Wybierz język witryny

Dialog dla początkujących nr 3 - Wie ist das?

Opublikowano w Dialogi

Die dritte Lektion

 

 
Czytanka: Wie ist das? (Jakie to jest?)
 

 

Der Schrank ist groß, der Stuhl ist klein. Szafa jest duża, krzesło jest małe.
Der Ofen ist hoch, das Bett ist niedrig. Piec jest wysoki, łóżko jest niskie.
Der Federhalter ist lang, die Feder ist kurz. Obsadka jest długa, stalówka jest krótka.
Der Tisch ist breit, die Bank ist schmal. Stół jest szeroki, ławka jest wąska.
Das Buch ist dick, das Heft ist dünn. Książka jest gruba, zeszyt jest cienki.
Hier ist ein Schrank, dort sind Schränke. Tutaj jest szafa, tam są szafy.
Hier ist ein Stuhl, dort sind Stühle. Tutaj jest krzesło, tam są krzesła.
Hier ist ein Ofen, dort sind Öfen. Tutaj jest piec, tam są piece.
Hier ist ein Bett, dort sind Betten Tutaj jest łóżko, tam są łóżka.
Hier ist ein Federhalter, dort sind Federhalter. Tutaj jest obsadaka, tam są obsadki.
Hier ist eine Feder, dort sind Federn. Tutaj jest stalówka, tam są stalówki.
Hier ist ein Tisch, dort sind Tische. Tutaj jest stół, tam są stoły.
Hier ist eine Bank, dort sind Bänke. Tutaj jest ławka, tam są ławki.
Hier ist ein Buch, dort sind Bücher. Tutaj jest książka, tam są książki.
Hier ist ein Heft, dort sind Hefte. Tutaj jest zeszyt, tam są zeszyty.
Die Schränke sind groß, die Stühle sind klein. Szafy są duże, krzesła są małe.
Die Öfen sind hoch, die Betten sind niedrig. Piece są wysokie, łóżka są niskie.
Die Federhalter sind lang, die Federn sind kurz. Obsadki są długie, stalówki są krótkie.
Die Tische sind breit, die Bänke sind schmal. Stoły są szerokie, ławki są wąskie.
Die Bücher sind dick, die Hefte sind dünn. Książki są grube, zeszyty są cienkie.

 

Nowe słówka

das Bett - łóżko
breit - szeroki, szeroka, szerokie
das Buch ( Bücher ) - książka
dick - gruby, gruba, grube
dort - tam
dünn - cienki, cienka, cienkie
die Feder - pióro, stalówka
der Federhalter - obsadka, rączka
groß - wielki, wielka, wielkie
hier - tu, tutaj
hoch - wysoki, wysoka, wysokie
klein - mały, mała, małe
kurz - krótki, krótka, krótkie
lang - długi, długa, długie
niedrig - niski, niska, niskie
der Ofen ( Öfen ) - piec
schmal - wąski, wąska, wąskie
der Schrank - szafa
sind - są
der Stuhl ( Stühle ) - szafa
wie ? - jaki ?, jaka ?, jakie ?, jacy ?, jakie ?

 

Antonimy

 

groß - klein lang - kurz dick - dünn
hoch - niedrig breit - schmal hier - dort

 

> Gramatyka 

1.Odmiana rzeczownika : mianownik liczby pojedynczej i mnogiej
Mianownik ( Nominativ) (wer ? was ?)
  l. poj. l .mn.
Rodzaj męski der Schrank
ein Tisch
die Schränke
- Tische
Rodzaj żeński die Bank
eine Feder
die Bänke
- Federn
Rodzaj nijaki das Heft
ein Buch
die Hefte
- Bücher

 

 

 


* O mianownik pytamy :
wer ? kto ? - o osoby
was ? co ? - o rzeczy
* Rodzajnikowi określonemu liczyby pojedynczej der, die, das odpowiada w liczbie mnogiej die we wszystkich trzech rodzajach.
* Rodzajnik nieokreślony posiada tylko liczbę pojedyńczą, natomiast w liczbie mnogiej nie ma rodzajnika.
* Jak widać w tabeli zmianom ulega także rzeczownik ( zmiany kolor czerwony ).

 

 

 

2. Orzecznik przymiotny

 

Wie ist der Tisch ? Jaki .............? Der Tisch ist breit. ...........szeroki.
Wie ist die Bank ? Jaka .............? Die Bank ist schmal. ...........wąska.
Wie ist das Bett ? Jakie .............? Das Bett ist niedrig. ...........niskie.
Wie sind die Tische. Jakie..........? Die Tische sind breit. ......szerokie.
Wie sind die Bänke. Jakie..........? Die Bänke sind schmal. ......wąskie.
Wie sind die Betten. Jakie.........? Die Betten sind niedrig. ......niskie.

 

 

 

W języku polskim orzecznik przymiotny ( wąski, wąska, wąskie ) przyjmuje różne końcówki w zależności od rodzaju i liczby rzeczownika, do którego się odnosi ( np. stół jest szeroki, ławka jest szeroka ). Natomiast w języku niemieckim orzecznik przymiotny ( breit, schmal ) występuje zawsze w formie nieodmiennej, nie przybiera nigdy końcówki, która byłaby zależna od rodzaju i liczby danego rzeczownika ( np. der Tisch ist klein, die Bank ist klein ). To samo odnosi się do wyrazu, przy pomocy którego pytamy o orzecznik przymiotny. W języku polskim brzmi on : jaki ? jaka ? jakie ? jacy ? jakie ?, natomiast w języku niemieckim wszystkim tym wyrazom odpowiada jeden wyraz : wie ?

 

> Ćwiczenia
 
Ćwiczenie nr 1

 

Zamienić na liczbę mnogą :
Wzór: Der Schrank ist groß. Die Schränke sind groß.
1. Das Buch ist dick. ..... sind dick.
2. Der Stuhl ist klein. ..... sind klein.
3. Die Feder ist schmal. ..... sind schmal.
4. Der Ofen ist hoch. ..... sind hoch.
5. Der Federhalter ist dünn. ..... sind dünn.
6. Das Bett ist lang. ..... sind lang.

 

 

Odpowiedzi: 1 (Die Bücher), 2 (Die Stühle), 3 (Die Federn), 4 (Die Öfen), 5 (Die Federhalter), 6 (Die Betten).

 

Ćwiczenie nr 2
 
Odpowiedzieć na pytania twierdząco:
Wzór: Sind die Betten niedrig ? Ja, die Betten sind niedrig.

1. Sind die Tische breit ?
2. Sind die Federn kurz ?
3. Sind die Hefte dünn ?
4. Sind die Bleistifte lang ?
5. Sind die Bänke hier ?
6. Sind die Bücher dort ?

Ćwiczenie nr 3
Odpowiedzieć na pytania przecząco, uzupełniając antonimami :
Wzór: Ist der Stuhl groß ? Nein, der Stuhl ist nicht groß, er ist klein.
1. Ist der Schrank niedrig ?
2. Ist der Ofen klein ?
3. Ist der Federhalter kurz ?
4. Ist der Tisch hoch ?
5. Ist die Bank breit ?
6. Ist das Heft dick ?
7. Ist der Tisch schmal ?

Ćwiczenie nr 4

 

Odpowiedzieć na pytania :
1. Wie sind die Schränke ?
2. Wie sind die Stühle ?
3. Wie sind die Öfen ?
4. Wie sind die Betten ?
5. Wie sind die Federhalter ?
6. Wie sind die Federn ?
7. Wie sind die Bücher ?
8. Wie sind die Männer ?
9. Wie sind die Frauen ?
10. Wie sind die Mädchen ?