Wybierz język witryny

Dialog 4 średniozaawansowany - Finnische Erzählungen

Opublikowano w Dialogi

 

Lektion (4) Finnische Erzählungen (Opowiadania fińskie)

 

 

Die Schmuggleremma

... Wie ich sag, man kann die Herren nicht berechnen, sie sind bald so und bald wieder so.

Emma przemytniczka

... Jak już powiedziałam, jeśli chodzi o panów nic nie można przewidzieć, raz są tacy, raz znów zupełnie inni.

Die Frau vom vorigen Polizeimeister hat mich oft mitten in der Nacht holen lassen, dass ich ihr die geschwollen Füß massier, und jedesmal war sie anders, je nachdem, wie sie mit ihrem Mann gestanden ist.

Żona poprzedniego posterunkowego często wzywała mnie w nocy, aby jej masować spuchnięte nogi, a za każdym razem była zupełnie inna, zależnie od tego, jak układały się jej stosunki z mężem.

Er hat was mit dem Dienstmädchen gehabt.

Ten miał coś (wspólnego) ze służącą.

Wie sie mir einmal Pralines geschenkt hat, hab ich gewusst, dass er das Ding weggeschickt hat, und kurz darauf hat er sie scheint's doch wieder aufgesucht, denn sie hat sich um alles in der Welt, wie sehr sie sich auch den Kopf zerbrochen hat, nicht erinnern können , dass ich sie zehnmal im Monat und nicht nur sechsmal massiert hab.

Gdy pewnego razu podarowała mi pralinki, wiedziałam, że zwolnił dziewczynę z pracy; wkrótce potem, jak sądzę znów tę dziewczynę odszukał, gdyż ona w żaden sposób nie mogła sobie przypomnieć, że masowałam ją dziesięć, a nie sześć razy w miesiącu.

Ein so schlechtes Gedächtnis hat sie plötzlich gekriegt.

Tak jej się nagle pamięć popsuła.

Das Apothekerfräulein

Manchmal haben sie auch ein langes Gedächtnis. Wie der Amerikapekka, der ein Vermögen gemacht hat drüben und zu seinen Verwandten zurückgekehrt ist nach zwanzig Jahren.

Panienka z apteki

Czasami jednak mają dobrą pamięć. Jak ów Pekka z Ameryki, który dorobił się tam majątku i po 20 latach powrócił do swych krewnych.

Sie waren so arm, dass sie von meiner Mutter die Kartoffelschalen bettelten, und wie er sie besucht hat, haben sie ihm einen Kalbsbraten vorgesetzt, damit er gut gelaunt würde.

Byli oni tak biedni, że wypraszali u mojej matki obierki z kartofli, ale gdy ich odwiedził podali mu pieczeń cielęcą, aby miał dobry humor.

Er hat ihn gegessen und erzählt, dass er der Großmutter einmal zwanzig Mark geliehen hat, und hat den Kopf geschüttelt, dass es ihnen so elend geht, dass sie nicht einmal ihre Schulden zurückzahlen können.

Jadł ją i opowiadał, jak pożyczył raz babci 20 marek ; kręcił (przy tym) głową, że powodzi im się tak marnie, że nie mogą nawet zwrócić swoich długów.

Die Telefonistin

Die verstehen's. Aber von etwas müssen sie ja reich werden. Ein Gutsherr aus unserer Gegend hat sich von seinem Häusler in einer Nacht im Winter 1908 übers Eis vom See führen lassen.

Telefonistka

Oni tak potrafią. Z czegoś przecież musza się bogacić. Zimą 1908 r. dziedzic z naszej okolicy kazał się nocą przeprowadzić swemu chałupnikowi przez lód na jeziorze.

Sie haben gewusst, dass im Eis ein Riss war, aber nicht wo, und der Häusler hat voran gehen müssen die zwölf Kilometer.

Wiadomo było, że lód jest pęknięty, ale nie wiadomo gdzie, więc chałupnik musiał te 12 km iść przodem.

Dem Herrn ist angst geworden und er hat im einen Gaul versprochen, wenn sie hinüberkommen. Wie sie in der Mitte gewesen sind, hat er wieder geredet und gesagt: Wenn du durchfindest und ich brech nicht ein, kriegst du ein Kalb.

Pan drżał ze strachu i obiecał mu szkapę, gdy się przedostaną. Gdy znaleźli się pośrodku (jeziora) rzekł znowu : Jeśli odnajdziesz przejście i nie zapadnę się, otrzymasz cielę.

Dann hat man das Licht von einem Dorf gesehen und er hat gesagt : Gib dir Müh, damit du dir die Uhr verdienst.

Ujrzeli następnie światła jakiejś wsi i dziedzic powiedział : Postaraj się zarobić sobie na ten zegarek.

Fünfzig Meter vom Ufer hat er noch von einem Sack Kartoffeln gesprochen, und wie sie da waren, hat er ihm eine Mark gegeben und gesagt : Lang hast du gebraucht...

Pięćdziesiąt metrów od brzegu przyrzekł mu jeszcze worek kartofli, a gdy znaleźli się na miejscu dał mu jedną markę i powiedział : Tyle czasu zmarnowałeś...

 

Objaśniena

 

finnische Erzählungen  – opowiadania fińskie
der Knecht (des Knechtes), l.mn. -e - sługa, parobek
die Schmuggleremma – Emma przemytniczka
ich sag = ich sage
bald so und bald so - raz tak a raz tak

 

die Füß massier = die Füße massiere - masuję nogi
je nachdem - zależnie od tego 
die Pralines - pralinki
ich hab = ich habe
das Ding - dziewczyna
wegschicken - odprawić

 

kurz darauf - niedługo potem
scheint's = es scheint - wydaje się
sich den Kopf zerbrechen - łamać sobie głowę
das Gedächtnis, ses -pamięć
kriegen - dostać

 

 

 

Amerikapekka - Pekka z Ameryki
ein Vermögen machen - dorobić się majątku
drüben -po tamtej stronie
die Kartoffelschalen - obierki
betteln - żebrać

 

der Kalbsbraten, -s - pieczeń cielęca
damit er gut gelaunt würde - żeby miał dobry humor 
den Kopf schütteln - kręcić głową
es geht ihnen elend - żyją w nędzy

 

die Schulden - długi
die verstehen's = verstehen es - oni tak potrafią
der Gutsherr - dziedzic
die Gegend, -, -en ; okolica
der Häusler, -s - chałupnik

 

der Riß, Risses, Risse - pęknięcie
vorangehen - iść na przedzie, przodem
ihm ist angst geworden - obleciał go strach
der Gaul, -es, Gäule - szkapa

 

hinüberkommen - przedostać się
durchfinden - znaleźć ( przejście )
einbrechen - wpaść (dostać się pod lód)

 

das Kalb, -(e)s, Kälber - cielę
gib dir Müh = gib dir Mühe - staraj się
das Ufer, -s, - brzeg
sie waren da - przybyli na miejsce

 

Słówka

 

das Ufer - brzeg

das Ufer

das Kalb - cielę

das Kalb

die Schuld - dług

die Schulden

der Gutsherr - dziedzic

der Gutsherr

der Kopf - głowa

der Kopf

die Kartoffelschalen - obierki


die Kartoffelschalen

der Knecht - parobek, sługa


der Knecht

der Kalbsbraten - pieczeń cielęca


der Kalbsbraten

der Gaul - szkapa


der Gaul

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Lektion (5)
Spiel der Möglichkeiten (Skala możliwości)1. Der Konsum, die Post, die Reichsbahn – alle stellen Automaten auf.

1. Sklepy spółdzielcze, poczta, kolej – wszyscy instalują automaty.

Mit etwas Glück kommt man auf diese Weise zu Keks, Bonbons, Gummiband, Getränken, Briefmarken oder Seife.

Przy odrobinie szczęścia można zdobyć w ten sposób herbatniki, cukierki, gumkę, napoje, znaczki pocztowe lub mydło.

Ich liebe Automaten, denn sie haben das Leben unterhaltsamer gemacht.

Lubię automaty, gdyż dzięki nim życie stało się bardziej urozmaicone.

Nehmen wir an, Sie, lieber männlicher Leser, drängeln sich eines schönen Sonntags in die Straßenbahn.

Załóżmy, że pan, drogi czytelniku, tłoczy się pewnej pięknej niedzieli do tramwaju.

Plötzlich spüren Sie einen scharfen Ruck an Ihrer Hose: zwei funktionswichtige Knöpfe sind abgesprungen.

Nagle czuje pan gwałtowne szarpnięcie za spodnie i oto dwa guzki są już oberwane.

Zwar könnten Sie jetzt mit der Hand am Hosenbund nach Hause gehen, doch das widerstrebt Ihnen.

Mógłby pan wprawdzie iść teraz do domu trzymając ręką pasek od spodni, ale to pana peszy.

Wozu gibt es denn Kurzwaren-Automaten?

Od czego są jednak automaty z pasmanterią?

Da war doch in der Nähe des Kaufhauses.. und Sie bewegen sich, die linke Hand immer wie gefesselt, bis zu jener Stelle.

Jeden jest przecież w pobliżu domu towarowego.. więc idzie pan tam, z lewą ręką wciąż jak spętaną.

Dort eröffnet sich dann das schöne Spiel der Möglichkeiten.

I tu otwiera się cała skala możliwości.

Erste Möglichkeiten

Da stand früher mal ein Automat. In diesem Falle ist es ratsam, nicht die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen.

Możliwość pierwsza Automat stał tam – ale dawniej. W tej sytuacji wskazane jest nie załamywać rąk.

Zweite Möglichkeiten

Da steht tatsächlich noch ein Automat, aber der ist mit Zigaretten bestückt. In diesem Falle ist es sinnvoll, die Hose weiter mit einer Hand festzuhalten und sich mit der anderen eine anzubrennen.

Możliwość druga Automat stoi tam rzeczywiście, ale są w nim papierosy. W tym wypadku poleca się jedną ręką nadal przytrzymywać spodnie, a drugą zapalić papierosa.

Dritte Möglichkeit Der richtige Automat ist nicht ganz, sondern er ist ganz kaputt. Nichts kommt heraus, auch nicht das Geld, das Sie hineingesteckt haben.

Możliwość trzecia Automat z pasmanterią nie działa, jest zupełnie zepsuty. Nic z niego nie wypada, włącznie z pieniędzmi, które pan wrzucił.

Vierte Möglichkeit Sie haben einen Kurzwaren-Automaten gefunden. Er ist völlig intakt, doch Sie haben kein Kleingeld und der Automat hat keine Wechseleinrichtung. In diesem Fall schimpfen Sie auf den persönlichen Wohlstand, denn er verführt dazu, dass man immer nur große Scheine im Beutel hat.

Możliwość czwarta Znalazł pan automat z pasmanterią. Działa doskonale, ale pan nie ma drobnych pieniędzy, a automat nie ma wydawania reszty. W tym wypadku złorzeczy pan na swój dobrobyt, który sprawia, że zawsze ma się w portfelu tylko duże banknoty.

Letzte Möglichkeit Sie sind nahe daran, einen Nervenzusammenbruch erleiden, trotzdem finden Sie einen passenden Automaten. Einwerfen, drücken, einfädeln, annähen! Dann genießen Sie das völlig neue Hosengefühl und singen eine Hymne auf die Automaten.

Możliwość ostatnia Jest pan już bliski załamania i oto znajduje pan właściwy automat. Wrzucić, nacisnąć, nawlec, przyszyć. Potem w zreperowanych spodniach doznaje pan zupełnie innego samopoczucia i śpiewa pan hymn na cześć automatów.

   

Objaśniena

auf diese Weise – w ten sposób
aufstellen - instalować
sich drängeln – pchać się
spüren - czuć
abspringen, sprang ab, abgesprungen – oderwać się

in der Nähe – w pobliżu

sich bewegen – poruszać się

sich eröffnen – otwierać się

die Hände über dem Kopf zusammenschlagen – załamywać ręce
sinnvoll - sensowny

intakt - czynny

erleiden, erlitt, erlitten – doznać

einfädeln – nawlec nitkę

Słówka