Nauka niemiecki

Litera S

Opublikowano w Medyczny słownik niemiecko polski

sacharaza / Saccharase / Fruktosidase / Invertase /

sacharoza / Saccharose f, Saccharobiose /, Rohrzucker m

sacharyd m Saccharid n

sacharymetr m Saccharimeter m

sacharymetria / Saccharimetrie / Zucker-(gehalt)messung /

sacharyna / Saccharin n

sadomasochizm m Sadomasochismus m

sadysta m Sadist m

sadystyczno-masochistyczny sadistischmaso-chistisch

sadystyczny sadistisch

sadyzm m Sadismus m, Quälsucht/

safizm m Sapphismus m, weibliche Homosexualität /

sakralgia / Śakralgie /

sakralizacja / Sakralisation /

sakrokoksalgia / Sakrokoxalgie /

sala / Saal m, Zimmer n

— operacyjna Operationsraum m, Operationssaal m, Operationszimmer n

— porodowa Kreißsaal m, Gebärsaal m

wykładowa Hörsaal m salep m Salep m saletra / Salpeter m

— potasowa Kalisalpeter m, Kali(um)nit-rat n

— potasowo-amonowa Kaliammonsalpe-

ter n

salicyl m Salizyl n salicylan m Salizylat n salimetr m Salzgehaltmesser n salmiak m Salmiak m salmina / Salmin n salmonella /

Salmonella / salmoneloza / Salmonellose / salpingectomia / Salpingcktomie / salpingitis / (zapalenie n jajowodu)

Salpingitis /, Eileiterentzündung / salpingografla / Salpingographie /, Eileiter-

darstellung/ salpingolysis / Salpingolysis /

salpingooophorectomia / Salpingo-Oopho-

rektomie / salpingooophorepexia / Salpingo-Oophoro-

pexie /

salpingostomia / Salpingostomie / salpingotomia / Salpingotomie / saluretyk m Saluretikum «, Salidiuretikum n samica /

Weibchen n samiec m Männchen n samoanaliza / Introspektion / samobójca m Selbstmörder m samobójczy selbstmörderisch

samobójstwo n Suizid n, Selbstmord m samochód m sanitarny Krankenwagen m samoczynny selbsttätig samodzielny selbständig

samogwałt  m  Masturbation f,  Onanie /,

Selbstbefriedigung f samoindukcja / Selbstinduktion / samoistny idiopalhisch, essentiell, genuin samokontrola / Selbstkontrolle /

samokrytycyzm m Selbstkritizismus m samolot  m  sanitarny   Sanitätsflugzeug  m,

Lazarcttfiugzeug m

samoobserwacja / Selbstbeobachtung / samoocena / Selbstbeurtei l ung / samooczyszczanie n Selbstreinigung /

— biologiczne biologische Selbstreinigung/ samookaleczenie n Selbstverstümmelung /,

Autotomic /

samopoczucie n Allgemeinbefinden n samopomoc / Selbsthilfe /' samoponiżenie n Selbsterniedrigung / samoopanowanie n

Selbstbeherrschung/ samooskarżenie n Selbstbeschuldigungen fpl samopiszący selbstregistrierend samopochłanianie n

Selbstabsorption / samopożeranie n Autophagie / samoredukcja / Autoreduktion / samoregulacja/Selbstregelung/ Selbstregulierung

/

samoregulujący (sie) selbstregulierend samorodny autogen samorozpraszanie n Selbststreuung /

samorództwo

372

schizofrenia

samorództwo n Abiogenese/ Selbstzeugung/,

Spontanzeugung / samosterowanie n Selbststeuerung/ samotny solitär

samotrawienie n Autodigestion/, Selbstverdauung/

samouczulenie n Autoallergisierung/ samouodpornienie n Autoimmunisierung/ samouszkodzenie n Selbstbeschädigung f

samoutleniacz m Autooxydator m samoutlenianie / Selbstoxydation / Autooxydation/

samowyleczenie n Spontanheilung/, Selbstheilung/

samowzbudzenie n Selbsterregung/ samozakażenie n Autoinfektion / Selbstansteckung /

samozapłodnienie n Selbstbefruchtung/ Autogamie /

samozatrucie n Autointoxikation / Selbstvergiftung/

— pochodzenia jelitowego enterogcne Autointoxikation /

produktami rozpadu (tkanek) Abbauintoxikation/

samozlepianie się (krwinek) Autoagglutina-tion / Eigenagglutination /

samozniszczenie n Selbstvernichtung/, Selbstzerstörung /

sanacja / Sanierung /

— całkowita Radikalsanierung/

— jamy ustnej Mundsanierung / sanatorium n Sanatorium n

— dla chorych na cukrzycę Diabetiker-heim n

— — — _._ płuca Lungenheilanstalt / Lungenheilstätte /

— nerwowo chorych Nervenheilstät-te/

— dziecięce Kinderheilanstalt / Kindersanatorium n

sangwiniczny sanguinisch

sangwinik m Sanguiniker m

sanitariusz m Sanitäter m, Krankenpfleger m

sanitariuszka / Krankenschwester / Pflegerin /

sanitarny sanitär

santonina/Santonin n

sapać keuchen, schnaufen

sapanie n Keuchen n

sapka / Stockschnupfen n

saponina / Saponin n

sapotoksyna / Sapotoxin n

saprofagowy saprophag

saprofilny saprophag

są profit m Saprophyt m

saprofitowanie n Saprophytennatur /

saprofitujący saprophytisch, saprophytär

saprofityzm m Saprophytie / Saprophytennatur /

sarcyna / Sarzin n

sarcynuria / Sarcinurie /

sardoniczny sardonisch

sarkoblast m Sarkoblast m

sarkoid m Sarkoid n

sarkoidoza / Sarkoidose /

sarkolema / Sarkolemm n

sarkoma/zob. mięsak Sarkom n

sarkomatoza / Sarkomatose /

sarkomelanina / Sarkomelanin n

sarkomer m Sarkomer n

sarkoplazma / Sarkoplasma n

sarkosporydia n pl Sarkosporidia n pl

sarkosporydioza / Sarkosporidienbefall m

sarkotubule//?/ Sarkotubuli m pl

sarkozyna / Sarkosin n

sarsaparyla / Sarsaparille /

satelita m Satellit m

saturacja / Saturation /

satysfakcja /seksualna Geschlechtsbefriedigung/

sauna / Sauna / Saunabad «, trockenes Schwitzbad n

sączek m Filter «, Drain m

sączenie n Filtration / Filtrieren /

— kroplami Tropfenfiltration/

— molekularne Molekularfiltration/

sączkować drainieren

sączkowanie n Drainage/ Dränage/ Drainieren n

— jamy  durchgehende   Spüldrainage / Kavernostomie /

— pęcherza moczowego Blasendrainage/

— przewodów żółciowych Cholangiosto-mie/

— zatoki Sinusdrainage / sączyć filtrieren

sądowo-lekarski gerichtsmedizinisch sąsiedztwo n bezpośrednie Juxtaposition / Sb Symbol für Antimon n Sc Symbol für

Skandium n schemat m Schema n

— dawkowania Dosierungsschema n leczenia Behandlungsschema n

— połączeń Schaltbild «, Schaltplan m

— reakcji Reaktionsschema n schematyczny schematisch schistosomatoza  /  Schistosomiasis /   Bil-

harziose/

japońska Katayamakrankheit / schizocyt m Schistozyt m schizofrenia / Schizophrenie /

— atypowa atypische Schizophrenie/

— dziecięca Kinderschizophrenie/

— dziedziczno-zwyrodnieniowa heredode-generative Schizophrenie /

schizofrenia

373

sensybilizator

schizofrenia hipochondryczna hypochondri-sche Schizophrenie/

— katatoniczna katatone Schizophrenie f

— objawowa symptomatische Schizophrenie /

— okresowa periodische Schizophrenie/'

— paranoidalna Paranoid-Schizophrenie/

— prosta Schizophrenie / simplex

— somatopsychiczna samotopsychische Schizophrenie f

— ukryta latente Schizophrenie / schizofreniczny schizophren schizofrenik m Schizophrener m schizogonia / Schizogonie /

Agamogenie / schizoidalny schizoid schizont m Schizont m schizotymia / Schizothymie / schodkowy treppenförmig

schody pl Treppe /, Scala /

— bębenka Paukentreppe /

— przedsionka Vorhofstreppe/ schorzenie n zob. też choroba Erkrankung/, Krankheit /

czynnościowe Funktionsleiden n

— d/iedzic/ne Erbleiden n

— gruczołów Drüsenleiden n

— — płciowych Geschlechtsdrüsenerkrankung/

— miejscowe örtliches Leiden n

— ogniskowe Herdaffektion / Herderkrankung/

— ogólne Allgemeinerkrankung /

— poprzedzające Vorerkrankung/ współistniejące Nebenleiden n

— wywołane warunkami atmosferycznymi Atmosphärose /

schudniecie n Abmagerung/

scyntygrafia / Szintigraphie /

scyntygram m Szintigramm n

scyntylacja/Szintillation/ Funkeln n, Funkensehen n

scyntylogram m Szintillogramm n

Se Symbol für Selen n

sedymentacja / Sedimentation /

segment m Segment «, Abschnitt m, Segmen-tum n

— kręgowy pierwotny Metamer n

mięśniowy Myomer m, Muskelsegment n

— pierwotny Somit m

— wątroby Lebersegment n

segmentacja / Segmentation /

segregacja / Segregation /

segregator m Trennapparat m

sejsmoterapia / S(e)ismotherapie / Vibrationsbehandlung /

sekcja / Sektion /

częściowa Teilsektion /

— mózgu Enzephalotomie /

sekcja sądowa gerichtliche Sektion /

— zwłok Leichensektion / Autopsie / Nekropsic / Obduktion /

sekcyjny autoptisch

sekretyna / Sekretin n

sekretynaza / Sekretinase /

seksdukcja / Sexduction /

seksualizm m Sexualismus m

seksualny sexuell, sexual, geschlechtlich

seksuolog m Sexual for scher m

seksuologia / Sexuologie /   Sexualwissenschaft /

sekwencja / Sequenz /

aminokwasów Aufeinanderfolge / der Aminosäuren

sekwestracja / Sequestration /

sekwestrektomia / Sequestrektomie /

sekwestrotomia / Sequestrotomie /

selekcja / Selektion /

selekty wność / Selektivität /

selektywny selektiv

seien m Se Selen m Se

semen m (nasienie n) Samen n, Sperma n

semikarbazon n Semikarbazon n

semikarbozyd m Semikarbozid n

seminologia / Seminologie /

semiologia / Semiologie /

semiotyczny semiotisch

semiotyka / Semiotik /

sen m Schlaf m, Traum m

— dwufazowy Zweiphasenschlaf m

— głęboki tiefer Schlaf m, Tiefschlaf m

— hipnotyczny hypnotischer Schlaf m histeryczny hysterischer Schlaf m

— koszmarny Angsttraum m, Alptraum m

— lekki leichter Schlaf m

—---- mocny fester Schlaf m

— na jawie Tagtraum m, Wachtraum m narkotyczny narkotischer Schlaf m

— naturalny natürlicher Schlaf m

— paradoksalny paradoxer Schlaf m

— polekowy medikamentöser Schlaf m

— przedłużony verlangter Schlaf m, Dauerschlaf m

— sztuczny künstlicher Schlaf m

— wywołany środkiem nasennym Schlafmittelschlaf m

senes m Senna /, Sennesstrauch m

scnili/m m Senilismus m

senność / Somnolenz /

— nadmierna Hypnolepsie/ Schlafsucht/

— napadowa Narkolepsie/ sennowłóctwo n Somnambulismus m senny somnolenl, soporös sensualizm m Sensualismus m

sensybilizacja / Sensibilisierung / Sensitivie-

rung/ sensybilizator m Sensibilisator m

sentymentalność

374

sentymentalność / Sentimentalität f scnsytywność / Sensitivität / separatka / Einzelzimmer n separator m Separator m seplenić

lispeln

seplenienie n Lispeln n, Lallatio / septotom m Septotom n septotomia / Septotomie f septyczny septisch serce n Herz n

—— aortalne Aortcnherz n

— atlety Athletenherz n

— blok m Herzblock n

— chirurgia / Herzchirurgie /

— dekompresja / Herzdekompression /

— kateteryzacja / Herzkatheterisierung /

— kołatanie n Herzklopfen n

— lewe linkes Herz n

— male Mikrokardie /

— mitralne mitralkonfiguriertes Herz n

— nadmiernie ruchome Wanderherz m

nisko ustawione Bathykardie /, Herz-tiefstand m

— okrągłe rundes Herz n

— płucne Cór n pulmonale

— prawe rechtes Herz n

— przerost m Herzhypertrophie f

— reograila / Rheokardiographie /

— ruchome bewegliches Herz n

— sportowca Sportlerherz n starcze Altersherz n

— szmer m Herzgeräusch n

— — holodiastoliczny holodiastolisches Herzgeräusch n

— — holosystoliczny holosystolisches Herzgeräusch n

— wada zastawkowa Herzklappenfehler m

wypadanie n płata zastawki dwudzielnej

Herzklappenvorfall    «,    Mitralklappen-

—Prolaps-Syndrom n

— tętnicze linkes Herz n

— zanik m Herzatrophie /

zapalenie n wszystkich warstw Pankar-ditis /, Entzündung / aller Schichten der Herzwand

— zatrzymanie n czynności Herzstillstand m

—  zawał Herzinfarkt m

— żołnierskie Soldatenherz n

sercowo-naczyniowy kardiovasal, kardiovaskulär

sercowo-nerkowy kardiorenal

scrcowo-plucny kardiopulmonal

sercowy kardial

seria / Serie /

— badań Untersuchungsreihe/ seroantropologia / Seroanthropologie / serodiagnostyka / Serodiagnostik / serolog m Serologe m

serologia / Serologie / serołogicznie dodatni seropositiv

— ujemny seronegativ serologiczny serologisch seroterapia/Serumtherapic/ Immunothera-

Pie/

serotonina / Serotonin n

serowacenie  n   käsige   Nekrose f,   Verkäsung /

serowaciec verkäsen

serowaty käsig, käseartig

serozym m Serozym n

serwatka / Molke /

seryjny reihenweise

sezam m Sesam m

sezon m Saison /

— kąpielowy Badesaison/

— pyłków kwiatowych Pollenzeit/ sfera / Sphäre / sferocyt m Sphärozyt m sfcrocytoza / Sphärozytose / sferometrm Sphärometer

n, Refraktionsmesser m

sferyczny sphärisch sfigmodynamometr m Sphygmodynamome-

ter «, Pulskraftmesser m sfigmograf m Sphygmograph m, Puls(kur-

ven)schreiber m sfigmografia f Sphygmographie f, Puls(kur-

ven)aufzeichnung / sfigmograficzny sphygmographisch sfigmogram m Sphygmogramm n sfigmokardiograf m

Sphygmokardiograph /»,

Kardiosphygmograph m sfigmokardiogram m Sphygmokardiogramm n sfigmologia / Sphygmologie / sfigmomanometr m

Sphygmomanometer n,

Blutdruckmesser m, Tonometer n sfigmometr m Pulsmesser m sfigmoskop m Sphygmoskop n sfigmotonograf m

Sphygmotonograph m sfigmotonogram m Sphygmotonogramm n sfigmotonometr m Sphygmotonometer n sfingoksyna /'

Sphingoxin n sfingolipidoza / Sphingolipidose /' sfingolipidy m pl Sphingolipide n pl sfingomielina / Sphingomyelin n sfingozyna /

Śphingosin n sfrustrowany frustriert sialidoza / Sialidosis /' sialografia / Sialographie / sialograficzny sialographisch sialogram m

Sialogramm n sialolithotomia / Sialolithotomie / sialorrhoea / Sialorrhoe / sialoza / Sialose / siara/Kolostrum «, Vormilch/

siarczan m Sulfat n

375

siła

siarczan magnezowy Magnesiumsulfat«, Bittersalz n, Epsomsalz n

— potasowy Kaliumsulfat n

— sodowy Natriumsulfat n, schwefelsaures Natrium n

—----  żelazowy Eisen(III)-sulfat n, Ferrisul-

fal n

siarczek m Sulfid n siarczkowy sulfidisch siarczyn m Sulfit n

— kwaśny saures Sulfit n, Hydrogensulfit«, Bi sulfit n

—-- obojętny neutrales Sulfit n, normales Sulfit «, sekundäres Sulfit n

— potasowy Kaliumsulfit n

— sodowy Natrium sulfit n siarka/, S Schwefel m, S

— aktywna aktiver Schwefel m

bezpostaciowa amorpher Schwefel m

— koloidalna kolloidaler Schwefel m siarkowodór m Schwefelwasserstoff m siateczka / Retikulum  «,   Fleechtwerk  n,

Netz m

— chromatynowa Chromatinnetz n

— wewnątrzkomórkowa Zytoretikulum w,

Zellretikulum n

siateczkowaty maschenförmig, maschenartig siateczkowo-śródbłonkowy retikuloendothe-

lial

siateczkowy retikulär, maschig siatka/Netz m, Raster m, Gitter n, Rete /

— naczyń skórnych Hautgefäßnetz n włóknika Fibrinnetz n

— włóknista Fasernetz n

— żylna Adernetz n siatkowaty netzartig, netzförmig, gitterför-

mig siatkowiak m Retikulom n

miesakowy Retikulosarkom n siatkowiakomięsakowatość / Retikulosarko-

matose / siatkowiakośródbłoniak m Retikuloendothe-

liom n, Retotheliom n siatkówka / Retikulose /

— tłuszczowo-barwnikowa  lipomelanoti-sche Retikulose/

siatkowico-śródbłonkowica / Retikuloendo-theliose /

— „nielipidowa Letterer-Siwe Krankheit/ siatkowy netzig siatkówczak m Diktyoma n

— zarodkowy Retinoblastom n siatkówka / Netzhaut / Retina /

— odwarstwienie n Ablatio / retinae, Nctzhautablosung /

rozwarstwienie n Retinoschisis/ Netz-haulspaltung / mit Schichtrupturen

— wstrząśnienie n Netzhautkommotio n

siatkówka zapalenie n naczyniowoskurczowe

Retinitis / angiospastica siatkówkowy retinal

sideropenia /Oligosiderämie / Sideropenie / SIDS Abk. plötzlicher Tod m im Kindesalter sieciowy epiploisch, omental sieć /

Netz «, Rete n

— dziwna Rete n mirabile

— komputerowa Netz n, Komputervernetzung /

— krystaliczna Kristallgitter n

— mniejsza kleines Netz n

— naczyniowa Gefäßnetz n

naczyń chłonnych Lymphgefäßnetz n

— krwionośnych Blutgefäßnetz n ~— — włosowatych Kapillarnetz n

— większa großes Netz n

— włókien kratkowych Gitterfasernetz n

— — nerwowych Nervenfasernetz n, Nervengitter n

— żylna Venennetz n siedzący sitzend siekacz m  Schneidazahn m,  Beißzahn m,

Frontzahn m

— boczny dolny seitlicher unterer Schneidezahn m

— górny seitlicher oberer Schneidezahn m

— mleczny Milchschneidezahn m

— pierwszy mittlerer Schneidezahn m

— — górny mittlerer oberer Schneidezahn m

— przyśrodkowy mittlerer Schneidezahn m

—        dolny mittlerer unterer Schneidezahn m

— — górny mittlerer oberer Schneidezahn m

— stały bleibender Schneidezahn m siekanie n (masaż) Hackmassage/ siemię n Samen m

lniane Leinsamen m, Flachssamen m

— sabadylowe Sabadilsamen m sierp m Sichel / Falx /

— mózgu Großhirnsichel/

— móżdżku Kleinhirnsichel/ pachwinowy Leistensichel / sierpowaty falziform, sichelförmig sierpowica /

Sichelzellenanämie / siewca m pałeczek Bazillenausscheider / silany m pl Siliziumwasserstoffe m pl silikony m pl Silikone n

pl silny sthenisch, stark, kräftig siła/Kraft/ Stärke/

— bakteriobójcza Desinfektionskraft/

bezwładności Trägheitskraft / Trägheitswiderstand m

— ciążenia Schwerkraft/ ciężkości Schwere/

siła________________________376

siła dyfuzji Diffusionskrafl/

— grawitacji Gravitationskraft / mięśniowa Muskelkraft/

wzmożona Hyperdynamie/

— — zmniejszona Hypodynamie/

— odśrodkowa Zentrifugalkraft / Schleuderkraft /

— pomocnicza Aushilfe/ Hilfskraft/

— promieniowania Ausstrahlungskraft /

— przenikania Durchdringungskraft/

—  przyciągania Anziehungskraft /

— reakcji Reaktionskraft/

— retrakcji Retraktionskraft/

— skurczu Kontraktionskraft /

— spójności Kohäsionskraft/ ssania Saugkraft/

— strumienia    powietrza    wydechowego Expirationsslromslärke /

— wewnętrzna innere Kraft /

— woli Willenskraft/ Willensstärke/

— zakażenia Infektionskraft/

— zapasowa Reservekraft/

— życiowa Vitalkraft/ Lebenskraft/ siłomierz m Kraftmesser m

— rejestrujący Dynamograph m siły fpl międzycząsteczkowe Molekularkräfte//?/

siniak n Sug(g)ilation / sinica/Zyanose/

— pochodzenia sercowego Herzblausucht/

— powiek Blepharozyanose /

— skóry Zyanoderma / Haulzyanose/

— wrodzona Zyanopathie / Blausucht / siniczy zyanotisch

siniec m Ekchymose/, Blutunterlaufung / siność / Lividiläl / sinusoida / Sinusoide / sinusoidalny sinusoidal siny blau, blausüchlig,

livid siodełkowaty sallelförmig siodło n tureckie Türkensattcl m siodłogłowy klinozephal siodlowaty sattelförmig siostra /

Schwester /

— przełożona Oberschwester /'

— rejonowa Bezirksschwester/ sito n Sieb n

— molekularne Molekularsieb n sitowaty kribriform, siebförmig sitowo-czolowy ethmofrontal sitowy elhmoidal

siwienie n Achromatrichie / Trichopoliose / siwowłosy grauhaarig skaczący saltatorisch skalą/Skala/ Maßstab m

— Wechslera Wechslers Intelligenzskala/ skalisto-klinowy petrosphcnoidal skalisto-potyliczny pelrookzipital

skład

l

skalisto-sutkowaty petromastoid

skalisty petrös

skalować gradieren

skalowanie n Graduierung / Eichung /

skalp m Skalp m

skalpel m Skalpell n

— wąski Bistouri n

skalpować skalpieren

skamienienie  n   Petrifikation /   Versteinerung/

skand m, Sc Skandium n, Sc

skandować skandieren

skandowanie n Skandieren n

skargi//?/ Beschwerden//?/

skarłowacenie n Verkrüppelung /

skaryfikacja / Skarifikation / Schröpfung /

skaza / Diathese /

— alergiczna allergische Diathese/ dnawa gichtische Diathese / Gicht /

— krwotoczna hämorrhagische Diathese/

— limfatyczna lymphathische Diathese/

— moczanowa Harnsäurediathese/

— neuropatyczna neuropatische Diathese/

— reumatyczna rheumathische Diathese/

— szc/awianowa Oxalsäurediathese/

— wysiękowa exsudative Diathese/

— żółciowa biliöse Diathese/ skażać vergällen, denaturieren skażenie n Kontamination/ Denaturierung/,

Verseuchung/

— alkoholu Alkoholvergällung/

bakteryjne Bakterienverschleppung/

— gleby Bodenverpestung/

— powietrza Luftverseuchung/

gazami   spalinowymi   Auspuffgasverpestung/

— promieniotwórcze Strahlenverseuchung/

— wody Wasserverpestung/ Wasserverseuchung/

do picia Trinkwasserverseuchung/ skąpodrzewiak m Oligodendrogliom n

— zarodkowy Oligodendroblastom n skąpoglejak m Oligodendrogliom n skąpomocz m Oligurie / skąpowodzie n Oligohydramnie

/ sklarować abklären sklarowany abgeklärt sklepienie n Gewölbe «, Fornix m

— czaszki Schadeldach n sklepiony gewölbt sklerektazja / Sklerektasie / sklerenchyma / Sklcrcnchym n sklerodaktylia /

Sklerodaktylie / sklerodermia / Skleroderma «,

Sklerodermie / Dermatosklerose / skład m Zusammensetzung/

— chemiczny   chemische   Zusammensetzung/

skład

377

skręt

skład morfologiczny krwi Blutbild n, Blul-bildformel/

— pożywienia Nahrungszusammensetzung/ składnik m Komponente /, Bestandteil »?,

Ingredienz n składniki m pl Bestandteile m pl

— krwi Blutbestandteile m pl

— mineralne Mineralbestandteilc m pl skłonność / (Prä)disposition f, Neigung/

chorobliwa do leżenia Klinomanie /, Bettsucht/

—   do agrawacji Aggravationsneigung/

— — dny Gichtvcranlagung/

— — drgawek Krampfanlage/, Krampf-neigung /

— — krwawień Blutungsneigung f napadów Anfallsbereitschaft /

— — nawrotów Rückfallneigung/

— obrzęków Ödembereitschaft /

— — poronienia Abortneigung /

— — przepuklin Bruchneigung/, Bruchanlage /

— uczulenia Allergicneigung/

—        wymiotów Brechneigung /

— —- zakażenia Infektionsneigung/ •-- — zakrzepicy Thrombosebereitschaft /, Thromboseneigung /

— — zapaści Kollapsneigung f

— — złamań Bruchneigung /

—       żylaków Krampfaderneigung f,

— rodzinna Familienanlage /, Familienveranlagung/ skłonny prädisponiert, dispositionell, geneigt

— do chorób anfällig, prädisponiert für Krankheiten

—       drgawek krampfgencigt

— — próchnicy kariesgeneigt skojarzony assoziiert skok m Sprung m

— temperatury Temperatursprung m skolioza/Skoliose f

— części lędźwiowej kręgosłupa lumbale

Skoliose f

skompensować aufwiegen skomplikowany kompliziert skoncentrowany konzentriert skondensowany kondensiert

skoordynowany koordiniert skopołamina /Skopolamin n skorowidz m Register n, Inhaltsverzeichnis n

rzeczowy Sachregister n skorpion m Skorpion m skorupa/Schale/ Kruste/ Putamen n

—   ropna Eiterkruste/

skorupiaki m pl Krustentiere n pl, Schalentiere n pl

skostnienie n Verknöcherung/

— chrząstek Knorpel verknöcherung /

skostnienie chrząstek żebrowych Rippenknor-pelverknocherung /

mięśni(a) Muskelverknöcherung/ ścięgna Sehnen verknöcherung /

— ucha Otosklerose / skośnogłowie n Schiefköpfigkeit / skośny schräg, schiefliegend skotofobia / Skotophobie / skotometr m

Skotometer n skotomctrie / Skotometrie / Gesichtsfeld-

ausfallmessung / skotopsja / Skotopsie / skóra/H aut/

— błyszcząca Glanzhaut/

— dotknięta trądzikiem Aknehaut /

— groszkowana K röten haut / marmurkowata Marmorhaut /

— mosznowa Skrotalhaut /

— nienaruszona intakte Haut/ pergaminowa Pergamenthaut/

— popękana aufgerissene Haut/

— powiek Lidhaut/

— rybia Fisch(schuppen)haut / sina blaulichgefarbte Haut/

— starcza Grcisenhaut /

— sucha Xeroderma n trupia Leichenhaut/

— twarzy Gesichtshaut/

— właściwa Lederhaut/

—- żabia Froschhaut/ skórka / Häutchen n

—---- cytrynowa Zitronenschale/ gęsia Gänsehaut/

— owocowa Fruchthülle/ skórny dermal, dermisch, häutig, kutan skórzak m Dermoid n, Dermoidgeschwulst/?,

Hautgeschwulst / skórzasty dermoid

skraplanie n Anspritzen «, Besprcngung/ skraplać verflüssigen, kondensieren skraplanie n Kondensation/ Verflüssigung/ skrawek

m Schnitt m,  Schnittpräparat n,

Tragus m

— histologiczny histologischer Schnitt m skręcalność / Drehung /

— optyczna Drehungsvermögen n

— właściwa   spezifisches   Drehungsvermögen n

skręcenie n  Distorsion /  (Kon)torsion / Verdrehung/'

— boczne Seitenverdrehung/

— gałki ocznej Augenfeldrehung /

— jajowodu Eileitcrtorsion /

— naczynia Gefäßtorsion / skręt m Torsion/ Kontorsion/

— jądra Hodentorsion /

—— jelita Darm(achsen)drehung / Darmverwicklung/

skręt

378

słomkowożółty

skręt okrężnicy Dickdarmachsendrehung/

— pętli jelita Darmschlingendrehung f, Darmverschlingung /

— sieci Netztorsion/

skrętniaki m pl Schraubenbaktericn fpl

skrętnik m (strofantus) Strophanthus m

skrobaczka/Kürette/ Raspatorium «, Scha-bemcsser n

- kostna   Knochenraspel /,   Knochenschaber m

skrobać schaben

skrobanie n Abschaben n, Abschabung/

skrobia / Stärke /

skrobiaeica /Amyloidose / amyloide Degeneration /

— nerek Nierenamyloidose /, Amyloid-niere/

— skóry Hautamyloidose/

— śledziony Amyloidmilz /

— wątroby Amyloidleber / skrobiowaty stärkeartig, amyloid skroniowy temporal skroń/Schläfe/ skropliny f pl Kondensat

n skroplony kondensiert, verflüssigt skrócenie n Verkürzung/

— odcinka QT QT-Verkurzung /

— życia Lebensverkürzung/ skrwawić się verbluten skrwawienie n Verblutung/ skrwawiony ausgeblutet skrzep m

Gerinnsel n

— krwi Blutgerinnsel «, Blutklumpen m

— pośmiertny Leichengerinnsel n

— włóknikowy Faser Stoff gerinnsei /?, Fibringerinnsel n

—- w sercu Herzgerinnsel n skrzeplina /Thrombus m, Koagulum n

— biała weißer Thrombus m

— czerwona roter Thrombus m

— kulista Kugelthrombus m

— miejscowa ortständiger Thrombus m

— przyścienna wandständiger Thrombus m

— - przyzastawkowa klappenständiger Thrombus m

— warstwowa geschichteter Thrombus m skrzeplinowy thrombotisch skrzyp m Scheuerkraut n

— polny Schachtelhalm m skrzywienie «(Ver)krümmung/ Verbiegung/

— kości Knochenverkrümmung/

— kręgosłupa Wirbelsäulenverkrümmung/

— — boczne seitliche Wirbelsäulenverkrümmung/ Skoliose/

— - — — nawykowe Haltungsskoliose / Gewohnheitsskoliose f

— •— ku przodowi Lordose/

—  — ku tyłowi Kyphose/

skrzywienie kręgosłupa przednio-boczne Lor-

doskoliose/

— — spowodowane nieprawidłowym siedzeniem Silzkyphose/ - —   tylno-boczne Kyphoskoliose/

—   przegrody nosa Nasenseptumdeviation/ skrzyżowanie n Kreuzung /, Dekussation / Hybridation / Chiasma n wstęg

Schleifenkreuzung/

— wzrokowe Seh(nerven)kreuzung / skrzyżowany gekreuzt skupienie n Konzentration/ Konglomerat«,

Kumulation/ Ballung/

—   trombocytów Plättchenhaufen m skurcz m Krampf m, Kontraktion/, Spasmus m

—• akomodacyjny Akkommodations-krampf m

— bolesny schmerzhafter Krampf m

— dodatkowy Extrasystole /

— — komorowy Kammerextrasystole /

— — przedsionkowy Vorhofextrasystolc/

—   jelit Darmkontraktion/

— kloniczny Klonospasmus m

— komory (serca) Kammersystole/

— krtani Larynxkrampf m

— macicy Gebärmutterkrampf m

—— mięśni gardła Rachenmuskelkrampf m, Schlundkrampf m

— mięśnia Muskelkontraktion/

— mimiczny twarzy Fazialistick m

—- odruchowy Reflexkrampf m

— połykowy Schluckkrampf m

— powiek Lidkontraktur /

— przedsionków Vorhofkontraktion/

— przepony Zwerchfellkrampf m

—• serca Herzkontraktion/, Systole/ .

— —   dodatkowy Extrasystole/

— — — komorowy ventrikuläre Extrasystole/

— - —   — nadkomorowy    supraventriku-läre Extrasystole/

— — — przedsionkowy Vorhofextrasystolc/

—   — - - wtrącony interpolierte Extrasystole/

— — prawidłowy Eusystole/

— -— tężcowy tetanischer Krampf m

— foniczny tonischer Krampf m

— wpustu (żołądka) Kardiospamus m

— zegarmistrzów Uhrmacherkrampf m skurczowy systolisch skuteczność / Wirksamkeit / skuteczny erfolgreich, effektiv,

wirksam słabość / Schwäche / słaby schwach, hinfällig słodkawy süßlich słodki süß słomkowożółty strohgelb

słomkowy

379

somatotropizm

słomkowy (mocz) strohfarben (Urin), mattgelb (Urin)

słonecznik m Sonnenblume/ słoniowaci(z)na / Elephantiasis /

—— moszny Skrotumelephantiasis /

—— skórny Hautelephantiasis / słoniowatość / Knollenkran khei t /, Elephan-

tiasis /'

słoność / Salzigkeit / słony salzig

słownictwo n Terminologie/ słód m Malz n

— pszeniczny Weizenmalz n słuch m Gehör n, Hörsinn m słuchawka / Hörer m

— lekarska Stethoskop n

—   — z membraną Phonendoskop n słuchomierz m Hörschärfemcsser m słuchowy auditiv

słupki m/7/szkliwne Schmelzsäulen//»/ służba / Dienst m

- apteczna Apothekerwesen n

— dzienna Tagesdienst m

— krwi Bluttransfusionsdienst m

— - lekarska ärztlicher Dienst m ~-   nocna Nachtdienst m

— pogotowia Bereitschaftsdienst m

~    położnicza geburtshilflicher Dienst m

—   przetaczania krwi Transfusionswesen n

— sanitarna Sanitätsdienst m, Sanitäts-wescn n

— zdrowia Gesundheitsdienst m, Gesundheitswesen «, Medizinalwesen n

— — - państwowa         Staatsgesundheitsdienst m

słyszalność / Höhrfähigkeit / Hörbarkeit /

słyszalny hörbar

słyszenie n Hören n

— opaczne Fehlhören «, Parakusie/

— podwójnie Diploakusie/ Doppelhören n smak m Geschmack m

— opaczny Parageusie /

— - owocowy Fruchtgeschmack m

— przykry Pikrogeusie/

— słony Salzgeschmack m

— • zły  schlechter Geschmack m,  übler Geschmack m, Kakogeusie / smarować schmieren

— maścią salben smarowanie n Inunktion / smarowidło n Einreibemittel n smoczek m Sauger m smolisty teerfarbig smoła

/Teer m smołowy teerig smółka/Kindspech «, Darmpcch «, Meko-

nium n smuga / Streifen m

smukłość / Grazilität / Feingliedrigkeit / Schlankheit f

smukły schlank, grazil

socjologia/Soziologie/ Sozialkunde/ Gesellschaftslehre /

socjologiczny gesellschaftswissenschaftlich

soczewica / Linsenfrucht /

soczewka / Linse /

—   achromatyczna achromatische Linse f

— cylindryczna Zylinderglas n, Zylinderlinse/

— dwuogniskowa Bifokallinse/

— dwuwkJesla Bikonkavlinse / Doppelkonkavlinse/

— dwuwypukła bikonvexe Linse/, Bikon-wexlinse /

— kontaktowa Kontaktglas n, Haftlinse/ Hornhautlinse/

—    korekcyjna Korrektionslinse/

— oka Augenlinse/ Kristallinse/

— okularowa Okularlinse /

—  rozpraszająca     Zerstcreuugslinse    /, Konkavlinse/

—— skupiająca  Konvergenzlinse /   Konvexlinse/ Sammellinse/

— wklęsła Konkavlinse / Hohllinse / Minusglas n

— wypukła Konvexglas n, Konvexlinse/

Plusglas n

soczewkowaty linsenartig soczewkowy lentikulär soda /Soda f (n)

—   oczyszczona Natron n sodomia /' Sodomie / Bestialität / Zooeras-

tie/

sodomita m Sodomii m soja / Sojabohne / sok n Saft m

— dwunastniczy Duodenalsaft m

—- jelitowy Darmsaft m

—   trawienny Verdauungsflüssigkeit/ Verdauungssaft m

— trzustkowy  Pankreassaft  m,  Bauchspeicheldrüsensaft m

— żołądkowy Magensaft m solanka / Salzsole / Salzwasser n solankowy salinisch soliter m Kettenbandwurm m solny

salinisch solony salzig

somatoagnozja / Somatoagnosie / somatogeneza / Somatogenesc / somatologia / Somatologie / somatologiczny

somatologisch somatomedyczny somatomedizinisch somatometria / Somatometrie / somatopsychiczny somatopsychisch

somatotropizm m Somatotropismus m

somato tropowy

380

spieniony

somatotropowy somatotrop, somatotropisch

somatyczny somatisch, körperlich

somatyzacja / Somatisierung /

somit m Somit m

somnambuliczny somnambul, mondsüchtig

somnambulizm    m Somnambulismus m, Schlafwandeln », Nachtwandeln n, Mondsüchtigkeit /

sonda / Sonde f

sondować sondieren

sondowanie n Sondieren n, Sondierung/

sorbent m Sorbens n

sorbit m Sorbit n

sorbitol m Sorbitol n

sorboza / Sorbose /

sód m, Na Natrium n, Na

sól/Salz n

kąpielowa Badesalz /

— kuchenna Kochsalz n

— kwasu żółciowego Gallensalz n

—   morska Meersalz n

— potasowa Kali(um)salz n

— trzeźwiąca Riechsalz n spać schlafen spadek m Abnahme/ Rückgang m, Fall m,

Gradient m

— aktywności Aktivitätsabfall m, Aktivitätsminderung /

— ciepłoty Temperatursenkung /'

— ciśnienia Drucksenkung/ Druckabfall m, Druckabnahme / Druckniedrigung /

— — atmosferycznego Luftdruckernied-rigung /

— — tętniczego krwi Blutdrucksenkung/ Blutdruckabfall m

— częstotliwości    Frequenzabnahme   f, Frequenzminderung/

— liczby   krwinek  białych   Leukozytensturz m

— — ludności Bevölkerungsabnahme/

— — urodzeń Geburtenrückgang m napięcia Spannungsabfall m

— poziomu cukru we krwi Blutzuckersturz m

— prawidłowy regelmäßige Abnahme /

— temperatury Temparaturgefälle n, Temperaturrückgang m

—— — ciała Abfieberung/Entfieberung/

Fiebcrnachlaß m spalać veraschen spalenie n zwłok Kremation/ spaliny pl Abgas n, Rauchgase n pl, Feuer-

gase n pl

sparaliżowany gelähmt, lahm, Gelähmter m sparganoza / Sparganiuminfektion / sparkosz m Paramaecium n

okrężnicy Paramaecium n coli sparteina / Spartein n sparzyć brühen

spastyczność / Spastik / Spastizität / Vermehrung/des Muskeltonus spastyczny spastisch spazm m Spasmus m

- gardłowy Stimmritzenkrampf m

- twarzowy Spasmus m facialis, Facialis-

krampf m

spazmatyczny spasmatisch, krampfartig spazmofilia / Spasmophilie / spazmolityczny spasmolytisch, spasmenlösend

spazmoliza / Spasmolyse / specjalista m Spezialist m specjalizacja / Spezialisierung / specjalność / Spezialität /  Spezialfach

«,

Fachgebiet n specjalny speziell specyficzność / Spezifität / specyficzny eigentümlich, spezifisch

— dla danego gatunku artspezifisch specyfik m Spezialpräparat «, Spezifikum n,

spezifisches Mittel n specyfikacja / Spezifikation / spektralny spektral

— (-a) analiza / Spektralanalyse / spektrofotometr  m  Spektralphotometer «,

Spektrophotomcter n spektrofotometria / Spektralphotometrie /

Spektrophotometrie /

— płomieniowa    Flammen spektrophoto-metrie f spektrograf n Spektrograph m

— masowy Massenspektrograph m spektrografia / Spektrographie /

— rentgenowska Röntgenspektrographie/ spektrometr m Spektrometer n

— pryzmatyczny Prismenspektrometer n

— siatkowy Gitterspektrometer n

— do badania krwi Blutspektroskop «, Hämatoskop n

spektroskopia / Spektroskopie /

spektroskopowy spektroskopisch

spektrum n Spektrum n

spektryna / Spektrin n

sperma/Sperma «, Samen n, Samenfiussig-keit /

spermatoblast m Spermatoblast m

spermatocyt m Spermatozyt m

spermatogeneza/ Spermatogenese /, Samenentwicklung /

spermatogonia / Spermatogonie /

spermatolityczny spermatolytisch

spermatologia / Seminologie /

spermaturia / Spermalurie /

spermatyda / Spermatide / Spermid m

spermiocyt m Spermiozyt m

spichrzanie n Speicherung/

— tłuszczu Fett(aus)speicherung / spieniony schaumbedeckt, schäumend

spinać

381

społeczny

spinać klammern, einklammern

— klamerkami (brzegi rany) zusammenklammern (Wundränder) spirala / Spirale /

— wewnątrzmaciczna Intraulerinspirale / spiralny spiral, spiralförmig spirema / (w mitozie) Spirem n, Knauelbil-

dung/(Mitose)

spirochetemia / Spirochätämie / spirochetoza / Spirochätose / spirograf m Spirograph m spirografia / Spirographie / spirogram m

Spirogramm n, Atemkurve /

Atmungskurve/

spirometr m Spirometer /?, Pneumomesser m spirometria / Spirometrie /, Lungenkapazi-

tätsmessung / Atemluftmessung / spirometryczny spirometrisch spirytus m Spiritus m

— aromatyczny aromatischer Spiritus m

— czysty absoluter Alkohol m — spożywczy Trinkspiritus m

— denaturowany Brennspirilus m eterowany Hoffmannstropfen m pl

— eterowy Atherweingeist m

— gorczyczny Senfspiritus m

— kamforowy Kampfergeist m, Kampferspiritus m

— lawendowy Lavendelgeist m, Lavendelspiritus m

— melisowy złożony Karmelitergeist m miętowy Pfefferminzspiritus m

— mrówkowy Ameisenspiritus m

— mydlany Seifenspiritus m

— oczyszczony Sprit m

— stały Hartspiritus m

— wawrzynowy Lorbeerspiritus m

— winny Franzbranntwein m spirytusowy alkoholisch splanchnologia/Splanchnologie/, Eingeweidelehre /

splanchnomegalia / Splanchnomegalie / splanchnopatia / Eingeweideerkrankung / splanchnopleura / Splanchnopleura / splątanie

n zespół amentielles Syndrom n splenizacja / Splenisation / splenocyt m Splenozyt m, Milzzelle/ splenografia / Splenographie /

splenogram m Splenogramm «, Milzaufnahme/

splenomegalia / Splenomegalie / splenoportografia / Splenoportographie / spleśniały angeschimmelt splot m Geflecht «,

— aortowy Aortengeflecht n

— bębenkowy Paukenhöhlengeflecht n

— guziczny Steißbeingeflecht n

—— jajnikowy Eierstockgeflecht n

splot krzyżowy Kreuzbeingeflecht n

— lędźwiowo-krzyżowy Ledenkreuzbein-geflecht n

— lędźwiowy Lendengeflecht n

— naczyniówkowy Adergeflecht n

— nerkowy Nierengeflecht n - płucny Lungengeflecht n

— przełykowy Speiseröhrengeflecht n

— ramienny Armgeflecht n

—   sercowy Herzgeflecht n

— sterczowy Vorsteherdrüsengeflecht n

— szyjny Halsgeflecht n

— śledzionowy Milzgeflecht n

— trzewny Bauchhöhlengeflecht n

— trzustkowy    Bauchspeicheldrüsengeflecht n

— udowy Oberschenkelgeflecht n

— wątrobowy Lebergeflecht n

wiciowaty   weinrankenähnliches   Geflecht n

— żylny Venengeflecht n splotowaty plexiform, geflcchtförmig, rankenartig

sploty m pl żołądkowe Magengeflechte n pl spluwaczka / Spucknapf m, Spuckschale / spłaszczenie   n   kości

piszczelowej   Platy-knemie /

— paznokci Platynychie/

— rogówki Hornhautabflachung/

— załamka T T-Zackenabflachung / spłaszczony abgeplattet, platt spłukiwać hinunterspülen

— pod natryskiem abbrausen spłukiwanie n Abspülen n, Abspülung/ spoczynek m Ruhe / spoczywać ruhen spodziectwo n

Hypospadie / spoidło n Commissura / spoistość / Konsistenz / spoisty konsistent, kompakt, kohärent spoiwo n Zement m,

Kittsubstanz/ spojenie n Symphyse /, Fugę /

— bródkowe Kinnaht /

— łonowe Schambeinfuge/ spojówka / Bindehaut /

—- gałki ocznej Augapfelbindehaut/

— powiek Augenlidbindehaut /

— zapalenie n Bindehautentzündung/

spojówkowy konjunktival

spojrzenie n Blick m

spokój   m   duchowy   Ataraxie /   Gemütsruhe /

— mięśniowy Muskelruhe/

— psychiczny Seelenruhe/ spokojny ruhig, gleichmütig spokrewniony verwandt spolaryzowany polarisiert społeczny

gesellschaftlich, sozial

spondyloliza

382

sproszkowanie

spondyloliza / Spondylolysis / spondylomalacja / Spondylomalazie / spondylotomia / Spondylotomie / spondyloza /

Spondylose / spongioblast m Spongioblast m, Neuroglia-

mutterzelle/

spongioblastoma / Spongioblastom n spongiocyt m Spongiozyt m spongioplazma / Spongioplasma n spongioza /

Spongiose / spontaniczność / Spontaneität / spontaniczny spontan spopieleć veraschen spopielanie n Veraschung/ spora /

Spore /

sporadyczny sporadisch, vereinzelt sporny diskutabel sporoblast m Sporoblast m sporocysta / Sporenbehälter m sporofit m

Sporophyt m sporogeneza / Sporogenese / sporogonia / Sporogonie / sporowce m pl Sporozoa n pl sporozoit m Sporozoid

m, Sporozoit m sport m wyczynowy Leistungssport m sporulacja / Sporulation /, Sporenbildung / sporydioza /

Sporidieninfektion / sporysz m Mutterkorn «, Schwarzkorn n,

Sekale n sporządzanie n Verfertigung/

— leków Arzneibereitung / sporządzić anfertigen sposób m Weise f, Methode /, Verfahren n

— badania Untersuchungsweise f

— działania Wirkungsweise /

— leczenia Behandlungsart / Heilart f, Heilweise /

— myślenia Denkweise/, Sinnesart/ pisania Schreibweise /

— podziału Teilungsweise/

— pomiaru Meßart /

powstawania Enstehungsweise /

— pracy Arbeitsweise /

— przedstawiania Darstellungsweise /

— przekazywania Übertragungsweise/

— przygotowania Präparationsmodus m

— reagowania Reaktionsweise/

— stosowania Anwendungsart / Anwendungsform/, Anwendungsweise/, Verabreichungsweise /

— szerzenia sie Verbreitungswcise /

— użycia Gebrauchsanweisung/

— wyrażania sie Ausdrucksform / Ausdrucksweise /

— zakażenia Infektionsmodus m

— znieczulenia Betäubungsverfahren n

— życia Lebensweise/

żywienia Ernährungsweise /

spostrzeżenie n Beobachtung / Wahrnehmung/ Bemerkung/

spowalniać/ m Moderator m, Bremsmittel m

spowalnianie n neutronów Neutronenbremsung/

spowolnienie n oddechu verlangsamte Atmung/, Bradypnoe/

— mowy Sprechverlangsamung/ Brady-lalie / Bradyphrasie /

— tętna   Pulsverlangsamung /   Brady-sphygmie /

spożycie n Nahrungsaufnahme/ Ingestion/, Verbrauch m

alkoholu Alkoholverbrauch m

— jodu Jodgebrauch m

mięsa Fleischverbrauch m

— mleka Milchgenuß m

— nadmierne Luxuskonsumption /

— soli Salzaufnahme/

tłuszczów Fett gen uß m spożyć einnehnmen, konsumieren, genießen,

verbrauchen spożywanie n zob. też spożycie Verzehren n

— powolne Bradyphagie/

— surowizn Rohkosternährung/ spójność /Kohärenz/ Kohäsion / spójny kohärent, kohäsiv spólkować kopulieren,

kohabiticren, begatten spółkowanic n Koitus m, Kopulation/ Ko-

habitation / Paarung / sprawdzanie n działania leków Arznei(mit-

tel)prüfung/ sprawność / Leistung/ Leistungsfähigkeit/,

Gewandtheit /

— fizyczna Eukinesie/ körperliche Leistung /

— intelektualna Begriffsvermögen n krążenia Kreislaufleistung/

— ogólna Gesamtwirkungsgrad m

— mózgu Hirnleistung/

—   umysłowa geistige Leistung/

sprawny gewandt, leistungsfähig

sprawozdanie  n (Befund)bericht m, Referat n

spray m Spray m

sprężanie n Verdichtung /

— powietrza Luftverdichtung / sprężarka / K omprcssor m sprężyna / napinająca Spannfeder / sprężystość / Elastizität /

Spannkraft /

— mięśni Muskelclastizität/

—  płuca Lungenelastizität/

sprężysty elastisch

sprostowanie n Berichtigung /

sproszkować    (ver)pulvern, pulverisieren, zerreiben

sproszkowanie n Pulverisation / Pulverisierung/ Zerreibung /

sproszkowany

383

stała

sproszkowany pulverartig, pulverig, gepulvert

spróchniały faul, kariös

sprue n Sprue/, idiopathische Steatorrhoe / Tropendiarrhoe /

spryskiwanie n Bespritzung/

spryszczenie n Ekzematisation /

sprzączka / Spange /

sprzątaczka / Aufräumefrau / Raumpflegerin/

sprzeciwiać się widersprechen

sprzeczność/Kontradiktion/ Widerspruch m

sprzeczny widersprechend, kontrovers

— z naturą naturwidrig sprzęgać koppeln, kuppeln sprzęt m Gerät n

— laboratoryjny Laboratoriumsgeräte npl

— ratunkowy Rettungsgeräte n pl sprzężenie n Kupplung/ Koppelung/

— chemiczno-elektryczne chemoelektrische Koppelung /

— elektromechaniczne elektromechanische Koppelung /

— elektrosekrecyjne    Elektrosekretions-koppelung /

— genetyczne genetische Koppelung/

— zwrotne Rückkoppelung/

— — dodatnie positive Rückkoppelung/

— — ujemne negative Rückkoppelung/ sprzężna / (Becken)konjugata / sprzężony gekoppelt, konjugiert spuchnięty

geschwollen srebro n, Ag Silber «, Ag srebrochłonność / Argentaffinität / Argyro-

philie /

srebrochłonny argentaffin, argentophil srebrzak m Argentaffinom n srebrzyca / Argyrie / Argyrismus m, Ar-

gyrose/

srebrzysty silberfarben, silberfarbig srom m niewieści weibliche Scham / sromowo-kroczowy vulvoperineal sromowo-

pochwowy vulvovaginal sromowy pudendal ssać saugen, lutschen ssak m Säuger m, Sauger m, Säugetier n

— do odsysania śliny Speichelsauger m ssanie n Saugung / Lutschen n, Suktion /

— kciuka Daumenlutschen n

— palca Fingerlutschen n ssawka / (robaków płaskich) Sauggrube / (Bandwurm)

— do wysysania soczewki (w operacji zaćmy)

Saugglocke/, Erysiphak m ssący saugend stabilność / Stabilität / stabilny stabil stabilizacja / Stabilisation /

stabilizator m Stabilisator m

stabilizować stabilisieren

stacja / Station / Beobachtungsstelle /

— bakteriologiczna bakteriologische Untersuchungsstelle /

— doświadczalna Forschungsstätte/

— krwiodawstwa Blutstation/

— przeciwzimnicza Malariastation/

— ratunkowa Rettungsstation/ Rettungstelle /

sanitarna Sanitätsstelle /

— sanitarno-epidemiologiczna sanitätsepidemiologische Stelle/

stacjonarny stationär

Stadium n Stadium n

— choroby Krankheitsabschnitt m, Krankheitsphase /

— doświadczalne Versuchsstadium n

— dwóch kłębków Dispirem n

gorączki Fieberstadium n, Fieberphase/

— inwazji Invasionsstadium n

— krosty (w ospie) Eiterstadium n (der Pocken)

— larwalne przywry Zerkarienstadium n

— moruli Morulastadium n, Maulbeerstadium n

— naprawy Reperationsstadium n

— neuruli Neurulastadium n

— początkowe Initialstadium n

— poczwarki Puppenstadium n

— pośrednie Intermediarstadium n, Zwischenstadium n

— przedrakowe .Krebsvorstufe/

— przejściowe Übergangsstadium n

— rekonwalescencji   Rekonvaleszenzstadium n

— remisji Remissionsstadium n

— spokoju Ruhestadium n

— tolerancji Toleranzstadium n

— trzecie Tertiärstadium n

— utajenia Latenzstadium n wczesne Frühstadium n

— wstępne Primärstadium n

— wyjściowe Ausgangsstadium n

— wylęgania Inkubationsstadium n

— wysypki Eruptionsphase/

— zagnieżdżenia się (jaja) Einnistungsstadium n (Ei)

— zasypiania Einschlafstadium n stadny herdenartig, epizootisch stafylokinaza / Staphylokinase / stafylotom m

Staphylotom n staphylolizyna/ Staphylolysine / staphylotoksyny f pl Staphylotoxine n pl staphylotomia / Staphylotomie /

stalagmometr m Stalagmometer n stała / Konstante /

czasu Zeitkonstante/

stała

384

staw

stała dysocjacji Dissoziationskonstante /

— s/ybkości reakcji Reaktionsgeschwindigkeitskonstante /

stałocieplny homöotherm

stałość / Beständigkeit /, Stabilität / Kon-stariz /

stały konstant, stabil, beständig, fest

stan m (Zu)stand m, Kondition /, Status m

—---- agonalny Endzustand m

— alergiczny allergischer Zustand m bezgorączkowy fieberfreier Zustand m,

Apyrexie f, Fieberlosigkeit /

chorobowy Krankheitszustand m, Er-

krankungszustand m

chorych Krankenstand m

— drgawkowy Krampfzustand m

— duchowy seelischer Zustand m, Geisteszustand m

— emocjonalny Gemütszustand m, Stimmungslage /

epidemiczny epidemischer Zustand m

— fizyczny Körperzustand m, Komplexion /

— gazowy gasförmiger Zustand m

— gorączkowy Fieberzustand m inwolucji Involutionszustand m

— koloidowy Kolloidzustand m

— krytyczny kritischer Zustand m, Ent-scheidungszustand m

— kurczowy Krampfzustand m

— lękowy Angstzustand m

— majaczeniowy Delir n, deliranler Zustand m

migrenowy Migräne-Zustand m

— napięcia Spannungszustand m naturalny Naturzustand m

— neurologiczny Nervenstatus m odporności Immunitätszustand m odurzenia Rauschzustand m

— odżywienia Ernährungszustand m, Abk. EZ

ogólny Allgemeinzustand m, Abk. AŻ

— padaczkowy epileptischer Zustand m

— podniecenia Exzitationszustand m

— podrażnienia Reizzustand m podżółtaczkowy Subikterus m

— pomroczny Dämmerzustand m

— pośredni Zwischenzustand m

półśpiączkowy  halbwacher   Schlafzusland m

— półświadomości Halbbewußtsein n prawidłowego odżywienia Eutrophie /

— przedcukrzycowy Frühdiabetes m

— przedrakowy Präkanzerose/

— przedrzucawkowy Präeklampsie / Eklampsiebereitschaft /

przedśpiączkowy Präkoma n

— przejściowy Übergangszustand m

stan psychiczny Seelenzustand m

— rozdrobnienia Zerteilungszustand m

— równowagi czynnościowej Status m der funktionellen Gleichgewicht

— — dynamicznej Status m der dynamischen Gleichgewicht - skurczu Kontraktionszustand m

—- snopodobny schlafähnlicher Zustand m

— snu Schlafzustand m

— spoczynkowy Ruhezustand m

— stacjonarny stationärer Zustand m

termodynamiczny (układu) thermody-namischcr Zustand m

— utajenia Latenzzustand m

— wstrząsu Schockzustand m

— wyczerpania Erschöpfungszustand m

— wyrównania Kompensationszustand m

—— wzbudzenia Anregungszustand m

— zapalny entzündlicher Zustand m, Ent-zündungszustand m

— zastoju Stauungszustand m

— zdrowia Gesundheitszustand m

— zerowy Nullzustand m standaryzacja / Standardisierung /, Vereinheitlichung f

— środków leczniczych Heilmittelstandardisierung f

starczość / Senilität f, Greisenhaftigkeit /

starczowzroczność/Altcrssichtigkeit/, Pres-byopie f

starczy greisenhaft, senil

starość / Scnium », Alter n

—    przedwczesna Frühsenilität/ starzenie się n Altern «, Seneszenz/

— — przedwczesne Präsenililat/, Proge-rie/

— — ludności Alterszunahme/ statometr m Statometer m statyczny statisch statyka /Sta tik/

mięśni Myostatik f statystyka/Statistik/'

— demograficzna Lebensstatislik / lekarska medizinische Statistik/

— ludności Bevölkerungsstatistik/ sanitarna Gesundheitsstatistik /

— śmiertelności Letalitätsstatistik'/

umieralności Mortalitätsstatistik / Todesfallstatistik/'

— urazowości Unfallstatistik / statyw m Stativ «, Ständer m staw n Gelenk n

— barkowo-obojczykowy äußeres Schlüs-selbcingelenk n

— biodrowy Hüftgelenk n

— bloczkowy Rollgelenk n cepowy Wackelgelenk n

— chrzestny Knorpelgelenk n

staw

385

stereotaksja

staw dnawy Gichtgelenk n

— głowy żebra Rippenköpfchengelenk n jednoosiowy Einachsgelenk n

— jednoszparowy Einkammergelenk n

—— klinowo-łódkowy Kahnbeingclenk n kolanowy Kniegelenk n

— kowadełkowo-młoteczkowy   Hammer-amboßgclcnk n

kowadełkowo-strzemiączkowy Amboßsteigbügelgelenk n

— krzyżowo-biodrowy  Hüftkreuzbeinge-lenk n

— kulisty Kugelgelenk n

— łokciowy Ellenbogengelenk n

mostkowo-obojczykowy inneres Schlüsselbeingelenk n, Brustschlüsselbeingelenk n

nadgarstkowo-śródręczny Handwurzel-mitlelhandgelenk n

obrotowy Rotationsgelenk n, Drehgelenk n

— panewkowy Nußgelenk n

poprzeczny stepu Chopartsches Gelenk n

— promieniowo-łokciowy Ellen-Speichen-gelenk n

promieniowo-nadgarstkowy Radiokar-palgelenk n

— ramienno-łokciowy     Humeroulnarge-lenk n

— ramienno-promieniowy Humeroradial-gelenk n

ramienny Schultergelcnk n

— rzekomy Scheingelenk n, Fehlgelenk n

— siodełkowy Stattelgelenk n

— skokowo-goleniowy oberes Sprunggelenk n

skokowo-pietowo-łódkowy unteres Sprunggclcnk n

— skroniowo-żuchwowy Kiefergelenk n

— szczytowo-obrotowy pośrodkowy unteres Kopfgclenk n

— szczytowo-potyliczny  oberes  Kopfgelenk n

— śrubowy Schraubengelenk «, Spiralgelenk n

— wieloosiowy Kugelgelenk n

— zawiasowy Scharnicrgelenk n

— • żebrowo-mostkowy   Rippen brustbein-gelenk «, Brustbeinrippengelenk n

stawiać bańki schröpfen

stawianie n baniek Schröpfung /

stawonogi m pl Gliederfüßer m pl, Gliedertiere n pl

stawowy artikular

stawy m pl Gelenke n pl

miedzypaliczkowe ręki Fingergelenke n pl

— — stopy Zehengelenke n pl

stawy miedzystępowe Fußwurzelzwischengelenke n pl

— mostkowo-żebrowe Brustbein-Rippen-gelenke n pl

— nadgarstkowo-śródręczne Handwurzel-

—Mittelhandgelenke n pl

— ręki Handgelenke n pl

— stępowo-śródstopne   Fußwurzel-Mittelfußgelenke n pl

— stopy Fußgelenke n pl

śródręczno-paliczkowe Matekarpopha-langealgelenke n pl

— śródstopno-paliczkowe   Zehengrundge-

lenke n pl

żebrowo-kręgowe Rippenwirbel-

gelenke n pl STDs sexually transmitted diseases (ang.),

sexuell übertragbare Krankheiten//»/ steapsyna / Steapsin n steapsynogcn m Steapsinogen n stearyna / Stearin n, Talgstoff m

stearynian m Stearat n steatopygia / Steatopygie / steatorrhoea / Steatorrhoe /' stechiometria / Stöchiometrie / stelektomia

/ Stellektomie /' stcnokardia /' Stenokardie /

— spoczynkowa Ruhestenokardie /

stenotyczny stenotisch

stenoza/zob. zwężenie ujścia Stenose/ mitrałna Mitralstenose /

step-up test m Step-Test m, Stufentest m

stercz m Vorsteherdrüse/ Prostata/

sterczowo-pecherzowy prostatikovestikal

sterczowy prostatisch

stereoagnozja / Stereoagnosie /

stereoanestezja / Stereoanästhesie /

stereochemia / Stereochemie /

stereocylia//?/ Stereozilien n pl

stereofluoroskopia / Stereodurchleuchtung /

stereofonia /' Stereophonie /

stereognostyczny stereognostisch

stereognozja/Stereognostik / Tasterkennen n

stereografia / Stereographie /

stereogram m Stercogramm n

stereoizomeria/ Stereoisomeric /, Raumisomerie /

stereometr m Stereometer n

stereometryczny stereometrisch

stereooftałnioskop m Stereoophtalmoskop n

stereoradiografia / Stereoröntgenographie /

stereoradioskopia / Stereoradioskopie /

stereorentgenografia   / Stereoröntgenographie/

stereoskop OT Stereoskop m

stereoskopia / Stereoskopie /

stereoskopowy stereoskopisch

stereotaksja / Stcreotaxis /

25 Podręczny słownik

stereotaktyczny

386

stolec

stereotaktyczny stereotaktisch stereotropizm m Stereotropismus m stereotypia / Stereotypie f stereowektokardiografia /

Stereovektorkar-

diographie / Spatiokardiographie / sterkobilina/Sterkobilin n sterkobilinogen m Sterkobilinogen n sterkobilinuria / Sterkobilinurie /

sterkoporfiryna/Sterkoporphyrin n, Kopro-

porphyrin n

sternalgia / Sternalgie / steroid m Steroid n sterol m Sterin n

— roślinny Phytosterin n

— zwierzęcy Zoosterin n sterować steuern sterowanie n Steuerung/

— automatyczne Selbststeurung /

— zdalne Fernsteuerung / steryd m Steroid n sterylizacja / Sterilisation / Sterilisierung /

Entkeimung/

— radiacyjna Strahlungs(s)terilisierung/

— rentgenowska Röntgcnsterilisation / sterylizator m Sterilisator m, Desinfektionsapparat m

sterylizować sterilisieren stetogoniometr m Stethogoniometer n stetometr m Stethometer «, Thorakomeler n stetoskop m

Stethoskop n, Hörrohr m

— membranowy Membranstethoskop n stetoskopowy stelhoskopisch stęp m Fußwurzel / stępiać stumpfen stępiały stumpf,

abgestumpft stępienie n Stumpfheit / stepowy tarsal stężenie n Starre / Starrheit / Erhärtung /

Konzentration /

— barwnika Färbkonzentration/ — w moczu Harnfarbwert m

— całkowite Gesamtkonzentration /

— dopuszczalne zulässige maximale Konzentration /

— graniczne Grenzkonzentration/

— jonów lonenkonzentration /

— katalizatora Kontaktkonzentration/

— mięśni Muskelrigidität/ Muskelrigor m, Muskelstarrc/

— mocznika we krwi Harnstoffkonzentration / (Blut)

— molowe molare Konzentration/

— normalne normale Konzentration /

— objętościowe Volumkonzenlralion f

— pośmiertne Totenstarre f. Leichenstarre/

— • progowe Schwellenkonzentration/

— tlenu Sauerstoffkonzentration/

stężenie wagowe Gcwichtskonzentration/ stężony konzentriert

STH somatotropes Hormon 77, Abk. STH stigmasterol m Stigmasterin n stłuczenie n Kontusion /

— jądra Hodenprellung/

— mózgu (Ge)hirnkontusion / stłumić (ab)dämpfen stłumienie n Dämpfung/

— odgłosu opukowego  Klopfschalldämpfung/

— — — nad szczytami płuc Lungenspit-zendämpfung /

— sercowe Herzdämpfung/

— — bezwzględne absolute Herzdämpfung /

— — względne relative Herzdämpfung/ śledzionowe Milzdämpfung /

— wątrobowe Leberdämpfung/ stłumiony gedämpft, flach stłuszczenie n Verfettung/, Stcatose /

— komórek Zellverfettung/

— mięśni Muskel Verfettung/

— nerki Fellniere /

— ściany naczyniowej Gefäßwandverfettung /

— wątroby Lcberverfettung/ Fettleber/ stoicki stoisch stoicyzm m Stoizismus m stojak m Ständer m, Gestell n stok m Abhang m,

Clivus m stokrotka/Gänseblümchen n stolec m Stuhl m

— acholiczny Acholie/der Fäzes

— gliniasty Lehmstuhl m

— grochowkowaty Erbsbreistuhl m, Erbsensuppenstuhl m

— grubości ołówka Bleistiftstuhl m

—— krwawy Blutstuhl m, blutiger Stuhl m

— luźny dünner Stuhl m mazisty Salbenstuhl m

— mydlany Seifenstuhl m

o konsystencji kaszy breiiger Stuhl m osesków karmionych mlekiem  kobiecym Frauenmilchstuhl m

— owczy Schafkotstuhl m

— piankowaty Schaumstuhl m

— ropny Eitcrstuhl m

— ryżowy Reiswasscrstuhl m

— smolisty Meläna/ Pechstuhl m. Teerst uhl m

— śluzowy Schleimstuhl m

— tłuszczowy Fettstuhl m, Steatorrhoe/

— twardy fester Stuhl m

— w niedrożności przewodu trzustkowego Pankreasstuhl m

—— wodnisty wässeriger Stuhl m

— zaparty träger Stuhl m

stolik

387

stosunek

stolik m Tisch m, Tischchen n

mikroskopowy Mikroskoptisch m

— obrotowy Drehtisch m

— — przedmiotowy Objekttisch m nałóżkowy Bettischchen n

— narzędziowy Instrumententischchen n stomatolog m Stomatologc m stomatologia f Stomatologie /, Zahnheilkun-de/

dziecięca Kinderzahnheilkunde/ wieku podeszłego Alterszahnheilkunde/

— zachowawcza konservierende Zahnheilkunde /

— zapobiegawcza vorbeugende Zahnheilkunde /

stomatologiczny stomatologisch, zahnärztlich stomatoskop m Stomatoskop n, Mundspicgcl m stomatoskopia / Stomatoskopie /

stop m dentystyczny Dentallegierung /

— złota dentystycznego Dentalgoldlegie-rung/ stopa / Fuß m

—— cukrzycowa Diabetesfuß m

— hipokampa Ammonshorn n końska Pferdefuß m, Spitzfuß m

— — małych dzieci Kleinkindspitzfuß m

— koślawa Strephexopodie /

lekkoatlety Epidermophytie/des Fußes, Zwischenzehenmykose /

madurska Madurafuß m, Fußmyze-tom n

— obwisła Hängefuß m

piętowa Fersenfuß m, Hackenfuß m płaska Plattfuß m

— płasko-koślawa Kockplattfuß m

szponiasta Krallenfuß m. Klauenfuß m

— szpotawa Klumpfuß m

wklęsło-koślawa Knickhohlfuß m

— wydrążona Hohlfuß m stoper m Stoppuhr / stopienie n Verschmelzung/ stopień m Stufe / Grad m

— czystości Reinheitsgrad m

dokładności Genauigkeitsgrad m

— doktorski Doktorgrad m hydrolizy Hydrolysengrad m

— inwalidztwa Erwerbsminderungsgrad m kwasowości Aziditätsgrad m

— nasycenia Sättigungsgrad m

— oparzenia Verbrennungsgrad m

— oziębienia Abkühlungsgrößc /, Kühlstärke /

— pokrewieństwa Verwandtschaftsgrad m

— pośredni Zwischenstufe/ Mittelstufe/

— przemiany Umsatzhöhe/

—— rozcieńczenia Verdünnungsgrad m

— rozdrobnienia Zerkleinerungsgrad m, Feinheitsgrad m

stopień rozproszenia Dispcrsionsgrad /?, Dispersitätsgrad n

— rozwoju Entwicklungsgrad m, Entwicklungsstufe / Ausbildungsstufe/

— skuteczności Wirkungsgrad m

— stłumienia Dämpfungsgrad m

—  uszkodzenia Schadengrad m

— utlenienia Oxydationsstufe/

— wilgotności Fcuchtigkeitsgrad m

— wzbudzenia Anregungsstufe /

— zabarwienia surowicy Serumfarbwert m

— zakaźności Ansteckungsgrad m

— zmętnienia Trübungsgrad m

— zużycia Abnutzungsgrad m stopniowanie / Abstufung / Gradation / stopniowo stufenweise, schrittweise stopniowy graduell

stopotrząs m Fußklonuß m, Fußphänomen n

— rzekomy Pseudofußklonuß m stopy f pl małe Mikropodie /

— nadliczbowe Polypodie /

— olbrzymie Makropodie/ storczyk m Knabenkraut n, Orchis / stosowanie n Applikation / Anwendung /

Darreichung/ Verabreichung/

— atropiny Atropinisierung/

— ciepła Wärmeanwendung/, Wärmeapplikation /

— domięśniowe intramuskuläre Verabreichung/

—•  doustne orale Anwendung/

— dożylne intravenöse Verabreichung /

— leków Arzneiverabreichung/

najęzykowe perlinguale Applikation /

— norm Normenpraxis/

podjęzykowe sublinguale Applikation /

— podskórne subkutane Applikation/ promieni Strahlenanwendung /

— surowicy zapobiegawcze Scrumpro-phylaxe / Serumschutzimpfung /

środków   chemicznych   zapobiegawcze Chemoprophylaxe /

stosunek m Relation/, Verhältnis n, Proportion /

— długości dłoni do szerokości dłoni Handlänge-Handbreiteverhältnis n

— ilościowy Mengenverhältnis n

— jądrowo-cytoplazmatyczny Kcrnplas-maverhältnis n

— lekarz-pacjent Arzt-Patient-Verhältnis n matka-dziecko Mutlerkindbeziehung/

— objętościowy Volumenverhältnis n

— płci (statystyka) Geschlechtsverhältnis n (Statistik)

— płciowy Geschlechtsakt m, Geschlechts-vereinigung / Geschlechtsverkehr m, Geschlechtsverbindung /

— —- ze zwierzęciem Zooerastie /

stosunek

388

strona

stosunek pokrewieństwa Verwandschaftsver-hältnis n

— rodzice-dziecko Eltern-Kindbeziehung/

— sił Kräfteverhältnis n

— wielkości serca do wagi ciał Herz-Körpergewichtsverhältnis n

stosunki m pl topograficzne Lageverhältnisse n pl

stosunkowy verhältnismäßig

stowarzyszenie/? Verein m, Gesellschaft/

— lekarzy Ärztegesellschaft/

pediatrów kinderärztliche Vereinigung/ stożek m Kegel m, Konus m

— platynowy (do sączenia) Platinkonus m

— promieni Strahlenkegel m

— rdzeniowy Markkegel m

— rogówki Hornhautkegel m, Keratoko-nus m

— świetlny Lichtkegel m

tętniczy (lejek) Herzkegel m, Trichter m

— zastawki Klappenkegel m stożkogłowie n Turrizephalie / stożkowaty kegelähnlich stożkowy kegelförmig stół m Tisch m

— do badania ginekologicznego Untersuchungsstuhl m (gynäkol.)

— — gipsowania Gipstisch m

— laboratoryjny Labortisch m

— operacyjny Operationstisch m

— pomocniczy (w sali operacyjnej) Beisetztisch m (im Operationssaal)

— preparacyjny Präpariertisch m

— przechylny Kipptisch m przyłóżkowy Bettisch m

— rozdzielczy Schalttisch m

— sekcyjny Sektionstisch m, Seziertisch m stopka/kozia (dent.) Wurzelheber m,

Geißfuß m (dent.) strabometria / Strabometrie / Schielwinkel-

messung/

strabotom m Strabotom m strach  m zob.   fobia  Angst /  Furcht /

Schreck(en) m

— nocny Alpdruck m, Nachtangst/ strangulacja / Umschnürung / straty//?/ Verluste m pl

cieplne Wärmeverluste m pl

— ogólne Totalverlust m, Gesamtverlust m

— przez promieniowanie Strahlungsverluste m pl

stratyfikacja/ Stratifikation / stratygrafia/zob. tomografia Stratigraphłe/ strawność f Verdaulichkeit /, Bekömmlichkeit /

strawny verdaulich, bekömmlich strącać niederschlagen, (aus)fällen strącalny fällbar

strącanie n Niederschlagung/ (Aus)fällung/

— białka Eiweißfällung/

frakcjonowane fraktionierte Fällung/ ilościowe quantitative (Aus)fällung/

— katalizatora Kontaktfällung/

— na gorąco Fällung / in der Hitze — zimno Fällung /in der Kälte

— powtórne Wiederfällung/ strączkowy hülsenartig strączyniec m Senna / Sennesstrauch m strąk m Hülse/ strat m

Präzipitat n strefa / Zone /

— bólowa Schmerzzone/

— bujania chrząstki Knorpelwucherungszone/

— czuciowa Fühlsphäre/

histerogenna hysterogene Zone /

— kostnienia Ossifikationszone/

— nadwrażliwa hyperästhetische Zone /

— padaczkowa epileptogene Zone /

— pośrednia Zwischenzone/

— promieniowania Strahlungszone/

— stłumienia Dämpfungsbcrcich m, Dämpfungsbezirk m

— węchowa Riechsphäre/

— wzrokowa optisches Wahrnehmungsfeld n

— wzrostu Wachstumszone f

—— zniszczeń Zerstörungszone/

— żarzenia Glühbcrcich m

strefy //j/chemo wrażliwe chemosensible Areale n pl

streptokinaza / Streptokinase /

streptolizyna/Streptolysin n

streptomikoza / Streptomykose /

streptotrychoza / Streptotrichosc /

stres m Stress m

— ciążowy Graviditätsstress m

—- emocjonalny Gemütsbelastung/

— porodowy Geburtsbeanspruchung/

— przewlekły    Dauerbeanspruchung   / Dauerbelastung / - psychiczny seelische Belastung/

streszczenie n Zusammenfassung/ Inhaltsangabe/ Resume(e) n

stroboskop m Stroboskop n

stroboskopia / Stroboskopie /

stroboskopowy stroboskopisch

strofantus m Strophantus m

strofantyna / Strophanthin n

stroiczka / Lobelie /

strona / Seite /

— brzuszna Bauchseite/

— dłoniowa Palmarseite /

— grzbietowa Rückseite/ promieniowa Radialseite /

— prostowników Streckseite /

strona

389

stwardnienie

strona wewnętrzna uda Schenkelinnenseite/

— zewnętrzna Außenseite/

— zginaczy Beugeseite /

strongyloidoza / Strongyloideninfektion /, Strongyloidose /

stront m promieniotwórczy radioaktives Strontium n

struktura / Struktur / Gcfüge n

— drobnokrystaliczna   Mikrostruktur / Feingefüge n

— drobnoziarnista Feinkornstruktur/

— grupy Gruppenstruktur/

— hialinowa glasige Struktur/

— kości Knochenstruktur/

— ludności Bevölkerungsstruktur /

— mozaikowa Mosaikstruktur/

— rodziny Familienstruktur/

— wieku (ludności) Altersstruktur /*, Alterszusammensetzung /

— włóknista Faserstruktur/ strukturalny strukturell strumień m Strom m, Strahl m

— moczu Harnstrahl m

— — środkowy mittlerer Harnstrahl m

— powietrza Luftstrom m struna / Saite / Chorda /

bębenkowa Paukensaite /

— grzbietowa Dorsalstrang m, Wirbclsai-

te/

struniak m Chordom n strunowce m pl Chordata f pl strunowy saitenartig, chordal strup m Schorf m, Kruste/ Borke/

— durowy Typhusschorf m

— krwisty Blutkruste /

—- mleczny Milchschorf m

— ospowy Pockenschorf m

po oparzeniu Brandschorf m, Brenn-schorf m

—       przyżeganiu Atzschorf m strupiasty schorfig, schorfartig, krustig strupień m Favus m

— woszczynowy Favus m, Grindflechte/

Erbgrind m

strychnina / Strychnin n strzałka (kość) / Wadenbein n strzałkowy sagittal, fibular strzemiączko n Steigbügel m strzępek m

Zotte / Wärzchen n, Fimbria /

— błony śluzowej Schleimhautfetzen m

— tkanki Gewebsfetzen m strzępiasty fransig, fimbrig strzępki m pl tkankowe Gewebstrümmer n pl strzykawka / Spritze /

— aspiracyjna Aspirationsspritze/

— domaciczna Intrauterinspritze / Mut-tcrspritze /.

— do płukania Spülspritze/

strzykawka do wstrzykiwań Injektionsspritze/

— Jancta Druckspritze /

— szklana Glasspritze /

— uszna (Dhr(en)spritze /

— z gruszką gumową Gummispritze / Ballonspritze/

student m medycyny Mediziner m, Medizinstudent m

studium n lekarskie Medizintudium n

studnia / Brunnen m

stulejka / Phimose / Vorhauteinengung /

stwardniający sklerosierend, indurativ

stwardniały sklerotisch, induriert

stwardnienie n Verhärtung / Induration / Sklerose /

— aorty Aortensklerose/

— błony bębenkowej Trommelfellsklerose/ Tympanosklerose /

brązowe Hamosiderininduration/

— ciała jamistego Schwellkörperschwiele/

— czerwone rotę Induration/ fizjologiczne Physiosklerose /

— kości Eburnifikation / Osteosklerose/

— łożyska Mutterkuchenverhärtung/

— mięsiste Karnifikation / Karnisation/

— mięśni Muskelverhärtung /'

naczyń krwionośnych Angiosklerose/

— — — mózgu Zerebralsklerose / Gehirnsklerose /

— — — z zużycia Abnutzungsarterio-sklerose /

— — wieńcowych Herzkranzaderverhärtung/

— nerek (naczyniowe) Nephrosklerose /, Nieren(arterio)sklerose /

— pierwotne Primärsklerose/

— prącia Penisinduration/

— rdzenia kręgowego Ruckenmarksskle-rose /

—— rozsiane multiple Sklerose / Abk. MS, insclförmige Sklerose/

— —  rzekome Pseudosklerose /

— serca Kardiosklexose/ Herzsklerose/

— skóry Hautverhärtung/, Hautsklerosc/

—— słupów bocznych Lateralsklerose /

— — — zanikowe amyotrophische Lateralsklerose /

— soczewki Phakosklerose / Linsenverhärtung /

sutka Brustdrüsenverhärtung/

— ściany naczyniowej Gefäßwandverhär-lung/

—    śledzionowate Splenisation / śledziony Milzverhärtung /

— tętniczek Arteriosklerose /

—       nerkowych Nephroangiosklerose /

— tętnic Arteriosklerose/ Schlagaderverhärtung/

stwardnienie

390

sugestia

stwardnienie   tętnic   miażdżycowe   Athcro-sklerose /

— — wieńcowych Koronarsklerose /

— tętnicy głównej Aortensklerose /

— — płucnej Pulmonalsklerose/

— tkanki Gewebsverhärtung f

— —   płucnej Lungeninduration /

— trzustki Pankreassklerose/

— ujścia macicy Muttermund Verhärtung /

— wątroby Lebcrverhärtung /

węzłów   chłonnych   Adenosklerose  / Drüsenverhärtung /

— włókniste faserige Verhärtung / Fa-serinduration f

— zastoinowe Stauungsinduration/

— żył Phlebosklerose / stwierdzenie n Feststellung/

— zgonu Todesbestimmung/ stwierdzić bestätigen, konstatieren styczność /Berührung/ Kontakt m

— bezpośrednia unmittelbare Berührung/

styczny tangential

stygmat m Stigma «, Kennzeichen n

stygmatyzacja / Stigmatisation / Stigmatisierung /

stygmatyzować stigmatisieren

stymulacja /Stimulation /, Stimulierung f

— przezprzełykowa transösophagale Stimulation /

stymulator m serca (rozrusznik) Herzschrittmacher m

— wewnętrzny   zimplantowany   interner implantierter Herzschrittmacher m

zewnętrzny   externer   Herzschrittmacher m styraks m Styrax m

— płynny Liquidambar m styren m Styrol n subiektywność / Subjektivität f subiektywny subjektiv subkomatyczny

halbkomatös subletalny sublethal sublimacja / Sublimation / Sublimieren n

— powtórna Resublimation/ Sublimat m Sublimat n sublimować sublimieren sublimowany sublimiert subordynacja /

Unterordnung / substancja / Substanz f, Stoff in, Materie /

— absorbowana Absorptiv n

— absorbujący Absorbens n, Absorptionsmittel n

— adsorbowana Adsorbat n, Adsorptiv n

— adsorbująca Adsorptionsmittel «, Ad-sorbens n

— biologicznie czynna Wirkstoff m blokująca Blocker m

— buforowa Puffersubstanz f

substancja czynna aktive Substanz/

— hamująca Hemmsubstanz /  Hemmstoff m

— higroskopijna    hygroskopische    Substanz/

— izotropowa isotrope Substanz/

— kitowa Kittsubstanz /

macierzysta Muttersubstanz / Slamm-körper m

— organiczna organische Substanz/ pianotwórcza Schaumbildner m

— podporowa Gerüstsubstanz/

— podstawowa Grundsubstanz/

— progowa (dla nerek) Schwellensubstanz/ promieniotwórcza radioaktive Substanz/

— rakotwórcza   karzinogener   Stoff  m, krebserzeugender Stoff m

— reagująca Reaktant m

— skrobiowata Amyloid n, Amyloidkör-per m

— stała Festsubstanz/

— sucha Trockenmasse / Trockensubstanz /

— tłuszczowa Fettsubstanz/

trująca Giftsubstanz / Giftstoff m

— wyjściowa    Ausgangsstoff   m,    Ausgangssubstanz/

— wzorcowa Eichsubstanz/ Eichstoff m

—       do  nastawiania  miana  Titersubstanz /

— zanieczyszczająca Verseuchungsstoff m

— zapachowa Aromastoff m, Duftstoff m, Riechstoff m substancje f pl pektynowe Pektinstoffe m pl

— wyciągowe Auszugsstoffe m pl

— żywiczne Harzkörper m pl Substrat m Substrat n subtelny subtil subtotalny subtotal subtropikalny subtropisch suchar

m Zwieback m suchość Trockenheit / Dürre /

— błony śluzowej gardła Pharynxxerose/, Schiundtrockenheit /

— — jamy ustnej Xerostomie /

— skóry Haultrockenheit/ Xerodermie/

— warg Cheiloxerosis /

— włosów Xerasie / suchoty pl Schwindsucht /

—   galopujące    galoppierende    Schwindsucht/ floride Phthise/

suchy trocken, dürr, xerotisch

sugerować suggerieren

sugestia / Suggestion /

— pohypnotyczna posthypnotische Suggestion /

—- słowna Verbalsunggestion /

— zbiorowa Massensuggestion/

sugestywność

391

suszenie

sugestywność / Suggestionskraft / sugestywny suggestiv sukces m Erfolg m

— leczniczy Heilerfolg m sukcynamid m Sukzinamid n sukcynodehydraza / Sukzinodehydrase / sulfadiazyna / Sulfadiazin n

sulfamidy m pl Sulfanilamide n pl, Sulfonami-

de n pl

sulfaminian m Sulfamat n sulfatazy / pl Sulfatasen f pl sulflnian m Sulfinat n sulfon 777 Sulfon n sulfonamid m Sulfonamid n

— krótkodziałający Kurzzeit-Sulfonamid n o przedłużonym działaniu Langzeit-Sul-

fonamid n

sulfonian m Sulfonat n sulfonowanie n Sulfonierung/ Sulf(ur)ierung/ supinacja/Supination/ Auswärtsdrehung/

Auswärtswendung /

— połowiczna Halbsupination / suprarenina / Suprarenin n surogat n Ersatzmittel «, Ersatzpräparat m surowce m pl lecznicze

Rohdrogen f pl surowica / Serum n

— antyretykularna cytotoksyczna antire-tikuläres zytotoxisches Serum n, Abk. ACS

— anty Rh Antirhesusserum n

— antytoksyczna antitoxisches Serum n

— biorcy Empfängerserum n

— bydlęca Rinder serum n

— konserwowana Serumkonserve /

— końska Pferdeserum n

— lecznicza Heilserum n mieszana Mischserum n

— normalna Normalserum n

— ochronna Schutzserum n

— odpornościowa Immunserum n

— ozdrowieńców Rekonvaleszentenscrum n po odrze Masernrekönvaleszenten-serum n

— — — płonicy Scharlachrekonvaleszentenserum n

— przeciwbłonicza Antidiphtherieserum «, Diphtherie(heil)serum n

— przeciw botulizmowi Botulismusserum n

— — cholerze Choleraserum n

— przeciwczerwonkowa (Anti)dyscnterie-serum n, Ruhrserum n

— przeciwdurowa Typhusserum n przeciwdżumowa Pestserum n przeciwgonokokowa    Gonokokkense-

rum n

przeciw gorączce Q Q-Fieberserum n

— przeciwgronkowcowa Staphylokok-kenserum n

surowica przeciwgrypowa Grippenscrum n

— przeciw jadowi wężów (żmij) Schlan-gen(biß)serum n

— przeciw krztuścowi Keuchhustenserum n

— przeciwmeningokokowa  Antimeningi-tisserum «, Meningokokkenserum n przeciwodrowa Masernscrum n

— przeciwpaciorkowcowa Antistrepto-kokkenserum n - przeciwpłonicza Scharlachserum n

— przeciwpneumokokowa (Anti)pneumo-kokkenserum n

— przeciw polio Polioserum n przeciwrakowa Krebsserum n

— przeciwtężcowa Antitetanusserum n

ATS Tetanus(heil)serum n, Starrkrampfserum n

— przeciwtrądowa Lepraheilserum n

— przeciwwagi!kowa Milzbrandserum n

— przeciw zgorzeli gazowej Gasbrandse-rum n, Gasgangränserum n

świnki  morskiej  Meerschweinchense-rum n

— własna Eigenserum n

— wysuszona Serumkonserve/

— zwierzęca Tierserum n surowicododatni seropositiv surowicoujemny seronegativ surowiczo-błoniasty seromembranös

surowiczo-krwisty serös-blutig, blutigserös surowiczo-ropny serös-eitrig, seropurulent surowiczo-śluzowy serös-schleimig

surowiczo-włóknikowy serofibrinös surowiczy serös

surowiec m Rohstoff /«, Rohmaterial n filtracyjny Filtergut n

— lękowy Arzneimittelrohstoff m surowizna / Rohkost /' surowość / Härte f, Strenge / surowy roh surówka / Rohkost f

— z jarzyn Rohkost /aus Gemüse

suspensoid m Suspensoid n. Suspensionskolloid n

Suspensorium n Suspensorium «, Tragbeutel m

suszarnia /Trockenraum m

suszarka / Trockenapparat m, Trockenkas-ten »7, Desikkator m

— parowa (laboratoryjna) Dampftrocken-schrank m

— powietrzna Lufttrockner 777

— promiennikowa Strahlungstrockner 777, Infrarottrockner 777

— szafkowa Trockenschrank 777 suszenie 77 Trocknen 7?, Trocknung /

— naturalne natürliche Trocknung/

— powietrzem Lufttrocknung/ Freilufttrocknung /

392

syrop

suszenie powietrzem gorącym Warmlufttrocknung f, Heißlufttrocknung/ suteczkowaty mamillar sutek m Mamma/,

Brustdrüse /

— kobiecy weibliche Brustdrüse /

—   męski männliche Brustdrüse/

— zwisający Hängebrust/ sutki m pl małe Mikromastie /

mnogie Polymastie /, Pleiomastic /

— opadnięte Mastoptose / sutkowato-potyliczny mastoideo-okzipital sutkowaty mamillenförmig, mastoid sutkowy

mamillar swędzący pruriginös, juckend swędzenie n Jucken n swobodny frei swoistość / Eigenart(igkeit) /

— allotypowa allotypische Eigenart(igke-

it)/

— antygenowa antigene Eigenart(igkeit) /

— przebiegu (choroby) Verlaufseigentümlichkeit /

swoisty spezifisch, eigenartig

syderoblast m Sideroblast m

syderocyt m Siderozyt n

syderopenia / Sidcropenie /

syderoskop m Sideroskop n

syfilityk m Syphilitiker m, Luiker m

syfilis m Syphilis /

syfilityczny syphylitisch

syfilofobia / Syphilophobie /

syfilolog m Syphilologe m

syfilologia / Syphilologie /

syfon m Siphon m

— kanałizujący Geruchsverschluß m sygnalizacja / świetlna Lichtsignalisierung / sygnał m Signal n

— niebezpieczeństwa Notsignal n

ostrzegawczy Warnsignal n, Warnzeichen n

— świetlny Lichtsignal n

wzywania pomocy Notruf m sygnatura/Signatur/ Arzneizettel m sylwetka/Umriß m

— serca Herzsilhouette/ symbiont m Symbiont m symbioza / Symbiose / symbol m Symbol n, (Formel)zeichen n

- chemiczny chemisches Symbol n symetria / Symetrie / symetryczny symmetrisch sympatektomia / Sympathektomie /

— endoskopowa endoskopischc  Sympathektomie /

— okołotętnicza    periarterielle    Sympathektomie/

sympatoblastoma / Sympathoblastom n sympatogonioma m Sympathogonium n

sympatykoblastoma / Sympathikoblastom n

sympatykolityczny sympathikolytisch

sympatykomimetyczny   sympath(i k)omime-tisch

sympatykotonia / Sympathikotonie /

sympatykotoniczny sympathikokoton(isch)

sympatykotropowy sympathikotrop

symptomatologia / Symptomatologie /

symptomatyczny symptomatisch, kennzeich-ned

symptomatyka / Symptomatik / Pathogno-mie / Pathognomik /

symulacja / Simulation /

symulant m Simulant m

symulować simulieren, fingieren

symulowanie n choroby Pathomimie /

synapsa / Synapsis /

synapsyna / Synapsin n

synaptofizyna/Synaptophysin n

synaptotagmina / Synaptotagmin n

synaptosom m Śynaptosom n

synaptaza / Synaptase /

synaptyczny synaptisch

synchroniczny synchron(isch)

synchronizacja / Synchronisierung /

synchronizować synchronisieren

synchroni/m m Synchronismus m

Synchrotron m Synchrotron n

syncytiotrofoblast m Synzytiotrophoblast m

syncytium n Synzytium n

syndaktylia/Syndaktylie/ Ankylodaktylie/

syndesmofity m pl Syndesmophyten m pl

syndesmologia /Syndesmologie/ Bänderlehre/

syndrom m Syndrom n

synergetyczny synergetisch

synergia / Synergie / Zusammenwirken n

synergiczny zusammenwirkend

synergistyczny synergistisch

synergizm m Synergismus m

syngamia / Gametenvercinigung /

synklityzm m Synklitismus m

syntetaza / Syntetase /

syntetyczny synthetisch

syntetyzować synthetisieren, auftauen

syntetyzujący synthetisierend

synteza / Synthese /

— białka Proteinsynthese /  Eiweißsynthese /

— biologiczna Biosynthese/

fotochemiczna Photosynthese/

—•   glikogenu Glykogenbildung/

— kwasów tłuszczowych Fettsäuresynthe-se /

— mocznika Harnstoffsynthese/ syntonia / Syntonie / syrop m Sirup m

— prawoślazowy Eibisch sirup m

syrop

393

szczepienie

syrop przeciwkaszlowy Hustensaft m

— senegowy Senegasirup m

— senesowy Sennasirup m

— wykrztuśny Hustenlöser m

— wymiotnicy Ipecacuanhasirup m syropowaty sirupartig syropowy sirupös system m System n systematyczny

systematisch systematyzacja / Systematisierung / systematyzować systematisieren sytość / Sattheit f sytuacja

/meteorologiczna Wetterlage /

—    ogólna Gesamtsituation f

— stresowa Streßsituation/

— wymagająca nagiej pomocy Not(fall)-situation /

— zdrowotna   Gesundheitslage / (eines Landes), Gesundheits(zu)stand m

syty satt

szablasty säbelförmig

szablon m Schablone/

szablonowy schablonenhaft

szafa / Schrank m

szafran m Safran m

szafranowy safranfarbig

szalbierz m Preller m, Kurpfuscher m

szaleć toben, rasen

szalej m jadowity Tollkraut n

szaleniec m Wahnsinnige m, Rasende m

szaleństwo n Wahnsinn m

szalka / Schale /

szalony wahnsinnig, furibund, tobsüchtig

szał m Furor m

— morderczy Amoklaufen n

— podzwrotnikowy Tropenkoller m szałwia / Salbei m szankier m Schanker m

— miękki weicher Schanker m

— twardy harter Schanker m

szankrowaty schankerartig

szankrowy schankrös

szansa/przeżycia Überlebensaussicht/ Lebenschance f

szarlatan m Scharlatan m, Kurpfuscher m

szarlataneria / Scharlatanerie /, Quacksalberei /, Kurpfuscherei f

szarpać reißen

szarpany (brzeg rany) zerfetzt (Wundrand)

szarpie pl Scharpie pl

szary grau

szczawian m Oxalat n

— potasowy Kaliumoxalat n

— sodowy Natriumoxalat n

— wapniowy Kalziumoxalat n szczątek m Rudiment(um) «, Vestigium n szczątkowy rudimentär szczebel m Grad m. Stufe/

szczebel  pośredni  Zwischenstufe /   Uber-gangsstufe /

— rozwoju Entwicklungsgrad m szczecina f Borste / szczeciniasty borstig szczegół m Einzelheit/ szczelina f Fissur j,

Spalte/^ Ritze f, Spalt m,

Riß m

— brodawki sutkowej Mamillarfissur /

— karku wrodzona Tracheloschisis/

— kostna Knochenritze/ Knochenspalte/

— krocza Dammspalte/

— limfatyczna Saftlücke/ Saftspalte/

— — naskórka Epidermissaftspalte /

— międzykomórkowa Interzellularluckc/ Interzellularspalte /

— między zębami Zahnlücke/

— oczodołowa Augenhöhlenspalte/ Fis-sura / orbitalis

— odbytnicy Mastdarmschrunde /

— odbytu Analfissur /, Afterschrunde / Analschrunde /

—  opłucnej Pleuraspalte /

— oświetlająca Belichtungsspalte m

— pęcherza Blasenspalte m

— piersiowo-brzuszna Thorakogastro-schisis/

podłużna Längsfissur/ Längsspalte/

— rany Wundspalte/

— skóry Hautriß m, Hautspalte/

— skrzełowa Kiemenfurchc /  Kiemenspalte /

— tchawicy  Luftröhrenspaltung / Tra-cheoschisis /

— tęczówki Iridokolobom n, Iriskolobom n twarzy Gesichtsspalte/

— — poprzeczna quere Gesichtsspalte/ skośna schräge Gesichtsspalte/

— wargi Lippenschrunde/ szczelinowy fissural, schlitzförmig szczeliny//?/ móżdżku Kleinhirnfurchen f pl szczelność /

Dichtheit / szczelny hermetisch, dicht szczep m Stamm m

— bakteryjny Bakterienstamm m, Bazil-lenstamm m

gronkowcowy Staphylokokkenstamm m

— podstawowy Ausgangsstamm m szczepić impfen, vakzinieren szczepienie n Vakzination / Vakzinierung/,

Impfung /

— BCG  Calmetteimpfung /  BCG-Im-pfung/

— czwarte Viertimpfung/

— czystą hodowlą Reinkulturimpfung/ doskórne Kutanimpfung / Hautvakzination f

— doustne Oralimpfung/

szczepienie

394

szczyt

szczepienie efektywne erfolgreiche Impfung/

— Jennera   Jennersche   Kuhpockenim-pfung /

— masowe Massenimpfung /

— metodą Salka Salkimpfung /

— nieskuteczne Fehlimpfung/, erfolglose Impfung /

— obowiązkowe Zwangsimpfung/, Notimpfung /

— ochronne Schutzimpfung/

— — przeciw cholerze Choleraschutzim-pfung/

— — — durowi   brzusznemu    Typhusschutzimpfung /

— _. — gruźlicy Tuberkuloseschutzimpfung /

— — — grypie Grippeschutzimpfung/

— — — ospie Blatternschutzimpfung / Schutzblatternimpfung /

— — — tężcowi Tetanusschptzimpfung/ Starrkrampfschutzimpfung /

— — - — wąglikowi Milzbrandschutzimpfung/

—— pierwsze Erstimpfung/

— podstawowe Grundimmunisierung/

— powtórne Revakzination / Wiederimpfung / Zweitimpfung /

— profilaktyczne Präventivimpfung /

— próbne Probeimpfung/

— przeciwko    polio    Polio(myelitis)im-pfung/

— — wściekliźnie Tollwutimpfung/

— trzecie Drittimpfung/

— zapobiegawcze vorbeugende Impfung/

— zwierząt Tierimpfung / szczepionka/Vakzine/ Impfstoff m

— bakteryjna Bakterienimpfstoff m

— BCG Calmetteimpfstoff m, Calmette-vakzine /

— gonokokowa Gonokokkenvakzine /

— gronkowcowa Staphylokokkenvakzine /

— mieszana Sammelvakzine/, Mischvakzine /

— meningokokowa Meningokkenvakzine /

— ochronna Schutzimpfstoff m

— odrowa Masernimpfstoff m

— osłabiona abgeschwächte Vakzine /

— paradurowa Paratyphusvakzine /

— Penta Pentavakzine /

— pneumokokowa Pneumokokkenvakzi-ne/

—- poliwalentna polyvalente Imfstoffe m pl

— przeciw błonicy Diphtherieimpfstoff m

— — cholerze Choleraimpfstof m

— — chorobie Heinego-Medina Kinderlähmungsimpfstoff m

— — durowi brzusznemu Typhusvakzine m, Typhusimpfstoff m

szczepionka przeciw dżumie Pestvakzine /

—- — gruźlicy bydlęcej Bovovakzin m

— — krztuścowi Keuchhustenimpfstoff m

— — ospie Pockenimpfstoff m, Blattern-vakzin n

— - — poliomielitowi   Polioimpfstoff  m, Polio(myelitis)vakzine /

— — wściekliźnie Tollwutvakzine /

—- — żółtej    gorączce    Gelbfieberimpf-stoff m

— sucha Trockenvakzine/

— - wieloważna Polyvakzine /

— wirusowa Virusimpfstoff m, Virusväk-zine /

—— — żywa Lebendvirusvakzine/

— własna Auto vakzine / Eigenimpfstoff m, Eigenvakzine/ szczęka / Oberkiefer m

—- olbrzymia Makrognathie / szczękanie n zębami Zähneklappern n szczękościsk m Trismus  m,  Kaumuskell-

krampf m szczękowy maxillar szczoteczka / do zębów Zahnbürste / szczotka / do mycia rąk Auswaschbürste /

szczotkowanie n Bürsten n

— - na sucho Trockenbürsten n szczudło n Stelze / szczupły schmal szczur m Ratte /

—- domowy Hausratte/ szczypce pl Zange / Forzeps m, Klemme /

— do biopsji Biopsiezange / Probeexzi-sionszange /

— — języka Zungenzange/

— — nakładania klamerek Klammerset-zer m, Klammerzange /

— — sodu Natriumzange /

— — tygli Tiegelzange/

—    — usuwania ciał obcych Fremdkör-per(faß)zange /

— — — klamerek Klammerentferner m

— _. — polipa ucha Ohrpolypenzange/

— płaskie Flachzange / szczypczyki pl Pinzette / Zange /

— chirurgiczne chirurgische Pinzette /

— __ wieloząbkowe scharfe Klamme/

— do tęczówki Iriszange /

— — usuwania ości Grätenfänger m

— epilacyjne Epilationspinzette/

— uszne Ohrpinzette /

—— torebkowe Kapselpinzette/ szczypiorek n Schnittlach m szczyt m Spitze / Gipfel m, Höhepunkt m

— głowy Scheitel m, Scheitelhöhe /

— - jesienny (zachorowań) Herbstgipfel m (Infektion)

— korzenia zęba Wurzelspitze /

szczyt

395

szczyt pęcherza (moczowego) Blasenkuppe/ Apex m vesicae

— płuca Lungenspitze/

— rogówki Hornhautscheitel m

— wiosenny (zachorowań) Frühjahrsgip-

fel m (Infektion)

szczytowanie n Kulmination/, Orgasmus m szczytowo-potyliczny atlantookzipital szczytowy apikal szeleścić knistern

szept m Flüstersprache/, Flüstern n szeptać flüstern, lispeln szeptanie n Lispeln «, Flüstern n szereg m Serie/ Reihe/

— prób Versuchsreihe/ szerokogłowie n Platyzephalie / Breitschäde-

ligkeit /

szcrokonosy breitnasig szerokość / Breite / Weite/

— barków Schulterbreite/

— czoła Stirnbreite/

—— szpary głośni Glottisweitc /

— źrenicy Pupillenweite/ szerzenie n się Verbreitung/ Ausbreitung/

— - — choroby Krankheitsverbreitung/

—  — duru   brzusznego   Typhusverbreitung/

—   — epidemii Seuchenausbreitung/

—- -- pobudzenia Reizausbreitung/ sześcienno-piętowy kalkaneokuboid sześcienny kubisch, kuboid sześciobromoetan m

Perbromäthan n sześciochloroetan m Hexachloräthan «, Per-

chloräthan n sześciometylenoczteroamina /' Hexamethy-

lentetramin n

sześciopalcowość/ Hexadaktylismus m s/ew m Naht/ Raphe/ Sutur /

— • błony śluzowej Schleimhautnaht/

— ciągły fortlaufende Naht/ Kürschnernaht /

— czaszkowy Schädelnaht f

— czołowy Frontalnaht/ Stirn(bein)naht/

— - druciany Drahtnaht/

— dwunastnicy  Zwölffingerdarmnaht / Duodenalnaht/

— guziczkowy Knopfnaht /

— jedwabny Seidennaht f

— - jelita grubego Dickdarmnaht/ Kolor-rhaphie f

— jelitowy Darmnaht /

— -- Czcrny'ego Pfeüernaht/

— języczka Zäpfchennaht /

— języka Zungen nah t / Glossorrhapie f

— kapciuchowy     Tabaksbeutelnaht    / Schnürnaht /

— katgutowy Katgutnaht/

—  klamrowy Klammernaht /

szew Kochera (w operacji przepukliny pachwinowej) Kanalnaht /

—   kołdrowy Absteppnaht /

— kostny   (metalowy)   Knochennaht f, Osteorrhaphie /

— - kości czaszki Schädelknochennaht/

— krawiecki Schneidernaht/

—— krtani Kehlkopfnaht /

— - łączący Vereinigungsnaht /

— łuskowy Sutura/squamosa/ Schläfenbeinnaht/ Schuppennaht/

— materacowy Matratzennaht / Zickzacknaht/

— mięśniowy Muskelnaht f

— moszny Hodensacknaht/

— naczyniowy Gefäßnaht / Angiorrha-phie /

— nad wałeczkami z gazy Bäuschchennaht /

— nerki Nierennaht/

— nerwu Nervennaht/

— niewchłanialny    nicht    resorbierbare Naht/

— odbytnicy Mastdarmraffung/

— - okrętkowy Handschuhnaht/

— oskrzelowy Bronchusnaht /

— ósemkowy Achternaht/

— pęcherza moczowego Blasennaht/ Zy-storrhaphie /

— pęcherzyka żółciowego Gallenblasennaht/ Cholezystorrhaphie/

— pierwotny Primärnaht/

— piłowaty Zahnnaht/

— podniebienia Staphylorrhaphie / Raphe / palati

— poprzeczny Quernaht/

—• powiekowy Lidnaht/ Raphe/palpe-bralis

—- powięzi Fasziennaht /

— powłok brzusznych Bauchdeckennaht/

— prącia Raphe/penis

—- przewodu   pęcherzykowego   Zystikor-rhaphie /

— przysieczny Sutura /incisiva, Zwischenkiefernaht /

— rany Wundnaht/

—   rękawiczkowy Schneidernaht / Kürschnernaht /

— resorbujący się resorbierbare Naht/

—    sieci Netznaht /

— skóry Hautnaht/

— strzałkowy Pfeilnaht/ Sagittalnaht/

— suchy unblutige Naht/

— sytuacyjny Situationsnaht/

— ściany brzusznej Bauchnaht/ Laparor-rhaphic/

— ścięgna Sehnenaht/

— śródskórny Intrakutannaht/

396

szew tchawicy Luftröhrennaht/ tętnicy Arteriennaht /

— tymczasowy Sicherheitsnaht /, Situationsnaht/

wałeczkowy Knopfnaht /

— wargi Lippennaht /

— warstwowy Etagennaht/

— wątroby Lebernaht/ Hepatorrhaphie/

— węgłowy Lambdanaht/, Sutura/lamb-doidea /

— węzełkowy Einzelnaht/

— wieńcowy Kranznaht / Sutura/coro-nalis

— wieszadłowy Aufhängenaht /

— wtórny Sekundärnaht /

— zamykający Verschlußnaht /

— zespalający Vereinigungsnaht/

—-- żołądka Magennaht/!, Gastrorrhaphie/ szkarłatny scharlachfarbig, scharlachrot szkielet m Skelett «, Gerüst n

— kostny Knochengerüst n

— zewnętrzny (skóra, zęby, włosy, paznokcie) Hautskelett n (Haut, Zähne, Haare, Nägel) szkiełko n nakrywkowe

Deckglas n

— przedmiotowe Objektglas n, Präparaten-glas n

— żłobkowane Hohlschliffobjektträger m szklisty hyalin, glasartig, gläsern szkliwiak m Ameloblastom n, Adamanti-

nom n szkliwo n Schmelz m, Adamantin n

— zęba Zahnschmelz m szkła n pl cylindryczne zylindrische Gläser n pl

— katralne Katralgläser n pl

— nagałkowe Kontaktgläser n pl

— ochronne Schutzgläser n pl

— — rentgenowskie Röntgenschutzbrille/

— — polaryzacyjne Polarisatiönsbrille/

—   pryzmatyczne Prismengläser n pl

— przeciwsłoneczne Sonnenschutzgläser n pl

— punktowe Punktgläser n pl toryczne torische Gläser n pl

— trójogniskowe Trifokalgläser n pl

— wieloogniskowe Mehrstärkengläser n pl szkło n ampułkowe Ampullenglas n

— apteczne   pharmazeutisches   Glas   n, Arzneiglas n

— bezodpryskowe splitterfreies Glas n

— bezpieczne Sicherheitsglas n, Panzerglas «, Hartglas n

do wyrobu soczewek okularowych Brillenglas n

— dwuogniskowe Bifokalglas n dwuwypukle Bikonvexglas n

— dymne Rauchglas n

— kobaltowe Kobaltglas n

— kolorowe farbiges Glas n

szkło kwarcowe Quarzglas n — laboratoryjne Glasgeräte n pl, Labor(ato-rium)glas n

— lustrzane Spiegelglas n

— matowe Mattglas n

— mleczne Milchglas n, Opalglas n

— naczyniowe Hohlglas n nieprzezroczyste Opakglas n

— ochronne Schutzglas n

— — na okulary Schutzbrillenglas n

— okularowe Brillenglas n

— optyczne optisches Glas n

— — bezołowiowe Kronglas n

powiększające   Vergrößerungsglas   n, Lupe /

— przeciwsłoneczne Sonnenschutzglas n

— przepuszczalne dla nadfioletu UV-Glas n

— skupiające Konvexglas n

— specjalne Spezialglas n

— uwiolowe Uviolglas n

— walcowate Zylinderglas n, Zylinderlinse/

— wklęsłe Konkavglas n

— wypukłe Konvexglas n

— wypukło-wklęsłe Konvexkonkavglas n

— zmącone Trübglas n szkoda / Schaden m

— popromienna Atomschaden m szkodliwość / Schädlichkeit / szkodliwy schädlich

— dla zdrowia gesundheitsschädlich

szkodnik m Schädling m

szkodzić beeinträchtigen, schädigen

szkolenie n Ausbildung/

szkoła / dla dzieci niedorozwiniętych Hilfsschule f

— — głuchoniemych Taubstummenschule/, Taubstummenanstalt/

— — głuchych Gehörlosenschule/

—   — ociemniałych Blindenschule/

— położnych Hebammenlehranstalt/ szkorbut m Skorbut ,.?, Scharbock m szkorbutowy skorbutisch szlak m Weg m

— nerwowy Nervenbahn f szmer m Geräusch n

— amforyczny amphorisches Geräusch n

— anemiczny anämisches Geräusch n

— chuchający blasendes Geräusch n

— ciągły kontinuierliches Geräusch n

— crescendo (w zwężeniu ujścia żylnego lewego) Kresccndogeräusch n (bei Mitral-stenose)

— czynnościowy funktionelles Geräusch n

—— dodatkowy Nebengeräusch «, Beigeräusch n

— Hipokratesa Schüttelgeräusch n, Suk-kusionsgeräusch n

397

szmer holodiastoliczny holodiastolisches Geräusch n

— holosystoliczny   holosystolisches   Geräusch n

— • jamisty Höhlengeräusch n

— jelitowy Darmgeräusch n

— koła młyńskiego Mühlenradgeräusch n

— kretniczo-kątniczy Ileozökalgeräusch n

— krtaniowy Kchlkopfrasseln n

— łożyskowy Plazenta(r)gerausch n, Mut-terkuchengeräusch n

— maszynowy Maschinengeräusch «, Lokomotivgeräusch n

— metaliczny Münzengeräusch n

— mezodiastoliczny      mesodiastolisches Geräusch n

— mezosystoliczny mesosystolisches Geräusch n

— miecha kowalskiego Blasebalggeräusch n

— mięśniowy Muskelgeräusch n

— mitralny Mitralgeräusch n

— naczyniowy Gefäßgeräusch n

—   nad aortą Aortengeräusch n

— — tchawicą Tracheophonie /

— zastawką    dwudzielną    Mitralgeräusch n

— — trójdzielną Trikuspidalgeräusch n

— — zwężeniem stenotisches Geräusch n, Stenosengeräusch n

— nieorganiczny anorganisches Geräusch n

— oddechowy Atemgeräusch «, Atmungsgeräusch n, Respirationsgeräusch n

— — dzbanowy amphorisches Atemgeräusch n

dziecięcy pueriles Atemgeräusch n, pueriles Atmen n

—— — niesłyszalny    fehlendes    Atemgeräusch n

— — oskrzelowy     tubulares    Atemgeräusch n, Bronchialgeräusch n

— — osłabiony abgeschwächtes Atemgeräusch n

— — pęcherzykowo-oskrzelowy   vesiku-lotubulares Atemgeräusch n

—    — pęcherzykowy vesikuläres (alveolä-res) Atemgeräusch n, Bläschen geräusch m

— •  — przerywany sakkadiertes Atemgeräusch n

— organiczny organisches Geräusch n

— osierdziowy Perikardgeräusch n, peri-kardiales Reiben n

— pandiastoliczny  pandiastolisches  Geräusch n

— pansystoliczny    pensystolisches    Geräusch n

— paradoksalny paradoxes Geräusch n

—- pępowinowy Nabelschnurgeräusch «, Nabelstranggeräusch n

szmer pluskania Plätschergcräusch «, Suk-kusionsgeräusch n

przy   wstrząsaniu   (klatki   piersiowej)

Schüttelgeräusch n (Thorax)

— płucny Pulmonalgeräusch «, Lungengeräusch n

— podobojczykowy Subklavikulargeräusch n

— połykania    Deglutitionsgeräusch    «, Schlinggeräusch n

— późnorozkurczowy      telediastolisches Geräusch n

— późnoskurczowy   telesystolisches   Geräusch n

— protodiastoliczny     protodiastolisches Geräusch n

— protosystoliczny protosystolisches Geräusch n

—— przedrozkurczowy       prädiastolisches Geräusch n

— przedskurczowy   präsystolisches   Geräusch n

— przetoki Fistelgeräusch n

— — płucnej Lungenfistelgeräusch n

— przygodny akzidentelles Geräusch n

— przy    osłuchiwaniu    szeptu    Flüsterschall m

— rozdwojony Doppelgeräusch n

— rozkurczowy diastolisches Geräusch n

— sercowo-płucny Herzlungengeräusch n sercowy Herzgeräusch n

— — mięśniowy primärmuskulares Her/-geräusch n

— — niestały inkonstantes Herzgeräusch«

— — organiczny    organisches    Herzgeräusch n

— — słyszalny z odległości Distanzherz-geräusch n

— — stały konstantes Herzgeräusch n

— — zastawkowy primärvalvulares Herzgeräusch n, Herzklappengeräusch n

— skurczowy systolisches Geräusch n

— ssania Sauggeräusch n

— śródrozkurczowy mesodiastolisches Geräusch n

— śródskurczowy  mesosystolisches  Geräusch n

—---- świszczący pfeifendes Geräusch n

— tarcia Reibegeräusch n, Reibungsgeräusch n

— — opłucnej Pleuraknarren n, Pleura-reiben n

— — — szorstki Lederknarren n

— — osierdzia   perikardiales   Rcibege-räusch n

— tętniakowy   Aneurysmengeräusch   «, Aneurysmenschwirren n

— tętniczy Arteriengeräusch «, Arterienrauschen n

398

sztywność

szmer transsystoliczny transsystolisches Geräusch n

— wczesnorozkurczowy protodiastolisches Geräusch n

—- wczesnoskurczowy     protosystolisches Geräusch n

— wdechowy Inspirationsgeräusch n

— wewnątrzsercowy Endokardialgeräusch n

— wydechowy Expirationsgeräusch n

— zastawkowy Klappengeräusch n

— zewnątrzsercowy    exokardialcs    Geräusch n, extrakardiales Geräusch n

— z ucisku żyły Venenkompressionsge-rausch n

— zwrotny Regurgitationsgeräusch n

— żylny Venengeräusch n sznur m Strang m, Schnur m, Funikulus m

— boczny Seitenstrang m

— przedni Funiculus m anterior, Vorderstrang m

— tylny Funiculus m posterior, Hinterstrang m

sznurowy funikulär

szok m zob. wstrząs Schock m

szorstki rauh

szorstkość / Rauheit /

— głosu Trachyphonie / szpara / Spalte f, Ritze/

— głośni Stimmritze/, Glottisspalle f

— miedzy pośladkowa Glutäalspalte/

— osklepka Schneckenloch n, Helikotre-ma n

— powiek Lidspalte /

— sromu Schamspalte /

— stawowa Gelenkspalte /

— ust Mundspalte/

— ustna duża Makrostoma n, Makrosto-mie/ szpatułka / Spatel m, Spachtel m

— językowa  Zungenhalter  m,  Zungenspatel m

—- niklowa Nickelspatel m

— porcelanowa Porzellanspatel m

— szklana Glasspatel m szpiczak m Myelom «, Knochenmarkge-schwulst /

— mięsakowy Myelosarkom n

— mnogi multiples Myelom n, Kahlersche Krankheit /

— plazmocytowy Plasmazellenmyelom n, Plasmozytom n

— zarodkowy Myeloblastom n szpiczasty zipfelig, kuspidal szpik m Mark n

— kostny Knochenmark n

— — czerwony rotes Knochenmark n

— — galaretowaty Gallertmark n

— — żółty gelbes Knochenmark n

szpik kości czaszki Schädelbcinmark n

— mostkowy Sternalmark «, Brustbein-

mark n

szpikopochodny myclogcn szpikotwórczy myelopoetisch szpikowica/zob. białaczka szpikowa Myelose/

— ałeukemiczna aleukämische Myelose / szpikowy myeloisch, medullär, myeloid szpilka / Stecknadel / szpinak m Spinat m,

Grünkraut n szpinakowaty (stolec) spinatartig (Stuhl) szpital m Krankenhaus n, (Ho)spital n

— chorób tropikalnych Tropenkranken-haus n

— dla trędowatych Lepraspital n

— — ubogich Armenspital n

— — zadżumionych Pesthaus «, Pestspi-tal n

— dziecięcy  Kinderhospital  n,   Kinderkrankenhaus n

— gruźliczy Tuberkulosekrankenhaus n

— miejski städtisches Krankenhaus n

— ogólny allgemeines Krankenhaus n

—   okrętowy Schiffslazarett n

— okulistyczny Augenheilanstalt/

— polowy Feldlazarett n

— położniczy Entbindungsanstalt / Gebärklinik / geburtshilfliche Klinik/

—    przeciwgruźliczy Tuberkulosekrankenhaus n

— rejonowy Bezirkskrankenhaus n specjalistyczny Fachkrankenhaus n

— urazowy Unfallkrankenhaus n

— wiejski Landkrankenhaus n

— więzienny Gefängnishospital n

— wojenny Kriegslazarett n

— zakaźny Infektionskrankenhaus n

szpitalnictwo n Hospitalwesen w, Krankenhauswesen n

szpon n Klaue/

szponowatość / paznokci Onychogryphose / Krallennagel m

szprycha / Speiche /

szrama / Schramme /

sztuczny artifiziell, künstlich

sztuka/Stück «, Kunst/

— czytania z ręki Handlesekunst/ dawkowania Dosierkunst/

— lecznicza Heilkunst / Heilkunde /

— lekarska latrie / sztywność / Rigidität / Starre f, Steifheit /

— grzbietu Rückenstarre/

— -  karku Nackenstarre/, Genickstarre/ Nackensteifheit/

— mięśni Muskelrigidität / Muskelsteifheit /

— ścięgna Schnensteifigkeit /

— ujścia macicy Muttermundrigidität/

sztywność

399

szyszynkowy

sztywność zwieracza Sphinkterstarre /

— źrenic Pupillenstarre/

— — jednostronna hemiopische Pupillenstarre /

sztywny rigid, steif

szum m Rauschen n, Sausen n

— w uszach (Ihnen)ohrgeräusch », Ohrensausen n

— żylny Venengeräusch n szumowiny pl (Ab)schaum m szwy m pl czaszki Schädelnähte//?/ szybkość / Geschwindigkeit /

— fali tętna Pulswellengeschwindigkeit/

— fermentowania Gärgeschwindigkeit/

— jonizacji lonisationsgeschwindigkeit /

— krążenia  krwi   Kreislaufgeschwindigkeit /

— — — w krążeniu dużym Großkreislaufzeit/

— kropienia (w polarografii) Tropfgeschwindigkeit /

— - krystalizacji Kristallisationsgeschwindigkeit/

— opadania Senkungsgeschwindigkeit /

— — krwinek   czerwonych   Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit /

— — —- BKS Abk. Blutsenkungsgeschwindigkeit/

—        — BSG   Abk.    Erythrozytensen-kungsgeschwindigkeit/

— osiadania Sedimentationsgeschwindigkeit/, Absetztgeschwindigkeit /

— przemiany Umsatzgeschwindigkeit/

— przewodzenia Leitungsgeschwindigkeit/

— — - bodźców Reizlei tungsgeschwindig-keit/

— reakcji Reaktionsgeschwindigkeit/

— rozmnażania się Fortpflanzungsgeschwindigkeit/

— rozpadu Zerfallsgeschwindigkeit/

- rozpuszczania Auflösungsgeschwindigkeit /

— szerzenia się Ausbreitungsgeschwindigkeit/

— trawienia Verdauungsgeschwindigkeit/ Digestionsgeschwindigkeit /

— wzrostu Wachstumsgeschwindigkeit/ szycie n rany Wundnaht / szyja/Hals m

— pęcherza moczowego Harnblasenhals m

szyjka / Hals m

— ampułki Ampullenhals m

— anatomiczna anatomischer Hals m

— chirurgiczna chirurgischer Hals m

— kielicha Kelchhals m

— kolby Kolbenhals m

— kości skokowej Sprungbeinhals m

— łopatki Schulterblatthals m

— macicy Gebärmutterhals m

— mieszka włosowego Haarbalghals m

— młoteczka Hammerhals m, Hals m des Hammers

— pęcherzyka żółciowego Gallenblasen-hals m

— przepukliny Bruchhals m

worka   przepuklinowego   Bruchsack-hals m

— zęba Zahnhals m

— żebra Rippenhals m

— żuchwy Unterkieferhals m szyjkowy zervikal szyjny zervikal, jugular szyna / Schiene /

— Alberta Kragenschiene /

— Cramera Drahtleiterschiene /

—    drewniana Holzschiene/

— druciana Drahtschiene/

—        do   regulacji   zębów   Zahnregulie-rungsdraht m

— — łukowata (do regulacji zębów) Drahtbogenschiene /

— gipsowa Gipsschiene/

— metalowa Metallschiene/

—- odwodząca Abspreizschiene/

— prowizoryczna Notschiene/

— rynienkowata Rinnenschiene/

— stalowa Stahlschiene/

wyciągowa Extensionsschiene /

— z wyściółką Polsterschiene / szypuła / Stiel m

guza Tumorstiel m

— nowotworu Geschwulststiel m

szypulka / Petiolus m

szypułowaty stiel förmig

szyszkowaty pineal

szyszyniak m Pinealom n, Zirbeldrüsentumor m

— zarodkowy Pinealblastom n szyszynka / Zirbeldrüse / szyszynkowy zirbelartig, pineal

l