Wybierz język witryny

Dialog dla początkujących nr 14 - Eine Schulstunde

Opublikowano w Dialogi

Die vierzehnte Lektion > Eine Schulstunde. ( Lekcja szkolna )

 

Im Zimmer sind nur die zwei Mädchen. Sie     
sitzen am Tisch. An der Wand vor ihnen    
hängt das dünne, schwarze Brett aus der     
Küche. Es ist die Tafel. Sie hängt rechts von    
der Tür. Links von der Tür hängt die Karte     
von Europa aus dem Zimmer des Vaters.
W pokoju są tylko dwie diewczynki.     
Siedzą one przy stole. Na ścianie przed    
nimi wisi cienka, czarna deska z kuchni.    
Jest to tablica. Wisi ona na prawo od    
drzwi. Na lewo od drzwi wisi mapa     
Europy z pokoju ojca.
Es läutet, und die Stunde beginnt.     
Die Mädchen stehen auf. Willi kommt herein    
und schließt die Tür. Er grüßt: "Guten Morgen,   
Kinder!" Die Mädchen antworten: "Guten    
Morgen, Herr Lehrer!" Die Mädchen setzen sich.
Odzywa się dzwonek i lekcja się zaczyna.
Dziewczynki wstają. Willi wchodzi i zamyka
drzwi. Pozdrawia "Dzień dobry, dzieci!".
Dziewczęta odpowiadają: "Dzień dobry,
panie nauczycielu!" Dziewczęta siadają.
Willi: Gretchen, zähle von eins bis zwanzig! W: Małgosiu licz od 1 do 20!
Gretchen: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn,
vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn,
achtzehn, neunzehn, zwanzig.
M:  1-20
Willi: Zähle weiter, Hilde!
W: Licz dalej, Hildo!
Hilde: Einundzwanzig (21), zweiundzwanzig,
dreiundzwanzig, vierundzwanzig,
fünfundzwanzig, sechsundzwaznig, 
siebenundzwanzig, achtundzwanzig,
neunundzwanzig, dreißig.
H: 21-30.
Willi: Wieviel ist dreißig und zehn? W: Ile jest 30 i 10.

Hilde: Dreißig und zehn ist vierzig (40)

H: 30 i 10 jest 40.

Willi: Wieviel ist vierzig und zehn?

W: Nie ma tutaj także tablicy ściennej.
Hilde: Vierzig und zehn ist fünfzig (50). H: 40 i 10 jest 50.
Willi: Zähle weiter! W: Licz dalej!
Hilde: Sechzig(60), siebzig(70), achtzig(80),
neunzig(90), hundert(100).

H: 60,70,80,90,100.

Willi: Einhundert(100), zweihundert ...
Zähle weiter, Gretchen!
W: 100, 200... Licz dalej, Małgosiu!
Gretchen: .... dreihundert, vierhundert,
fünfhundert, sechshundert, siebenhundert,
achthundert, neunhundert, zehnhundert.
M: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,
1000.
Willi: Nein, wir sagen: tausend(1000).
Eintausend, zweitausend ... Zähle weiter,
Gretchen!
W: Nie, mówimy:  tysiąc - 1000, 2000...
Licz dalej, Małgosiu!
Gretchen: dreitausend, viertausend,
fünftausend, sechstausend, siebentausend,
achttausend, neuntausend, zehntausend ...
M: 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000,
9000, 10000...
Willi: zwanzigtausend, dreißigtausend ... Zähle
weiter, Hilde!

W: ... 20000, 30000 ... Licz dalej, Hildo!

Hilde: ... vierzigtausend, fünfzigtausend,
sechzigtausend, siebzigtausend, achtzigtausend
neunzigtausend, hunderttausend.
H: ... 40000, 50000, 60000, 70000,
80000, 90000, 100000.

Willi: Ja, einhunderttausend,
zweihunderttausend, dreihunderttausend ...
Weiter!

W: Tak, 100000, 200000, 300000 ...
Dalej!

Hilde: Vierhunderttausend, fünfhunderttausend,
sechshunderttausend, siebenhunderttausend,
achthunderttausend, neunhunderttausend...

H: 400000, 500000, 600000, 700000,
800000, 900000.

Willi: eine Million, zwei Millionen ...

W: ... milion, dwa miliony ..

Gretchen: .... drei Millionen, vier Millionen M: 3 miliony, 4 miliony ...

Willi: Genug, Ihr zählt und rechnet gut. Jetzt
ist die Stunde zu Ende, und die Pause beginnt.
Steht auf! Geht auf den Schulhof! Auf
Wiedersehen, Kinder!

W: Dosyć. Liczycie i rachujecie dobrze. 
Teraz lekcja jest skończona i zaczyna się
pauza. Powstańcie! Idźcie na podwórze
szkolne! Do widzenia, dzieci!

Hilde und Gretchen: Auf Wiedersehen, Herr
Lehrer!
H i M: Do widzenia, panie nauczucielu!

 

Objaśnienia

 

1. vor ihnen - przed nimi    
2. es läutet - dzwonią

 

Słówka

 

aufstehen, du stehst... auf - wstać, powstać
beginnen, du beginnst - zacząć (się), zaczynać (się)
das Ende (s,n) - koniec
grüßen, du grüßt - pozdrawiać
herein - do wnętrza, do środka
hereinkommen, du kommst ..... herein - wejść, wchodzić
der Herr - pan
ihnen - im
läuten, du läutest - dzwonić
der Morgen (s, - ) - ranek, poranek ; guten Morgen! (biernik) - dzień dobry! 
nur - tylko
die Pause (-, n) - pauza, przerwa
der Schulhof (s, es, -höfe) - podwórze szkolne
die Schulstunde (-, n) -  godzina, lekcja szkolna
setzen sich, er setzt sich - siadać, usiąść (dosłownie: posadzić się)
die Stunde (-, n) - godzina, lekcja
das Widersehen (s) - ponowne widzenie się z kim, auf Wiedersehen! - do widzenia

 

Zwroty

 

zu Ende sein - skończyć się

 

Gramatyka

 

1. Liczebnik główny.

 

20 zwanzig
21 einundzwanzig
29 neunundzwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 (ein)hundert
200 zweihundert
1000 (ein)tausend
2000 zweitausend
10 000 zehntausend
100 000 (ein)hunderttausend
200 000 zweihunderttausend
1 000 000 eine Million
2 000 000 zwei Millionen
10 000 000 zehn Millionen

 

Liczby od 21 do 29 (tak samo w każdej następnej dziesiątce) czyta się w odwrotnym kierunku, łącząc jednostki z dziesiątkami przy pomocy "und", np.: 21 ein-und-zwanizg, 78 acht-und-siebizg.
To samo dotyczy tworzenia liczb od 13 do 19 - z tą tylko różnicą, że opuszcza się "und" np.: 13 drei-zehn, 15 fünf-zehn, 19 neun-zehn.
Sposób tworzenia liczb od 13 do 19 i liczb od 30 do 90 ilustruje następujące zestawienie:

 

13 drei-
14 vier-
15 fünf-
16 sechs-  zehn
17 sieb-
18 acht-
19 neun-

 

30 drei-ßig
40 vier-
50 fünf-
60 sech- zig
70 sieb-
80 acht-
90 neun-

 

Liczby od 13 do 19 tworzy się, czytając je w odwrotnym kierunku, końcową więc ich częścią jest zawsze     -zehn. W liczbach od 30 do 90 natomiast końcową częścią są przyrostki -ßig (tylko dreißig) i -zig.
"Milion" uważa się za rzeczownik. Stąd pisownia dużą literą i odmiana rzeczownikowa: eine Million, einer Million (dopełniacz), zwei Millionen.

 

2. Sposób wyrażania wołacza w języku niemieckim

 

a) Guten Morgen, Herr Lehrer!
b) Auf Wiedersehen, Kinder!
c) Gretchen, zähle weiter!
d) Warum lernst du, mein Sohn, heute so wenig?

 

W języku niemieckim odmiana rzeczowników i zaimków obejmuje tylko cztery przypadki: mianownik, dopełniacz, celownik i biernik. Nie wynika z tego, aby język niemiecki nie potrafił wyrazić dalszych przypadków odmiany polskiej.
Powyższe przykłady demonstrują, w jaki sposób wyrazić można w języku niemieckim wołacz. Ma on zawsze postać mianownika bez rodzajnika. Niekiedy stoi przed nim zaimek(d). Ponieważ wołacz nie należy do zdania, oddziela się go od niego przecinkiem, jeśli stoi przed zdaniem(c) lub po zdaniu(a,b), albo dwoma przecinkami, jeśli stoi w środku zdania (d).

 

Ćwiczenia

 

I. Odpowiedzieć na pytania:
Wzór : Wie alt ist dieser Herr?
Dieser Herr ist dreiundvierzig Jahre alt.

 

1. Wie alt ist der Vater? (51)
2. Wie alt ist die Mutter? (48)
3. Wie alt ist Tante Marie? (35)
4. Wie alt ist Onkel Josef? (28)
5. Wie alt ist der Großvater? (68)
6. Wie alt ist die Großmutter? (62)
7. Wieviel Schüler gibt es in dieser Klasse? (32)
8. Wieviel Schüler lernen in dieser Schule? (498)
9. Wieviel Schülerinnen lernen in jener Schule? (1205)

 

II. Przeczytać liczby; ostatnią napisać słowami: 15 678, 23 456, 346 981, 812 597, 1 438 265, 9 254 329.

 

III. Odpowiedzieć na pytania, wstawiając zamiast kropek rodzajnik określony:
Wzór: Wo läutet es schon? ( in der Schule ).
Es läutet schon in der Schule.

 

1. Wo beginnt dann die Stunde? (in ..... Klassen ).
2. Wo grüßen die Schüler den Lehrer? (vor ..... Klasse).
3. Wo findet die Lehrerin ein Stück Kreide? ( unter ...... Schulbank).
4. Wo liegt der Schwann? ( auf ....... Fußboden zwischen ....... Tafel und ....... Bänken ).
5. Wo hängt die Lankarte? ( an ...... Wand neben ...... Tür).
6. Wo liegen die Hefte der Schüler? (auf ....... Bänken).
7. Wo liegt der Federhalter? (neben ......... Tintenfaß).
8. Wo lachen die Kinder? (hinter ........ Bänken).
9. Wo hängt dieses Bild? (an ....... Wand über ......... Tür).

 

IV. Odpowiedzieć na pytania, wstawiając zamiast kropek rodzajnik określony:
Wzór: Wohin springt der Hund? (unter ........ Bank).
Der Hund springt unter die Bank.

 

1. Wohin gehen beide Mädchen sehr schnell? (in ...... Schule).
2. Wohin legt die Köchin den Lappen? (auf ....... Tisch).
3. Wohin stecken die Schüler die Federn? ( in ......... Tintenfässer).
4. Wohin setzt sich der Lehrer? (auf ...... Stuhl ).
5. Wohin setzen sich die Schüler? (auf ........ Bänke).
6. Wohin steigt nur ein Knabe? ( auf ........ Schulbank).
7. Wohin hängt er das Bild? (an ...... Wand über ....... Fenster).
8. Wohin geht der Schüler sofort? (an ....... Tafel).
9. Wohin laufen die Schülerinnen? (hinter ....... Bänke).
10. Wohin legt er die Kreide?  (zwischen ........ Schwamm und ........ Lappen).

 

V.

 

Ich nehme
Du nimmst
Er nimmt
Wir nehmen
Ihr ........
Sie .........

heute
morgen
jetzt
dann
wieder
schon wieder

ein Stück Kreide.
den Schwamm und den Lappen.
den Bleistift und die Feder.
noch andere Gegenstände.
etwas.
nichts.

 

To samo w formie pytającej: (Nehme ich ... ?)

 

VI.

 

Nimm
Nehmt



also
sofort
doch
schnell
schon
noch

das Brett!
die Landkarte!
das Tintenfaß!
die Zeitung!
den Teppich!
das Bild!

 

To samo z rzeczownikami w l.mn. (die Bretter .... )

 


VII. Podać treść czytanki odpowiadając na pytania:

 

1. Was spielen die Kinder im Zimmer? (Schule).
2. Wo sitzen Hilde und Gretchen? (am Tische).
3. Wo ist noch Willi? (draußen vor der Tür).
4. Was hängt rechts von der Tür? (die Tafel).
5. Was hängt links von der Tür? (die Karte von Europa).
6. Wer kommt bald herein? (Willi).
7. Was stellt er ? (Fragen).
8. Wie antworten die Mädchen? (laut).
9. Wie zählen und rechnen sie schon? (gut).
10. Wie ist Willi? (glücklich und zufrieden).
11. Was ist bald zu Ende? (die Sunde).
12. Laufen jetzt die Mädchen auf den Schulhof? (nicht auf den Schulhof, sondern auf die Wiese).
13. Was ist jetzt? (Pause)