się pani zapewne, pani Allendorf, kiedy pani pokażę zdjęcia, jak wyglądałam będąc młodą dziewczyną : zupełnie pulchna. Teraz przy swoich 1,66m ważę 115 funtów i czuję się z tym bardzo dobrze. Nie wiem oczywiście, pani Allendorf, czy pani przypadkiem nie odżywia się zbyt jednostronnie i nie ma za mało ruchu.

Ach, was habe ich nicht schon alles versucht : gefastet, Reis-Tag, Apfel-Tag, Milch-Tag, Schlankheitstee, Gymnastik, Sauna, Minus-Pillen; sogar mit Massage bin  ich gegen meine Fettpolster vorgegangen.

Ach, czego ja już nie robiłam : pościłam, dzień ryżowy, dzień jabłkowy, dzień mleczny, zioła odchudzające, gimnastyka, łaźnia rzymska, pigułki odchudzające; brałam nawet masaż zapobiegający poduszkom z tłuszczu.

Um Himmelswillen, das ist ja ein selbstmörderisches Programm ! Wer zwingt Sie denn, solche Pferdekuren zu machen ?

 Wielkie nieba ! To przecież samobójczy program ! Kto panią zmusza do takich końskich kuracji ?

Ich bin mir zu dick. Meinem Mann ist es gleich, ob ich 26 Pfund Übergewicht habe. Aber ich will nicht so matronenhaft aussehen, keinen erhöhten Blutdruck bekommen, zuckerkrank werden oder früher sterben.

Sama źle się czuje z taką tuszą. Mojemu mężowi jest wszystko jedno, że ja ma 26 funtów nadwagi. Ale ja nie chcę wyglądać jak matrona, mieć podwyższone ciśnienie krwi, zachorować na cukrzycę lub wcześniej umrzeć.

Aber Frau Allendorf, Sie entwikkeln ja einen richtigen Komplex ! In Ihrem Alter sind ein paar überflüssige Pfunde doch noch kein Problem.

Ależ pani Allendorf, pani demonstruje tu prawdziwy kompleks ! W pani wielku kilka zbędnych funtów nie jest przecież jeszcze problemem.

Was soll ich denn aber machen ? Ich habe schon so viel veruscht !

Ale co mam robić ? Już tylu sposobów próbowałam !

Vielleicht haben Sie überhaupt zu viel versucht, ohne das Richtige für Sie zu finden. Wenn Sie es mir nicht übel nehmen, spreche ich ganz offen.

Może pani w ogóle za dużo próbowała, nie znajdując dla siebie nic odpowiedniego. Jeśli pani nie weźmie mi tego za złe, będę mówiła zupełnie otwarcie.

Aber, bitte, Frau Lukas, ich habe Sie ja um Ihre Meinung gefragt.

Ależ proszę, pani Lukas, przecież pytam panią o zdanie.

Neulich las ich nämlich einen aufschlussreichen Artikel, in dem es darum ging, ob Fettsucht eine Krankheit ist.

Ostatnio przeczytałem pouczający artykuł, w którym rozważano kwestię, czy zbytnia otyłość jest chorobą.

Das habe ich mich auch schon oft gefragt.

To pytanie także już sobie często zadawałam.

Jedenfalls erscheinen täglich in den Sprechstunden der Internisten beleibte Leute, die abnehmen wollen. Manche bekommen eine Kur verordnet, aber 90 Prozent erleiden sogleich danach einen Rückfall. Viele bilden sich ein, an einer Stoffwechselstörung zu leiden, Sie vielleicht auch ? Den Forschungsergebnissen der Wissenschaft zufolge ist aber kein einziger Stoffwechseleffekt bekannt, der die Ursache von Fettsucht ist.

W każdym razie codziennie zjawiają się u internistów otyli ludzie, którzy chcą schudnąć. Niektórym ordynuje się kurację, ale u 90 procent z nich występują nawroty otyłości. Wielu wmawia sobie, że cierpi na zaburzenia przemiany materii, może pani również ? Zgodnie z rezultatami badań naukowych nie jest jednak znany ani jeden czynnik przemiany materii, który stanowi przyczynę chorobliwej otyłości.

Also ist Fettsucht keine Krankheit ?

A więc chorobliwa otyłość nie jest chorobą ?

Ja. Außerdem haben die gelehrten Herren festgestellt, dass die Mehrzahl der Dicken gar nicht besonders gefräßig ist.

Tak. Poza tym uczeni panowie stwierdzili, że większość grubasów wcale nie jest szczególnie żarłoczna.

Na sehen Sie, Das will mir niemand glauben. Sie kennen ja wohl die Meinung, dass Dicke "heimlich und unheimlich" essen.

No widzi pani, a nikt mi nie chce wierzyć. Zna pani chyba powiedzenie, że grubi jedzą "potajemnie i niesamowicie dużo".

Hatten Sie während Ihrer Fastenkuren Depressionen und Angstgefühle ?

Czy miewała pani podczas kuracji głodowych depresje i stany lękowe ?

Daran erinnere ich mich nicht mehr. Aber ich fühlte mich lustlos, schlapp, mir wurde sogar schwindlig. Da hat mein Mann auf den Tisch gehauen und gedroht, mir "solche Mätzchen" zu verbieten.

Tego już sobie nie przypominam. Ale byłam bez humoru i bez energii, miałam nawet zawroty głowy. Wtedy mój mąż uderzył pięścią w stół i zagroził, że mi zabroni "takich sztuczek".

Ja, da stand auch, dass eine psychotherapeutische Behandlung nur ausnahmsweise Erfolg hat. Der Erfolg von sogenannten Appetitzüglern dagegen, also von Pillen, wird ganz einhellig bezweifelt.

Tak. Tam również pisano, że psychoterapeutyczne leczenie odnosi skutki jedynie w wyjątkowych wypadkach. Natomiast skuteczność pigułek na zmniejszenie apetytu całkowicie jednomyślnie podawana jest w wątpliwość.

Es ist also fraglich, ob mir überhaupt geholfen werden kann ! Was soll ich denn nun machen ?

Zachodzi więc pytanie, czy w ogóle można mi pomóc ! Co teraz mam robić ?

Ruhig dick werden. Höchstens können Sie nach der Devise "weniger essen, mehr bewegen" ein bisschen Abnahme erreichen, etwa so : keinen Zucker mehr in den Tee, nicht mehr als zwei Kartoffeln, nicht zu viel Weißbrot oder Brötchen, nie mehr als zwei Stückchen Kuchen, Sahne in Ausnahmefällen, abends wenig fettreiche Nahrung und keine Süßigkeiten beim Fernsehen. Gehen Sie öfter mit Ihrem Jungen schwimmen und fahren Sie weiter fleißig rad ! Eine Mannequin-Figur werden Sie zwar nicht kriegen, aber wer hat die schon in unserem Alter.

 Spokojnie być tęgą. Stosując co najwyżej hasło "mniej jeść, a więcej się poruszać", może pani stracić nieco na wadze, a więc : herbata bez cukru, nie więcej niż dwa ziemniaki, nie za dużo białego chleba lub bułek, nigdy więcej niż dwa ciastka, śmietana w wyjątkowych wypadkach, wieczorem - coś mało tłustego i żadnych słodyczy przy oglądaniu telewizji. Niech pani częściej chodzi z chłopcem popływać i niech pani nadal pilnie jeździ na rowerze ! Figury modelki pani nie uzyska, ale któż ma taką w naszym wieku.

 

Objaśnienia

überflüssig - zbędny

mollig - pulchny

die Pferdekur - końska kuracja

fasten - pościć

einseitig - jednostronny

die Veranlagung - skłonność wrodzona

der Blutdruck - ciśnienie krwi

entwickeln - rozwijać, demonstrować

die Fettsucht - chorobliwa otyłość

beleibt - otyły

überzeugt sein - być przekonanym

zufolge - według

das Fettpolster - poduszka z tłuszczu

zuckerkrank - chory na cukrzycę

heimlich - potajemnie

auf den Tisch hauen - uderzyć pięścią w stół

schlapp - słaby, bez energii

radfahren - jeździć na rowerze

die Pille - pigułka

zügeln - hamować, powstrzymać

das Weißbrot - chleb pszenny

solche Mätzchen - takie sztuczki