Wybierz język witryny

Skróty językowe od A do Z

Opublikowano w Uncategorised

– A –

a.A. – auf Anfrage (na zapytanie)
a.a.O. – am angeführten/angegebenen Ort (we wskazanym miejscu)
a.B – auf Bestellung (na zamówienie)
Abs. – Absender (nadawca)
abzgl. – abzüglich (potrącając, odliczając)
a c. – a conto (a conto)
a.D. – außer Dienst (poza służbą)
Adr. – Adresse (adres)
AG – Aktiengesellschaft (spółka akcyjna)
AGB – Arbeitsgesetzbuch (kodeks pracy)

AL – Auslieferungslager (magazyn wysyłkowy)
allg. – allgemein (powszechny, ogólny)
amtl. – amtlich (urzędowy)
a.n.g. – anderweitig nicht genannt (gzdie indziej nie wymieniony)
Anh. – Anhang (załącznik)
Anm. – Anmerkung (uwaga)
Art.-Nr. – Artikelnumer (numer artykułu)

a.u.R. – auf unsere Rechnung (na nasz rachunek)
Azubi. – Auszubildende(r) (uczniowie, praktykanci)

– B –

b.a.w. – bis auf Weiteres (na razie, na czas nieokreślony)
beif. – beifolgend (w załączeniu)
Beil. – Beilage (załącznik, dodatek)
Beisp. – Beispiel (przykład)
beisp. – beispielsweise (przykładowo)
Bem. – Bemerkung (uwaga)
Best.-Nr. – Bestellnummer (numer zamówienia)
betr. – betreffend (odnośnie)
Bev. – Bevollmächtigung (upoważnienie)
bezgl. – bezüglich (odnośnie)
BGB – Bürgerliches Gesetzbuch (kodeks cywilny)
BLZ – Bankleitzahl (numer banku)
btto – brutto (brutto)
b.w. – bitte wenden (proszę odwrócić)
b.z. – bis zu (aż do)
bzw. – beziehungsweise (względnie)

– C –

ca. – circa (około)
cbm – Kubikmeter (metr sześcienny)
ccm – Kubikzentimeter (centymetr sześciennny)

– D –

desgl. – desgleichen (temu podobne)
dgl. – dergleichen (tym podobne)
d.h. – das heißt (to znaczy)
d.j. – dieses Jahres (tego roku)
d.M. – dieses Monats (tego miesiąca)
d.O. – der Obige (powyższy)
dt. – deutsch (niemiecki)

– E –

E. – Ende (koniec, końcem)
ebd. – ebenda (tamże)
e.G. – eingetragene Gesellschaft (spółka zarejestrowana)
eingez. – eingezahlt (wpłacony)
EK – Eigenkapital (kapitał własny)
EM – E-Mail
engl. – englisch (angielski)
entw. – entweder (albo)
erg. – ergänze (uzupełnij)
Erl. – Erlaubnis (zezwolenie)
etc. – et cetera (i tak dalej)
etw. – etwas (coś)
e.V. – eingetragener Verein (związek zarejestrowany)
e.W. – eingetragenes Warenzeichen (zarejestrowany znak towarowy)
Ex./Expl. – Exemplar(e) (egzemplarz[e])
exkl. – exklusive (wyłączając)

– F –

f. – folgende Seite (następna strona)
FA – Facharbeiter (pracownik wykwalifikowany)
Fa. – Firma (firma)
f.d.R. – für die Richtigkeit (za zgodność)
ff. – folgende Seiten (następne strony)
F.f. – Fortsetzung folgt (ciąg dalszy nastąpi)
Fn. – Familienname (nazwisko)
Fr. – Frau (pani)
Frbr. – Frachtbrief (list przewozowy)

– G –

Gar. – Garantie (gwarancja)
GB – Gesetzbuch (kodeks)
GBl. – Gesetzblatt (dziennik ustaw)
GE – Geschäftsstelle (siedziba przedsiębiorstwa)
geb. – geboren (urodzony)
gegr. – gegründet (założony)
gel. – geliefert (dostarczony)
gem. – gemäß (zgodnie z)
gen. – genannt (zwany)
ges. – gesamt (łącznie)
Ges. – Gesellschaft (spółka)
gez. – gezeichnet (podpisano)
GF – Geschäftsführer (prezes, dyrektor)
GG – Grundgesetz (konstytucja)
ggf./ggfs. – gegebenfalls (w danym wypadku)
GH – Großhandel (handel hurtowy)
GJ/Gj. – Geschäftsjahr (rok obrachunkowy)
GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (spółka z o.o.)
GuV – Gewinn- und Verlustrechnung (rachunek zysków i strat)– H –

H. – Haftung (odpowiedzialność, gwarancja)
ha – Hektar (hektar)
Hbf./Hbhf. – Hauptbahnhof (dworzec główny)
Hbj./Hj. – Halbjahr (półrocze)
Herst. – Hersteller (producent)
HG – Handelsgesellschaft (spółka handlowa)
Hg./Hrsg. – Herausgeber (wydawca)
HGB – Handelsgesetzbuch (kodeks handlowy)
HK – Handelskammer (izba handlowa)
HN – Handelsniederlassung (filia przesiębiorstwa)
HN – Hauptniederlassung (filia główna)
Hptst. – Hauptstadt (stolica)
HR – Handelsregister (rejestr handlowy)
Hr. – Herr (Pan)
Hrn. – Herrn (Pana, Panu)
Hs. – Handschrift (rękopis)
HV – Handelsvertretung (przedstawicielstwo handlowe)

– I –

I. – Ihre (Pana, Pani, Państwa)
i. – in (w)
i.A. – im Auftrag (z polecenia)
i. allg. – im Allgemeinen (na ogół)
i.d.Anl. – in der Anlage (w załączeniu)
i.d.R. – in der Regel (z reguły, na ogół)
IH – Inhaber (właściciel)
i.H. – im Hause (w siedzibie)
i.H.v. – in Höhe von (w wysokości)
i.J. – im Jahr (w roku)
Imp. – Import (import)
i.N. – im Namen (w imieniu)
Ind. – Industrie (przemysł)
Ing. – Ingenieur (inżynier)
Inh. – Inhaber (właściciel)
inkl. – inklusive (włącznie, łącznie z)
Inst. – Instanz (instancja)
i.R. – im Ruhestand (emerytowany)
ital. – italienisch (włoski)
i.V. – in Vertretung (w zastępstwie)
i.V. – in Vollmacht (z upoważnienia)
I.v. – Irrtum vorbehalten (pomyłka zastrzeżona)
i.W. – in Worten (słownie)
i.W.v. – in Wert von (o wartości)

– J –

J. – Jahr (rok)
Jg. – Jahrgang (rocznik)
jhrl. – jährlich (rocznie)
jmd. – jemand (ktoś)
jmdm. – jemandem (komuś)
jmdn. – jemanden (kogoś)
jmds. – jemandes (czyjeś)
j.P. – juristische Person (osoba prawna)

– K –

KA/Kap. – Kapital (kapitał)
kart. – kartoniert (w kartonie)
Kat. – Katalog (katalog)
Kat.-Nr. – Katalognummer (numer katalogowy)
kdb. – kündbar (dający się wypowiedzieć, np. umowa)
Kennz. – Kennzahl (liczba oznaczeniowa)
kfm. – kaufmännisch (handlowy)
Kfm. – Kaufmann (handlowiec)
Kfz – Kraftfahrzeug (samochód, pojazd)
KG – Kommanditgesellschaft (spółka komandytowa)
Kj. – Kalenderjahr (rok kalendarzowy)
KL – Kaufmännische Leitung (kierownictwo handlowe)
Kl. – Klasse (klasa)
k.M. – kommenden/künftigen Monats (przyszłego/kolejnego miesiąca)
Kontr. – Kontrolle (kontrola)
Konz. – Konzern (koncern)
Konz. – Konzession (koncesja)
Kop. – Kopie (kopia)
Kred. – Kredit (kredyt)
Kto. – Konto (konto)
Kto.-Nr. – Kontonummer (numer konta)
kurzf. – kurzfristig (krótkoterminowy)
KV – Kaufvertrag (umowa kupna)
KW – Kalenderwoche (tydzień kalendarzowy)
Kw – Kraftwagen (pojazd, samochód)

– L –

l. – lies (czytaj)
Lag. – Lager (magazyn)
Landw. – Landwirtschaft (rolnictwo)
langfr. – langfristig (długoterminowy)
Ldg. – Ladung (ładunek)
lfd. – laufend (bieżący)
lfd.J./l.J. – laufendes Jahr/laufenden Jahres (bieżący rok/bieżącego roku)
lfd.M./l.M. – laufender Monat/laufenden Monats (bieżący miesiąc/bieżącego miesiąca)
lfd.Nr. – laufende Nummer (bieżący numer)
LFS/Liefsch. – Lieferschein (kwit dostawy)
Lfzt. – Laufzeit (okres obowiązywania)
Lkw/LKW – Lastkraftwagen (samochód ciężarowy)
l.R. – laut Rechnung (zgodnie z rachunkiem)
lt. – laut (zgodnie z, według)
Ltg. – Leifung (kierownictwo)
LZB – Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (warunki dostawy i płatności)

– M –

m. – mit (z)
Masch. – Maschine (maszyna)
m.a.W. – mit anderen Worten (innymi słowami)
m.d.B. – mit der Bitte (z prośbą)
mdst. – mindestens (co najmniej)
ME – Maßeinheit (jednostka miary)
ME – Mengeneinheit (jednostka ilości)
MG – Muttergesellschaft (spółka macierzysta)
Mitgl. – Mitglied (członek)
Mstr. – Muster (wzór)
mtl. – monatlich (miesięcznie)
MWST/MwSt. – Mehrwertsteuer (podatek VAT
Mz. – Mehrzahl (większość)

– N –

n. – nach (po)
nachm. – nachmittags (po południu)
Nachn. – Nachnahme (pobranie)
Nachz. – Nachzahlung (dopłata)
n.b. – notabene (poza tym)
n.E. – nach Erhalt (po otrzymaniu)
n.J. – nächsten Jahres (następnego roku)
n.N. – nächsten Monats (następnego miesiąca)
Nr. – Nummer (numer)
Nrn. – Nummern (numery)
nto – netto (netto)
n.V. – nach Vereinbarung (po uzgodnieniu)– O –

o. – oben (wyżej)
o./od. – oder (lub, albo)
o. – ohne (bez)
O. – Ort (miejsce)
o.a. – oben angeführt (przytoczony wyżej)
o.d.ä. – oder dem ähnliche(s) (lub temy podobne/y)
o.e. – oben erwähnt (wyżej wymieniony)
öffentl. – öffentlich (publiczny)
offiz. – offiziell (oficjalny)
o/g – oben genannt (wyżej wymieniony)
o.Nr. – ohne NNummer (bez numeru)
o.O.u.J. – ohne Ort und Jahr (bez miejsca i roku)
Ord. – Order (zamówienie)
o.W. – ohne Wert (bez wartości)
o.z. – oben zitiert (wyżej cytowany)
o.Z. – ohne Zinsen (bez odsetek)

– P –

PA – Postanschrift (adres pocztowy)
p.a. – pro anno (rocznie)
Pak. – Paket (paczka)
Par. – Paragrapf (paragraf)
PE – Preiseinheit (jednostka cenowa)
Pers. haft. Ges. – Persönlich haftende Gesellschaft (spółka osobowa o odpowiedzialnością cywilną)
Pf. – Postfach (skrytka pocztowa)
Pfbr. – Pfandbrief (list zastawny)
Pkt. – Punkt (punkt)
Pkw – Personenkraftwagen (samochód osobowy)
PLZ – Postleitzahl (kod pocztowy)
pp./ppa. – per procura (z upoważnienia)
p.r. – poste restante (do osobistego odbioru przez adresata)
Proz. – Prozent (procent)
PS/P.S. – Postskriptum
p.St./p.Stck. – pro Stück (za sztukę)

– Q –

qkm – Quadratkilometer (kilometr kwadratowy)
qm – Quadratmeter (metr kwadratowy)
QS – Qualitätssicherung (gwarancja jakości)
quant. – quantitativ (ilościowy)

– R –

RA – Rechnungsauszug (wyciąg z rachunku, konta)
RAnw. – Rechtsanwalt (adwokat)
Rechn. – Rechnung (rachunek)
Ref. – Referent (referent)
Rekl. – Reklamation (reklamacja)
RF – Rechtsform (forma prawna)
Rhg. – Rohgewicht (waga brutto)
Rj. – Rechnungsjahr (rok obrachunkowy)
RV – Rahmenvertrag (kontrakt ramowy)

– S –

s – Sekunde (sekunda)
S. – Seite (strona)
s. – siehe! (patrz!)
s.a. – siehe auch! (patrz także!)
s.a.S. – siehe auch Seite! (patrz także strona!)
Schr. – Schreiben (pismo)
schr. – schriftlich (pisemnie)
Ser.-Nr. – Seriennummer (numer seryjny)
SG – stellvertretender Geschäftsführer (wicedyrektor, wiceprezes)
SK – Selbstkosten (koszty własne)
SK – Stammkapital (kapitał zakładowy)
s.o. – siehe oben! (patrz wyżej!)
sof. – sofortig (natychmiastowy)
sog. – sogenant (tak zwany)
Sort. – Sortiment (asortyment)
Sped. – Spediteur (spedytor)
Sped. – Spedition (spedycja)
s.R. – siehe Rückseite! (patrz na stronie odwrotnej!)
s.S. – siehe Seite! (patrz strona!)
St./Stck. – Stück (sztuka)
Std. – Stunde (godzina)
StGB – Strafgezetzbuch (kodeks karny)
StPO – Strafprozessordnung (kodeks postepowania karnego)
Str. – Straße (ulica)
StVO – Straßenverkehrsordnung (kodeks ruchu drogowego)
s.u. – siehe unten! (patrz niżej!)
SV – Sozialversicherung (ubezpieczenie społeczne)
s.w. – siehe weiter! (patrz dalej!)

– T –

t – Tonne (tona)
T. – Tiefe (głębokość)
Ta – Tara (tara)
Tab. – Tabelle (tabela)
Taf. – Tafel (tablica)
Tech. – Technik (technika)
Teilh. – Teilhaber (udziałowiec)
Teiln. – Teilnehmer (uczestnik)
teilw. – teilweise (częściowo)
Teilz. – Teilzahlung (rata, płatność częściowa)
Tel. – Telefon (telefon)
Tel.-Nr. – Telefonnummer (numer telefonu)
TG – Tag(e) (dzień, dni)
Tgb.-Nr. – Tagebuchnummer (numer dziennika)
tgl. – täglich (dziennie)
Tl. – Teil (część)
Transp. – Transport (transport)
Tsd. – Tausend (tysiąc)
TÜV – Technischer Überwachungsverein (Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego)

– U –

u. – und (i)
u.A. – unser Auftrag (nasze zlecenie)
u.a. – unter anderen (między innymi)
u.a. – und andere(s) (i inne)
u.a.m. – un andere(s) mehr (i wiele innych)
u.A.w.g. – um Antwort wird gebeten (prosi się o odpowiedź)
u.ä. – und ähnliche(s) (i tym podobne)
übl. – üblich (powszechnie przyjęty)
u.E. – unseres Erachtens (naszym zdaniem)
UM – Umsatz (obrót)
Umb. – Umbuchung (przeksięgowanie)
Umr. – Umrechnung (przeliczenie)
unentg. – unentgeltlich (nieodpłatnie)
unerl. – unerlaubt (niedozwolone)
ung. – ungefähr (około)
Untern. – Unternehmen (przedsiębiorstwo)
unverb. – unverbindlich (niewiążący)
Urk. – Urkunde (dokument)
usf. – und so fort (i tak dalej)
USt/UST – Umsatzsteuer (podatek od obrotu)
usw./u.s.w. – und so weiter (i tak dalej)
u.U. – unter Umständen (ewentualnie)
u.ü.V. – unter üblichem Vorbehalt (z powszechnym zastrzeżeniem)
u.V. – unter Vorbehalt (z zastrzeżeniem)
u.v.a. – und viele(s) andere (i wiele innych)
u.W. – unseres Wissens (zgodnie z naszą wiedzą)
UZ – Ursprungszeugnis (świadectwo pochodzenia)
u.z./u.zw. – und zwar (a mianowicie)
u.z. – unten zitiert (niżej cytowany)

– V –

v. – verte! (odwróć!)
v.a. – vor allem (przede wszystkim)
VE – Verrechnungseinheit (jednostka obliczeniowa)
VE – Verpackungseinheit (jednostka opakowania)
verantw. – verantwortlich (odpowiedzialny)
verb. – verbindlich (wiążący)
verb. – verboten (wzbroniony)
Veröff. – Veröffentlichung (publikacja)
Verp./Verpack. – Verpackung (opakowanie)
Verz. – Verzeichnis (spis)
VG – Vertretung (przedstawicielstwo)
vgl. – vergleiche! (porównaj!)
v., g., u. – vorgelesen, genehmigt, unterschrieben (protokół sądowy: przeczytano, zatwierdzono, podpisano)
v.H. – vom Hundert (ze stu, %)
Vj. – Vierteljahr (kwartał)
v.J. – voriges Jahr; vorigen Jahres (miniony rok; minionego roku)
Vlg. – Verlag (wydawnictwo)
v.M. – vorigen Monats (minionego miesiąca)
Vn. – Vorname (imię)
VO – Verordnung (rozporządzenie)
v.o. – von oben (od góry)
Vol. – Volumen (objętość)
Vollm. – Vollmacht (pełnomocnictwo)
vollst. – vollständig (całkowity)
vorl. – vorläufig (tymczasowy)
vorl. – vorliegend (niniejszy)
Vors. – Vorsitzender (przewodniczący)
Vorschr. – Vorschrift (przepis)
VS/Vorst. – Vorstand (zarząd)
v.u. – von unten (od dołu)
v.v. – vice versa (z drugiej strony, na odwrót)
VZ – Vorauszahlung (przedpłata)

– W –

WEZ – Westeuropäische Zeit (czas zachodnioeuropejski)
Wirtsch. – Wirtschaft (gospodarka)
wiss. – wissenschaftlich (naukowy)
Wo. – Woche (tydzień)
w.o. – wie oben (jak wyżej)
w.o.a. – wie oben angeführt (jak podano wyżej)
wöch. – wöchentlich (tygodniowo)
w.u. – wie unten (jak niżej)
WUSt. – Warenumsatzsteuer (podatek od obrotu towarami)
w.ü. – wie üblich (jak zwykle)

– Z –

Z. – Zahl (liczba)
Z. – Zeile (wiersz, linijka)
Zahl. – Zahlung (płatność)
z.B. – zum Beispiel (na przykład)
z.b.V. – zur besonderen Verwendung (do specjalnego użytku)
z.d.A. – zu den Akten (do akt)
Zentr. – Zentrale (centrala)
ZGB – Zivilgesetzbuch (kodeks cywilny)
z.H./z.Hd. – zu Händen (do rąk)
Ziff. – Ziffer (cyfra)
z.K. – zur Kenntnis/zur Kenntnisnahme (do wiadomości)
ZPO – Zivilprozessordnung (kodeks postępowania cywilnego)
z.T. – zum Teil (po części)
zug. – zugelassen (dopuszczony)
zul. – zulässig (dopuszczalny)
zus. – zusammen (razem)
z.Wv. – zur Wiedervorlage (do ponownego przedłożenia)
z.Z./z.Zt. – zur Zeit (obecnie)
zzgl. – zuzüglich (doliczając)

Funkcjonowanie firmy Alfabetyczna lista skrótów niemieckich opracowanie: Łukasz Tyczkowski, http://blog.tyczkowski.com